Simon Parkes – 6 september 2021 – Update – Verklaring Van Het Volk Van De Verenigde Staten Voor Wereldwijde Vrede en Welvaart

Simon Parkes – 6 september 2021 – Update

Verklaring Van Het Volk Van De Verenigde Staten Voor Wereldwijde Vrede en Welvaart

Gepubliceerd door Steve Beckow – 6 September 2021

Klik op het plaatje om de video te bekijken

Simon Parkes kondigt een verklaring aan van “dezelfde mensen die verantwoordelijk zijn voor het kwantum financiële systeem, … patriottenbeweging … over de hele wereld.”

Ik citeer hem: Al de dingen waar we verbaasd, geschokt en verbijsterd over waren, deze mensen brengen alternatieven.

Wat volgt is een blauwdruk, een fundamentele verklaring, die uiteenzet wat er mis is met de wereld van vandaag en begint met hoe we het op de juiste manier moeten beginnen.

“Dit is een punt in de geschiedenis waarop mensen zullen terugkijken en zeggen dit is waar de strijd aandacht kreeg en beknopt werd neergezet in verschillende gebieden. … De vlag is gehesen en de race is begonnen.”


Verklaring Van Het Volk Van De Verenigde Staten Voor Wereldwijde Vrede en Welvaart

WANNEER in de loop van de recente menselijke gebeurtenissen het noodzakelijk wordt voor een Volk om de Politieke Banden die hen met een ander Volk hebben verbonden te ontbinden, en om onder de Bevoegdheden van elke Staat in de Verenigde Staten, de afzonderlijke en gelijke Positie in te nemen waarop de Wetten van de Natuur en van de God van de Natuur hen recht geven! Een fatsoenlijke eerbied voor de meningen van de mensheid vereist dat zij de oorzaken verklaren die hen ertoe aanzetten zich af te scheiden van de autoriteiten die zijn opgelegd door die oligopolisten die alles beheersen door corruptie en invloed.

Wij beschouwen deze Waarheden als vanzelfsprekend, dat alle mensen gelijk zijn geschapen, dat zij door hun Schepper begiftigd zijn met bepaalde onvervreemdbare Rechten, dat hiertoe Leven, Vrijheid en het nastreven van Geluk behoren–Dat om deze Rechten veilig te stellen, regeringen onder de mensen zijn ingesteld, die hun gerechtvaardigde Bevoegdheden ontlenen aan de instemming van de geregeerden, dat wanneer enige regeringsvorm destructief wordt voor deze doeleinden, het het recht van het Volk is deze te wijzigen of af te schaffen, en een nieuwe regering in te stellen, die haar grondslag legt op zodanige beginselen, en haar machten organiseert in zodanige vorm, als hun het meest waarschijnlijk zal lijken om hun veiligheid en geluk te bewerkstelligen. Voorzichtigheid gebiedt inderdaad, dat lang gevestigde Regeringen niet veranderd mogen worden voor lichte en voorbijgaande Oorzaken; en dienovereenkomstig heeft alle Ervaring uitgewezen, dat de Mensheid meer geneigd is te lijden, zolang het Kwaad te lijden is, dan zich te herstellen door de Vormen af te schaffen, waaraan zij gewend zijn.

Maar wanneer een lange reeks van misbruiken en onrechtvaardigheden, die onveranderlijk hetzelfde doel nastreven, een ontwerp aantoont om hen onder een absoluut despotisme te brengen, dan is het hun recht, dan is het hun plicht, om zulk een Regering af te werpen, en te voorzien in nieuwe bewakers voor hun toekomstige veiligheid. Dat is het geduldige lijden geweest van deze Staten in de Verenigde Staten; en dat is nu de noodzaak die hen dwingt om hun vroegere regeringsstelsels te veranderen. De geschiedenis van de huidige invloed van oligopolisten die geheime genootschappen steunen, zoals de illuminati kabbalisten, is een geschiedenis van herhaalde verwondingen en onrechtmatigheden, die allemaal rechtstreeks gericht zijn op de vestiging van een absolute Tirannie over niet alleen het grote volk van de Verenigde Staten, maar over alle volkeren van alle naties in de wereld. Om dit te bewijzen, laten we de feiten voorleggen aan een openhartige wereld.

Zij weigerden in te stemmen met wetten door corruptie van de waarheid, waarvan de fraude en onjuiste voorstellingen van de verkiezingen van 2020 op elk niveau het bewijs zijn, wij, het volk, zijn beroofd van ons wettelijk recht om ons basisrecht om te stemmen uit te oefenen en te doorzien, het meest heilzame en noodzakelijke voor het openbaar welzijn en de juiste vertegenwoordiging.

Zij hebben verkozen Ambtenaren, inclusief Gouverneurs, verboden om wetten van onmiddellijk en dringend Belang aan te nemen door regels op te leggen die gebaseerd zijn op valse berichtgeving en publieke angst gecreëerd door valse verhalen en verkeerde informatie zoals de COVID besmettingsstammen en de ware behandelingen die de besmettingen kunnen verwijderen.

Zij hebben nep-oplossingen opgelegd zoals de COVID-injecties met gifstoffen, die zeer gevaarlijk zijn, het menselijk DNA veranderen met RNA en zo het menselijk lichaam uitschakelen van zijn eigen natuurlijke immuunfunctie om ziekten te bestrijden. Dit alleen al kan in de toekomst leiden tot een verlies van 70% van het leven van al die mensen die de nepvaccins hebben genomen die door alle media worden gepromoot onder controle van dezelfde illuminati oligopolisten.

Zij weigerden wetten aan te nemen of uit te voeren voor de aanpassing van het Volk, tenzij dat Volk afstand zou doen van het Recht op Vertegenwoordiging door zich te houden aan de COVID Nep-Vaccins en een verklaring van afstand van aansprakelijkheid te ondertekenen. Zij, in de Wetgevende Vergadering van de Staten, zijn geen vertegenwoordigers van het volk, maar door tirannen die alleen maar illegale wetten aannemen die het volk onderwerpen aan valse verhalen en mandaten die een wereldwijd plan van bevolkingsvermindering bevorderen met tactieken zoals oorlogen, voedseltekorten, voedselmodificatie die langdurige ziekten veroorzaakt, het uitschakelen van het immuunsysteem van het menselijk lichaam.

Zij hebben de wetgevende lichamen van de staten bijeengeroepen op ongewone plaatsen en ver van de bewaarplaats van hun openbare documenten, met als enig doel het plannen van maatregelen om de ontvolking van de mensheid te verzekeren en middelen te behouden voor hun agenda.

Zij hebben herhaaldelijk de Huizen van Echte Staatsvertegenwoordigers ontbonden door stemmingmanipulatie, door kandidaten te plaatsen die alleen de Tiran Oligopolist en hun beleid vertegenwoordigen, omdat zij zich verzetten tegen Invasies op de Rechten van het Volk.

Zij hebben lange tijd geweigerd, na dergelijke Ontbindingen van rechtszaken door volksvertegenwoordigers, om anderen illegaal te laten kiezen door gebruik te maken van gecompromitteerde Dominion stemsystemen en technologie; waarbij de Wetgevende Macht van de Staat, niet in staat tot juiste en werkelijke vertegenwoordiging van het volk, niet heeft gereageerd op de waarheid, zodat nu deze macht en autoriteit moet worden teruggegeven aan het Volk in het algemeen voor hun uitoefening en correctie; de Staat blijft in de tussentijd blootgesteld aan alle Gevaren van Invasie van binnenuit gecompromitteerde vertegenwoordiging en Convulsies binnenin zonder huidige resoluties.

Zij hebben getracht de bevolking van alle Staten te verhinderen te stemmen voor vertegenwoordigers op alle ambtelijke niveaus om geheime agenda’s af te dwingen die er specifiek op gericht zijn ons, het volk, in alle Staten en alle naties in de wereld schade te berokkenen.

Zij hebben de rechtspraak op grove wijze belemmerd, door zijn instemming met wetten voor de instelling van rechterlijke macht en gezag in ware gerechtigheid te weigeren. Wij, het volk, zijn op alle gebieden van binnenlandse wetshandhaving, binnenlandse en internationale militaire betrokkenheid beperkt en gestuurd door de gecompromitteerde autoriteiten boven hen, om de valse verhalen te volgen van de tirannie van de invloed en aanwijzingen van de cabal illuminate cabalist oligopolisten.

Zij hebben binnenlandse, regionale en opperste rechters afhankelijk gemaakt van hun wil alleen, voor de duur van hun ambt, en de hoogte en betaling van hun salaris.

Zij hebben een groot aantal nieuwe bureaus opgericht en zwermen ambtenaren hierheen gestuurd om ons volk lastig te vallen, en hun inkomsten op te eten met nieuwe stimuleringsfondsen en het normale bedrijfsleven te belemmeren om te floreren en te functioneren met valse pandemische plannen en angst. Dit is veranderd van een tijdelijke oplossing in een staat van Nazi Gestapo die verklaart “Toon me je papieren”

Zij hielden onder ons, in tijden van vrede, permanente VN- en andere NAVO-legers, zonder de toestemming van onze Militaire Leiders die niet zijn gecompromitteerd.

Zij hebben de militairen onafhankelijk gemaakt van en superieur aan de burgerlijke macht. Zij hebben het Amerikaanse Volk beledigd met een valse regering die roekeloos beleid voert ten nadele van de Nationale Veiligheid.

Zij hebben zich met anderen verenigd om ons te onderwerpen aan een rechtspraak die vreemd is aan onze grondwet, en die niet door onze wetten wordt erkend; door zijn instemming te verlenen aan hun handelingen van voorgewende wetgeving:

Om grote groepen gewapende buitenlandse troepen bij ons in te kwartieren:

Voor het beschermen van hen, door een schijnproces, tegen bestraffing voor eventuele moorden die zij zouden plegen op de inwoners van deze Verenigde Staten met het gebruik van nep-vaccins die tienduizenden Amerikanen en miljoenen anderen wereldwijd hebben gedood:

Voor het afsnijden van onze handel met alle delen van de wereld door het sluiten van onze bedrijven met angst en nieuw beleid rond een nep COVID en andere Pandemische Maatregelen:

Door ons belastingen op te leggen zonder onze toestemming:

Voor het ons ontnemen, in vele gevallen, van de voordelen van een juryrechtspraak met het vermoorden van getuigen van de waarheid betreffende de machthebbers die dergelijk misbruik veroorzaken:

Voor het transporteren en verhandelen van mensen ten behoeve van satanische mensenoffers en de praktijk van het gebruik van adrenochroom met de marteling en moord op jonge kinderen:

Voor het afschaffen van het vrije systeem van het Constitutionele Recht, opererend in het Zeerecht of Admiraliteitsrecht, om daarin een arbitraire Verenigde Staten Corporatieve Regering in te stellen, die al failliet is, en haar grenzen te vergroten, zodat het tegelijk een voorbeeld en geschikt instrument wordt om dezelfde absolute heerschappij van het volk in te voeren, niet alleen in de Verenigde Staten, maar wereldwijd:

Wat dan ook.

Voor het afnemen van onze Handvesten, het afschaffen van onze meest waardevolle Wetten, en het fundamenteel veranderen van de ware Vormen van onze Regeringen van de wil van haar volk:

Voor het opschorten van onze eigen wettig verkozen Wetgevende Macht, en het door hen vervangen door vals verkozen kandidaten, en verklaren dat zij de macht hebben om in alle gevallen wetten voor ons te maken.

Zij hebben afstand gedaan van de ware regering van de Verenigde Staten, door ons vogelvrij en rechteloos te verklaren en oorlog tegen ons te voeren, door ons zachtjes te doden met vaccins die ons DNA veranderen met RNA, HIV en andere giftige elementen.

Zij hebben het leven van miljoenen mensen in de Verenigde Staten verwoest en gaan door met het roekeloos en met zorgvuldige precisie doden van miljoenen mensen wereldwijd.

Op dit moment transporteren zij grote legers van buitenlandse VN en Chinese militairen om de Werken van Dood, Verwoesting en Tirannie te voltooien, die reeds zijn begonnen onder omstandigheden van Wreedheid en Bedrog, nauwelijks geëvenaard in de meest barbaarse Tijdperken, en totaal onwaardig om aan het hoofd te staan van een beschaafde Natie. Hun werktuigen bij uitstek zijn het leiderschap van Federale Regeringsinstanties zoals de CDC, FDA, VN, CCP, en agentschappen CIA, FBI, MI6, met Regeringsautoriteiten in Centrale Banken die alle soevereiniteit van naties en haar volk beroven.

Zij hebben onze medemensen, burgers van vele naties, gedwongen om wapens te dragen tegen hun land, om de beulen te worden van hun vrienden en broeders, of zelf ten onder te gaan door hun handen. Onze militairen en ordehandhavers worden onderworpen om illegale bevelen opvolgen en de invasie van hun eigen lichaam met de gedwongen nep COVID-19 vaccinaties.

Zij hebben binnenlandse opstanden onder ons opgewekt met Black Lives Matter en Antifa gewelddadige bewegingen, en hebben getracht de Inwoners van onze gemeenschappen, steden en regering, de genadeloze Regel van Oorlogvoering op te leggen, is een niet te onderscheiden Vernietiging, van alle leeftijden, geslachten en omstandigheden.

In elk stadium van deze onderdrukking hebben wij in de meest nederige bewoordingen om schadeloosstelling gevraagd: Onze herhaalde smeekbeden zijn slechts beantwoord met herhaaldelijk leed. Een Prins, wiens karakter aldus wordt gekenmerkt door elke daad die een Tirannieke groep oligopolisten kan definiëren, die ongeschikt zijn geweest om de invloed van heerschappij over het vrije Volk van de Verenigde Staten en alle andere naties in het buitenland te hebben.

Wij hebben aandacht gemist van onze Broeders hier in de Verenigde Staten en in het buitenland en wij hebben hen van tijd tot tijd gewaarschuwd voor Pogingen van hun valse Wetgevende Macht om een ongerechtvaardigde Jurisdictie over ons uit te breiden. Wij hebben hen herinnerd aan de omstandigheden van ons leven hier. Wij hebben een beroep gedaan op hun inheemse rechtvaardigheid en edelmoedigheid, en wij hebben hen door de banden van onze gemeenschappelijke verwantschap opgeroepen om deze onrechtvaardigheden af te zweren, die onvermijdelijk onze verbindingen en correspondentie zouden onderbreken.

Ook zij waren doof voor de stem van gerechtigheid en bloedverwantschap. Wij moeten ons daarom neerleggen bij de Noodzaak, die onze Scheiding aan de kaak stelt, en hen, zoals wij de rest van de Mensheid, Vijanden in Oorlog, in Vrede, Vrienden achten.

Wij, daarom, de Vertegenwoordigers van de VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, in de naam en op gezag van het goede Volk van deze grote natie, maken plechtig bekend en verklaren, dat deze Verenigde Staten vrije en onafhankelijke staten zijn, en dat ook zouden moeten zijn; dat zij ontheven zijn van alle loyaliteit aan de oligopolisten, cabal illuminati geheime genootschappen, en dat alle politieke connecties tussen hen in de Verenigde Staten en daarbuiten, totaal ontbonden zijn en zouden moeten zijn; en dat zij, als Vrije en Onafhankelijke Verenigde Staten, de volledige macht hebben om oorlog te voeren, vrede te sluiten, allianties te sluiten, handel te drijven, en alle andere daden en dingen te doen die Onafhankelijke landen van rechtswege kunnen doen. En voor de ondersteuning van deze verklaring, met bevestigd vertrouwen op de bescherming van de goddelijke Voorzienigheid, beloven wij elkaar ons leven, ons fortuin en onze heilige eer en beginnen onmiddellijk met het contacteren van onze staatswetten om de veranderingen door te voeren om onze individuele rechten en vrijheden te beschermen, te beginnen met het bewaken van ons meest fundamentele recht, namelijk het beschermen van onze stemmen en de processen en middelen om echte en eerlijke verkiezingen te hebben.

Wij, het volk, hebben de autoriteit om onze rechten af te dwingen op het niveau van de staat, die alles wat verkeerd is gegaan kan corrigeren en de uitkomst kan bepalen van onze toekomst en vrijheid om te leven volgens de grondwet zonder het kwaad dat een deel is geworden van ieders dagelijks leven.

De actie van vandaag is dat iedereen in elke staat een brief schrijft aan elke vertegenwoordiger, wetgever en senator van de staat, waarin hervormingen en correcties worden geëist om via een nieuwe wetgevende macht de wetten te veranderen die nodig zijn om een einde te maken aan specifieke corruptie in de regering van de staat, die zijn staatsresidentie beschermt.

Specifiek gericht op de volgende zaken:

1.) Echte stemtechnologie die niet gecompromitteerd kan worden. Zoals de QFS aanlevering van software en hardware in plaats van de heerschappij gebaseerde systemen.

2.) Bescherming van onze individuele vrijheden, zoals het recht om te kiezen welke medische behandelingen acceptabel zijn en welke niet, zoals de kwestie van de ongewenste COVID-19 vaccins. Dit vaccin bevat vele elementen die het menselijk DNA aantasten met mRNA en HIV en andere negatieve elementen.

3.) Schadeloosstelling en aansprakelijkheid voor schade tegen degenen die zijn gedwongen tot het nemen van de COVID-19 vaccinatie via invloed van de Massamedia en de Federale Overheidsinvloed, alsmede mandaten met illegale doorgang van het gebruik van het vaccin goedkeuringen van de FDA en andere federale agentschappen allemaal beïnvloed door die agenda van de globalistische oligopolistische cabal organisaties zoals de Federal Reserve Board (FRB), Verenigde Naties (VN), Council on Foreign Relations (CFR), Central Intelligence Agency (CIA), Federal Bureau of Investigations (FBI), Department of Justice (DOJ), International Monetary Fund (IMF), Bank of International Settlements (BIS), Internal Revenue Service (IRS), en elk ander agentschap of groep die invloed heeft in de zaken van de mensen van de Verenigde Staten die onze eigen individuele vrijheid en vrijheden in het nastreven van geluk hebben aangevallen.

4.) Het opheffen van alle beperkingen en het stoppen met het promoten van angst betreffende COVID-19 en alle andere medische zaken om onze individuele vrijheden om te werken, te verdienen en uit te geven, wat de basis is van een gezonde economie, te controleren en te vernietigen. Wij rusten met vrede en de liefde van de mensheid. Wij verlangen leven en niet dood of geplande genocide en zullen alle maatregelen afdwingen om dit te corrigeren om onze Natie te redden van ondergang en vernietiging.

Mens van God

Copyright 30 augustus 2021

Originele versie:  MAN OF GOD — Declaration of the People of the United States for Global Peace and Prosperity — FINAL


Vertaling: Martien / wakkeremensen.org