NESARA / GESARA GESCHIEDENIS

Love Won Society

NESARA / GESARA GESCHIEDENIS

The National/Global Economic Security And Reformation Act

( De Nationale/ Wereldwijde Economische Zekerheid en Hervormingswet)

Samengesteld door Nancy Detweiler, M.Ed., M.Div., 17 aug. 2011

1892 – Bankiers nemen hun Bankers’ Manifest van 1892 aan, waarin wordt verklaard: “Wij [de bankiers] moeten voorzichtig te werk gaan en elke stap die wij zetten bewaken, want de lagere orde van het volk vertoont reeds tekenen van rusteloze onrust. Voorzichtigheid is daarom geboden en het beleid moet erop gericht zijn schijnbaar toe te geven aan de wil van het volk, totdat onze plannen zover zijn uitgewerkt dat wij onze plannen kunnen bekendmaken zonder vrees voor enig georganiseerd verzet. De Farmers Alliance en Knights of Labor organisaties in de Verenigde Staten moeten zorgvuldig in de gaten worden gehouden door onze vertrouwelingen, en wij moeten onmiddellijk stappen ondernemen om deze organisaties in ons belang te controleren of ze te ontwrichten ….

De rechtbanken moeten te hulp worden geroepen, schulden moeten worden geïnd, obligaties en hypotheken moeten zo snel mogelijk worden uitgewonnen.

Wanneer het gewone volk door de wet zijn huis heeft verloren, zal het gemakkelijker te beheersen zijn door de invloed van de sterke arm van de regering. Mensen zonder huis zullen geen ruzie maken met hun leiders.”

1907-1917 – Om de Amerikanen te waarschuwen, werd het Bankiers Manifest van 1892 onthuld door US Congreslid Charles A. Lindbergh, Sr. uit Minnesota voor het US Congres ergens tijdens zijn ambtstermijn tussen de jaren 1907 en 1917.

1910 – John E. DiNardo, hoogleraar overheidsbeleid en economie aan de Universiteit van Michigan, schrijft in zijn artikel “The Federal Reserve Act”: “In de nacht van 22 november 1910 kwam een kleine groep surrogaten van de machtigste bankiers van de wereld bijeen … onder de sluier van uiterste geheimhouding.

In de komende weken zouden deze mannen, onder het bevel van hun meesters, misschien wel de meest kolossale en verwoestende fraude plegen die ooit aan het Amerikaanse volk is toegebracht.

Deze ultrageheime fraude staat bekend als de Federal Reserve Act van 1913. De Federal Reserve Act van 1913 verzon wetgeving, die aan het Congres van het Volk van de Verenigde Staten werd opgedrongen, die deze geheime groep van werelddominante bankiers de bevoegdheid en opdracht gaf om geld van de VERENIGDE STATEN te drukken, een usurpatie van het expliciete edict van onze grondwet, dat ALLEEN DE VERENIGDE STATEN REGERING de bevoegdheid geeft om geld te drukken en te munten. Dit mondiale bankiersimperium gebruikte hun gestolen macht om, uit het niets, papiergeld te drukken dat op geen enkele manier de goud- en zilverreserves vertegenwoordigt die authentiek geld geacht wordt te vertegenwoordigen.

1913 – De Federal Reserve Act van 1913 De volledige tekst van de wet is te zien op: f

1933 – 1934 – Vóór 1933 werden de Federal Reserve Notes gedekt door goud. Dit veranderde met de nieuwe wet: Congressional Record, 9 maart 1933 over HR 1491, blz. 83. “Onder de nieuwe wet wordt het geld uitgegeven aan de banken in ruil voor overheidsverplichtingen, wissels, wissels, bankbiljetten, handelsacceptaties en bankiersacceptaties. Het geld zal 100 cent op de dollar waard zijn, omdat het gedekt wordt door het krediet van de natie. Het zal een hypotheek zijn op alle huizen, en andere eigendommen van alle mensen van de natie.”

Het Bankiers Manifest sluit aan bij het Senaatsdocument nr. 43, 73e Congres, 1e Zitting (1934), waarin staat: “Het uiteindelijke eigendom van alle eigendommen ligt bij de Staat; individueel zogenaamd ‘eigendom’ is alleen krachtens de regering, d.w.z. de wet, wat neerkomt op louter ‘gebruiker’ en het gebruik moet in overeenstemming zijn met de wet en ondergeschikt aan de noodzakelijkheden van de Staat.”

1970’s – De Federal Land Bank sloot illegaal hypotheken van boeren in het Midwesten. In elk van deze gevallen werden de boeren bedrogen door de banken met goedkeuring van het Federal Reserve System. Deze rechtszaken zouden uiteindelijk bekend worden als het Farmer Claims Program.

1978 – Een bejaarde ranchboer in Colorado kocht een boerderij met een lening van de Federal Land Bank. Na zijn dood werd het eigendom overgedragen aan zijn zoon Roy Schwasinger, Jr., die een gepensioneerd militair generaal was. Spoedig daarna verschenen een ambtenaar van de Federal Land Bank en een Federal Marshall op zijn eigendom, die hem meedeelden dat de bank beslag legde op zijn boerderij en hem gelastte deze binnen 30 dagen te ontruimen. Zijn overleden vader had, zonder dat hij het wist, een beding ondertekend waardoor het eigendom bij overlijden van de lener aan de Federal Land Bank werd teruggegeven.

Roy E. Schwasinger, Jr. was woedend en spande een collectieve rechtszaak aan bij de federale rechtbank van Denver. De aanklacht werd verworpen op grond van onjuiste indiening. Dit was de aanleiding voor Roy Schwasinger’s onderzoek naar de werking van het banksysteem.

1982 – Roy Schwasinger kreeg een contract van de Amerikaanse Senaat en later het Hooggerechtshof om bankfraude te onderzoeken. Maar omdat hij onder een strikte geheimhoudingsplicht viel, mocht hij de media niet vertellen wat hij ontdekte. Eind jaren ’80 begon hij zijn kennis te delen met anderen, waaronder hooggeplaatst militair personeel, die hem hielpen een collectieve rechtszaak tegen de federale overheid te beginnen.

De eerste reeks van deze rechtszaken begon in het midden van de jaren ’80 toen William en Shirley Baskerville uit Fort Collins, Colorado verwikkeld waren in een faillissementszaak met de First Interstate Bank van Fort Collins, die probeerde beslag te leggen op hun boerderij. In een restaurant deelde hun advocaat hen mee dat hij hen niet langer kon helpen en liep weg. Toen Roy Schwasinger het gesprek hoorde, gaf hij zijn advies om tegen de zaak in beroep te gaan bij de faillissementsrechtbank. In 1987 tekenden zij beroep aan (zaak nr. 87-C-716) bij de United States District Court in Colorado.

1988 – Op 3 november 1988 oordeelde de federale rechtbank van Denver dat de banken de Baskervilles inderdaad hadden bedrogen en ging over tot het terugdraaien van de faillissementsbeslissing. Maar toen het in beslag genomen eigendom niet werd teruggegeven, spanden zij een nieuwe rechtszaak aan.

Uiteindelijk zouden 23 andere boeren, veeboeren en Indianen die op dezelfde wijze door de banken waren opgelicht, zich bij de zaak aansluiten. In deze gevallen maakten de banken gebruik van frauduleuze methoden, zoals het aanrekenen van exorbitante rente, illegale executie, of door de hypotheekbetalingen niet op hun rekening bij te schrijven zoals ze hadden moeten doen, maar in plaats daarvan de hypotheekbetalingen voor zichzelf te stelen, waardoor de executie van het eigendom in gang werd gezet. Toen hun geld op was, zetten zij hun strijd voort zonder de hulp van advocaten. Met enige hulp van de Farmers Union werd een nieuwe rechtszaak aangespannen tegen de Federal Land Bank en het Farmers Credit System. Zaak nr. 92-C-1781

De rechtbank besliste in hun voordeel en beval de banken de gestolen eigendommen terug te geven met de hulp van federale marshals of de Nationale Garde. Maar toen er geen betalingen werden gedaan, spraken de boeren een onvrijwillig faillissement uit tegen de Federal Land Bank en het Farmers Credit System. De banken gingen in beroep en hielden vol dat zij geen bedrijf waren maar een federaal agentschap en dat zij daarom niet aansprakelijk waren voor het betalen van de schade.

Het juridische team van de boeren koos dus voor een nieuwe strategie. Volgens de statuten van de Federal Land Bank van 1933 mogen zij niet rechtstreeks leningen verstrekken aan aanvragers, maar mogen zij in plaats daarvan alleen leningen verstrekken als borg in geval van wanbetaling. Omdat de Federal Land Bank deze regel had overtreden, kon het juridische team van de boer de bank met succes aanklagen voor schadevergoeding.

De rechtszaak raakte bekend; het juridische team zou anderen leren hoe zij executiehandel konden bestrijden en hen helpen ook rechtszaken aan te spannen (Zaak nr. 93-1308-M). Beroemdheden zoals Willie Nelson sloten zich aan bij de zaak en hielpen geld in te zamelen tijdens zijn “Farm Aid” concerten.

De Baskerville-zaak was nu de “Farmer Claims Class Action Lawsuit” geworden. Bezorgd over de juridische gevolgen nam de regering vergeldingsmaatregelen tegen de boeren door hen te treffen met ofwel buitensporige IRS vergoedingen, ofwel door het juridische team op te sluiten op grond van lichtzinnige niet gerelateerde aanklachten. Toen de boeren zich realiseerden dat ze oneerlijk werden aangepakt, lieten ze militaire generaals, zoals generaal Roy Schwasinger, plaatsnemen in de rechtszaal om er zeker van te zijn dat de omgekochte rechters zouden stemmen volgens de grondwettelijke wet.

De boeren, nu met een groot team van mensen met kennis van de wet achter zich, spanden een nieuwe zaak aan om extra schadevergoeding te eisen voor de frauduleuze leningactiviteiten van het Farmers Credit System.

De regering probeerde een schikking te treffen, maar zij had al vele zaken verloren en verloor nu ook de beroepszaken. Meer en meer bewijzen werden verzameld. Volgens de National Banking Act zijn alle banken verplicht hun statuten te registreren bij het Federal and State Bureau of Records, maar geen van de banken voldeed daaraan, zodat het juridische team het Farmers Credit System kon aanklagen. Niet alleen was het Farmers Credit System niet gecharterd om zaken te doen met de American Banking Association, maar dat gold ook voor andere quasi-overheidsorganisaties zoals de Federal Housing Administration, het Department of Housingand Urban Development, en zelfs de Federal Reserve Bank.

Jaren ’90 – In het begin van de jaren ’90 bracht Roy Schwasinger de zaak voor het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten. Een deel van de inhoud van deze zaak is verzegeld voor het publiek, maar het meeste kan vandaag worden bekeken.

De rechters van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten oordeelden dat de eisen van de Farmers Union inderdaad geldig waren, en dat daarom alle eigendommen die door het Farmers Credit System waren afgeschermd, illegaal waren en dat al diegenen die waren afgeschermd, schadevergoeding moesten krijgen. Bovendien oordeelden zij dat de federale regering en de banken de boeren, en alle burgers van de VS, enorme sommen geld en bezittingen hadden afhandig gemaakt.

Verder oordeelde de rechtbank de schokkende waarheid dat de IRS een Puerto Ricaanse Trust was.

Bovendien oordeelde het hof dat de Federal Reserve onwettig was:

Dat het amendement op de inkomstenbelasting slechts door vier staten was geratificeerd en dus geen wettelijk amendement was, dat de IRS code niet was opgenomen in de “PositiveLaw” van de Code of Federal Regulations. Positief recht = wetten die uitgevaardigd zijn door een goed ingestelde en erkende tak van de regering.

Dat de regering van de VS illegaal huizen van boeren executeerde met hulp van federale instanties. Onweerlegbaar bewijs werd geleverd door een gepensioneerde CIA agent. Hij leverde getuigenissen en verslagen van de illegale activiteiten van de banken als verder bewijs dat de beweringen van de Farmers’ Union inderdaad legitiem waren. De gevolgen van zo’n beslissing waren ingrijpend. Alle goud, zilver en eigendomstitels, afgenomen door de Federal Reserve en de IRS moeten teruggegeven worden aan de mensen.

Het juridische team riep de hulp in van een kleine groep welwillende visionairs, bestaande uit politici, militaire generaals en zakenmensen, die in het geheim al sinds het midden van de jaren vijftig werken aan het herstel van de grondwet. Op de een of andere manier kreeg binnen hun gelederen een viersterrengeneraal van het Amerikaanse leger de “titel” en “ontvanger” van het oorspronkelijke faillissement van de Verenigde Staten van 1933.

Toen de zaak voor het Amerikaanse Hooggerechtshof werd gebracht, beslisten zij in zijn voordeel en gaven de generaal van het leger het eigendomsrecht over de Verenigde Staten, Inc. De rechtszaak werd vervolgens doorgeschoven naar de Senaatscommissie voor Financiën en Senator Sam Nunn, die samenwerkte met Roy Schwasinger.

1991 – Met behulp van heimelijke druk van het Congres en de politiek vaardigde President George H.W. Bush op 23 oktober 1991 een Uitvoeringsbevel uit, dat voorzag in een bepaling die iedereen die een vordering op de federale overheid heeft, in staat stelt betaling te ontvangen, zolang dit binnen de regels van het oorspronkelijke formaat van de zaak valt.

Uitvoeringsbevel nr. 12778 Beginselen van ethisch gedrag voor overheidsambtenaren en -werknemers; 23 oktober 1991

Volgens de Federal Reserve Act van 1913 moeten alle huidige en toekomstige schulden aan de Amerikaanse schatkist door de Federal Reserve worden overgenomen. Het juridische team dat de schadeclaims van de boeren behandelde, kon dus gebruik maken van dat uitvoeringsbesluit om de Federal Reserve niet alleen te dwingen schadevergoeding uit te betalen in een door goud ondersteunde valuta, maar ook om hen in staat te stellen juridisch eigenaar te worden van het faillissement van United States, Inc.

Om de schade te innen gebruikte het juridische team van de boeren een obscuur aanhangsel van het 14e amendement dat de meeste mensen niet kennen. Na de burgeroorlog stond de regering burgers toe een vergoeding te eisen voor iedereen die schade had geleden als gevolg van het feit dat de federale regering had nagelaten haar burgers te beschermen tegen schade of letsel door een buitenlandse regering. President Grant had deze bijlage verzegeld voor publieke ogen, maar op de een of andere manier kreeg iemand van het juridische team van de boer het in handen.

Als je dat goed leest, staat er schade door een buitenlandse overheid. Die buitenlandse regering is de federale regering die zich voor het publiek voordoet als de constitutionele regering.

Vergeet niet dat dit teruggaat tot de Organieke Wet van 1871 en de Wet op de Handel met de Vijanden van 1933, die alle burgers als vijandelijke strijders definieerde onder het federale systeem dat bekend staat als de Verenigde Staten. De rechters en het juridische team van de boeren zagen in hoe slecht en corrupt onze federale regering was geworden en om dit tegen te gaan voegden zij enkele bepalingen toe aan de schikking om de regering weer onder controle te krijgen.

a. Ten eerste zouden ze betaald moeten worden met een wettige munteenheid, ondersteund door goud en zilver, zoals de grondwet voorschrijft. Dit zou een einde maken aan de inflatie en de schommelende economische cycli, gecreëerd door het Federal Reserve System. Zie artikel 1, sectie 10 van de grondwet van de VS.

b. Ten tweede zouden zij verplicht zijn terug te keren naar het gewoonterecht in plaats van het admiraliteitsrecht onder de vlaggen van de goudmagnaten. Volgens het gewoonterecht is er geen schending van de wet als er geen schade of nadeel is. Dit zou een einde maken aan miljoenen wetten die worden gebruikt om de massa’s te controleren en corrupte politici te beschermen.

c. Tenslotte zou de IRS ontmanteld moeten worden en vervangen door een nationale verkoopbelasting.

Dit is de basis van de NESARA wet.

Toen het juridische team uiteindelijk tot een bedrag was gekomen, zou elk individu een gemiddelde uitbetaling van $20 miljoen dollar per claim ontvangen. Vermenigvuldigd met een totaal van 336.000 claims die werden ingediend tegen de federale regering van de V.S., zou de totale uitbetaling uitkomen op een duizelingwekkende $6,6 biljoen dollar.

Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten legde een spreekverbod op de zaak, schrapte alle informatie uit het federale register en plaatste alle gegevens in de dossiers van het Hooggerechtshof. Tot op dat moment had Senator Sam Nunn de dossiers van de Baskerville zaak in zijn kantoor bewaard. Er werd buiten de rechtbank om een schikking getroffen en de beslissing werd door Janet Reno verzegeld. Omdat de zaak werd verzegeld, mogen eisers geen rechtbankdocumenten aan de media doorgeven zonder de schikking te schenden, maar zij kunnen anderen nog wel over de rechtszaak vertellen. Daarom heeft u hier waarschijnlijk nog niets over gehoord.

1991 – Roy Schwasinger kwam voor een senaatscommissie om bewijs te presenteren van de criminele activiteiten van de banken en regeringen. Hij informeerde hen hoe de Corporatie van de Verenigde Staten verbonden was met de oprichting van een Nieuwe Wereld Orde die een fascistische één wereldregering tot stand zou brengen, geregeerd door de internationale bankiers.

1992 – Een task force werd samengesteld uit meer dan 300 gepensioneerde en 35 actieve Amerikaanse militaire officieren die sterk voorstander waren van het grondwettelijke recht.

*Hoofd van Marine Operaties, Admiraal Jeremy Boorda.

*Generaal David McCloud.

*Voormalig directeur van de centrale inlichtingendienst, William Colby

Zij ontdekten de gebruikelijke praktijk van omkoping en afpersing, gepleegd door zowel senatoren als rechters. De criminele activiteiten waren zo welig tierend dat slechts 2 van de 535 leden van het congres als eerlijk werden beschouwd. Maar belangrijker was dat ze de allereerste controle van de Federal Reserve uitvoerden.

De Federal Reserve was gewend orders te geven aan politici en was niet van plan doorgelicht te worden. Maar nadat hun was meegedeeld dat hun kantoren desnoods onder schot van het leger zouden worden overvallen, werkten ze mee aan het onderzoek. Na bestudering van hun dossiers vonden de militaire officieren $800 biljoen dollar op rekeningen die hadden moeten worden aangewend voor de staatsschuld. En in tegenstelling tot de propaganda van de federale regering ontdekten zij ook dat de meeste naties in feite geld schuldig waren aan de Verenigde Staten in plaats van andersom.

Deze verborgen triljoenen werden vervolgens geconfisqueerd en op Europese bankrekeningen gezet om de enorme fondsen te genereren die nodig waren om de collectieve schadeclaims van de boeren te betalen. Later zou dit geld de basis worden van de welvaartsprogramma’s.

Ondanks deze doodsvonnissen gingen president George H.W. Bush en de illuminati door met hun plannen voor wereldwijde onderwerping.

1992 – In augustus 1992 confronteerden de militaire officieren president Bush en eisten dat hij een overeenkomst zou ondertekenen dat hij de Verenigde Staten zou terugbrengen naar de grondwet en beval hem om nooit meer de term Nieuwe Wereldorde te gebruiken. Bush deed alsof hij meewerkte, maar was in het geheim van plan de Nieuwe Wereldorde toch tot stand te brengen door op 25 december 1992 een decreet te ondertekenen dat alle banken voor onbepaalde tijd zou sluiten, wat Bush een excuus zou geven om de staat van beleg af te kondigen.

Onder de chaos van de staat van beleg was Bush van plan een nieuwe grondwet in te voeren waardoor iedereen die nu in functie was 25 jaar lang op dezelfde post zou blijven zitten en waardoor alle rechten om nieuwe functionarissen te kiezen zouden worden opgeheven. Het leger greep in en weerhield Bush ervan die executieve order te ondertekenen.

1993 – In 1993 ontmoeten leden van het Hooggerechtshof, bepaalde leden van het Congres en vertegenwoordigers van de regering Clinton hooggeplaatste Amerikaanse militaire officieren die een terugkeer naar de grondwet, hervormingen van het banksysteem en financiële genoegdoening eisten. Zij kwamen overeen de procedure voor boerderijclaims in het leven te roepen, die het juridische team in staat zou stellen overal in het land bijeenkomsten op te zetten om anderen te helpen claims in te dienen en hen voor te lichten over de rechtszaak.

Een schadeclaim kon worden ingediend voor elke lening die door een financiële instelling was verstrekt voor alle betaalde rente; executies; advocaat- en gerechtskosten; IRS-belastingen of retentierechten; onroerendgoed- en onroerendgoedbelasting; mentale en emotionele stress veroorzaakt door het verlies van eigendom; stressgerelateerde ziekten zoals zelfmoord en echtscheiding; en zelfs bevelschriften, opsluiting en reclassering konden ook worden geclaimd.

1994 – Maar de regering-Clinton ondermijnde hun inspanningen door te eisen dat voor de boerderijclaims een specifiek, door de regering ontworpen formulier gebruikt moest worden. Dit formulier legde een administratieve vergoeding op van 300 dollar voor elke claim, die later in 1994 werd gebruikt als basis om de leiders van het juridische team, waaronder Roy Schwasinger, te arresteren.

De regering was zo bang voor wat zij tijdens hun proces in Michigan zouden zeggen, dat extra maatregelen werden genomen om de ware aard van de zaak te verhullen. Werknemers van het gerechtsgebouw mochten niet werken tussen maandag en donderdag tijdens het proces. En buiten het gerechtsgebouw zwermden FBI-agenten rond om te voorkomen dat ook de media en bezoekers te weten zouden komen wat er gaande was.

Intimidatie en vergelding door de regering namen toe, velen werden naar de gevangenis gestuurd of vermoord terwijl ze opgesloten zaten. Ondanks bescherming door zijn militairen werd de legergeneraal die in 1933 de originele titel van Bankroet van de Verenigde Staten verwierf, gevangen genomen, vermoord en vervangen door een kloon. Deze kloon werd vervolgens gebruikt als een lokvogel om te voorkomen dat er nog meer claims werden ingediend. (Ik ben niet gekwalificeerd om te spreken over het feit van menselijke klonen; maar dat zij bestaan is een vrij algemeen aanvaard feit onder hen die de activiteiten achter de schermen bestuderen.

Laat de gedachte dat klonen de regering leiden, u er niet van weerhouden om de waarheidsgetrouwheid van deze geschiedenis te overwegen. Als de waarheid aan het licht komt, zullen we geschokt zijn over veel wat we horen.

Tijdens de eerste Clinton-regering vertraagden de militairen veel van Clintons federale benoemingen tot ze zeker wisten dat deze mensen zouden helpen de grondwet te herstellen. Eén zo’n persoon die beloofde de nodige veranderingen teweeg te brengen was procureur-generaal Janet Reno.

1993 – In overeenstemming met de uitspraak van het Hooggerechtshof op 3 juni 1993, gaf Janet Reno de Delta Force en NavySeals opdracht naar Zwitserland, Engeland en Israël te gaan om triljoenen dollars aan goud terug te vorderen dat door het Federal Reserve System uit de strategische goudreserves was gestolen. Deze landen werkten mee aan de inval omdat hun was beloofd dat hun schulden aan de Verenigde Staten zouden worden kwijtgescholden en omdat de mensen die het geld van de Verenigde Staten hadden gestolen, ook geld van hun landen hadden gestolen.

Dit ongemunte goud zal worden gebruikt voor de nieuwe munt, gedekt door edele metalen. Het ligt nu veilig opgeslagen in het Norad Complex in Colorado Springs, Colorado en vier andere opslagplaatsen. Janet Reno’s actie maakte de machthebbers zo woedend, dat het resulteerde in haar dood. Ze werd toen vervangen door een kloon en het was dit schepsel dat verantwoordelijk was voor het verdoezelen van de verschillende Clinton schandalen.

Om de Minister van Financiën Robert Rubin in het gareel te houden, werd ook hij gekloond. Voor de rest van hun ambtstermijn ontvingen zowel Reno als Rubin hun salaris van het Internationaal Monetair Fonds als buitenlandse agenten en niet van de Amerikaanse schatkist. Ondanks deze acties ging het juridische team door met hun strijd terwijl ze erin slaagden bloedvergieten en een grote revolutie te voorkomen.

Na 1993 werd de naam van het proces van boerenclaims veranderd in Bank Claims. Tussen 1993 en 1996 eiste het Amerikaanse Hooggerechtshof dat burgers van de V.S. “Bank Claims” indienden om schadevergoeding te krijgen van het Amerikaanse Ministerie van Financiën. Dit proces werd in 1996 gesloten.

Gedurende deze periode wees het Hooggerechtshof een of meer rechters aan om de voortgang van de uitspraken te volgen. Zij riepen de hulp in van deskundigen op het gebied van economie, monetaire systemen, bankwezen, constitutioneel bestuur en recht, en vele andere verwante gebieden. Deze rechters bouwden coalities van steun en hulp op met duizenden mensen wereldwijd; bekend als “Witte Ridders.” De term “White Knights” is geleend uit de wereld van de grote bedrijven. Het verwijst naar een kwetsbaar bedrijf dat wordt gered van een vijandige overname door een bedrijf of een vermogend persoon – een White Knight.

Om de vereiste veranderingen door te voeren, hebben de vijf rechters jarenlang onderhandeld over de manier waarop de hervormingen zouden worden doorgevoerd. Uiteindelijk zijn zij tot bepaalde akkoorden gekomen, ook wel akkoorden genoemd, met de regering van de VS, de eigenaars van de Federal Reserve Bank, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank, en met tal van andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en de landen van de eurozone. Omdat deze hervormingen van het Amerikaanse bankwezen gevolgen zullen hebben voor de hele wereld, moesten het IMF, de Wereldbank en andere landen erbij worden betrokken. De hervormingen vereisen dat de Federal Reserve wordt opgenomen in het Amerikaanse ministerie van Financiën en dat de frauduleuze activiteiten van de banken worden stopgezet en dat de schade uit het verleden wordt vergoed.

1998 – De militaire generaals die oorspronkelijk deelnamen aan het proces van het opeisen van de boeren realiseerden zich dat de rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof niet van plan waren de akkoorden uit te voeren. Dus besloten ze dat de enige manier om de hervormingen door te voeren een wet van het congres was.

1999 – Een 75 pagina’s tellend document, bekend als de National Economic Security andReformation Act (NESARA) werd ingediend bij het Congres, waar het bijna een jaar bleef liggen zonder enige actie.

2000 – Laat op een avond op 9 maart 2000 werd een schriftelijke quorumoproep door Delta Force en NavySEALs met de hand bezorgd bij 15 leden van de Amerikaanse Senaat en het Amerikaanse Huis die sponsor en mede-indieners waren van NESARA. Zij werden onmiddellijk door de Delta Force en NavySEALs naar hun respectievelijke stemlokalen begeleid, waar zij de National Economic Security andReformation Act goedkeurden.

Deze 15 congresleden waren de enigen die het recht hadden hun ambt te bekleden, volgens het oorspronkelijke 13e amendement. Vergeet niet dat Britse soldaten in de oorlog van 1812 exemplaren van het Titles of NobilityAmendment (TONA) vernietigden, omdat het iedereen die banden had met de kroon van Engeland verbood een openbaar ambt te bekleden.

NESARA is de meest baanbrekende hervorming die niet alleen dit land, maar onze planeet in haar hele geschiedenis heeft getroffen. De wet rekent af met de Federal Reserve Bank, de IRS, de schaduwregering, en nog veel meer.

NESARA voert de volgende veranderingen door:

1. Scheld alle credit card, hypotheek, en andere bank schulden kwijt als gevolg van illegale bank-en overheidsactiviteiten. Dit is de ergste nachtmerrie van de Federal Reserve, een “jubileum” of een kwijtschelding van schuld.

2. Schaft de inkomstenbelasting af.

3. Afschaffing van de IRS. Werknemers van de IRS worden overgeplaatst naar de nationale omzetbelasting afdeling van de US Treasury.

4. Creëert een 14% forfaitaire verkoopsbelasting op niet-essentiële nieuwe artikelen voor de overheid. Met andere woorden, voedsel en medicijnen zullen niet worden belast, evenmin als gebruikte artikelen zoals oude huizen.

5. Verhoogt de uitkeringen aan senioren.

6. De grondwet wordt weer van toepassing op alle rechtbanken en juridische zaken.

7. Herstelt het oorspronkelijke amendement betreffende de adellijke titel.

8. Stelt nieuwe presidentiële en congresverkiezingen in binnen 120 dagen na de aankondiging van NESARA. De interim-regering zal alle nationale noodtoestanden opheffen en ons terugbrengen naar het grondwettelijke recht.

9. Houdt toezicht op de verkiezingen en voorkomt illegale verkiezingsactiviteiten van speciale belangengroepen.

10. Creëert een nieuwe U.S. Treasury regenboog munt ondersteund door goud, zilver, en platina edelmetalen, waarmee een einde komt aan het bankroet van de Verenigde Staten, geïnitieerd door Franklin Roosevelt in 1933.

11. Verbiedt de verkoop van Amerikaanse geboorteakte-registers als roerend goed obligaties door het Amerikaanse ministerie van Vervoer.

12. Invoering van een nieuw bankstelsel van de Amerikaanse schatkist in overeenstemming met de grondwet.

13. Elimineert het Federal Reserve System. Tijdens de overgangsperiode mag de Federal Reserve gedurende één jaar naast de schatkist van de VS opereren om alle Federal Reserve-biljetten uit de geldhoeveelheid te verwijderen.

14. Herstelt de financiële privacy.

15. Herschoolt alle rechters en advocaten in grondwettelijk recht.

16. Beëindigt wereldwijd alle agressieve militaire acties van de Amerikaanse regering.

17. Vestigt vrede over de hele wereld.

18. Geeft enorme sommen geld vrij voor humanitaire doeleinden.

19. Maakt de vrijgave mogelijk van meer dan 6.000 patenten van onderdrukte technologieën die onder het mom van nationale veiligheid voor het publiek worden achtergehouden, waaronder vrije-energie-apparaten, antizwaartekracht, en sonische genezingsmachines.

10 oktober 2000 – Omdat de kloon van President Clinton geen belangstelling had om NESARA op 10 oktober 2000 tot wet te ondertekenen; bestormden de elite NavalSeals en Delta Force, onder bevel van Amerikaanse militaire generaals, het Witte Huis en dwongen Bill Clinton onder schot om NESARA te ondertekenen. Gedurende deze tijd werden de geheime dienst en het beveiligingspersoneel van het Witte Huis bevolen zich terug te trekken, ontwapend te zijn en onder een spreekverbod getuige te zijn van deze gebeurtenis.

Vanaf het allereerste begin hebben Bush Sr., het bedrijfsleven, grote banken en de Carlyle groep zich tegen NESARA verzet. Om de geheimhouding te bewaren, werden de details van de zaak en het dossiernummer verzegeld en herzien in het officiële register van het Congres, om een herdenkingsmunt weer te geven en daarna werd het nog recenter herzien. Dit is de reden waarom er geen openbare congresverslagen zijn en waarom een zoekopdracht naar deze wet pas de juiste details zal opleveren nadat de herzieningen openbaar zijn gemaakt.

Congresleden zullen NESARA niet onthullen omdat zij door de rechters van het Hooggerechtshof van de V.S. zijn opgedragen het bestaan ervan te ontkennen of te worden beschuldigd van hoogverraad waarop de doodstraf staat.

Sommige leden van het Congres zijn zelfs aangeklaagd wegens obstructie. Toen senator Paul Wellstone van Minnesota op het punt stond het spreekverbod te doorbreken, stortte zijn kleine passagiersvliegtuig neer, waarbij zijn vrouw, dochter en hijzelf om het leven kwamen.

Als angst niet genoeg is om Washington in het gareel te houden, dan is geld dat wel. De machtselite/geheime regering biedt routinematig steekpenningen aan regerings-/militairen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er op het internet veel desinformatie over NESARA te vinden is. Wikipedia’s artikel is totale desinformatie. Dr. Harvey Francis Barnard’s NESARA wetsvoorstel – National EconomicStabilizationand Recovery Act werd in de jaren ’90 door het congres verworpen. Dr. Barnard was een systeemfilosoof en had jarenlang geprobeerd het Congres te interesseren voor zijn monetaire hervormingsvoorstellen.

U kunt op deze site ook artikelen lezen van Darrell Anderson. Beide mannen waren geïnteresseerd in monetaire hervormingen.

11 september 2001 – De volgende stap is de aankondiging van NESARA aan de wereld, maar dat is geen gemakkelijke taak. Vele machtige groepen hebben geprobeerd de implementatie van NESARA te voorkomen.

De NESARA-wet vereist dat ten minste eenmaal per jaar wordt geprobeerd de wet aan het publiek bekend te maken. Drie toenmalige rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof controleren het comité dat belast is met de bekendmaking van NESARA.

Deze rechters hebben hun algemene autoriteit gebruikt om de aankondiging van NESARA in het geheim te saboteren.

In 2001 gaven de rechters van het Hooggerechtshof na veel onderhandelingen opdracht aan het 107e Congres om resoluties aan te nemen die NESARA goedkeurden. Dit gebeurde op 9 september 2001, achttien maanden nadat NESARA wet was geworden. Op 10 september 2001 nam George Bush Sr. zijn intrek in het Witte Huis om zijn zoon te sturen in het tegenhouden van de aankondiging. De volgende dag, op 11 september 2001, om 10 uur EasternDaylight Time, stond Alan Greenspan gepland om het nieuwe US Treasury Bank systeem, schuldkwijtschelding voor alle Amerikaanse burgers, en afschaffing van de IRS aan te kondigen als het eerste deel van de publieke aankondigingen van NESARA.

Net voor de aankondiging om 9 uur ’s morgens, beval Bush Sr. de vernieling van de Twin Towers van het World Trade Center om de internationale bankcomputers op verdieping 1 en 2 in de North Tower te verhinderen het nieuwe VS Treasury Bank systeem in werking te stellen. De explosieven in het World Trade Center werden door agenten geplaatst en op afstand tot ontploffing gebracht in Gebouw 7, dat later die dag werd gesloopt om hun misdaad te verdoezelen.

Technologie van piloten op afstand werd gebruikt bij een overvlucht om een lading explosieven af te leveren in het Pentagon op de exacte locatie van de White Knights in hun nieuwe Naval Command Center die de activiteiten coördineerden ter ondersteuning van NESARA’s implementatie in het hele land. Met het verijdelen van de aankondiging van Nesara torpedeerde G Bush sr. elke hoop om de regering terug te geven aan de mensen.

De afgelopen 10 jaar werd het leven in de VS, en in vele andere landen, gedicteerd door de in scène gezette terroristische aanval en de repercussies daarvan. Zelden gaat er een dag voorbij dat we niet over 9/11 horen spreken.

2005 – Dr. Harvey F. Barnard overleed op 18 mei 2005.

2009 – Roy E. Schwasinger, Jr. overleed op 23-8-2009 op de leeftijd van 75 jaar.

2011 – Het debacle rond het schuldenplafond wakkerde de belangstelling voor NESARA weer aan. Terwijl we de wereldeconomie zien instorten, kunnen we weten dat de NESARA-WET op de achtergrond blijft, klaar om aangekondigd te worden.

Nancy Detweiler,

Vertaling: Reinier