WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 9

Het verlangen naar meer informatie, kennis en spirituele verlichting is een sterke verslaving van het verstand. Door de aandacht te verleggen naar de toepassing van de Harte Deugden — naar jezelf en alle anderen in je lokale multiversum — en eenvoudig naar je ademhaling te luisteren, kom je een beetje dichter bij het Wezen in jezelf, in het meest centrale punt van je bestaan. Dan vind je toegang tot de Soevereine Integraal en kun je écht wakker worden …

Het geschreven interview met James (2008)
Door: Project Camelot (Kerry Cassidy en Bill Ryan
Vertaling: Peter Toonen

> Dit is het laatste deel en een vervolg op WingMakers:
Het Project Camelot-interview, deel 8

Vraag 24 van Project Camelot:

U zei dat de verlichting uit het verleden, die werd belichaamd in ervaringen van Samadhi en dergelijke door grote leraren zoals Christus en Boeddha en anderen, de beoefenaars in feite niet echt in contact bracht met hun ware natuur buiten het MVS (Menselijk Verstand Systeem) om en dat ze daarom de gevangenis van het MVS nooit zijn ontsnapt en dat ze deze staat van rechtstreeks weten van onze ware natuur als een god of Eerste Bron niet ervoeren … Wie was het lid van de mensenfamilie die deze realisatie wel heeft bereikt?

Antwoord 24 van James:

De geestelijk leermeesters die de symbolische leiders van religieuze instituties zoals het christendom en het boeddhisme zijn geworden, om er twee te noemen, zijn de voorlopers van de mensheid. Ze waren spiritueel onderzoekers en de activisten van hun tijd en cultuur en waren, en zijn, diep verstrengeld met het spirituele leven en hebben de mensheid hun zwaar verdiende wijsheid gegeven. In hun tijdperk zijn ze tot de buitenste muren van de gevangenis (het Menselijk Verstand Systeem) gekomen en hebben doorbraken teweeg gebracht door de forten en afleidingsmanoeuvres heen die hun medemensen in hun greep hielden.

Ze hadden de overtuiging van hun bestemming, hun blauwdruk, en ze waren voorbeelden van hun tijd. Hun motieven waren zuiver en ze brachten nieuwe perspectieven naar de menselijke conditie die het mogelijk maakten dat ze zich sneller in de richting van de Soevereine Integraal konden bewegen. Maar de afstand tussen mensen in het tijdperk van Jezus en Boeddha en de ervaring van de Soevereine Integraal waren onoverkomelijk. Het menselijk instrument was niet voorbereid voor deze interactie en ervaring. De richting echter kon wel worden vastgelegd, de hoofdweg kon worden ingeslagen en er werd een primitieve kaart ontwikkeld voor latere generaties onderzoekers.

Onthoud dat we allemaal facetten zijn van de menselijke ervaring, en leven naleven terugkeren om onze indoctrinatie in het Menselijk Verstand Systeem te vernieuwen, maar tegelijkertijd dringen een of twee van onze soort door tot verder gelegen gebieden van onze gezamenlijke gevangenis en komen terug om te schrijven of erover te spreken. Hun observaties en ervaringen worden een onderdeel van ons Genetisch Verstand of het onbewustzijn en deze ervaringen kunnen een diepgaande betekenis voor onze soort in het algemeen hebben omdat de mensenfamilie, dus ieder van ons, toegang heeft tot dit bewustzijnsveld.

Maar de stappen die we nemen in de richting van de Soevereine Integraal zijn klein, soms niet te onderscheiden in de context van een enkel leven. De tijdperken waarin we leven bepalen onze zelfexpressies, onze definities, en onze geloven. We bevinden ons altijd in het proces van de volgende evolutie, zoals wordt bepaald door het Genetisch Verstand, het Aarde/Natuur element en de interdimensionale wezens die contact hebben met de mensheid. Achter dit alles bevindt zich de Eerste Bron die op meesterlijke wijze de mensheid naar zichzelf trekt, één voor één.

Met deze context hoop ik dat het duidelijk is dat Jezus of Boeddha of Lao Tze of Mohammed of Saint Germain of andere meesters van hun tijd zich bevonden in de spirituele voorhoede, diep in het territorium van de hogere Geest, die op zichzelf zo uitgestrekt is dat het fysieke universum in vergelijking daarmee lijkt op een korrel zand. De toegang tot niet-gepolariseerde gebieden is nooit zo toegankelijk geweest als in dit tijdperk. In het verleden waren er geen bruggen, waren er geen portalen geopend en werkzaam; het was letterlijk een wildernis zonder paden en voetsporen.

Dus van deze spirituele onderzoekers, zo groot als ze waren en zo ver als ze naar de hemelse oorden afreisden, hebben er weinigen de ware essentie van onze hoogste natuur bereikt in dat leven waarin ze werden gekend als zijnde verbonden met een religie of spiritueel pad. Een parallel hiervoor bestaat ook in de wetenschap. Kijk naar Newton, de grootste wetenschappelijke onderzoeker van zijn tijd, en toch weten we vandaag de dag dat zijn werk ernstige tekorten vertoonde. Werd hij misleid? Nee, hij werkte in zijn tijd op het hoogste niveau gebaseerd op het Genetisch Verstand. Zelfs nu in onze tijd worden door natuurkundigen en sterrenkundigen van de 21ste eeuw vraagtekens gezet bij de bijdragen van Einstein.

Zoals de wetenschap het universum constant opnieuw definieert, zo definiëren spirituele onderzoekers het God Geest Ziel Complex steeds opnieuw. De lagen van kennis zijn in beide gevallen bijna oneindig en hebben in hun kern wiskundige tegenpolen op een octaaf die de mensheid zich nog eerst eens moet voorstellen, laat staan ontdekken. Dus bij iedere suggestie dat ik de resultaten en bijdragen van spirituele of wetenschappelijke onderzoekers van de mensheid zou beschouwen als gebrekkig of misleidend, is slechts het resultaat van gebrek aan begrip van de grotere context van de tijd en van de diepte van de “ui” die we gezamenlijk aan het “afpellen” zijn, zowel in wetenschappelijke als spirituele dimensies.

Vraag 25 van Project Camelot:

Op welke wijze is deze realisatie anders dan die van Boeddha, Jezus of andere ‘meesters’ die de mensenfamilie op dit moment erkent? Als we zeggen dat we een Soevereine Integraal en daarom Eerste Bron zijn, is dat niet hetzelfde als zeggen dat we God zijn en ‘ineens’ verlicht zijn

Antwoord 25 van James:

Terwijl ik deze vraag in een voorgaand antwoord heb behandeld vanuit een meer traditionele meetkunde, zal ik deze keer een andere invalshoek nemen.

In de stilte, doelloosheid en leegheid van jezelf bestaat alles. En is dit niet precies hetgeen mensen het meest vrezen? In het absolute centrum van wat je bent, waar de leegte is, ben je daar niet bang? Misschien zou het juist zijn om te zeggen dat dit de oorsprong van angst is. Je zou het ironisch kunnen noemen dat de Soevereine Integraal, datgene dat het beste jezelf omschrijft, door jezelf wordt gevreesd? Waarom denk je dat dit het geval is? Waarom zou je bang zijn voor de stilte en de leegheid die je bent? Waarom zou je weigeren om zonder hulp van het verstand door het portaal van je menselijk instrument te kijken?

Dit is nu precies waarom mensen zo verslaafd zijn aan spirituele propaganda. Ze zijn bang voor het stiltepunt waarin ze existeren omdat ze door hun MVS zijn geprogrammeerd en dit als waarheid aanvaarden: wat de leegte is, is de dood en het niet-bestaan. Daarom gaan ze zoeken naar schoonheid, harmonieuze zaken, spirituele vergezichten van hogere werelden, beschrijvingen van vrede en liefde, engelachtige aanwezigheid, de ervaring van eenheid en schoonheid, maar ze willen niet door de poort van de leegte gaan om daar te komen, omdat de leegte gelijk is aan de dood en het niet-bestaan van het verstand. Ze zijn gaan geloven dat ze het verstand zijn.

Ik zeg niet dat Jezus en Boeddha niet over dit inzicht beschikten. Dat deden en doen ze zeker wel. In zekere zin beschikt ieder van ons over dit inzicht door de Genetische Geest, maar slechts heel weinig personen die op deze planeet in een menselijk lichaam hebben gelopen hebben dit inzicht bereikt dat gebaseerd was op ervaring en niet eenvoudig op basis van verbale abstracties of symbolen uit de Genetische Geest. Jezus heeft zich op aarde gemanifesteerd om de mensen van dit tijdperk te leren dat de dood niet echt was. Dat God niet daarginds is, maar in het individu aanwezig is; ieder individu was gelijk in aanzien. Hij zei dat het menselijke ras ten prooi was gevallen aan verslaving aan het Geld Macht Netwerken dat tot het moment dat de mensheid zou opstaan in de zelfexpressie van haar spirituele aard, zij een marionet van de machthebbers zou blijven. En dat is gebleken.

Vanaf het eerste begin is het inzicht van de Soevereine Integraal een reflectie van het tijdperk waarin we leven. Als Eerste Wezens hebben de Soevereinen een verstand gecreëerd, een voertuig waarin afscheiding kon plaats vinden, en vanaf dat moment was individualiteit geboren. Na miljarden en miljarden jaren gingen de Soevereinen van de Geest het universum scheppen zoals we het kennen. Ze schiepen de dimensies van de hogere geest en deze schepping heeft de schepping van een lagere geest gecreëerd. In het frequentieveld van het lagere verstand zijn de Soevereinen het geheugen van hun bestaan als Eerste Wezens kwijtgeraakt.

Ze keken naar de werelden in de schepping en vroegen zich af, “Wie heeft dit universum gemaakt? Wie zat er achter deze prachtige, magische wereld?” En het is nooit bij de Soevereinen opgekomen dat zijzelf degenen waren die het universum hadden gecreëerd waarvan de Natuur een spiegel is. En zo zijn de Soevereinen een God gaan creëren, althans het idee van een Allerhoogste Wezen, degene achter de schepping. God was de schepper van alles in de Natuur in het hele multiversum. De Soevereinen raakten hun macht kwijt terwijl tevens hun gevoel van verantwoordelijkheid voor de Natuur werd gereduceerd.

Op die manier werd het idee van God buiten onszelf geboren. Als Soevereinen onderverdeeld in interdimensionale rassen hebben ze een bijna oneindige diversiteit aan scheppingen gemaakt, waarvan slechts een fractie door de mensheid wordt gekend via symbolen en fragmenten uit verhalen, waarvan de meesten, als ze al worden herinnerd, niet meer worden geloofd omdat het rationele verstand deze verhalen heeft afgevoerd naar de vuilnisbak van de mythologie. Toen verschenen de voorvaders van Anu en daarmee begon de schepping van het menselijk instrument. Hoewel dit instrument vergeleken met de moderne mens een ruwe versie was, hadden ze het menselijke instrument van dat tijdperk niettemin schitterend gemaakt.

Toen Anu de volgende evolutie van het menselijk instrument ging maken, realiseerde hij zich hoe Soevereinen in vergetelheid zijn van hun oorsprong en dat ze de schepping hadden toegeschreven aan een Allerhoogste Wezen. De Soevereinen, die interdimensionale wezens waren geworden en die wij kennen als de Atlantiërs, waren een perfecte keuze om het menselijk instrument dat Anu aan het maken was, te animeren, want de Atlantiërs hadden ondanks hun spirituele bekwaamheid geen ervaring met bedrog. En dit zou ik kunnen toevoegen als een thema dat waard is op te merken: degenen die spiritueel zijn ingesteld, zijn dikwijls heel gemakkelijk te manipuleren vanwege hun aangeboren gevoel van vertrouwen. Door de listen van Anu werden de Atlantiërs verleid om het menselijk instrument te gaan bewonen, en op die manier werden de Soevereinen mensen. Niet iedere Atlantiër echter werd gevangen genomen en onderworpen aan het proces van menselijke slavernij. Er was een aantal Atlantiërs die het resultaat van het menselijke project van Anu voorspelden en zij zijn gevlucht in een dimensionale“stolp” op Aarde, diep in de Atlantische Oceaan.

Deze Atlantiërs raakten in mythologische termen bekend als de Elohim of Lichtwezens [Shining Ones] en zij zijn dezelfde wezens als die we tegenwoordig kennen als de WingMakers. Deze wezens hebben de mensenfamilie gedurende miljoenen jaren gade geslagen sinds haar eerste voetstappen op een verdichtende planeet genaamd Aarde. Zij zijn de goedwillende toevlucht voor de mensheid, omdat ze in ieder opzicht menselijk zijn, behalve dat ze ondergeschikt zijn aan het MVS programma en de systemen in het menselijk instrument dat de Soevereinen in het menselijk instrument zodanig afleidt en verdeelt, dat ze zich niet realiseren dat dit instrumentarium aanwezig is.

En hoe zijn de Soevereinen aanwezig? In iedere ademhaling die leven brengt in het menselijk instrument. De aanwezigheid van de Soeverein bevindt zich in de adem. Er is een gezegde in Lyricus: “Als je niet in je adem bent, zit je in je verstand.” Het is duidelijk dat dit een abstract begrip van het Menselijk Verstand Systeem geeft, maar de Soevereinen leven op het snijpunt van leven en Natuur, en dat is de adem.

De WingMakers zijn geen gidsen, engelen, geascendeerde meesters of goden die zich bevinden in de dimensies van het Menselijk Verstand Systeem. Ze leven in de interdimensionale velden van de hogere geest, en als wijze ouderen van de mensenfamilie leveren ze de paradigma’s aan van de Soevereine Integraal en het Grote Portaal. Ze richten hun aandacht uitsluitend op deze twee paradigma’s, omdat hieruit het Aanvangspunt voortkomt dat het individu in staat stelt de programma’s op te lossen die het ene, het gelijke en het waarachtige voor zichzelf verborgen houdt.

De WingMakers hebben de naam Soevereine Integraal gekozen om de betekenis erin te leggen dat datgene wat in je ademhalingskanalen bestaat meer is dan een fysiek lichaam samengesteld uit een circuit van gevoelens en gedachten. De grootste spirituele onderzoekers hebben dit begrepen en wisten dat de menselijke ziel in ieder tijdsgewricht opnieuw zou worden gedefinieerd, en hoewel het lijkt dat de ziel verandert, blijft zij altijd het constante bewustzijn van zowel de oneindige als de eindige en van het echte en het onechte.

Je kunt dit interview lezen en vervolgens doorlopen met het gevoel dat er een existentieel aura om je heen is gezet. Dat je idee van God, Geest, Ziel en alles dat daarmee samenhangt en alles dat je geleerd hebt of gewild hebt te geloven, wordt bedreigd. Zelfs degenen die het materiaal van de WingMakers met toewijding hebben gevolgd, zullen denken dat ik de basis van dat materiaal in deze verklaring heb veranderd.

Als je ooit naar een exotisch oord bent afgereisd dat cultureel totaal anders is dan dat van jezelf, dan weet je dat je in het vliegtuig, wanneer je over je bestemming vliegt, nog geen ervaring hebt met de cultuur zelf ongeacht de hoeveelheid studie die je er van tevoren aan hebt gewijd. Als je in je hotel bent aangekomen, blijf je buitenstaander van de cultuur, hoewel je de verschillen in planten en dieren, architectuur en gebouwen en verschillen in de mensen op straat kunt waarnemen, maar toch blijf je als waarnemer en niet als participant nog buiten de cultuur staan. Pas wanneer je de taal van de mensen kent en mensen in hun eigen huis, winkel, café, sportstadion, school en kerk tegenkomt, begin je eigenlijk pas de cultuur te begrijpen. Dit is hetzelfde als met het bruggenwerk tussen het God Geest Ziel Complex (GGZC) en de Soevereine Integraal. Er is niets exotischer of ongewoner dan de taal en de woonplaats van de Soevereine Integraal. En hoe dieper je dit land ingaat, hoe vreemder het lijkt te zijn.

Als ik alles zou onthullen wat er in 1998 is gebeurd, of zelfs vandaag, tien jaar later gebeurt, zou de brug slechts een handvol mensen dragen. Het zou een gammele, gevaarlijke brug lijken om overheen te lopen, en velen die nieuwsgierig waren zouden van dat plan worden afgepraat omdat het er zo vreemd uitzag. En daarom werd de brug gebouwd om bepaalde mensen te ontmoeten op de plek waar ze woonden en op de manier waarop ze geloofden. Degenen die resoneerden met de sleutelwoorden en de definities of met een fragment uit een gedicht, muziek of kunstwerk, hebben een structuur gevonden die hen een gevoel van herkenning gaf, een gevoel van nieuwsgierigheid, en dat was voldoende om ze over de brug te leiden.

Om mijn vorige beeldspraak te gebruiken: ze landen nu op het vliegveld. Ze zien het exotische land van de Soevereine Integraal vanuit hun vliegtuigstoel en kijken door een klein raampje naar een uitgestrekte nieuwe wereld. Houd in herinnering, dat het Aanvangspunt, dus wanneer je uit het vliegtuig komt, je ademhaling is, samen met je hart met zijn deugden van wijsheid. Want dit is geen bestemming waar de taal meer is dan ademhaling en virtuoze zelfexpressie. Zo simpel is het.

Ik weet dat er mensen zijn die dit interview lezen en nog honderd andere vragen hebben waarvan er misschien maar één of twee of drie werkelijk ter zake doen op dit moment. Het verlangen naar meer informatie en kennis echter is een sterke verslaving van het MVS. Ik wil je daarom adviseren om de aandacht van het verzamelen van informatie en kennis te verleggen naar de toepassing van de Harte Deugden naar jezelf en alle anderen in je lokale multiversum en dan eenvoudig naar je ademhaling te luisteren. En iedere keer dat je je aandacht op je adem vestigt, kom je een beetje dichter bij het Wezen in jezelf, in het meest centrale punt van je bestaan. Voel deze verbinding sterker worden en wees ervan overtuigd dat iedere muur die tussen je is ingezet, of tussen jezelf zal worden ingezet, geslecht zal worden.

Als je aandacht daar is, zal je tot alles toegang vinden, inclusief de taal van de Soevereine Integraal en hoe je deze cultuur in jezelf weer wakker kunt maken en hoe je tussen zijn verblijfplaatsen kunt leven.

Dit is het tijdperk van transparantie en expansie.

Nunti-Sunya.Van mijn hart naar dat van jullie,

James

Informatie over de auteursrechten:
Het is toegestaan dit werk (deze tekst):
• Te delen: te kopiëren, te verspreiden en dit werk over te dragen
• Te bewerken: het werk aan te passen
Onder de volgende voorwaarden:
• Je moet het werk toeschrijven aan: Copyright © WingMakers.com, Lyricus.org, en EventTemples.org
• Bij hergebruik of verspreiding moet je aan anderen duidelijk maken welke de licentievoorwaarden van dit werk zijn.
• De bovenstaande voorwaarden gelden niet indien je toestemming krijgt van de houder van auteursrechten.
• Niets in deze licentie schaadt of beperkt de morele rechten van de auteur.

Ella Ster* | bron: Project Camelot | vertaling: Peter Toonen

https://www.ellaster.nl/