WingMakers: Het Project Camelot-interiew, deel 8 / Door Ella Ster

Het is een simpel feit dat miljarden mensen op deze planeet worden misleid in hun beoefening van spiritualiteit, occultisme, religie en ja, zelfs wetenschap. Ze beoefenen iets waarvan ze denken dat het hen dichter bij de waarheid zal brengen, terwijl ze zelf waarheid zijn en hun beoefening alleen maar dikkere muren optrekt tussen waarheid en gewaar zijn. De beoefening van Kwantum Pauze heeft als doel om de muren neer te halen die je afscheiden van het bewustzijn dat je bent en altijd zal zijn en altijd bent geweest.
Het geschreven interview met James (2008)
Door: Project Camelot (Kerry Cassidy en Bill Ryan)
Vertaling: Peter Toonen
Vraag 22 van Project Camelot:
Is dit concept in zekere zin niets anders dan verlichting dat traditioneel Rechtstreekse Realisatie van onze godheid of goddelijkheid wordt genoemd zoals dat bekend is in de oosterse filosofie… als herkenning dat we God of Eerste Bron zijn, altijd zijn geweest en altijd zullen zijn?
Antwoord 22 van James:
Anu heeft in het menselijk wezen een wens ingebouwd om te zoeken naar verlichting en heeft tegelijkertijd het God Geest Ziel Complex aangelegd om die zoektocht deels te bevredigen. Ik zeg “deels” omdat voor veel mensen de zoektocht begint op het ene pad, dan leidt naar het volgende pad en vervolgens naar weer een ander pad. In de loop van een leven heeft een gemiddeld persoon tientallen religieuze, wetenschappelijke, occulte en spirituele paden doorzocht, terwijl hun zoektocht nog steeds doorgaat. Dit komt omdat het programma dat bij mensen zit ingebouwd, het MVS versterkt en de zoektocht naar God Geest en Ziel buiten het individu stimuleert, zelfs ondanks dat de leer verklaart dat het “Koninkrijk Gods” zich in onszelf bevindt.
Als jij nu de schepper van de mensheid zou zijn en je wilde het geheim dat alle vragen met betrekking tot het Zelf beantwoorden en daarmee de zoektocht naar de waarheid overbodig maken, waar zou je dit wonderbaarlijke geheim dan verstoppen? Als je slim was, zou je het pal voor ieders neus zetten en tegelijkertijd zou je in je schepping het onuitputtelijke verlangen inbouwen naar waarheid uit boeken, lezingen, spirituele wijzen, heiligen, profeten, geestelijke technieken, sjamanen, heksen, antieke teksten, kerken, synagogen, moskeeën, ashrams, websites en honderden andere bronnen. Dat is de manier om het antwoord op alles voor iedereen te verbergen – en dat is precies wat Anu deed.
Het oosterse begrip van Rechtstreekse Realisatie of Zelfrealisatie of Godrealisatie is onderdeel van het bruggenwerk dat ik eerder noemde in vraag 20, maar het is afgezien van een paar uitzonderingen via het verstand nog steeds verbonden aan de realisatie van het God Geest Ziel Complex (GGZC). Er zijn enkelingen die een vluchtige blik hebben gehad op de staat van de Soevereine Integraal, maar dat is een heel klein percentage en dit magere percentage is tot op zekere hoogte te wijten aan het systeem van daksina, het donatiesysteem van de spirituele hiërarchie van de oosterse disciplines en hun neiging tot het creëren van afscheiding door middel van hun meester-leerling systeem.
Degenen die toegang hebben tot de staat van de Soevereine Integraal kunnen hun toegang uit vrije wil herhalen. Ze hebben toegang tot de interdimensionale gebieden buitenom het MVS en al zijn toegevoegde systemen van onderdrukking; ze weten hoe ze deze toegang tot de staat van Soevereine Integraal kunnen voeden en tevens hoe ze het raamwerk van onderdrukking kunnen uithongeren. Het is een uitermate klein aantal mensen dat hiertoe in staat is.
Het boek Kosmisch Bewustzijn (Cosmic Consciousness: A Study in the Evolution of the Human Mind, 1901) van Richard Maurice Bucke (1837-1902) gaat over enkele van onze grootste spirituele onderzoekers uit de geschiedenis en beschrijft tot in details hoe ze doordrongen waren van een mysterieus niet-fysiek licht en een duidelijk gevoel van eenheid met al het leven. In praktisch alle gevallen was de ervaring van het kosmische bewustzijn een plotseling onverklaarbaar en diepgaand gevoel van eenheid met het universum, een gevoel dat een aantal dagen duurde en hen voor de rest van hun leven positief beïnvloedde. De meesten die deze ervaring hadden voelden dat ze een “kanaal” voor deze energie waren geworden in hun geschriften, hun kunstwerken en levenswerken.
Maar deze gebeurtenissen zijn niet herhaalbaar; de persoon is niet in staat om uit vrije wil naar het hemelse domein terug te keren en ze hebben ook geen duidelijk idee wat echt is en wat begoocheling is. Dit is geen gebrek van de voorlopers van de mensheid, maar ik zeg hier alleen dat het een andere ervaring is, en wat mij betreft is dit een ervaring binnen het MVS (Menselijk Verstand Systeem).
De Eerste Bron is niet God, niet op de manier waarop mensen een idee over God hebben. God als entiteit, die onafhankelijk is van jou en mij, bestaat niet. Niettemin zijn er figuren geweest (zoals Anu) die van zichzelf dachten dat ze God waren en zich ook als zodanig hebben opgesteld. De Eerste Bron is het collectief van Soevereine Integralen in het hele multiversum, en datgene wat hen verbindt is Bron Intelligentie. Het hele GGZC, zoals dat door Anu werd begrepen, was gemodelleerd volgens deze realiteit:
·        God = Eerste Bron
·        Spirit/Geest = Bron Intelligentie
·        Ziel = Soevereine Integraal
Maar deze begrippen zijn niet hetzelfde. Als mensen zeggen: “Ik ben zelfgerealiseerd en daarom verlicht”, zijn ze dan verlicht in het GGZC? Of zijn ze een kenner van de bewustzijnsstaat van de Soevereine Integraal achter het MVS? Als het de laatste betreft, zal je ze niet vinden op boekentournees, benefietlezingen, het stichten van scholen of ashrams, als sprekers in het lezingencircuit, als stichters van spirituele wegen, of als genezers voor geld die van hun ervaringen profiteren of beweren dat ze bijzondere vermogens hebben die anderen ontberen.
Anu wilde er zeker van zijn dat spirituele en religieuze zoekers zich zouden verliezen in de hemelen van zijn schepping. Dit is de reden waarom de zoektocht buiten jezelf zo sterk is gecodeerd; waarom we de afscheiding voelen tussen lichaam en ziel, en tussen ziel en God; waarom we ons zo hardvochtig vastbijten in de verwaterde, ontkrachte versies van de Eerste Bron, de Bron Intelligentie en de Soevereine Integraal binnen het God Geest Ziel Complex; waarom onze gedachten en gebeden die vol hoop zijn, worden uitgesproken tegen een masker van de Eerste Bron die niet één en gelijk is met onszelf.
De brandstof voor ons MVS (Menselijk Verstand Systeem) is woede, hebzucht, teleurstelling, irritatie, blaam, angst, wrok en andere zogenoemde negatieve emoties die in grote mate worden aangewakkerd vanwege ons gebrek aan kennis over het feit dat we allemaal één en gelijk zijn en dat die waarheid de basis is van al het leven. Degenen die hebben rondgezwommen in de heldere wateren van de Soevereine Integraal hebben de verantwoordelijkheid om het proces van het wegnemen van maskers en bedrog te delen met anderen en om in de wereld te leven maar er geen deel van uit te maken, en dit betekent dat ze niet deel nemen aan de leugens van het MVS.
Het proces is zo eenvoudig als de beoefening van de Kwantum Pauze en de Zes Harte Deugden en er tot je laatste adem mee door te gaan. Niemand hoeft er iets voor te betalen. Er is geen meester of leraar. Er is geen school of mate van deskundigheid. Er is geen boek dat je ervoor moet lezen of lezing die je moet volgen. Het is simpel en gemakkelijk. Als deze benadering je aanspreekt, kun je het uitproberen en zien of het natuurlijk aanvoelt. Niemand zal je beoordelen, als je besluit er niet tot je laatste ademtocht mee door te gaan… behalve jijzelf.
Vraag 23 van Project Camelot:
Op welke manier is de gewaarwording van jezelf als een Soevereine Integraal anders dan de zelfrealisatie via meditatie en kundalini? En is de ademtechniek beschreven in uw materiaal niet dezelfde als iedere andere ademtechniek die het oprijzen van de kundalini stimuleert en de chakra’s met uiteindelijke verlichting verbindt?
Antwoord 23 van James:
Zoals je misschien reeds in mijn voorgaande antwoorden hebt opgemerkt, is de Soevereine Integraal opnieuw geconceptualiseerd als een uitdrukking van de menselijke ziel tijdens het tijdperk van transparantie en expansie. Dit tijdperk zal worden verankerd in de ervaring van het Grote Portaal, het bewustzijn van de Eerste Bron, de Soevereine Integralen verenigd en zelfbewust, dat op Aarde leeft. Dit is het tijdperk waarvan we juist de kusten hebben bereikt, terwijl de gereedschappen, technieken, mentale modellen en methoden van het voorgaande tijdperk… welnu, deze zijn niet relevant, zoals het telraam niet meer relevant is in het computertijdperk.
Ja, ik weet dat ik hier heel direct ben, maar het is tijd om direct en waarachtig te zijn zonder je al te veel zorgen te maken over consequenties en hoe mensen erop kunnen reageren. Bekijk het van deze kant, en ik wil me niet vast pinnen op de oosterse spiritualiteit, maar je gaf me een vraag over kundalini en daarop zal ik een antwoord geven, maar wat ik ga zeggen is van toepassing op alle traditionele methoden en mentale modellen ongeacht hun culturele wortels.
Kundalini is een gecompliceerd systeem van energetische manipulatie in het menselijk instrument dat uitmondt in verlichting van het verstand, de geest. Het is een ascentiemethode waarbij een leraar, die weet hoe je de kundalini moet activeren, de student helpt zijn chakra’s of energiesysteem te organiseren. Welnu, wat is energie? In de dimensie van de Soevereine Integraal is geen energie. Er is geen fluctuatie van energie. Er is geen yin-yang van energie. Energie is een begrip van het verstand. Dus degenen die zich eindeloos lang wijden aan het werken met energie… waar heeft het hen gebracht?
Energie bestaat in het MVS. In de fysieke wereld is het reëel. Het is ontegenzeglijk een onderdeel van het menselijke instrument en toch: de Soevereine Integraal is constant, gewaar, wakker; hij observeert, is levend, oneindig. En hoe gek het ook klinkt: hij is geen energie. Hij bestaat niet uit energie. Hij heeft geen energie nodig. Hij bestaat niet vanwege energie. Voordat energie bestond was er de Soevereine Integraal. Voordat er een Menselijk Verstand Systeem bestond was er de Soevereine Integraal.
Je kunt zeggen: “Goed, maar versnelt de beoefening van kundalini (of iedere andere legitieme ascentiemethode) niet mijn vermogen om de Soevereine Integraal te begrijpen?” En mijn antwoord zou een volmondig “ja” zijn, maar alleen in zoverre dat je bereid bent los te laten wat je hebt geleerd en een nieuw Aanvangspunt maakt dat geen afgescheiden zijn en complexiteit bevat. Zodra je jezelf hebt ingenesteld in een mate van bekwaamheid, en deskundigheid hebt opgedaan, ben je bezig een leraar te worden en loop je gevaar gehecht te raken aan onbelangrijke en achterhaalde zaken, want deze kunnen wurgplanten worden die je flexibiliteit en bewegingsvrijheid in de weg zitten in het nieuwe tijdperk waarin we ons nu bewegen en waarin we Ons Wezen hebben gevestigd.
Laat me duidelijk zijn: degenen die geloven dat een geestelijk leermeester bepaalde woorden in hun oor kan fluisteren, zoals in het geval van diksha (gerelateerd aan kundalini) en ze door deze woorden op magnetische wijze naar verlichting worden toegetrokken, worden misleid. Iemand die gelooft dat hij wordt verlicht door een boek te lezen is misleid. Degenen die geloven dat ze door het repeteren van een mantra verlicht kunnen worden zijn misleid.
Ik probeer hier niemand te confronteren, maar het is een simpel feit dat miljarden mensen op deze planeet worden misleid in hun beoefening van spiritualiteit, occultisme, religie en ja, zelfs wetenschap. Ze beoefenen iets waarvan ze denken dat het hen dichter bij de waarheid zal brengen, terwijl ze zelf waarheid zijn en hun beoefening alleen maar dikkere muren optrekt tussen waarheid en gewaar zijn. Het tijdperk van transparantie en expansie gaat alleen over het slechten van muren. Het gaat niet over het opnemen van meer kennis en informatie.
Kwantum Pauze heeft niets te maken met kundalini of met het geloofssysteem dat er omheen hangt. Met alle respect voor Gertrude Stein zou je kunnen zeggen dat een ademhalingstechniek een ademhalingstechniek is, maar dat is niet mijn ervaring. Terwijl Kwantum Pauze inderdaad een ademhalingstechniek is, is het ook een methode om het menselijk instrument te verlaten en de bewustzijnsstaat van de Soevereine Integraal te ervaren. Dit komt omdat de adem de snelweg of het portaal is dat wegleidt uit het menselijk instrument indien het wordt gedaan met het juiste Aanvangspunt.
Denk eraan dat de astrale en mentale domeinen zich in het menselijk instrument bevinden, dus we zijn er niet in geïnteresseerd om daar naartoe te gaan aangezien ze in het Menselijk Verstand Systeem zitten en daarom misleidend en begoochelend zijn. Kwantum Pauze is een methode om los te geraken van het Menselijk Verstand Systeem en te realiseren dat jouw zelfbeelden en je identificaties met cultuur, familie, religie, spiritualiteit, materiële bezittingen, geld en betekenis zijn geprogrammeerd en niet zijn die je werkelijk bent.
Voor veel mensen is dit moeilijk te aanvaarden, maar dit is doel waarvoor Kwantum Pauze is ontworpen en waartoe het zal leiden. De adem die door de Natuur wordt mogelijk gemaakt, geeft leven aan het menselijk instrument en het menselijk instrument geeft leven aan de Soevereine Integraal binnen de gemanifesteerde, fysieke realiteit van de aarde. Dus de adem is de koppeling, en Kwantum Pauze maakt het mogelijk deze koppeling te voeden, te expanderen, te versterken en te stabiliseren.
Het is ook goed te weten dat alles wat ik naar voren breng dient te worden behandeld als een leidraad, niet als een voorschrift dat op rigide wijze moet worden gevolgd. Individuen moeten hun eigen verantwoording nemen om hun eigen onderzoekstechnieken te vestigen, alsmede methoden voor expansie en nieuwe gedragingen om los te komen van het MVS. Kwantum Pauze is een raamwerk, geen specifiek systeem. Op het internet (analoog aan het Genetische Verstand) zijn manieren om je eigen aanpassingen, toevoegingen, wijzigingen en nieuwe technieken te delen en dit zou ik mensen willen aanraden te doen. Nog een laatste opmerking over de toepassing van Kwantum Pauze. Het grote “aha” moment is niet de vis die je probeert te vangen. Je probeert niets naar je toe te trekken; je probeert geen nieuwe informatie te krijgen of meer te weten te komen; je probeert geen energie door je lichaam te sturen; je probeert niet je lichaam te verlaten; en je probeert niet te communiceren met je Hogere Zelf of God. Je bedoeling bij de beoefening van Kwantum Pauze is de muren neerhalen die je afscheiden van het bewustzijn dat je bent en altijd zal zijn en altijd bent geweest. Kwantum Pauze is ontworpen om je in overeenstemming te brengen met de transparantie en expansie van dit tijdperk waarvan we allemaal een onderdeel zijn.
> Lees binnenkort verder in (het laatste) deel 9 over spirituele meesters zoals Jezus en Boeddha en verlichting.
Ella Ster* | bron: Project Camelot | vertaling: Peter Toonen