De logica van Spiritualiteit / geplaatst 19 Juli 2015 / Dineke Jongepier-Rijskamp

De logica van Spiritualiteit

In samenhang met opzienbarende ontdekkingen!
geplaatst 19 Juli 2015
We leven momenteel in een zeer bijzonder tijdvak zoals nog nimmer op aarde is voorgekomen. Vele mensen voelen intuïtief aan dat er wel iets bijzonders aan de hand moet zijn. De snel verslechterde situatie in o.a. het Midden-Oosten waar volkeren tegen elkaar opstaan met als oorzaak vaak religieuze achtergronden en waar mensen onnodig heel veel moeten lijden, benauwt ook ons hier in West-Europa. Waar zal dit alles in uitmonden? Door mijn gave van spirituele radiësthesie heb ik een voorrecht ontvangen, waarover ik me nog dagelijks verbaas, namelijk inzicht te mogen krijgen in vele situaties welke momenteel spelen voor ons mensen. Men raakt door de enorme overvloed aan informatie via de media het zicht op wat er werkelijk speelt en waar het uiteindelijk om gaat meer en meer kwijt. Men voelt zich min of meer geduwd in situaties waar men nauwelijks vat op blijkt te hebben en dat belemmert menigeen frank en vrij het leven te leven zoals dat uiteindelijk vanuit het hart gevoeld dient te worden. Steeds meer mensen raken er van overtuigd dat we nu in de Bijbelse eindtijd leven en worden onzeker over hetgeen nog komen gaat.
Door mijn jarenlange ervaring met spirituele radiësthesie en de vele consulten die door mij daaraan gekoppeld worden, is het zicht voor mij en vele van mijn cliënten een stuk duidelijker geworden hoe te staan in het leven in deze onrustige tijden en welke persoonlijke boodschap vanuit het hoger zelf via het onderbewustzijn juist nu die inzichten geven waardoor men de volheid van het leven beter gaat begrijpen en daardoor ook beter kan gaan toepassen, zonder te verdwalen in allerlei vaak goed bedoelde raadgevingen van anderen. Het eigen hoger bewustzijn welke weer gekoppeld is aan het universele bewustzijn, is gericht op de heelheid en schoonheid van lichaam en geest. Juist deze combinatie in het toepassen van spirituele radiësthesie maakt het mogelijk om deze heelheid en schoonheid nu vanuit een rationeel vertrekpunt te realiseren in ons leven. Zie ons hoger zelf als een spiritueel persoonlijk internet waar alle informatie voorhanden is en ons steeds meer toegang – met inachtneming van de kosmische ethiek – wordt verleend om een en ander te downloaden naar ons dagbewustzijn. De processen van ewustzijnsontwikkelingen rationeel, gevoelsmatig en spiritueel maken het in deze tijd mogelijk de toegangscodes te mogen openen naar een hoger bewustzijn welke steeds meer in verbinding komt met spirituele heelheid = Godsbewustzijn.

Ieder mens heeft een Godsvonk een minuscuul nog niet tot rijpheid gekomen zaadje van Godsbewustzijn. In ons leven is het de bedoeling dat dit zaadje uitgroeit tot een prachtige levensbloem doordrongen van de heerlijke zoete Goddelijk essentie. Via de meting op mijn tabellen wordt aangeven hoever deze Godsvonk momenteel in ons is opgebloeid. Uiteindelijk gaat het in ons leven spiritueel gezien alleen maar om Godsbewustzijn, hetgeen heelheid en schoonheid is van de geest in ons.

Heeft dit te maken met religie ? Ja en nee ! – Ja, omdat religie een vorm is van verbinding welke als basis heeft God te eren in een gezamenlijke beleving, waardoor we individueel gesterkt worden in het verbinden met de Goddelijke essentie, mits dit heel bewust door ons wordt beleefd. Religie is dan als het ware pure vreugde en dankbaarheid. Echter door menselijke inmenging van regelgeving en dogmatiek is de oorspronkelijke boodschap van een liefhebbende God steeds meer uit zicht geraakt, waardoor regelgeving en dogmatiek de overhand hebben gekregen in vele religies, en men afhaakt, juist omdat men zich voelt beknot in de vrije verbinding vanuit het hart met het hart van de Goddelijke essentie. In mijn spirituele metingen mag ik aantonen, waardoor men belemmerd wordt om tot Godsbewustzijn te komen. De ontwikkeling van Godsbewustzijn in ons wordt vaak afgeremd door allerlei factoren. Belangrijke factoren welke ik tegenkom zijn o.a. indoctrinatie door onwetendheid van ouders, onderwijs e.d., verslaving aan verdovende middelen, verdoofd door verkeerd medicijn gebruik, belemmering door louter wetenschappelijke opleiding enz., waardoor het eigen oorspronkelijk denken en invoelen wordt overschaduwd. Doordat men, indien men zich bewust wordt van de oorzaak van de spirituele vertraging een helder beeld krijgt van zijn of haar afstemming op Godsbewustzijn, zie ik door het wegebben van deze blokkades een zeer snelle groei ontstaan in spiritueel bewustzijn. Religie is dus een mogelijke katalysator tot spirituele groei, mits er steeds een bevragende introspectie is met onszelf. Niet alle informatie klakkeloos aannemen, maar zelf voelen of de informatie een diepe zekerheid geeft in het hart. Liefde is hier de sleutel. Door via radiësthesie precies aan te geven waardoor men wordt geblokkeerd in de groei van Godsvertrouwen naar Godsbewustzijn, zal de liefde vanuit onze harten uiteindelijk die ultieme verbinding maken, waardoor wij in het aankomend grote transformatieproces mee vibreren met de kosmische energieën van hoge energetische potentie welke steeds meer voelbaar ons gaat bereiken. Dus religie is een opstap mogelijkheid tot spiritueel ontwaken, maar de uitvoering van dat proces dienen we zelf ter hand te nemen.
We staan aan de rand van zeer grote veranderingen, waarin de oude wijsheidsvoorspellingen over de eindtijd zich steeds meer ontvouwen. De aarde met haar huidige bewoners zal mogelijk al de komende zeven jaren zwaar worden beproefd, juist omdat de Schepper het oorspronkelijk mensbeeld weer in ere wil herstellen, waarbij de heiliging van normen en waarden weer centraal zullen staan.
Ontdekking 1 – Een paar jaar geleden begon ik met het meten van de dimensies waarmee onze aarde resoneert. Voor eind 2012 was dat voor de aarde eind derde dimensie, waarbij ik het idee kreeg dat de aarde spoedig zou overgaan naar de hogere dimensies samen met de dan aanwezige bewoners. Niets blijkt minder waar, zeker is er een energetische verandering sindsdien gaande waarbij de mensen van goede wil onbewust steeds meer resoneren met de hogere dimensies. Zo niet onze planeet Gaia – Langzaam maar zeker zie ik onze aarde terugzakken steeds dieper in de derde dimensie en momenteel (juni 2015) meet ik dat de aarde resoneert met het eind van begin derde dimensie (zie afb. I).
Dit is verontrustend en als ik mijn meting richt naar de komende tijd, dan zie ik nog een verdere daling in de dimensies van de aarde. Eigenlijk is dit ook wel begrijpelijk indien men kijkt naar hetgeen er momenteel allemaal gaande is op de aarde. De duistere krachten weten dat hun tijd nog maar kort is en zullen daarom alles uit de kast halen om onze geesten te verduisteren. Het is dan ook geen wonder, maar een geschenk dat twee auteurs Arno Lamm & Emile-Andre Vanbeckevoort een boek hebben laten verschijnen met de titel WAKE UP !, waarin zij de tijdslijn van de grote transformatie haarfijn onderbouwen, gebaseerd op het oude en nieuwe testament welke volgens hun uitleg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en daardoor de sleutel in zich hebben van de tijdslijn die zich in onze richting beweegt. Het boek laat zien dat er een Godsplan bestaat, waarin uiteindelijk alle leed en verdriet niet meer gekend zal worden. Het is adembenemende informatie van grote liefde en schoonheid voor hen die het willen en mogen zien. Het boek is uitgekomen in 2014 en heeft in mei 2015 al zijn 11e druk gezien! (afb. 2)
Een zeer bijzondere passage in het boek, is het feit dat zons- en maansverduisteringen een zeer grote rol spelen in het veroorzaken van grote gebeurtenissen op aarde. En de vier grote maansverduisteringen van 2014/2015 staan helemaal in het teken van de gebeurtenissen rondom de staat Israël, waarbij de 4e maansverduistering zal plaatsvinden op 28 september 2015. Alle vier maansverduisteringen hebben dan plaatsgevonden op exacte Hebreeuwse feestdagen. Dit kan een teken zijn van veel turbulentie in het Midden Oosten met mogelijk verder wereldwijde gevolgen.
Ontdekking 2 – Dat de zonsverduistering van 20 maart 2015 ook niet zo maar een natuurverschijnsel was, is mijzelf overkomen. De ochtend van 20 maart om ongeveer 10.30 uur was ik van plan nog even een kleine meting te doen voor iemand. Ik pakte mijn pendel en kreeg mijn code, waarna de pendel niets meer deed. Was ik mijn gave op slag kwijt of was er iets anders aan de hand. Het bleek echter dat tijdens de zonsverduistering de kosmische verbinding was verbroken en ik daardoor niet kon meten. Om ongeveer 11.30 uur was de verbinding weer hersteld en kon ik mijn gave van radiësthesie letterlijk weer ter hand nemen. Uiteindelijk een prachtig bewijs dat dit vanuit een hogere bron wordt geleid en toegestaan. Door mijn metingen, doe ik deze ontdekkingen, dus niet bewust op zoek gaan naar ontdekkingen, maar deze overkomen mij.
Ontdekking 3 – is een mystieke ontdekking of beter gezegd een herontdekking die ik deed naar aanleiding van de volgende tabel: Kennisnemen van en/of omringen met (afb. 3)

Heel vaak wordt voor mijn cliënten aangegeven om de geestelijke ontwikkeling voort te zetten met het bestuderen van de boeken van Lorna Byrne of Deepak Chopra, hetgeen voor mij heel begrijpelijk is. Toch de laatste maanden sinds ik deze tabel in gebruik heb komt het af en toe voor dat mijn cliënt zich dient te omringen met Heilig Hart Beelden of Maria Beelden met Heilig Hart. Wat blijkt nu, dit wordt namelijk aangegeven als iemand zijn of haar hartchakra dicht heeft. Het hartchakra kan afgesloten zijn als een soort zelfbehoud om niet de pijn(en) te voelen die men recent of vroeger heeft meegemaakt. Een gesloten hart is echter een blokkade naar het verder ontplooien van Godsbewustzijn.
Toen ik de proef op de som nam en de cliënt vroeg haar of zijn hand te leggen op het hart van een in mijn bezit zijnde Christusbeeld met heilig hart, bleek dat de hartchakra zich steeds meer ging openen in het contact met het hart van de Christus. Dit is een mystieke ontdekking welke mij is overkomen en als ik dan lees dat de Franse mystica en kloosterlinge Margareta Maria Alacoque (1647 tot 1690) wiens leven in het teken stond van de verering van het Heilig Hart van Christus een openbaring kreeg van de Christus waarin hij hen die zich verbinden met zijn Heilig Hart, destijds 12 beloftes heeft gedaan via Margareta. Ik wil deze beloftes toch even noemen, maar dan in de taal en kennis van onze tijd en ontdaan van institutionele invloeden:
1. Ik zal hun alle genade schenken die zij in hun levensstaat nodig hebben.
2. Ik zal aan hun huisgezinnen vrede schenken,
3. Ik zal hun sterken en troosten in hun verdriet.
4. Ik zal hen behoeden in tijden van grote verdrukking.
5. Ik zal overvloedige zegen uitstorten over al hun ondernemingen.
6. Ik zal twijfelaars rust geven in hun harten.
7. Ik zal hen die mijn liefde vanuit mijn hart voelen lichtvoetig door het leven laten gaan.
8. De spirituele groei in Godsbewustzijn zal worden gestimuleerd.
9. Ik zal de woningen zegen waar de afbeelding van mijn Hart geplaatst en geëerd zal worden.
10. Aan hen die de kennis over de weg naar Godsbewustzijn verspreiden, zal ik de gave verlenen tot zelfs de ongelovigen te bereiken.
11. Zij die deze taal van mijn hart begrijpen hun naam is eeuwig met mij verbonden.
12. Deze schenking van mijn hart is voor allen ongeacht hun geloof of achtergrond. Ieder die oprecht naar mij zoekt, zal dit bewijs in zijn hart gaan ondervinden.
Dit was voor mij een waarlijk mystieke ontdekking en een feitelijk bewijs, doordat onze harten daardoor gaan stromen vol liefdesenergie en verbinding met het hart van de Christus welke energie dan weer doorstroomt naar de velen die op ons pad mogen komen. (zie afb. 4)
Een andere ook een mystieke ontdekking 4 – kwam ik pas na 30 jaar op spoor. Ruim dertig jaar geleden mat ik op bijgaande gezondheidstabel tabel dat gezonde mensen een waarde op deze tabel hadden van 0 tot 12 röntgen-eenheden. (zie afb. 5)

In de loop van die dertig jaar mat ik ook enkele zeer gezonde mensen die een röntgen-waarde hadden van 50 eenheden op deze schaal. Ik had hier tot een jaar of zeven geleden geen verklaring voor. Het kwam dan ook alleen voor bij die mensen die vanuit één van de hoogste hemelen nu weer geïncarneerd zijn op aarde. Wat ontdekte ik, de personen waarbij ik 50 eenheden mat op bijgaande tabel, bleken slechts voor 45% geïncarneerd te zijn. Ze staan met één been op aarde en nog met het andere been in de hemel. Zeer bijzonder. De hoog frequente Liefdesenergie vanuit die hoge hemel kan zich namelijk niet handhaven in ons menselijk lichaam. De voltage is letterlijk te hoog en dient getransformeerd te worden tot een deel van 45% welke een menselijk lichaam nog wel aankan, alhoewel met moeite. Deze mensen zijn namelijk vaak erg vermoeid en lopen qua energie dan ook gauw leeg wanneer ze zich begeven in grote mensenmenigten. Ze zoeken vaak de stilte op en krijgen weer meer energie door naar buiten de natuur in te gaan en zich te verbinden met de aarde. Vaak worden ze ook niet begrepen door hun omgeving. Ze hebben er voor gekozen NU in deze snel naderbij komende eindtijd op aarde aanwezig te zijn als een baken van rust en troost, om velen door deze moeilijke tijden heen te leiden.
Al mijn ontdekkingen via radiësthesie wijzen er op dat we ons bewegen naar een tijd van vervulling van de grote profetieën. Om ons in die komende tijd van grote verdrukking enigszins staande te houden geef ik altijd drie dingen aan waarom het uiteindelijk om gaat en wel: 1e Het ontwikkelen van Godsbewustzijn met of zonder religie, want alle verbinding is reeds latent aanwezig. 2e Wees alert en heb een goed onderscheidingsvermogen en kijk of mensen en organisaties werken vanuit de juiste intenties zoals dat in een patroon van harmonie is bedoeld. 3e Blijf altijd goed verbonden met je eigen energie en ga af op je intuïtie en laat je niet meeslepen met de waan van de dag.
Dineke Jongepier-Rijskamp