Vrije val van de economie, is NESARA het alternatief? 16 juli 2013

Vrije val van de economie, is NESARA het alternatief?
maandag, 08 augustus 2011

De oorspronkelijke NESARA-wet gaat terug tot de problemen die veel Amerikaanse boeren in de jaren zeventig en tachtig hadden met banken die hun boerderij verkochten wegens hypotheekschuld. Zanger Willie Nelson gaf in die tijd benefietconcerten voor boeren en gezinnen die hierdoor hun bedrijf waren kwijtgeraakt.

In 1993 spanden boerenvakbonden rechtszaken aan tegen de banken. Een ex-CIA-agent had ontdekt dat de federale regering van de Verenigde Staten met de banken samenspande. Het Amerikaanse Hooggerechtshof stelde de boeren in het gelijk en oordeelde dat de verkoop van boerenbedrijven het gevolg was van illegale trucs die de banken in samenwerking met de overheid hadden bedacht.

De rechters van het Hooggerechtshof gingen nog een stap verder. Uit hun onderzoek bleek dat het systeem dat wordt gebruikt om inkomstenbelasting te heffen onwettig is. Volgens het hof was onomstotelijk aangetoond dat de federale regering van de Verenigde Staten en de Federal Reserve zich schuldig maken aan fraude.
Het hof besloot dat alle gevallen van schade en persoonlijk leed, veroorzaakt door deze onwettige activiteiten, moesten worden rechtgezet en dat niet alleen de boeren maar in feite alle Amerikanen die hierdoor gedupeerd waren hun geld terug moesten krijgen.


De rechters beseften ook dat het hele belastingstelsel drastisch moest worden hervormd. Het hof stelde vijf rechters aan om de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. Deze rechters omringden zich met economische experts, experts uit het bankwezen en experts op het gebied van de grondwet. Ze creëerden op deze wijze een achterban van duizenden mensen die witte ridders worden genoemd, ‘goedaardige investeerders’ die andere bedrijven helpen.


Jarenlang onderhandelden deze rechters met de Amerikaanse overheid, de raad van bestuur van de Federal Reserve, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en tal van regeringen, waaronder die van Groot-Brittannië en landen in de eurozone. Hervormingen in het bankwezen van de Verenigde Staten zouden vereisen dat de Federal Reserve zou opgaan in de Amerikaanse Treasury Bank. Dit zou het wereldwijde monetaire systeem beïnvloeden omdat alles aan elkaar gekoppeld is. De onderhandelingen leidden echter niet tot de vereiste hervormingen en de rechters besloten ze daarom vast te leggen in een wet: de Nationale Economische Veiligheids- en Hervormingswet – NESARA (National Economic Security And Reformation Act).

In maart 2000 werd deze wet in het geheim goedgekeurd door het Amerikaanse Congres. Op 10 oktober 2000 ondertekende toenmalig president Clinton de wet en vanaf dat moment droeg deze ook de naam NESARA. Omdat de wet een wereldwijd effect zou hebben waren een onnoemlijk aantal handelingen, handtekeningen en procedures vereist voordat deze wet officieel aangekondigd kon worden. Mensen uit het bankwezen, overheidskringen en de militaire wereld vreesden voor de invoering van de wet omdat hun macht daardoor zou afnemen. Ze hebben sindsdien geprobeerd de afkondiging van deze wet tegen te houden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de aanslagen op 11 september 2001.

Voordelen NESARA

Door de NESARA-wet wordt de Amerikaanse grondwet in ere hersteld. De wet verwijdert overheidsfunctionarissen en Congresleden die niet in overeenstemming met de grondwet handelen. De ongrondwettelijke noodtoestand wordt ongeldig verklaard. De wet vereist dat het Amerikaanse leger in Irak en Afghanistan per direct moet worden teruggetrokken.

Als gedeeltelijke oplossing voor de fraude die al bijna een eeuw voortduurt moet het saldo van creditcards worden teruggebracht tot nul en alle schulden aan banken worden kwijtgescholden. Er komt een zogenoemd Treasury Bank System met een nieuwe munteenheid die gedekt wordt door goud. De Federal Reserve wordt opgeheven. Inkomstenbelasting verdwijnt en in plaats daarvan komt een nationale belasting op niet-essentiële producten als inkomstenbron voor de overheid.

NESARA lijkt het enige werkende alternatief voor het achterhaalde en haperende economische systeem. Alhoewel de wet oorspronkelijk werd geïntroduceerd als NESARA, zal deze bij invoering hoogstwaarschijnlijk een geheel andere naam dragen. Het is ook mogelijk dat de wet stapsgewijs wordt ingevoerd. Tot besluit is het mogelijk dat verschillende onderdelen van de wet in de tussentijd zijn herzien.

© Copyright (c) Niburu.nl