N.E.S.A.R.A.

N.E.S.A.R.A.
National Economic Security and Reformation Act
Nationale Economische Veiligheids-
en Hervormings Wet.
N.E.S.A.R.A. is een Amerikaanse wet, die door President Clinton is ondertekend op 10 oktober 2000., vele malen door het Amerikaanse Congres is geratificeerd, maar tot op heden niet is afgekondigd. 
Wanneer deze wet van kracht wordt, zal dat grote economische en politieke gevolgen hebben, in de eerste plaats voor de Verenigde Staten van Amerika, maar vervolgens voor de hele wereld, inclusief Nederland. Sinds oktober 2000 worden voortdurende pogingen ondernomen om deze wet af te kondigen ( = in werking te stellen), omdat daardoor in één klap een einde kan worden gemaakt aan alle armoede, onrechtvaardigheid en oorlog op deze planeet.Het klinkt ongelooflijk, maar het is waar: dát is namelijk de enorme impact van deze wet.
Door geen enkele officiële betrokkene, hetzij Congreslid, Bankdirecteur of regeringsleider is ooit openlijk over N.E.S.A.R.A. gesproken, toch bestaat het echt. Het is van het grootste belang dat elke wereldburger kennis neemt van deze wet. 
Daarom nu deze Nederlandstalige website. Te vinden bij  www.nesara.nl

Deze wet geeft Amerikanen (en de rest van de wereld) de volgende voordelen:

 1. Kwijtschelding van creditcard schulden en hypotheekschulden als remedie voor bankfraude.
 2. Creëert het Treasury Bank systeem in de V.S., die de Federal Reserve in zich opneemt en een nieuw muntstelsel creëert op basis van nieuwe edele metalen.
 3. Herstelt de Grondwet van de V.S.
 4. Vereist het aftreden van Bush en Cheney, die vervangen zullen worden door een Grondwettelijk acceptabele President en Vice-president, totdat er nieuwe verkiezingen worden gehouden ( in 120 dagen).
 5. Vereist dat de plaatsvervangend President onmiddellijk “Vrede”verklaart, alle militaire acties van de V.S. onmiddellijk beëindigt en de troepen naar huis roept.
 6. Het afschaffen van de IRS; een gelijkmatige overheidsbelasting alleen op niet-essentiële “luxe” goederen en vele andere verbeteringen.
Historisch Overzicht van NESARA
De oorsprong van deze wet gaat terug op problemen die vele boeren in de V.S. hadden in de jaren 1970 en 1980 met banken, die hun boerderijen illegaal verkochten wegens hypothecaire schuld. Bekend is Willie Nelson die in die tijd benefietconcerten gaf voor boeren en hun families die hierdoor hun bedrijven verloren.
In 1993 werden er juridische processen gevoerd door de Boeren Vakbonden tot in het Hooggerechtshof van de V.S.( the Supreme Court) Een gepensioneerde CIA-agent had ontdekt dat de Federale regering van de V.S. samenspande met deze banken in hun onwettige actie. Het Hooggerechtshof oordeelde dat de claims van de boeren rechtmatig waren, dat de openbare verkopen van boerenbedrijven het gevolg waren van illegale trucs die de banken uithaalden in samenwerking met de overheid. De rechters van het Hooggerechtshof gingen zelfs nog verder: uit hun onderzoek bleek ook dat het hele systeem van het heffen van inkomstenbelasting onwettig was. Ze erkenden dat er overweldigend bewijs was dat de Federale Overheid van de V.S. en de Federal Reserve Bank ( zie inkomstenbelasting ) zich bezondigen aan fraude naar de Amerikaanse burgers toe op vele manieren.
Het Amerikaanse Hooggerechtshof besloot dat alle gevallen van schade en persoonlijk leed, veroorzaakt door deze onwettige activiteiten moesten worden rechtgezet; dat niet alleen de boeren, maar in feite alle Amerikanen die hierdoor gedupeerd waren
hun geld terug moesten krijgen in alle 50 staten van Amerika.
De rechters realiseerden ook zich dat het daarvoor nodig was dat het hele economische en belastingstelsel drastisch moest worden hervormd en het Hof stelde vijf rechters aan om de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken en in werking te stellen. Deze rechters omringden zich met experts in de economie, het monetaire systeem, het bankwezen, de Grondwet en vele andere aanverwante gebieden,en ze bouwden een supportsysteem op met duizenden mensen wereldwijd, Witte Ridders genoemd. 
Jarenlang onderhandelden deze rechters met de Amerikaanse overheid, de eigenaren van de Federal Reserve Bank, met het Internationale Monetaire Fonds, met de Wereldbank en met tal van andere landen, zoals Engeland en landen in de eurozone.
Hervormingen in het Banksysteem van de V.S. vereist dat de Federal Reserve Bank op zal gaan in de Amerikaanse Treasury Bank en dit zal een impact hebben op het gehele wereldbanksysteem, omdat dit allemaal aan elkaar gekoppeld is. Omdat al deze onderhandelingen niet tot resultaat leidden, besloten de rechters om de vereiste hervormingen vast te leggen in een wet: de Nationale Economische Veiligheids-en Hervormings Wet – NESARA.
In maart 2000 passeerde deze wet in het geheim het Amerikaanse Congres. Over het waarom van de zwijgplicht, zie aldaar. Op 10 oktober 2000 ondertekende President Clinton de wet en vanaf toen kreeg het ook de naam NESARA. Omdat het uitvoeren van deze wet een wereldwijd effect zal hebben, vereist het een onnoemelijk aantal handelingen, handtekeningen en procedures, voordat deze wet officieel aangekondigd kan worden. Degenen in de banksystemen, overheden en militaire groepen, die terecht vrezen dat door de invoering van deze wet hun macht zal verschrompelen, hebben sindsdien geprobeerd de afkondiging van deze wet tegen te houden met alle middelen. 
Gevolgen
De gevolgen van NESARA voor de Amerikanen hebben we al beschreven op de startpagina van onze site. Hier wil ik ingaan op de specifieke effecten van NESARA in de rest van de wereld, dus ook bij ons. Ik put hiervoor uit o.a. het Dove-verslag van 12 september 2003.
 • In de meeste landen zullen mensen kwijtschelding krijgen van schulden, die ze bij banken hebben, zoals creditcard schulden, hypotheekschulden, leningen voor auto’s, voor onderwijs, persoonlijke leningen, herfinancieringen voor huizenhypotheken etc, net zoals de mensen in de V.S. Ook creditcard schulden bij belangrijke instellingen (zoals Sears) zullen kwijtgescholden worden, omdat de fondsen van deze handelaren ook verbonden zijn met banken. De banken en Krediet Maatschappijen in de V.S. ontvangen per creditcard $ 9000 , waarvan ze de schuld kwijtschelden en ze krijgen goed betaald voor de schade die ze hierdoor zouden kunnen lijden.
 • In de meeste landen zal het maandelijkse bedrag wat iemand uit een uitkering krijgt GROTER worden. Dat geldt voor uitkeringen van de Sociale Dienst, pensioenen, invaliditeitsuitkeringen, militaire invaliditeitsuitkeringen e.d. En het zal gebeuren binnen een paar maanden na de afkondiging van NESARA.
 • De pensioenen en investeringen die mensen hebben zullen eveneens beschermd worden in het NESARA proces. Beleggingen op de effectenbeurzen zullen hetzelfde waard blijven.
 • Alle Effectenbeurzen, geldwisselkantoren en gebruiksartikelenmarkten zullen een aantal dagen (3?) GESLOTEN blijven na de afkondiging. Dit om de wereldwijde verschuiving in de economie mogelijk te maken.Na de afkondiging van NESARA komt er een nieuwe PRIJSINDEX voor goederen en diensten, gekoppeld aan de prijs van het goud. De belangrijkste effectenbeurzen hebben al omrekeningstabellen klaar liggen voor gebruik na de afkondiging van NESARA.
 • Het gevolg hiervan zal zijn, dat – te beginnen in de V.S.- prijzen van producten en dienstverlening zullen DALEN tot 10 % van wat ze nu zijn. In de maanden daarna zal dit ongetwijfeld gevolgen hebben voor de rest van de wereld. Het opnieuw PRIJZEN van alles in overeenstemming met de prijs van goud, zal inflatie tegenhouden. De Inflatie die voornamelijk gecreëerd is door de banksystemen in de wereld., zal verdwijnen.
 • Het betalen van persoonlijke inkomstenbelasting en bedrijfsbelasting zal OVER DE HELE WERELD verdwijnen in de maanden na de afkondiging van NESARA.
 • Omdat de staatsschuld van de V.S. ontstaan is door toedoen van de Federal Reserve Bank, die zal worden opgeheven na de afkondiging, zal 90 % van de nationale schuld van de V.S. ook onmiddellijk uitgewist worden. Hoe dat zal zijn in andere landen, laten we aan de deskundigen over om uit te rekenen.
 • Juristen en bankexperts etc. hebben al contact met bijna alle regeringen over de hele wereld om deze dingen te bespreken en hebben via contracten met hen afgesproken dat elk land deze veranderingen óók zal doorvoeren BINNEN VIER MAANDEN na de afkondiging van NESARA. Er zullen vele persconferenties volgen met betrekking tot de details over hoe het allemaal gaat werken.We zullen uitgebreid worden voorgelicht.
 • Een bijzondere verbetering die hieruit voortvloeit zal zijn dat alle mensen in de hele wereld uiteindelijk DEZELFDE RECHTEN zullen hebben als de Amerikaanse burgers, na herstel van hun grondwet. Meer dan 180 landen hebben verdragen ondertekend om dit na te komen. Na de afkondiging van NESARA zullen de details hierover bekend worden .
 • Het herstel van de grondwet (in de V.S.) houdt tevens in dat rechters , advocaten e.d. verplicht worden seminars te volgen om opnieuw te leren hoe de grondwet werkt. Alle rechtbanken in de V.S. zullen tenminste één maand gesloten zijn en mensen die gevangen zitten vanwege zaken m.b.t. inkomstenbelasting zullen worden vrijgelaten. Evenals mensen die gevangen zijn genomen om ongrondwettelijke redenen .
Galactische Federatie

Opiniepeilingen in de V.S. laten zien dat 60 – 72 procent van de mensen geloven dat er intelligent leven is op andere planeten en velen geloven dat deze wezens zelfs intelligenter zijn dan wij. Volgens het Marist Instituut voor Public Opinion, die een onderzoek hield in 1997, geloven velen dat onze galactische buren eerder vriendelijk dan vijandig zijn. Verder denkt 80 % van de Amerikanen in dit onderzoek dat de overheid kennis van en over buitenaardsen verborgen houdt.


CNN publiceerde een Gallup Peiling in september 1996, die uitwees dat beter opgeleide mensen zich er goed van bewust zijn dat er intelligent leven is elders in het universum. 66 % van de hoogopgeleiden gelooft in UFO’s. Als je het vergelijkt met het percentage stemmen dat Bush kreeg bij zijn verkiezingen ( 47,87%) dan voelen de meeste Amerikanen zich meer vertrouwd met de gedachte aan buitenaardse intelligente levensvormen dan met de gedachte aan Bush. 
Nu zijn Nederlanders een nuchter volkje. Het is ons niet bekend of hier te lande – of ook in België – zulk onderzoek is verricht. Maar dat er mensen zijn die zich hier mee bezig houden, blijkt wel als we het Internet bekijken.

De site http://www.evolutiesprong.com/ (deze site werkt niet meer) maakt melding van de Galactische Federatie en schrijft ook over het Disclosure-project. Het eerste gaat over het werk van Sheldon Nidle, die zegt te spreken als afgevaardigde van deze Interstellaire Federatie van Werelden, die onze strijd om gerechtigheid op aarde waarnemen en ons graag zouden willen helpen.

Het Rapport Ontmaskering van Dr. Stephen Greer maakt melding van vele UFO-waarnemingen en contacten met buitenaardsen door Amerikaanse Militaire instanties en het in de doorpot stoppen ervan. 
Wat heeft dit alles nu te maken met NESARA? Is dit soms ook een buitenaards project? Nee. NESARA is geheel tot stand gekomen zoals wij op deze site hebben beschreven (zie Geschiedenis) Het is een moeilijke, zware, bevalling. Degene die zich Dove noemt vermeldt in haar dagelijkse verslagen vaak de tegenstand die troepen van de Illuminatie bieden om de talloze pogingen tot afkondiging te blokkeren.

Er is echter één gerealiseerd en verlicht menselijk wezen, die zich speciaal bezig houdt met het begeleiden van de Witte Ridders en dat is de al eerder genoemde Saint Germain. (zie World Trust).
En deze St. Germain heeft toegang tot andere werelden, waarin zich intelligente levensvormen bevinden, komende uit andere zonnestelsels, die zich verbonden voelen met de mens op aarde. 

Deze goedwillende Krachten, zoals Dove hen noemt, hebben tot hun beschikking tal van technologieën, die meer geavanceerd zijn dan die van de Illuminatie, en zij zijn bereid die in te zetten om het voortgangsproces van NESARA te steunen. Technologieën bijvoorbeeld die Witte Ridders kunnen beschermen, onzichtbaar maken, verplaatsen, en dergelijke. Maar… de Witte Ridders moeten er om vrágen. Deze goedwillende krachten hebben één belangrijke code: ze mogen niet ingaan tegen onze vrije wil. Ze mogen niet interveniëren in onze aardse aangelegenheden als wij daar niet nadrukkelijk om vragen. 
Het lijkt Startrek wel, nietwaar? Nou dat is niet zo’n gekke gedachte. Sinds een aantal decennia zijn er vele pogingen gedaan om bepaalde contacten met buitenaardsen op te roepen via paranormale technieken, zoals hypnose. Zo iemand was Dr. Puharich, die de initiator werd van het werk van het diep-trance medium Phyllis Schlemmer – van het boek: “Aarde – de enige planeet van keuze”. Phyllis werd door Puharich onder hypnose gebracht en dat produceerde een contact met een groep die zich noemde “De Negen”. Er waren steeds toehoorders bij de sessies die Phyllis had met de Negen. Eén van de toehoorders was Gene Roddenberry, de latere creator van de serie Startrek .Als je ’t weet, zie je de overeenkomsten. 
Maar er zijn ook verschillen. In Startrek worden alle space-exploraties uitgevoerd vanuit de aarde en het is de Aardse regering die overeenkomsten sluit en allianties vormt met andere volkeren. In werkelijkheid is het net andersom. Het lijkt erop dat de aarde en haar zonnestelsel één van de laatsten is om zich aan te sluiten bij de Galactische Federatie. Dat wil zeggen: dat moet nog steeds plaatsvinden en dat kan pas als wij er ons allemaal van bewust zijn, dat er inderdáád andere intelligenties zijn elders in het universum. Dan pas kunnen wij het desgewenst als onze vrije wil uitspreken dat wij met hen een alliantie willen. Onze overheden houden hun buitenaardse contacten geheim, want dat zou hun macht in gevaar brengen. 
De Witte Ridders hoeven maar te vragen om interventie en dan kunnen we NESARA morgen hebben. Maar ze doen het nog steeds niet. Vandaar dat van ons actie wordt gevraagd. We kunnen iets doen – we zijn niet machteloos! 

Lees het hele verhaal op:
https://nesara.nl/info/