De Kosmische Stralen De Vijfde Straal: Van Goddelijke Kennis of Wetenschap 21 januari 2014

De Kosmische Stralen
De Vijfde Straal: Van Goddelijke Kennis of Wetenschap
21 januari 2014
Informatie doorgegeven in de jaren 70 door El Morya via Mark Prophet

Kleur: smaragdgroen / groen met goud
Edelsteen: smaragd, jade, diamant
Dag: woensdag
Chakra: het derde oog

Chohan: Hilarion
Retraiteverblijf: Kreta, Griekenland

Aartsengel & Archeia: Raphaël & Moeder Maria
hun retraiteverblijf: Fatima, Portugal

Elohim: Cyclopea en Virginia
Hun retraiteverblijf: Altai-gebergte, waar China, Siberië en Mongolië aan elkaar grenzen bij Tabun Bogdo

Muziek: Strauss, Brahms, Tsjaikovsky ( Zwanenmeer, Notenkraker-suite, De Schone Slaapster)
Franz Lehar (Die Lustige Witwe Walzer = Gebed tot de Hemelse Moeder)

Goddelijke Eigenschappen die door aanroeping van de Vijfde Straal worden vermeerderd zijn: waarheid, oprechtheid, standvastigheid en trouw, visie en voorstellingsvermogen, genezing verjonging en vernieuwing, tastbare bewijzen van de levenskracht, zuivere wetenschap en wetenschappelijke methoden, scheppen – het te voorschijn brengen of doen neerslaan in de stof -, ook wel via een sterk en geconcentreerd verlangen, de overvloed van God om het Maagdelijke Concept ervoor gehouden door het ambt van de Heilige Maagd, bewerkstelligen en manifesteren in de stoffelijke wereld, bevoorrading van het benodigde (ten behoeve van de vervulling van je eigen Gods Plan of ten behoeve van dat wat je in overeenstemming met Gods Wil wilt verwerkelijken), dankbaarheid (toewijding, edelmoedigheid, het onbevooroordeeld zijn, muziek en wiskunde, de wetten en principes van de Kosmische Harmonie of Evenwicht.

Meesters die op de Vijfde Straal dienen

Hilarion

die eerder was geïncarneerd als de prediker St. Paulus (voordien Saul) die de vele brieven en epistels aan de eerste Christenen schreef en bekend staat als de apostel van de niet-joden, heeft in zijn daaropvolgende en laatste incarnatie op zijn geliefde Kreta, als de monnik Hilarion een grote reputatie opgebouwd als zoeker naar waarheid en genezer, die onder andere veel afwist van genezende planten.

Ma-Ray ¤ Moeder Maria

werd na haar Hemelvaart door Jezus als Koningin der Hemels en der Engelen gekroond. Lang geleden hadden Alpha en Omega haar gevraagd naar de aarde af te dalen om de belichaming te worden van de Moederstraal (MA-RAY) en om het Maagdelijke Concept voor de mensen te houden. Zij had veel incarnaties onder andere als Priesteres op Atlantis en als de Moeder van Koning David en de vrouw van Jesse. Zij vervulde haar opdracht, die inhield de Moeder van Christus te zijn, op prachtige wijze om daarna weer terug te keren naar het Hart van God. Toen zij op aarde was had zij er geen idee van dat zij de Tweelingziel was van Raphaël. Alleen iemand met een onvoorstelbare reinheid van hart had op de jonge leeftijd van 13 of 14 jaar, op de begroeting van Gabriël zo onmiddellijk en eenvoudig kunnen antwoorden: Mij geschiede naar uw Woord.

Godfree Ray King

In de I AM – boeken worden zijn ontmoetingen met St. Germain en de Grote Witte Broederschap beschreven, die plaats vonden in 1929 en in de dertiger jaren. Ze heten de I AM – Discourses (IK BEN – Verhandelingen) en de Magic Presence (Magische Tegenwoordigheid). Hij richtte voor en namens St. Germain de I AM-Movement (IK BEN – Beweging) op, wat een voorloper van The Summit Lighthouse is. Hij en zijn Tweelingziel Jeanne d’Arc (Lotus) waren geïncarneerd als Guy en Edna Ballard en traden op als Boodschappers van de Broederschap. Hij incarneerde ook als George Washington, de 1e president van de USA.

Cyclopea en Virginia

De Elohim Cyclopea en Virginia willen ons de voortdurende overvloed van God doorgeven, via het Onbevlekte Ontwerp (van Godsschepping) zoals dat gehouden wordt door de Heilige Maagd. Zij houden het focus voor het Alziende Oog van God en voor de Zuiverheid van die Ene Visie, welke verloren ging toen de mens at van de Boom ban Kennis van Goed en Kwaad.

Voorgesteld door het Alziende Oog van God in de zespunt ster van het Goddelijk Evenwicht: Zoals Hierboven, zo ook hierbeneden. Zonder visie op het Christus-Zelf zal de mens vergaan. Het is een focus van reinheid dat de mens veredelt door de spiralende Kundalini, die eenmaal opgestegen en verankert in het hart en in het voorhoofd, het symbool is van zijn terugkeer naar Heiligheid. Cyclopea wil ons die visie en elke Goddelijke Visie voorhouden en helpen verwerkelijken. Cyclopea is ook lid van de Karmische Raad en hij is de Elohim van de muziek en via de Muziek der Sferen regeert hij over de werking van spraak, het gehoor en het zien en het zich kunnen voorstellen. Ook behoeden zij het ongerepte maagdelijke bewustzijn. Cyclopea’s aura is groen met een kristallen weerschijn, die van Virginia is groen met een zweem van opaalwit

Pallas Athena

vertegenwoordigt de Vlam der Waarheid, wetenschap en onderwijs en heeft een speciale band met de jeugd, is lid van de Karmische Raad. Het zwaard van de Waarheid scheidt waar van onwaar en legt het lagere ego bloot.

Meestervrouwe Meta

Vertegenwoordigt en inspireert de moderne wetenschap en haar ontdekkingen.

Meesterschap over de Vijfde Straal

Deze verkrijgt men door trouw en standvastigheid in de waarheid, door gehoorzaamheid aan de Wil van God door eergevoel ( noblesse oblige) en door het zoeken van volmaaktheid en evenwicht in zijn leven door Goddelijke Visie. De decrees van de Groene Straal, nummers 50.00 enz., en deelname aan de healingservice op woensdag zal deze Straal vermeerderen in onze aura en zich positief manifesteren in onze levens. Bestudeer de dictaties van de Meesters op de Groene Straal en ook het Seminar-album, getiteld; The Emerald Matrix – The Perfect Light. De Vijfde Straal heeft verschillende variaties: Het is de Straal van de verschillende manifestaties van de Moeder: wetenschap, genezing, voorziening/ bevoorrading/ gaven, manifestaties in de stof en oprechtheid en waarheid.

Men kan de waarheid in al deze takken van wetenschap vinden, als men zich door God en de Heilige Geest laat onderwijzen: namelijk de innerlijke wetenschap die achter de uiterlijke wetenschap zoals die in de wereld wordt bestudeerd, ten grondslag ligt.

De innerlijke wetenschap waar wij ons op toe leggen, heet de wetenschap der Serafijnen. De Serafijnse Kennis en Meesterschap over atoomenergie en alle andere krachten is veel uitgebreider en veelomvattender dan die van alle wetenschapsmensen tesamen. De eerste grondregel die we aan moeten nemen is dat wij uit onszelf niets zijn, maar dat de I AM Presence (IK BEN Aanwezigheid, of God in mij) alles is. Om iets te manifesteren wat de moeite waard is, moet dit volgens de Wil van God zijn. Om de zegeningen des Hemels over deze Schepping te verkrijgen dienen wij de Bron van de hele Schepping, God, te erkennen en te danken en niet ons zelf.

Meesterschap over de Groene Straal betekent zowel gehoorzaamheid als Goddelijke Visie. We gehoorzamen namelijk omdat wij inzien en hoe meer wij gehoorzamen des te meer zien wij (doorschouwen wij). God verwacht geen blind vertrouwen, maar tezelfder tijd openbaart hij vaak niet meer dan wij hoeven te weten.

informatie doorgegeven in de jaren 40 door Djwhal Khul via Alice Bailey

Vijfde Straal van Goddelijke Concrete Kennis en Wetenschap

Chohan: Hilarion
Functie: De Drievoudige Denker
Vocatie: De Wetenschapper
Kleur: Groen
Inspiratie: Meditatie, Kennis en Wetenschap
Affirmatie: Three Minds Unite (Drie Geesten Verenigen)

De Vijfde Straal staat ook bekend als De Deur naar de Geest van God, De Grote Verbinder, De Kristallisatie der Vormen, De Drievoudige Denker, Heerser van de Derde hemel, De Bewaker van de Deur, De Verdeler van Kennis,De Broeder van Sirius, De Meesters der Hiërofanten.

Attributen

De Verschijning in de Vorm, De Stille Stemmen horen, Initiatie Activiteit, Ontsluiering van de Weg, Zuivering door middel van Vuur, het Grote Witte Licht.

Vertaling © Lia Kluijtmans

Copyright © 1994 – 2010 Cormael.com. All Rights Reserved.

Powered by Cormael.com