De Kosmische stralen De Vierde Straal; Zuiverheid van God 20 januari 2014

De Kosmische stralen
De Vierde Straal; Zuiverheid van God
Geplaatst 20 januari 2014
Informatie doorgegeven in de jaren 70 door El Morya via Mark Prophet

Kleur: wit
Dag: vrijdag
Chakra: stuitchakra

Chohan:
Paul de Venetiaan
etherisch retraiteverblijf: Chateau de Elberte, Zuid Frankrijk

Aartsengel & Archeia: Gabriël & Hope
Hun retraiteverblijf: tussen Sacramento en Mount Shasta, California

Elohim: Purity en Astrea
Hun retraiteverblijf: bij de Golf van Archangel de zuid oost arm van de Witte Zee

Muzieksleutel: De Triomfmars uit Aïda door Verdi, verheerlijkt de Hemelvaartsvlam

Eigenschappen van God die door aanroepingen van deze Vlam worden vermeerderd zijn: zuiverheid, volmaaktheid, het verlangen om God te kennen en Hem na te volgen, te zijn door zuiverheid van lichaam geest en ziel middels het bewustzijn van de Goddelijke Moeder, harmonie, zuiverheid van hart, gedachten en bedoelingen.

Meesters die de Vierde Straal dienen

Paul de Venetiaan

zijn laatste incarnatie was als schilder Paolo Gagiiari, geboren 1528 in Verona, Italië. In vroegere tijden was hij op Atlantis Hoofd Culturele Zaken, Voordat dit continent zonk, week hij uit naar Peru om het focus voor de Vrijheidsvlam te stichten dat de Incas naderhand in staat stelde een bloeiende beschaving op te bouwen. Later in Egypte was hij werkzaam als Meester der Esoterische Architectuur en hielp El Morya de Meesterbouwer bij het oprichten van de piramiden. Hij werd ten hemel opgenomen op 19 april 1588.

Gabriël

Aartsengel van de Vierde Straal. In de Bijbel wordt hij genoemd als de engel die verschillende keren aan Maria en Jozef verscheen om de ontvangenis van Jesus aan te kondigen.

Gabriël komt de geboorte van elk kind aankondigen, of wij nu in staat zijn hem te zien of niet. Hij zal ook komen om het uur van onze Hemelvaart aan te kondigen.

Astrea

Astrea is de vrouwelijke helft van de Elohim – Hebreeuws voor Goddelijk Ons of Godenpaar – van de Vierde Straal Purity en Astrea. Astrea betekent zowel Sterrenmaagd als de Schitterende en als zodanig was zij ook bekend bij de oude Grieken. Aan haar is ook het sterrenbeeld Virgo, Maagd, gewijd en zou zij alles in de wereld en in de gehele Schepping netjes willen houden. Haar behoefte om alle lagere geesten en gevallen schepselen uit het geschapen Heelal te willen bezemen, en al het opruimwerk dat zij met haar cirkel en zwaard van Blauw Licht in onze wereld doet – waarbij zij ons van alle lasten en gewoonten en entiteiten lossnijdt – wijzen in die richting. Zelf heeft zij ons in een dictaat vertelt dat zij ook in het Oosten bekend is en wel als Moeder Kali – de Vurige – en daar hetzelfde werk doet en daarbij dan ook nog de mantel van de Kosmische Moeder draagt. Waardoor zij spiritueel gezien ook voor ons als een moeder kan zijn, ons kan leiden en beschermen, en dat zij de zorgen van de moeders in de wereld goed kan begrijpen, en geneigd is hen bij het grootbrengen van hun kinderen te helpen.

In een zeer vroege dictatie, gegeven in Ghana zegt zij: Al op een miljoen mijlen afstand kan ik een demon of duivel die U lastig valt zien, maar ik kan er mijn Brandende Witte Licht van wel 10.000 zonnesterkte niet op loslaten, tot U mij aanroept! Zeg dus machtige Astrea kom, kom in de naam van Christus, kom in de naam van de IK BEN DIE IK BEN, want daaraan moet ik ook onverwijld gehoorzamen. Maar zonder Uw roep mag ik niets doen. Ook ik kan niet tegen Uw vrije wil ingaan. Dus roep mij en uw roep zal de deur doen opengaan via Uw hart. Laat ons haar daarom uit vrije wil aanroepen om ons te helpen en in ons leven en wezen in te grijpen, overeenkomstig Gods Wil. Haar decreet 10.14 is voor ons dus een must en een gave.

Zarathustra

Ook Zoroaster genoemd. Stichter van de Perzische godsdienst, het Zoroastrisme (ongeveer 650 v. Chr.). Sommige toegewijde discipelen zagen hem in een helder vlammend vuur ten Hemel stijgen. Zijn leringen zijn opgetekend in de Zend – Avesta. Het Zoroastrisme leerde het bestaan van een Aller Hoogste God, die bijgestaan wordt door mindere goden en engelen. Het geloof in een leven in het Hiernamaals, en gedurende een 12.000 jarige periode een strijd tussen Licht en duisternis (goed en kwaad), waarna alle goede mensen tot de Eeuwige Vrede in de Hemel zouden oprijzen. Waarbij het goede en het Licht voor altijd over duisternis en kwaad zou hebben gezegevierd.

Meesterschap over de Vierde Straal wordt verkregen door het in balans brengen van de Drievoudige Vlam van Liefde (roze), Wijsheid (geel) en Kracht (blauw), die op het etherische vlak van de hartchakra is verankerd en ook door het aanroepen van de Vlam der Zuiverheid in de decreten 40.00 tot 40.11. Het is van het grootste belang het onbevlekte ontwerp van uzelf en anderen voor ogen te houden, evenals het Meesterschap over de vrouwelijke natuur in uw wezen en het moederaspect van God in uzelf. Wij dienen al het leven in onszelf, als ook de geboorte van de Christus in onszelf en in al het leven, te koesteren. Het dagelijkse rozekrans-gebed tot Moeder Maria (die de kundalini opricht vanuit onze laagste chakra, de stuitchakra), is een uitstekende manier om de Goddelijke Moeder na te streven.

Een paar eigenschappen waar waarop we ons dagelijks zouden moeten instellen zijn
zuiverheid van gedachten woord en daad, zelfdiscipline, rechtschapenheid, eer het leven en alles wat dit op positieve manier beïnvloedt, blijheid, spirituele gelukzaligheid, volmaaktheid, het samen één zijn (geen eenzaamheid), symmetrie, regelmaat, geometrie (meetkunde), evenwicht, wet, Goddelijke onderlinge gelijkheid (Zo Boven zo beneden), Goddelijke Architectuur, de Blauwdruk van het leven, algemene orde op zaken in iemands leven, overgave en toewijding aan de Moedervlam in al het leven zoals Maria Jesus moeder ons tot voorbeeld was.

De Straal nader besproken

Het Meesterschap over de Vierde Straal verkrijgt men pas als eerst de drie eerste stralen in iemand in evenwicht zijn gebracht. Alleen als deze zo zijn ontwikkeld, kan men zo zuiver zijn. De kern van de zuiverheid in iemands hart ligt in diens motieven. Het Meesterschap en het balanceren van de eerste drie Stralen schept een snelle draaikolk van energie in het hartchakra. Als deze nog sneller en intenser wordt, zal het vuur van de Hemelvaart Vlam de kern van helder wit vuur van waaruit de Drievoudige Vlam ontspringt, een spiraal om iemands lichaam vormen. Deze vurige spiraal zal straks uw transfiguratie (gedaanteverandering), verrijzenis en Hemelvaart bewerkstelligen.

Het vuur van de kundalini, ofwel het witte vuur van de stuitchakra, stijgt sterker en sterker op en helpt alle andere chakras te zuiveren, waarna deze uiteindelijk contact maakt met het neerdalende Licht van de Machtige IK BEN Aanwezigheid, dat vanuit de kruinchakra neerdaalt tot in het hart, en zo de Verlichting bewerkstelligen.

Onze Verlichting, transfiguratie vormt een dagelijks voortdurend proces, waardoor wij elke paar maanden terug kunnen kijken om dan te zien hoeveel lichtjaren in persoonlijke verandering en Verlichting wij in zo’n korte tijd hebben afgelegd.

Bij het steeds sneller ronddraaien van de Drievoudige Vlam, neemt deze de kleur aan van de Vlam de Verrijzenis, waarin de kleine spikkeltjes van de andere kleuren te zien zijn (opalizering). Door het sneller en heviger ronddraaien van de Vlam der Verrijzenis, verandert deze in de stralende zuiver witte Vlam van de Hemelvaart. De Witte Straal is verankerd in de stuitchakra. Het is de Straal van het Onbevlekte Ontwerp (dat wil zeggen dat wij de ander proberen te zien volgens deze zuivere opvatting, zoals zij of hij is geschapen in God, naar Gods Werkelijkheid) en van de Onbevlekte Ontvangenis. Een juiste drijfveer is de zuiverheid van hart. Het is het hart dat in overeenstemming is met iemands Christus-Zelf en met de IK BEN Aanwezigheid.

Deugd is geen oppervlakkig vernisje, maar het dringt door vanuit het diepst van iemands wezen, namelijk de Ziel en vanuit de bron van alle leven en energie, God in hem. Deugd en reinheid worden verloren of gevonden en het diepste innerlijk van de bedoelingen van ons hart. De zuiverheid van iemands handelen komt voort uit een juiste intentie, wijsheid gebaseerd op ervaring en meelevende aandacht, zorgvuldigheid en beleefdheid.

Het idee van een Moeder-God doet ons door onze westerse indoctrinatie nogal vreemd aan. In deze leringen vereren wij de Moeder als een aspect van die Ene God; God als Vader/Moeder God.

De Schepping, materie (Mater =Moeder) is het domein van de Moeder: alles wat bestaat, alles dat vorm heeft gekregen, zelfs als zuivere energie tot op het etherische vlak.

Vader is de Scheppende Alpha Kracht naar het Ongeschapene, het lege, de Scheppende Moeder toe. De wet achter het denkbeeld vindt in de Moeder haar vormgeving. Zij belichaamt het Geschapene en ook de Schoot die dit Geschapene omvat en verzorgt.

De Moeder is ook de bruid van de Heilige Geest. Overgave aan de Moedervlam en aanbidding en het behoeden van die Vlam, het bidden van de rozenkrans, het in praktijk brengen van de Onbevlekte Ontvangenis, leidt er toe dat wij het vuur van de Heilige Geest steeds meer zullen ontvangen. Wat ons hiervan weerhoudt noemt men haat tegen de Moeder.

Haat tegen de Moeder heeft talloze vormen: dat wij niet volledig in harmonie en mededogen zijn is niet volgens de Wil van God. Een paar duidelijke voorbeelden zijn :

• verontreiniging, verspilling van water en andere rijkdommen., zowel door u persoonlijk als door de gemeenschap.

• in de war maken, slordigheid, slonzigheid.

• ons onttrekken aan wat het lichaam nodig heeft aan voedsel, slaap en lichaamsoefeningen

• gebrek aan het juist waarderen en toepassen van de Lering.

• het onzorgvuldig omgaan met opdrachten, werk en houding.

• oneerbiedigheid, verspilling van iets stoffelijks of geestelijks.

• een vals besef van Vrouwen – Vrijheid als: het recht op abortus indien gewenst, i.p.v. het vermeerderen van de werking van de Vierde Straal in alle mensen op deze planeet wat de vrijheid van de ziel bewerkstelligt (de genezing en het geboren worden van het innerlijke kind)

• het zich niet houden aan zijn verplichtingen t.o.v. anderen

Het Moeder worden betekent dat u innerlijk de werking van het tweezijdig zwaard van én Purity én Hope ondergaat : dat doordringende Licht dat datgene openbaart dat achtergelaten en omgevormd moet worden en de glorieuze hoop op de komende overwinning, die we al dagelijks ondervinden.

De Straal der Zuiverheid omringt ons allen en brengt ons terug naar God via de Hemelvaart – Vlam, al datgene omvormend wat van minder gehalte is.

De Moeder – straal is materialisatie (Mater – realization) in uzelf, de individualiteit van God als de IK BEN DIE IK BEN, uiting brengend en terugkerend naar het Hart van de Grote Centrale Zon om één te worden met de Vader.

Het leren houden van het Onbevlekte Ontwerp voor uzelf en anderen is één van de belangrijkste middelen om Meester te worden op de Zuiverheidsstraal, als gevolg hiervan zal er een steeds groter wordende samenwerking tot stand worden gebracht met de Hemelse Hiërarchieën waardoor de planeet gered kan worden.

Mark en Elisabeth Prophet hebben ons hiertoe verschillende manieren gegeven. Elisabeth zegt dat we altijd moeten proberen het Christus-Zelf in een ander te zien. Als we die niet zien en/of voelen, laten we ons dan voorstellen hoe een Ten Hemel Gevaren Meester boven die persoon zweeft. Doordat we ons vurig op het volmaakte richten, zal deze persoon spoedig omhoog getrokken worden en meer volgens de Wil van God gaan handelen.

In een medeleerling op het pad werkt de Kracht van het Onbevlekte Ontwerp als een wonder. Het geeft de ander de impuls die hij of zij nodig heeft om door de initiaties heen te komen. Een goed middel is om voortdurend naar eigenschappen in die persoon te kijken die u bewondert :

Vaardigheden , deugden, kundigheden die u graag zou nastreven. Het kan een gevoel voor humor zijn, levensvreugde, nederigheid, artistieke kwaliteiten, goede typevaardigheid. Edelmoedigheid, een goede hand van planten, verantwoordelijkheidsgevoel etc.

Er bestaan veel meer dingen die bewondering afdwingen als dat er mensen bestaan, en als u de daden van een persoon niet kunt waarderen, dan kunt u de Opgevaren Meester van uw keuze die boven hem zweeft bewonderen.

Onze voorstellingen worden steeds krachtiger. Als wij vooruit gaan op het Pad. Zal het vuur in onze aura beschikbaar zijn om onmiddellijk datgene tot manifestatie te brengen dat we graag willen creëren of manifesteren : eerst in onszelf en dan later in de zichtbare wereld om ons heen.

Ditzelfde vuur kan ook een vreselijke belasting voor anderen worden als wij niet weten hoe wij het Onbevlekte Ontwerp voor een ander moeten houden. Het kan ook dienen als licht op het pad voor iemand die u navolgt door te tonen, dat u een absoluut vertrouwen hebt in de ander zijn vermogen te overwinnen. Het vuur van uw gedachten en van uw blijheid van hart zal een baken zijn voor allen die uw pad willen navolgen, een licht voor de naties, een licht voor de planeet en voor een volk.

Kijk niet rechts of links, maar recht voor u uit in het Oog der Volmaaktheid. Datgene wat u aanvalt, bestaat in werkelijkheid niet. Als u dat wel als werkelijkheid beschouwt dan geven wij er een waarde en kracht aan die ons uit het zadel kan werpen. Blijf staan op de Rots van Christus in uzelf. Te allen tijde komt Harmonie in de eerste plaats. Mijd onrust en dat wat u in gevaar kan brengen en houdt u er niet mee bezig.

Wanneer u aanroepingen maakt en naar uw innerlijke stem luistert, zullen uw Christus-Zelf en de Meesters u tonen hoe u alle dingen in Harmonie, op de juiste tijd, het juiste moment moet aanpakken

informatie doorgegeven in de jaren 40 door Djwhal Khul via Alice Bailey

Vierde Straal: van Goddelijke Harmonie, Schoonheid of Kunst

Chohan: Paul de Venetiaan

Functie: De Goddelijke Intermediair

Vocatie: De Kunstenaar

Kleur: Oranje

Inspiratie: Vibratie, Reactie en Expressie

Affirmatie: Two Merge with One (Twee smelten samen met Een)

De Vierde Straal staat ook bekend als De Link tussen de Drie en de Drie, De Verborgene, De Hand van God, Het Licht in het Licht,

De Ene die het splitsen van de Weg markeert, de Trompet van de Heer.

Attributen

De kracht om materie binnen te dringen, de dualiteitaspecten van verlangen, de kracht om het pad te ontsluieren, de harmonie der sferen, de synthese der schoonheid.

Vertaling © Lia Kluijtmans

Copyright © 1994 – 2010 Cormael.com. All Rights Reserved.