Boodschap van de Akasha Kronieken /1 april 2020 / Via Ufuk Ugur,

Boodschap van de Akasha Kronieken
1 april 2020 / Via Ufuk Ugur,

UU: Ik heb begrepen van wat ik zo lees hier en daar dat virussen in wezen een ontgiftingsproces op gang brengen en afvalstoffen die zich in het lichaam hebben opgeslagen een uitweg zoeken onder invloed van een van buitenkomend virus.

Het virus blijkt volgens mijn waarneming nog veel meer te doen; het heeft niet alleen impact op ons lichaam maar ook op onze maatschappij (lockdowns) en de visie op geld. Waar moet het vandaan komen?

Wie is verantwoordelijk voor het verstrekken van geld? En aan wie? In Europa is een ruzie uitgebroken over welk fonds ten behoeve van wie dient te worden aangebroken. Rente schijnt een destabiliserende en zelfs een bepalende factor te zijn in de opstelling van Nederland en enige andere landen in de Europese Unie. Landen die een lage schuldenpositie hebben, zij moeten kennelijk meer rente betalen? Dan landen met veel schulden? Zoals Italië en Spanje. Ik ben geen econoom maar duidelijk is dat het voortbestaan van de Europese Unie op het spel staat nu de rapen gaar zijn.

Dit brengt me bij het volgende wat me ook al enige dagen bezighoudt, namelijk: wie spreekt de waarheid?

Wie heeft het fenomeen rente bedacht? Waarom? Wat is geld eigenlijk in wezen echt? Wie bepaalt of iets ‘wetenschappelijk’ is bewezen en/of welk economisch model het juiste is?

Resumerend, wie schetst – of moet ik van dicteren spreken – ons wereldbeeld, onze ‘waarheid’? Is er wel  één waarheid? In uw eerdere boodschap liet u me weten dat ieder mens op eigen kompas moest gaan varen en dat dat tegelijk in harmonie zou gaan met het kompas van anderen die ook op hun kompas dienen te varen. Wordt het dan geen grote chaos? Immers, iedereen gaat maar wat doen naar eigen inzicht.

Het virus grijpt diep in in ons wezen, in onze relaties, in ons wereld- en mensbeeld, etcetera. We worden op onze kop gezet en op onszelf teruggeworpen. De Akasha Kronieken die een soort kosmische computer zijn waarin alle zielsgeschiedenissen liggen opgeslagen en mogelijke toekomstscenarios van alle schepselen in de schepping (die in mijn visie vele universa omvat of sterrenstelsels en dus niet alleen de zielen op aarde omvat), wellicht dat zij ook inzage kunnen geven in de vorming van realiteit?

Met welke draad is realiteit gesponnen? Ik begreep dat de Akasha Kronieken een soort levende bibliotheek zijn die voortdurend in beweging is onder invloed van wat zich in het universum manifesteert/tot uitdrukking komt. Het staat dus altijd in verbintenis met al wat leeft/bestaat. Zou dit ons kunnen helpen om ons in deze roerige tijden een nieuwe bodem onder onze voeten aan te meten zonder elkaar wijs te maken dat er niet genoeg is voor ons allen.

Einstein zei al: ‘als je een probleem wilt oplossen moet je de denk- of zienswijze die dat veroorzaakt heeft verlaten.’ Met andere woorden, een ander denkkader gaan overwegen.

Welk kader zou u in het licht van deze lange vraag (excuus daarvoor) aan ons, mensen willen aanreiken?

Dat geld wellicht niet bestaat? Zoals dat werkelijkheid is in andere sterrenstelsels. Dat rente bijgevolg evenmin bestaat? Of bestaansrecht dient te worden ontnomen zoals overigens de Koran ook aangeeft.

Rente is immers een vorm van geldcreatie waar geen werkelijke prestatie voor is geleverd. Met andere woorden, rente creëert een niet-reële economie en zou weleens de oorzaak van inflatie en deflatie kunnen vormen dat de reële geldwaarde aantast. En dus onze koopkracht beïnvloedt en telkens ‘bijgesteld’ moet worden.

Antwoord: Wij, de Heren, de Beheerders/Bewaarders van de Akasha Kronieken, zijn bijzonder verheugd met deze lange maar zeer bijzondere vraag. Uw vraag zullen we dan ook met de grootst mogelijke zorg beantwoorden. Wij willen daarbij aangeven dat we daarbij tegen beperkingen aanlopen die verband houden met het vermogen van de mensheid om bepaalde zaken in geheel ander licht te willen aanschouwen.

Van de lezer vereist het dat hij of zij bereid is het antwoord te willen lezen – lees: ontvangen – vanuit het niveau van het Hart en niet op het niveau van het intellect. Dit omdat het Hart oneindig meer intelligent is dan het intellect. Laten we eerst daar beginnen. Het Hart, het meest vitale orgaan van uw lichaam, is niet alleen het sturingsmechanisme van uw lichaam in de zin van het rondpompen van bloed naar uw organen, maar is ook een energetisch centrum, ook wel chakra genaamd van uw lichaam zo ook van uw hogere lichamen. Chakra is een krachtcentrum/magnetisch Veld dat in verbinding met het universum staat. De perceptie van de mens dat zij een afgescheiden materieel wezen is, is dan ook een zeer beperkte zienswijze.

Het gegeven dat de mens in verbinding staat met het universum wettigt/bewijst dat alle wezens in verbinding met het universum en dus in dit universum met elkaar verbonden zijn, al zijn ze zich hier nog onvoldoende van bewust. Indien men dus uw maatschappelijke realiteit in een Universeel Kosmisch kader zou willen plaatsen/bezien, komen daar de volgende zaken naar voren die wij aan de hand van onze inzichten met u willen delen.

Laten we de verhouding tussen mensen nemen. Op welke wijze zou u zich tot uw medemens (dieren en planten en dergelijke laten we even buiten beschouwing maar zou u in principe hierin dienen mee te nemen) willen plaatsen. Erboven? Ernaast? In liefde of in angst, als uw concurrent, als bedreigend voor uw bestaan?

Hier raakt u uw existentiële bestaansrecht. Wie ben ik? Want de vraag hoe u zich tot andere verhoudt is gerelateerd aan de vraag hoe u tot uzelf staat. Gaat u deze vraag nu vanuit het intellect beantwoorden? Of vanuit het Hart? Het intellect begrenst, discrimineert/onderscheidt, analyseert, kwalificeert en loopt vanwege haar aard op tegen grenzen. Immers als je een bepaald gegeven, bijvoorbeeld rente, gaat analyseren, beredeneren, doe je dat binnen de kaders die het intellect je aanreikt. Het intellect moet wel iets begrenzen om het als een ‘los gegeven’ te kunnen beschouwen en analyseren.

Welke vernuftige theorie u ook verder uit analyseert, u komt ergens op een dood punt terecht. U wordt gedwongen om naar een nieuw kader te bewegen. En zo kunt u eindeloos doorgaan tot het Dode Punt in dat kader en dient u ook dat kader weer te verlaten enzovoorts. Het is dus een keuze binnen welk kader u naar een gegeven als geld of rente of een bepaalde virus etcetera wilt kijken. Het intellect heeft een gebrek dat het Hart niet kent, namelijk oneindige creativiteit en intelligentie. Het intellect verbindt niet en kan dus ook kosmische realiteiten die op het oog of vanuit het intellect niets met elkaar te maken hebben geen betekenisvolle rol geven in het zoeken naar de oplossing van het probleem.

Daarom ervaart men schaarste! Tegenover schaarste staat overvloed, maar die twee gegevens kan het intellect niet bij elkaar brengen, immers het ene zo redeneert het intellect sluit het bestaan van de ander per definitie uit! Logisch toch zo concludeert het intellect! Het Hart glimlacht naar het intellect als een vader/moeder naar haar kind/schepsel. Moeder of vader schiet te hulp uit liefde voor het kind en gaat in verbinding. Wat doet het Hart eigenlijk? Zij omsluit het intellect in haar Hart en doorweeft het intellect met liefde, het Hart kent immers geen grenzen – evenals energie dat evenmin kent… en in verbinding staat met de Kosmos.

Het Hart verbindt realiteiten die volgens het intellect niet verbonden kunnen worden. Het Hart kan bijvoorbeeld tijd en ruimte overbruggen door haar kwaliteit van intentie. Telepathie zou niet mogelijk zijn zonder deze kwaliteit van het hart.

Zullen we dan nu het fenomeen rente en geld vanuit het hart bezien? Waarom zou u rente willen vragen van iemand die geld van u leent? Maakt u dan geen misbruik van het gegeven dat u dat wat u voorhanden heeft (aan kapitaal/vermogen) en kennelijk kunt missen, tegen een hogere waarde dan die aanvankelijk heeft terug wilt hebben? U verreikt uzelf dan toch ten koste van de ander maar ook ten koste van de kosmische wetten. U eigent u immers meer toe dan u geeft. Er dient zich een onbalans aan.

Degene die u rente verschuldigd is dient meer te geven dan de daadwerkelijke waarde waardoor hij/zij die waarde onttrekt uit de reële economie. Dat kan hij doen door meer te geven in reële zin of zijn verlies door te schuiven naar weer anderen. Is dat niet wat al een aantal duizend jaar gebeurt? Mensen die het niet kunnen doorschuiven verarmen. Uiteindelijk haalt de realiteit van de reële economie de rente onderuit. Hij staat nu toch op 0?

Grappig hoe de aarde en de Kosmische wetten het rente fenomeen geschapen vanuit een intellect zonder Hart kwaliteit tot een halt roepen. Wat nu? Zonder rente stort het bancaire systeem toch in? We wezen u er al op dat instituties tegen de grenzen van hun bestaan zijn aanbeland en op een kantelpunt zijn gekomen. Men vraagt zich dan ook af, waar moet het geld vandaan komen om de crises het hoofd te bieden? U ziet dat net als met rente het probleem tussen staatshoofden naar elkaar wordt geschoven. Wellicht dat nu de rente toch al op 0 staat, er niets aan in de weg staat om met dit fenomeen af te rekenen. Het dient u allen niet. Follow the money en vraagt u zich nu met u allen af of diegene (de 1% van de wereld) waar uiteindelijk alle rente naar toe vloeit wel deel uitmaakt van het systeem of erboven staat en u exploiteert.

Voegen de uiteindelijke ontvangers (de zogenaamde 1%) wel reële waarde toe aan de economie of hebben zij zich erbuiten of erboven geplaatst? Welk logisch brein kan dit gegeven nu eigenlijk met gezond intellect onderschrijven? Het Hart begrijpt het niet. Er is immers overvloed, de 1% bezit immers zonder zijn pink maar te verroeren over het opgebrachte kapitaal van de 99%. Hoezo is er schaarste? Schaarste is een onbalans van het Hart dat zaken wil toe-eigenen uit angst dat het zelf tekort zal komen.

En zie daar het virus, zo klein maar zo groot! En zo weinig begrenst, hij baant zich een weg door de wereld zonder paspoort, zonder verblijfsvergunningen, doet uw samenleving op zijn grondvesten schudden. Dat wat niet vitaal is voor uw voortbestaan dient aan een heroverweging te worden onderworpen. De grenzen van uw meer en meer op intellect gebouwde samenlevingssystemen is bereikt. De signalen dienden zich al aan u aan maar u veroorloofde u de luxe om de andere kant uit te kijken. De aarde liet u al weten dat u door het kappen van uw oerwouden uw longen de zuurstof gaat ontnemen. Veel planten en diersoorten stierven uit en uw walvissen en dolfijnen wierpen zich op uw stranden. Hoe toepasselijk dat het virus ernstige longontsteking veroorzaakt en u het ademen onmogelijk maakt. De vluchtelingen die aan uw grenzen staan, die de rekening van de rente van uw kapitaal niet op anderen kunnen doorschuiven, domweg omdat die het in reële zin ook niet hebben, hebben niets meer te verliezen en verkiezen zelfs de dood boven leven.

Kijk hoe dit virus u zoveel kansen aanreikt om bepaalde zaken die u voor waar en vanzelfsprekend beschouwt nu wellicht toch niet zo vanzelfsprekend is. Bent u bereid te onderkennen dat het virus medeschepper is van uw realiteit. Nu zij evenals alle schepselen deel uitmaakt van onze schepping. Het virus is geschapen en is niet natuurlijk geëvolueerd. Wij gaan een stap verder en willen het verband leggen tussen het virus en uw rente. De scheppers van uw rente zijn ook de scheppers van dit virus. De rente is op een dood punt beland. Zij is op 0 gezet. Interessant getal, niet? Het is het enige getal dat door Pythagoras wetenschappelijk is bewezen als reëel bestaand. Alle andere getallen zijn niet bewezen en bestaan bij de gratie van afspraak. Maar 0 is toch niets? Niet volgens de kwantumfysica. 0 is een oneindig veld.

Dus de rente is aanbeland in het oneindig veld tezamen met haar scheppers en wordt thans geconfronteerd met de Kosmische wet. U kunt alleen oneindig nemen als u ook oneindig geeft! De 1%, ook wel Kabal genaamd, is dus verslagen door een virus – nota bene een door henzelf gecreëerd – maar dat thans vanwege het Kosmisch kantelpunt als een boemerang hun hun bestaansrecht ontneemt door de sluiers van onze ogen te ontdoen.

De Kosmische wet van overvloed wordt door het Hart gedragen. Het Hart is wijs en geeft, kent geen schaarste, maar de wetenschap dat alles met alles verbonden is en dat wanneer men geeft er ook een ontvangst tegenover staat dat zich op de juiste tijd en plaats aandient. Er ontstaat dus geen chaos indien ieder zijn kompas volgt, echter dit kompas dient in balans te zijn met het Hart en intellect. Anders kantelt uw bestaan zoals thans uw aarde op haar kantelpunt staat. Het magnetisch veld van uw aarde hangt ook scheef.

Hier willen we het even bij laten.Wij danken u voor uw bereidheid om de boodschap zoveel als in uw vermogen zonder inmenging van uw eigen intellect hebt willen aanvaarden en opschrijven.

© 2020 Ufuk Ugur ⁄⁄  ufuk-coachingandhealing@hotmail.com //

https://www.facebook.com/Life-Coaching-and-Healing-2224620037781518/