Wat Ik Wil? / Maandag 13 augustus 2018/ Door Anna Von Reitz

Wat Ik Wil?
Maandag 13 augustus 2018/ Door Anna Von Reitz
Ik wil de teruggave van al onze bezittingen, al ons eigendom en dat alle documenten worden gecorrigeerd om onze echte politieke status te weerspiegelen.
Ik wil dat aan iedere Amerikaan de waarheid wordt verteld en een keuze gelaten wordt of zij willen leven als Amerikanen of als Britten en ik wil dat hun keuze wordt gerespecteerd. Wanneer die keuze eenmaal gemaakt is, wil ik een absolute, volledige en volslagen einde van alle verdere Britse pogingen om zich nog ooit te bemoeien met Amerika, het te beheersen, te ondermijnen of zich te verzekeren van welke onrechtvaardige verrijking uit Amerika dan ook.
Ik wil dat de Rooms Katholieke Kerk zichzelf vrijwillig hervormt en berouw betuigt voor wat ze in dit land gedaan heeft en berouw betuigt voor de Schending van Vertrouwen die ze al bijna twee eeuwen lang tegen de Amerikanen gepleegd heeft. 
Ik wil de Rooms Katholieke Kerk weer zien terugkeren naar een Kerk die werkelijk onbaatzuchtig dienst levert aan de mensheid in plaats van criminelen en morele paria’s zichzelf te laten verrijken terwijl ze de Kerk gebruiken als een etalage voor hun weerzinwekkende activiteiten.
Ik wil dat al ons intellectuele eigendom, dat zowel door de Britse Regering alsook door de Rooms Katholieke Kerk is gestolen, inclusief onze auteursrechten en patenten en handelsmerken en certificaten en alle aandelen en obligaties en contracten, die in verband staan met ons, teruggeplaatst worden onder ons beheer.  

Ik wil een spijtbetuiging aan en een vrijlating van alle Amerikaanse gevangenen die gevangen zijn gezet en die opgejaagd en opgesloten en vervolgd zijn onder valse voorwendselen en bedrieglijke en opzettelijk vervalste juridische veronderstellingen. Ik wil speciaal een snelle vrijlating van alle politieke gevangenen en van allen die beschuldigd zijn van slachtofferloze witteboordencriminaliteit en misdaden van “ontoelaatbare gedachten”.  

Ik wil dat al mijn werknemers, hetzij Britse burgers of Amerikanen zich herinneren dat ze werkelijk werknemers zijn en mij in alle opzichten goede en trouwe dienst verschuldigd zijn. Ik wil dat zij zich dat feit herinneren met betrekking tot de dienstverlening die ze eveneens aan alle Amerikanen verschuldigd zijn.  
Ik wil dat alle tussenpersonen, inclusief bankiers en politici en advocaten die het Nationale Fonds van de Amerikaanse Mensen verraden en geplunderd hebben, hun functies vrijwillig ter beschikking stellen. Voor diegenen die gehandeld hebben vanuit onwetendheid wil ik dat ze opnieuw geschoold en opgenomen worden. Onboetvaardige criminelen moeten gerechtelijk worden vervolgd.  
Ik wil dat alle quasi-militaire functies inclusief de “Amerikaanse Procureur Generaal” aangestuurd worden om ons te assisteren bij het terugvorderen en herstellen van onze rechtmatige regering of anders van onze gebieden verwijderd worden.  
Ik wil een volledig accountantsonderzoek van alle rijksbegrotingen, van alle Uitgebreide Financiële Jaarverslagen, van alle Geassocieerde Jaarverslagen, van alle Openbare Trustfondsen, van alle Openbare Pensioenfondsen, van alle intern en extern Beheerde Rekeningen om zo de status van de actuele situatie van rijkdom en schuld in dit land te bevestigen en om gerechtelijke vervolging te doen uitgaan naar diegenen die verantwoordelijk zijn voor de enorme verduistering die hier heeft plaatsgevonden. 
Ik wil de nietigverklaring van alle vervalste “Moedervorm Kredietlijnaktes van Vertrouwen” uitgebracht door Wells Fargo, de ‘Bank of America’ en andere banken tegen Amerikaans landbezit, waarin ze voorwenden een belang in ons land te hebben in ruil voor hun getallen in een kasregister —- en waarbij het einde van al dergelijke claims en praktijken uitmonden in een Onwettige Schuld.  
Ik wil de erkenning en de vrijgave van alle Onwettige Schuld, wereldwijd.
Ik wil de teruggave van alle Amerikaanse Historische Trustfondsen en hun repatriëring naar onze mensen en onze Soevereine Staten, welke alle trustfondsen zijn die door deze oneerlijke banken gevorderd, gestolen en onder diverse valse en zwakzinnige voorwendselen vastgehouden zijn inclusief gepland “witwassen” van fondsen die in honderd jaar geen enkele transactie te zien hebben gegeven — en een einde van alle blanco criminaliteit tentoongespreid door de Wereldbank, IBRD, BIS, IMF enz.
Ik wil een teruggave van al onze bezittingen die natuurlijkerwijs en redelijkerwijs van ons zijn en hun terugplaatsing onder ons beheer, zonder enige verdere ontzetting of tegenwerping. En deze bezittingen zijn inclusief al het goud dat, dat onder het mom van wet, door de regering van Franklin Delano Roosevelt is geconfisceerd, alsook andere bezittingen die tegenwoordig worden vastgehouden in de zogenoemde Wereldwijde Schuld Faciliteit.  
Ik wil de teruggave van ons deel van de “Lijfrentepolissen” dat als krediet en onder bewuste frauduleuze omstandigheden is toegekend aan en ontvangen door Prins Philip als onderdeel van schikking van het faillissement van CANADA.  
Ik wil dat ons deel van het Economische Zekerheid Fonds en van het Stabilisatiefonds van de Wisselkoers aan ons wordt overgedragen.  
Ik wil de ontbinding van alle “eigendomsrechten” en land trusts die met betrekking tot welk deel van ons land en grond dan ook bezet gehouden worden en de teruggave van deze percelen vrij en duidelijk aan de mensen en aan de soevereine Staten waar ze rechtmatig aan toebehoren.  
Ik wil de liquidatie van alle corporaties die gehandeld hebben als misdaadsyndicaten.  
Ik wil schadeloosstelling van alle vervalste executies en confiscaties van bezittingen die, onder het mom van wet, zijn uitgevoerd tegen privé bezit dat Amerikanen toebehoort. Zo’n schadeloosstelling houdt in een verdrievoudiging van de schades, teruggave van het in beslag genomen eigendom wanneer ook maar mogelijk, alle verloren tijd, alle gerechtskosten en een miljoen dollar boete voor ieder voorval als compensatie voor alle verdriet, lijden en onvoorstelbare bedreiging tot het uiterste toe — alles direct betaalbaar aan de levende mensen die de feitelijke slachtoffers van deze misdaden zijn.   
Ik wil een snelle hervorming van alle rechtenstudies en de Medische Opleidingen aan de Universiteiten die overheidsgeld, subsidies of enigerlei ondersteuning ontvangen, om het werkelijke Publieke Recht van dit land te onderwijzen en het in gedachte, woord en daad te eren — of een aanstelling wordt de grond in geboord.
Ik wil een geordende hervorming en kritisch onderzoek van alle openbare nutsbedrijven en coöperatieve bedrijven en met name de liquidatie van de Noord Amerikaanse Water en Elektriciteit Alliantie, alle zogenoemde Water en Bodem Arrondissementen, alle andere pogingen om beslag te leggen en om openbare bezittingen verkeerd te beheren voor eigen profijt en een einde aan de meedogenloze tirannieke gangsterpraktijken tegen de mensen aan wie deze bronnen feitelijk behoren.
Ik wil een kritisch onderzoek van alle openbare pensioenfondsen van werknemers en de zogenaamde “pensioen associaties” die zijn gebruikt als doorsluis fondsen voor roofzuchtige investeringsactiviteiten door heel de Verenigde Staten heen en die onderhevig zijn aan beslaglegging en herstructurering.  
Ik wil dat dit gedaan wordt zonder schade te berokkenen aan enige openbare werknemer, gepensioneerd of nog werkende. 
Ik wil dat de politieke partijen en hun “verkiezingen” volledig onthuld worden voor wat ze zijn en dat ze niet meer doelbewust worden verward met openbare verkiezingen.  
Ik wil een einde van de criminaliteit inclusief een einde van alle pogingen om adhesie contracten te rechtvaardigen.  
Ik wil de volledige en officiële erkenning  van de Werking van de Wet en de terugkeer van onze Gedelegeerde Bevoegdheden naar onze soevereine Staten en Mensen. 
Ik wil de beëindiging van alle pogingen om commerciële corporaties te vormen die vernoemd zijn naar “de Verenigde Staten” of enige vorm van “Verenigde Staten van Amerika” of enige “Republiek” als een poging tot een nieuwe ronde van dezelfde oude fraude.
Ik wil dat ieder land op Aarde, inclusief Schotland, Engeland en Frankrijk stopt met iedere bemoeienis met onze auteursrechten en onze Juiste Naam en ik hou deze regeringen verantwoordelijk voor al hun onrecht wat dit betreft in het verleden en ook in het heden.
Ik wil dat de corporatie van de “Verenigde Naties” en de organisatie van de Verenigde Naties en alle daaraan verwante franchisebedrijven en functionarissen stoppen en afzien van alle pogingen om hegemonie op te eisen over onze rechtmatige nationale regering die gebaseerd zijn op de activiteiten van het Congres van de Territoriale Verenigde Staten of het Congres van de Municipale Verenigde Staten, altijd, nu en in het verleden. Wij hebben onze staten niet opgegeven en we hebben geen enkele macht of autoriteit toegestaan met betrekking tot de diensten van de Staten aan de Verenigde Naties.
Ik wil de wereldwijde erkenning van het feit dat deze gokkers bezittingen verhandeld hebben die ze beheerden via piraterij en fraude in die mate dat ze deze allemaal in bezit hadden en onder controle hielden en zich geheimzinnig en onredelijk verrijkt hebben door geld te lenen en krediet tegen bezittingen die hen nu en nooit hebben toebehoord. Dit staat bekend als “Onwettige Schuld” en ik wil dat ze allemaal worden afgelost en dat al het eigendom en de bezittingen die zijn ingelijfd en/of geplunderd, zonder verdere verduistering of uitstel worden teruggegeven aan de levende mensen en de soevereine Staten die ze toebehoren.
Ik wil dat de krijgsdiensten van de “V.S.” direct en onmiddellijk worden overgezet naar de “Amerikaanse” militaire diensten en dat iedereen die het niet met deze verandering eens is, wordt ontheven van iedere verdere verplichting om in welke tak van dienst te dienen. Voor ieder persoon die meent dat zijn trouw aan de “V.S.” groter is dan zijn trouw aan Amerika, is het acceptabel om te worden ontslagen, of hij nu officier is of onderofficier, of hij nu opgenomen is in het militaire pensioensysteem of niet, zonder eerverlies en zonder boete. Ieder die onder valse voorwendsels blijft en die, na de gelegenheid te zijn geboden om de dienst te verlaten en die een of andere feitelijke en materiële ontrouw pleegt aan Amerika, wil ik te worden onderworpen aan de krijgsraad en onmiddellijk en onvrijwillig ontslag.  
Ik wil dat de hele krijgsmacht, inlichtingendienst en de zogenoemde “contraspionage” en gecontroleerde operaties tegen opposities, door onze werknemers gericht tegen de Amerikaanse mensen en hun soevereine Staten, nu stoppen en nooit meer opnieuw beginnen. Wanneer dit de massale ontmanteling en liquidatie zou vereisen van de FBI, CIA, DIA, FEMA, BATF, DOJ en andere ongeautoriseerde agentschappen, dan is dat heel prima en in lijn met mijn wens dat de overheid op alle gebieden onderworpen is aan de mensen van dit land en niet wordt toegestaan om amok te maken door overheidsbeleid en regelgeving van agentschappen op te dringen als Publieke Wet.  
Ik wil voor alle leiders over de hele wereld, die verantwoordelijk zijn voor deze stinkende puinhoop, om een “Kom tot Jezus” moment te hebben, ongeacht hun geloof en zich realiseren dat het grootste deel van wat miljarden onschuldige mensen geleden hebben, helemaal onnodig is en meer of minder toe te schrijven is aan hun oneerlijkheid en/of incompetentie.  
Ik wil dat al die wereldleiders en politici, die niet tegen de hitte kunnen of de grondbeginselen van de situatie waarmee we nu geconfronteerd worden niet begrijpen — Amerikanen en alle anderen evenzo — aftreden. Geef toe dat je ofwel een stinkdier of een onbekwame bent of beiden en ga. Maak de ruimte vrij voor mensen die weten wat er speelt en die om hun landen en de wereld geven en die op zijn minst proberen om de juiste dingen te doen voor iedereen die het betreft in plaats van opgewonden te doen en blijven rondhangen en kijken als een combinatie van schuldig – dom – en – hulpeloos.  
Ik wil dat ere en einde komt aan onwetendheid over onze overheid, hoe deze werd gevormd, waarom deze werd gevormd, hoe ze is gestructureerd en hoe deze zou moeten werken. Hiervoor wil ik dat een omvangrijke nationale scholingsinspanning wordt uitgevoerd om de feitelijke Amerikaanse Geschiedenis te leren in plaats van verdraaide praatjes. Onze regering heeft een intelligent en goed geschoold electoraat nodig dat handelt op topsnelheid en dat omgaat met een volledig spel van verifieerbare feiten en ik wil dat resultaat zo spoedig mogelijk gemaakt zien.   
Ik wil dat al de mediabedrijven, buitenlands en binnenlands, worden verplicht om onze Publieke Wet te gehoorzamen en ons recht op Vrije Meningsuiting te respecteren. Ieder mediabedrijf dat naar Amerika wil komen en dat Amerikanen afkraakt en hiervoor gebruik maakt van de Amerikaans ethergolven, moet belast worden als bedrijf op onze kusten en ik wil dat dit zo is, zo spoedig mogelijk.
Ik wil dat alle eigenaren en leden en spelers van de “Nationale” Voetbal Competitie onthouden van welke “natie” ze deel uitmaken en ophouden met hun oneerbiedigheid aan de Amerikaanse vlag en ik wil dat iedere speler die onze stadions gebruikt de mogelijkheid geboden wordt om te spelen of niet.  
Ik wil dat de betreurenswaardige rol van de Democratische Partij en van politiek partijen in het algemeen in het vernederen, misleiden, uitzuigen en verraden van de belangen van de Amerikaanse Mensen, volledig wordt ingezien en ik wil strikte regelgeving voor hen en voor alle andere lobbyisten — want dat is wat politieke partijen zijn: georganiseerde lobbies.   
Ik wil dat dit allemaal zo snel en zo vreedzaam mogelijk en met de meest mogelijke eerlijkheid gebeurt, met respect en mededogen en het voordeel van de ruime twijfel, zonder enige nadruk op schuld en in de plaats daarvan met de nadruk op het aanbrengen van correcties en de wederopbouw van dit land en deze wereld in een beter plaats voor iedereen om te leven.  
Ik wil dat iedereen de actuele feiten krijgt en dat iedereen er uit eigen beweging aan werkt om deze Troep op te ruimen. 
Dat is wat ik wil en nu kan iedereen stoppen met vragen. 
—————————-
Bekijk dit artikel en meer dan 1.200 andere op Anna’s website hier: www.annavonreitz.com
Het origineel is te lezen onder artikel 1196 – What Do I Want?
Om dit werk te ondersteunen zoek de PayPal op deze website.
Toelichting:
Anna von Reitz is een rechter in Alaska. Geen federale rechter maar een rechter die de grondwettelijke wetgeving van het Land volgt. Dat is een groot verschil waarvan de meeste Amerikanen niet op de hoogte zijn, laat staan de rest van de wereld en waaraan Anna tot nu toe meer dan 1000 artikelen heeft gewijd.
U kunt zich afvragen: “Wat hebben wij als Europeanen daar mee te maken? Dat is Amerika en wij wonen in Nederland/Europa!” Bestaan er wel zulke grote verschillen in de wereld als het gaat over eerlijkheid en betrouwbaarheid en rechtvaardigheid? En kwesties als vrede en vrijheid? Is het dan niet nuttig en behulpzaam om over de grenzen heen te kijken, ook over persoonlijke grenzen?
Ik wens u allen veel historisch inzicht toe en groet u met de meest vriendelijke hartelijkheid.
Sjra Knippenberg