Verslag van de situatie op 3 juni 2018 / 3 Juni, 2018 / Door Anna Von Reitz

Verslag van de situatie op 3 juni 2018
3 Juni, 2018 / Door Anna Von Reitz
Een Frans bankenkartel, BNP Paribas, was er op uit om de wereld te overheersen. Dit werd hoofdzakelijk ontworpen door George Herbert Walker Bush. Het instrument om een wereldwijde afsluiting van alle zakelijke transacties te verzekeren was “Homeland Security / Binnenlandse Veiligheid”, onder het waakzame oog van Dick Cheney. Precies zoals het in de Bijbel staat vermeld, niemand mocht kopen of verkopen zonder het Merkteken van het Beest. (Dit alles betreft bankieren op grote schaal, zodoende bleven de meeste mensen zich daarvan gelukzalig onbewust).   
En toen, toen kwam de rest van de wereld in opstand en vormden een systeem als antwoord hierop — de Aziatische Internationale Investering Bank en BRICS en CHIPS.
Nu dus, in antwoord op de wereldwijde ontevredenheid over hun gecommercialiseerde controle en afluisterpraktijken, claimen dezelfde fundamentele schuldigen nu de “Witte Hoeden” te zijn en de erfgenamen van de taken van de “Binnenlands Veiligheidsdienst”, en stellen de volgende eisen:

1.    Wij, de Staten en de mensen, moeten de jurisdictie van Internationale Handel verlaten en “vrijwillig” (hebben wij dat woord al niet eerder gehoord?) het rijk van de internationale commercie binnengaan.
2.   Wij moeten dit doen door het vestigen van een commerciële Multinationale Corporatie in het “Verenigd Koninkrijk” — Engeland, weer, altijd. Engeland aan de basis van ieder fortuin — en door dit te doen onszelf aan HEN onderwerpen, hen toestaan om ons te bevelen wat we wel en niet mogen doen en om ons dan in ieder opzicht voor altijd te kunnen begluren. We moeten ook $30 miljoen in fiat krediet inleggen om voor hun “diensten” te betalen — terwijl zij al bij ons in dienst zijn.
3.   Wij worden hiertoe gedwongen om de controle terug te krijgen over en toegang tot enorm veel echt goud, zilver, platina en andere goederen, die ons ronduit toebehoren en die zich op “Speciale Deposito’s” bij hun banken bevinden en die in feite garant staan voor hun “centrale bankensysteem”.
4.   Zij hebben iedere slechts veronderstelde taak met betrekking tot het voor ons veilig stellen van deze goederen in hoge mate overtreden. Ze hebben zich zelfs voorgedaan onze “beschermers” te zijn terwijl ze functioneerden als onze werknemers.
5.   Dit veroorzaakt een scenario dat lijkt op kinderfabeltje van “De Spin en de Vlieg” — zij nodigen ons binnen en bieden gastvrijheid aan en hopen op een diner voor henzelf, maar zoals ik het gespuis vanmorgen informeerde, dat zijn onze bezittingen, niet de hunne. En wanneer het hun wens is om te kijk te staan als dieven en criminelen, onderhevig aan internationale arrestatie en gerechtelijke vervolging, is alles wat ze hoeven te doen doorgaan met hun slechte gedrag.
6.   Wij treden op binnen onze strikte rechtsbevoegdheid en wanneer wij al een of andere commerciële rechtsbevoegdheid binnengaan, zal het als helder geïdentificeerde Amerikaanse Lichamen zijn, alle bescherming en garanties toegekend van de oorspronkelijke rechtvaardigheidsovereenkomst tussen onze overheid en de Britse regering —- niet als bedrieglijke multinationale corporaties onderworpen aan voorschriften en confiscatie.    
7.   Zoals het nu is heeft de Britse Regering gehandeld in Grove Schending van Vertrouwen en verdient geen verdere geloofwaardigheid in welke claim dan ook die zij gemaakt heeft of maakt tegen de Amerikaanse Regering, de Amerikaanse Staten en de Amerikaanse Mensen — en ook niet “voor” ons.
8.   Zoals het nu is hebben de Municipale Autoriteiten geweigerd om hun verantwoordelijkheid te nemen en daarmee deze situatie in de hand gewerkt, waarin de banken werd toegestaan de hand te leggen op privébezittingen en controle te handhaven over die bezittingen, in overtreding van zowel de openbare alsook de private wet, lang nadat de eigenaren op de juiste manier zijn geïdentificeerd en om een boekhouding van de bezittingen hebben gevraagd.
9.   Wanneer deze situatie niet onmiddellijk wordt rechtgezet, zal het voor alle betrokken partijen een reden zijn om “openbaar” te gaan en precies te onthullen hoe deze banken hun spaarders hebben bestolen en diverse middelen van bedrog en valse claims hebben gebruikt om hun egoïstische en criminele activiteiten te rechtvaardigen.  
Er zal in de hele westerse wereld geen enkele bank overeind blijven wanneer de mensen eenmaal precies begrijpen hoe deze valse regeringen en banken als parasieten hebben gehandeld en geprobeerd hebben om ons allemaal te onderdrukken, te controleren en te beroven.   
En die ontknoping, wereldwijd, zal niet lang meer op zich laten wachten wanneer de toegang tot onze werkelijke bezittingen en tegoeden niet onmiddellijk beschikbaar komt, samen met een einde van alle schuldenclaims en het bankroet dat aan deze oneerlijke en onverdedigbare claims verbonden is.
Ik behoor bij de generatie die zich The Who herinnert — en de teksten van een bepaald lied: “Meet the new boss…. same as the old boss….. pray we don’t get fooled again…..” / Maak kennis met je nieuwe baas …. dezelfde als je ouwe baas …. laten we bidden dat we niet wéér voor de gek gehouden worden ….” 
Dit is precies wat de Franse en Britse regeringen samenspannen om te doen — ons en de rest van de wereld voor de gek houden door ons te laten denken dat er iets veranderd is, terwijl dit niet zo is. Er is een nieuw computersysteem goedgekeurd om dezelfde oude rottigheid uit te halen. 
Het veranderde niets wat veranderd moest worden. 
Wij zijn géén commerciële wezens. Wij hebben géén reden om het domein van commercie binnen te gaan, vooral met het oog op het Britse falen om de Amerikaanse scheepvaart te beschermen en zijn lang bestaande traditie van het beroven van Amerikaanse scheepvaart in grove schending van vertrouwen en handelsovereenkomst.   
Nee, wij zijn de echte eigenaren en begunstigden en bestuurders van de goederen die deze commerciële wezens ons verschuldigd zijn, zonder enige belemmeringen, op afroep.  
Het zou voor iedereen een verschrikkelijke vergissing zijn om een of andere vorm van Britse Corporatie of Multinationale Corporatie onder Brits toezicht te formeren, omdat de Britse Regering een crimineel wezen is dat onvermijdelijk tot berouw of voor het gerecht gebracht moet worden. Diegenen die zaken doen onder de ondernemingen die hen afhuren, zijn vanzelfsprekend onderhavig aan dezelfde strafmaatregelen en verliezen, net als het moederbedrijf.  
Evenzo zou het, om dezelfde reden, een vergissing zijn om zich te verenigen onder Frans toezicht. BNP Paribas is net zo schuldig als de Bank van Engeland ooit was. 
Wij, de Amerikaanse Staten en mensen, hebben beiden enorme hoeveelheden geld en krediet tegoed. Wij vertegenwoordigen ook een verbond van achttien Historische Fondsen die door deze witte boorden criminelen zijn gestolen en met geweld opgeëist, met goedkeuring van de “gouvernementele dienstverlenende ondernemingen”. Samen vertegenwoordigen wij een enorm deel van de rijkdom van de wereld en de goud-, zilver- en platinareserves in de wereld.
Bezit door piraten verandert niet het eigenaarschap. En beloftes moeten worden gehouden. 
Toen de bezittingen in bewaring werden gegeven als Speciale Deposito’s (dat betekent Heilige Deposito’s), werden ze in vertrouwen ter bewaring gedeponeerd, met dien verstande dat wij, de levende mensen, altijd de controle en toegang tot onze bezittingen zouden hebben. Er is niets veranderd dat welk voorbehoud of verandering van onze oorspronkelijke overeenkomst met betrekking tot deze bezittingen zou bekrachtigen. Onze bezittingen zijn de onze en zo ook ieder tegoed dat de banken ons verschuldigd zijn voor hun gebruik van ons bezit, om hun klantgerichte transacties te onderschrijven.  
Het is nooit onze wens of bedoeling geweest om ons bezit te gebruiken voor een of ander vernietigend plan, noch is het onze wens geweest om een economie of bank te destabiliseren. Maar wij wensen dat men weet en accepteert dat ons bezit het onze is en dat we ieder recht hebben om onze bezittingen te controleren, zonder enige verplichting om te fungeren in commercie en zonder enige bedrieglijke claim dat we bankroet zijn of ooit waren en zonder enige verdere eis door onze werknemers dat zij enige plicht of recht hebben om rechter te kunnen spelen over ons gebruik van onze bezittingen of enige verplichting vereist is om een Britse Multinationale Corporatie te formeren om (1) een verklaring van onze bezittingen op deposito te ontvangen en (2) voor zover als wij dat theoretisch zouden eisen, onze investeringen van kapitaal en Speciale Deposito’s die bij welke bank dan ook binnen het Centrale Banksysteem in bewaring zijn gegeven, terug te geven.    
Laat deze kennisgeving en verordening voldoende zijn. Wij wensen dat onze bezittingen worden onderzocht en dat ons de controle over ons bezit wordt teruggegeven, zonder belemmering van schuld of last; de kosten van dit accountantsonderzoek, die de normale kosten en parameters van algemene onderzoeken niet mogen overstijgen – mogen in mindering worden gebracht op de onderliggende activa.  
Wij willen dat het bekend en geaccepteerd wordt dat wij geen pupillen van welke staat dan ook zijn, niet bankroet, geen armen die zwijgend instemmen met een of andere nalatenschap van het Britse Gemenebest, niet vrijwillig meegaan in enige volmachten en geen enkele benoemingsmacht toestaan — wij zijn levend en wel en we staan pal voor al onze bezittingen in alle gebieden en rechtsbevoegdheden.
Wij willen ook dat bekend en geaccepteerd wordt dat De Verenigde Staten van Amerika (niet geïncorporeerd) nog steeds in bestaan en in werking zijn en als zodanig in ononderbroken bestaan en werking zijn sinds 9 september 1776 en komt toe dat al haar bezittingen in de internationale jurisdictie, teruggegeven dienen te worden zonder schuld of belemmering van enige soort — hetgeen inhoudt de bezittingen en de rente en dividenden en annuïteiten die onze Staten en mensen toebehoren en de teruggave van al onze kopieerrechten, eigendomsrechten, patenten, verzekeringen en ander intellectueel eigendom, dat, onder onze (veelal misbruikte) gedelegeerde bevoegdheden, gevestigd is.
Wij willen dat bekend en geaccepteerd wordt dat zo’n plicht en teruggave nu gepast is en er geen excuus en voorwaarde is voor enig ander voorwendsel.
—————————-
Bekijk dit artikel en meer dan 1.000 andere op Anna’s website hier: www.annavonreitz.com
Het origineel is te lezen onder artikel 1064 – Stiuation Report June 3, 2018
Toelichting:
Anna von Reitz is een rechter in Alaska. Geen federale rechter maar een rechter die de grondwettelijke wetgeving van het Land volgt. Dat is een groot verschil waarvan de meeste Amerikanen niet op de hoogte zijn, laat staan de rest van de wereld en waaraan Anna tot nu toe meer dan 1000 artikelen heeft gewijd.
U kunt zich afvragen: “Wat hebben wij als Europeanen daar mee te maken? Dat is Amerika en wij wonen in Nederland/Europa!” Bestaan er wel zulke grote verschillen in de wereld als het gaat over eerlijkheid en betrouwbaarheid en rechtvaardigheid? En kwesties als vrede en vrijheid? Is het dan niet nuttig en behulpzaam om over de grenzen heen te kijken, ook over persoonlijke grenzen?
Ik wens u allen veel inzicht toe en groet ik u met de meest vriendelijke hartelijkheid.
Sjra Knippenberg