De Baby en het Badwater — De Kerk en de Tempel van Baal./ Zondag 23 september, 2018 / Door Anna Von Reitz

De Baby en het Badwater — De Kerk en de Tempel van Baal.
Zondag 23 september, 2018 / Door Anna Von Reitz
Er is steeds meer bewijs dat het Rooms Katholieke Leiderschap afschuwelijke zonden en ketterij heeft toegestaan om hun Kerk van binnenuit te vervalsen. Vanmorgen las ik de “Crimen Sollicitationas” die vanaf 1929 openbaar gemaakt is en toegevoegd aan de Hervormingen van Vaticaan II. 
Dit is niet meer of minder dan een beleid om criminelen te beschermen en leden van de Kerk te bevelen om stil te blijven.  
Dat dit bevel, “Crimen Sollicitationas” **, wordt omschreven als “een Pauselijk geheim” maakt mijn gepubliceerde verklaring nog meer geloofwaardig dat het Bureau van de Paus, dat belast is met de seculiere taken van de Kerk, in feite misbruikt is om een Tempel van Baal te runnen, parallel en binnenin de Kerk van Rome, mogelijk al vanaf het Concilie van Nicea (Sjra: 325 N.C.)
Het Bureau van de Paus werd in 2011 opgeheven, samen met de liquidatie van ‘Romanus Pontifex Trust’, maar het einde van de zogenaamde “pontificatie” zuivert op zichzelf de Kerk niet van ketterij en kwaad. Dat is een veel moeilijker proces, dat veel trouwhartige leden van de geestelijkheid en plaatselijke parochieleden, ondanks de verpletterende pijn van deze onthullingen, op zich hebben genomen.

Wanneer mijn vermoedens juist zijn en de verering van Baal binnen de Rooms Katholieke Kerk als een “Niet-Kerkelijke Religie” in het doorgaan met Roomse uitoefening ten tijde van het Concilie van Nicea was toegestaan — en dat zo’n “verering” sindsdien onderdeel is geweest van het Pontificaat — is dit een stevig verankerd, beschermd en complex in elkaar verstrengeld “geheim” dat gediend heeft om de missie en de uitvoering van de Kerk al zeventien eeuwen te ondermijnen. 

Het structurele bewijs bestaat dat het Bureau van de Paus de Kerk gebruikte als een etalage om misdaden van onvoorstelbare proporties te verbergen en ging zelfs zo ver om kerkleden te bevelen om er over te blijven zwijgen op straffe van Excommunicatie.  
Hoe zou je een oprechte Katholiek willen zijn wanneer je tegen zo’n werkelijkheid aanloopt?  
Ik heb er dus bij iedereen van ieder gezindte op aangedrongen om te bidden voor de oprechte Volgelingen van Yeshua, die lid zijn van de Rooms Katholieke Kerk. 
Zij hebben nu, veel meer dan anders, onze gebeden nodig.   
Deel de strijd met hen en moedig hen aan in hun roep om hun Kerk voor eens en voor altijd te zuiveren van dit grote kwaad — en keer jullie niet van hen af vanwege de zonden die “in naam van” de Rooms Katholieke Kerk zijn begaan.
  
Dit zijn niet de zonden van Katholieken, maar de zonden van Satanisten — Aanbidders van Baal die zich binnen de Kerk genesteld hebben. 
Vandaag is er geloofwaardig nieuws en bewijs dat het noodzakelijke zuiveringsproces in ernst begonnen is. Leden van de Katholieke Geestelijkheid van vele landen hebben een standpunt ingenomen en gebroken met de Code van Stilzwijgen die door de “Crimen Sollicitationas” is opgelegd.   
 Lees alstublieft hun Verklaring en denk in jullie harten en gebeden aan de vele goede en eerlijke Gelovigen die lid zijn van de Rooms Katholieke Kerk. Zij zien zich geconfronteerd met een vreselijk conflict in deze Strijd van de Geest. In navolging van hun Verklaring droegen ze een “indrukwekkend” dossier over aan de aanklagers van het ITCCS.

Niet uit naam van ons

Een wettelijke en morele verklaring en plechtige belofte van niet-samenwerking, uitgegeven door bezorgde rooms katholieke geestelijken


uitgevaardigd op zondag 23 september 2018

wij zijn een groep geestelijken binnen de rooms katholieke kerk die in goed geweten niet in staat is om zich nog langer te vereenzelvigen met de criminele, anti-christelijke activiteiten van het Vaticaan en het pausdom. wij verwijzen naar de indrukwekkende verdoezeling van gewelddadige misdaden tegen kinderen die nu, als een kwestie van beleid, door de kerkelijke hiërarchie begaan worden: misdaden waarin van iedere katholiek verwacht wordt samen te spannen.

De toenemende onthulling in de media van de wereld van een enorm netwerk binnen onze kerk van kinderhandel, verkrachting, mishandeling en moord en de directe betrokkenheid van de paus en de hoogste kardinalen en bisschoppen in dit netwerk, dwingt ieder van ons om een keuze te maken. Vanwege onze dagelijkse verbinding met de kerk van Rome, zijn wij medeplichtigen in deze misdaden, zowel voor de wetten van god alsook voor die van de mens. Geen enkele pauselijke wet of bevel kan zo’n criminele en zondige samenwerking rechtvaardigen of vergeven. Of paus of priester, wij allemaal moeten ons voor god verantwoorden voor onze daden of voor datgene wat we hebben nagelaten om te doen. en we moeten ons allemaal aan de wet HOUDEN.

Onder de wet, kan iedereen – inclusief gewijde geestelijken – worden berecht en schuldig bevonden worden voor het kwaad berokkenen aan kinderen of voor het toestaan of geheimhouden van degenen die dat doen. volgens ons eigen Kerkelijk beleid, dat bekend staat als crimen sollicitationas (1929), dat vereist dat we bewijs van misbruik van kinderen binnen de kerk achterhouden, dergelijke misbruik niet melden bij de politie en de slachtoffers het zwijgen opleggen, zijn we derhalve Als katholieken allemaal schuldig en onderworpen aan vervolging. dit beleid zinspeelt op het verkrachten van kinderen als “een pauselijk geheim” en dat het, wanneer dit onthuld wordt, zal resulteren in de excommunicatie van iedere eerlijke katholiek die een misdaad meldt! Dergelijk bizar en inhumaan bevel vormt een indrukwekkend complot waarvoor wij allemaal het risico lopen om te worden gearresteerd en vervolgd.

Om deze reden kunnen wij ons, als volgelingen van Jezus Christus, niet langer meer houden aan de samenzwering en het zwijgen dat ons door een crimineel kerk regime is opgelegd, dat haar eigen geld en macht boven de levens en de veiligheid van kinderen plaatst. want vertelde onze heer ons niet: ”wat jullie ook doen voor de minsten van deze mijn mensen, doen jullie voor mij?” en: ”wie ook een van deze kleintjes doet ten onder gaan, het zou beter zijn dat een molensteen om zijn nek wordt gebonden en hij in zee geworpen WORDT?”

Het oordeel van Christus over hen die kinderen kwaad doen is hetzelfde als dat van ons.

Dienovereenkomstig nemen wij, per heden, publiekelijk afstand van iedere loyaliteit aan de leiders van de kerk van Rome en van onze eed van gehoorzaamheid aan onze bisschoppen en aan de paus. Wij zijn niet langer meer onderworpen aan crimen sollicitationas en haar eisen van samenzwering met de verkrachting van en moord op kinderen. Onder de wet van god en mens zijn we verplicht om kinderen altijd te beschermen en hun kwelgeesten te vervolgen, niet alleen maar wanneer het goed uitkomt.

als gevolg hiervan verbinden wij ons plechtig aan de volgende manier van handelen:

1. wij zullen iedere vorm van geweld of andere misdaden tegen kinderen binnen onze parochies, bisdommen en gemeenschappen, ongeacht het beleid van de kerk, onthullen en melden bij onze congregaties, aan de politie en aan de media.

2. wij zullen ook onthullen en melden bij onze congregaties, aan de politie en de media de namen van iedereen binnen de kerk die een kind kwaad doet of die zo’n kwaad steunt en opruit en die het achterhoudt, ongeacht hun rang of positie binnen de kerk.


3. Als gewijde geestelijken zullen we iedereen die met zo’n misdaden omgaat de heilige communie of ieder ander sacrament van de kerk weigeren. ook zullen we financiële schenkingen of tienden van dergelijke personen weigeren.

4. wanneer door onze naamwoordelijke meerderen wordt bevolen om samen te spannen met dergelijke misdaden, of indien we voor het handelen naar onze gewetens en naar de wet geconfronteerd worden met tucht of strafmaatregelen, zullen we ons van deze officials afscheiden en doorgaan met onze pastorale en sacramentale bureaus te leiden, los van de kerkelijke hiërarchie, binnen aparte congraties, slechts onder de autoriteit van Christus zelf.

5. wij zullen onze broeders geestelijken en alle rooms katholieken in onze gemeenschappen de hand reiken en hen aansporen om zich bij ons aan te sluiten en dezelfde belofte doen van niet samenwerken en te getuigen tegen het anti-christ regime dat onze kerk bestuurt.

ons geloof is in god en niet in de mens. zoals god wil, zo geschiede.

Getekend en gepubliceerd op deze 23ste dag in september in het jaar 2018 door gewijde geestelijken van de rooms katholieke kerk in Amerika, Canada, Ierland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje en Italië.

Deel deze verklaring alstublieft. deze is voor publicatie uitgegeven naar de wereldwijde media. wij nodigen alle geestelijken en volgelingen van onze kerk uit om na te denken over deze verklaring en deze te BEVESTIGEN.

u kunt contact opnemen met ons op:

  congregationalcovenant@gmail.com

 

—————————-
Bekijk dit artikel en meer dan 1.200 andere op Anna’s website hier: www.annavonreitz.com
Het origineel is te lezen onder artikel 1263 – The Baby and the Bath Water – The Curch and the Temple of Ba’al.
Om dit werk te ondersteunen zoek de PayPal op deze website.
Toelichting:
Anna von Reitz is een rechter in Alaska. Geen federale rechter maar een rechter die de grondwettelijke wetgeving van het Land volgt. Dat is een groot verschil waarvan de meeste Amerikanen niet op de hoogte zijn, laat staan de rest van de wereld en waaraan Anna tot nu toe meer dan 1000 artikelen heeft gewijd.
U kunt zich afvragen: “Wat hebben wij als Europeanen daar mee te maken? Dat is Amerika en wij wonen in Nederland/Europa!” Bestaan er wel zulke grote verschillen in de wereld als het gaat over eerlijkheid en betrouwbaarheid en rechtvaardigheid? En kwesties als vrede en vrijheid? Is het dan niet nuttig en behulpzaam om over de grenzen heen te kijken, ook over persoonlijke grenzen?
** “Crimen Sollicitationas”
Dit is wat Prof. Paul Cliteur hierover schrijft:
Toen veel gevallen van seksueel misbruik van kinderen door geestelijken bekend raakten, liet paus Johannes xxiii op 16 maart 1962 de geheime pauselijke richtlijn Crimen Sollicitationis (Misdaad van de uitnodiging door een priester tot het hebben van seksuele handelingen met een biechteling) uitvaardigen.
Daarbij moesten de daders, het slachtoffer en alle getuigen een absoluut stilzwijgen bewaren over de belastende feiten. Zij dienden zich te houden aan een ‘eeuwige stilte’. Wie dit stilzwijgen toch doorbrak, werd bestraft met excommunicatie. De man die jarenlang moest waken over de navolging van die richtlijn was kardinaal Joseph Ratzinger, de latere paus Benedictus xvi, die toen aan het hoofd stond van de Congregatie voor de Geloofsleer.

In 2001 paste Ratzinger de richtlijn aan en stuurde alle bisschoppen de instructie Sacramentorum sanctitatus tutela (Bescherming van de heiligheid van de sacramenten). Daarin staat dat seksueel misbruik van minderjarigen door priesters berecht moet worden door de Congregatie en dat ze onderworpen zijn aan het ‘Pauselijk Geheim’. Van een verplichte melding van die praktijken aan de gerechtelijke instanties is geen sprake. Tegelijk liet men het aan de lokale bisschoppen over om ‘zonder ruchtbaarheid te geven aan deze zaken’, de betrokken priesters over te plaatsen naar andere parochies. De aangepaste richtlijn van Ratzinger kwam er na een golf van gevallen van seksueel misbruik van kinderen in de katholieke kerken in de vs. Dat deze misbruiken geen louter Amerikaans probleem waren, bleek onder meer in het katholieke Ierland, waar duizenden kinderen seksueel misbruikt waren.

Ik hoop van ganser harte dat dit artikel van Anna u van dienst is en ik groet u met de meest vriendelijke hartelijkheid. Ik wens u veel sterkte toe.
Sjra Knippenberg
Posted by Paul Stramer at 9.17 PM https://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif

Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest