Vital Frosi – “Menselijke Ellende”

Vital Frosi – “Menselijke Ellende”

Auteur: Vital Frosi – 25 Mei 2023

Geliefden!

Gezien het feit dat de mensheid van de Aarde sinds het begin van haar beschaving heeft geleefd in de toestand van een Derde Dimensie Wereld, is het natuurlijk dat zij alleen energie kent in haar dichtste vorm, dat wil zeggen, de materie zoals die bij iedereen bekend is.

Het menselijk lichaam is ook van die materie, want anders zou de ziel geen dualiteit kunnen ervaren in haar voorgestelde ervaringen. De ogen van dit materiële lichaam kunnen alleen datgene zien wat ook dichte materie is, en niets meer dan dat.

Daarom is de mens, terwijl hij geïncarneerd is, alleen gaan geloven in wat gezien kan worden, dat wil zeggen, wat tastbaar is. En zo is de dagelijkse strijd altijd geweest om materiële goederen te verkrijgen. Dat wat niet gezien of aangeraakt kan worden is onbelangrijk geworden.

Het vergaren van middelen gaf altijd de valse indruk van veiligheid. En geld is de gemene deler geworden die de scheidslijn heeft getrokken tussen de machtigen die bevelen en de ondergeschikten die gehoorzamen. Er is een regel gecreëerd die wordt gebruikt om de mensheid te verdelen in sociale kasten, rijk en arm, en iedereen op planken te zetten die in klassen zijn ingedeeld.

Hoewel de hier op Aarde geïncarneerde zielen ernaar streven te leren leven in dualiteit, het ervaren van polariteit, heeft iedereen ooit in een bestaan overvloed ervaren, en in een ander bestaan schaarste. Dat is een deel van de lessen van deze zielenschool.

Het grote probleem is dat de geïncarneerde mensheid door de eeuwen heen een reeks overtuigingen en een onverzadigbaar verlangen naar macht heeft gecreëerd. Concurrentie werd iets oncontroleerbaars. Daardoor ontstonden oorlogen, overheersing, manipulatie van mensen over mensen, en alle ellende die voortkwam uit deze immorele houding van een deel van de mensheid.

Hoewel de planeet Aarde een school voor zielen is, waar de Natuurwet in feite die is van Oorzaak en Gevolg of Actie en Reactie, is het, om de polariteiten binnen elke actie te leren, niet nodig de Ethische en Morele Lijn te overschrijden. Het zou voldoende zijn om te leren hoe het is om in elke polariteit te leven, zonder de grenzen van de Goddelijke Wetten te overschrijden.

Alles werd moeilijker voor de ziel om op te stijgen toen satanische rassen hierheen kwamen, op de vlucht voor de Orion-oorlogen. Het waren deze rassen die door genetische experimenten hybride mensen creëerden, voornamelijk met reptielachtigen. Zulke mensen hebben andere genetica in hun emotionele lichamen, bijvoorbeeld de afwezigheid van emoties.

Mensen zijn van nature liefdevol en welwillend. Hybriden daarentegen bezitten kilte en verlangen naar macht, ver boven wat normaal zou zijn bij Adamische mensen. En het zijn deze hybriden die de mensheid de grootste moeilijkheden hebben bezorgd. Alle bekende ellende is in feite hun schepping.

Maar met de expansie van het bewustzijn die elke dag duidelijker wordt, beginnen we te beseffen dat het allemaal een illusie is geweest, want materie zal niet langer bestaan in de vorm die we kennen. De koolstofbasis zal worden vervangen door een kristallijne basis, en alles zal veranderen op deze Planeet.

Als de sluiers worden opgelicht, zullen we begrijpen dat er niets bestaat buiten bewustzijn en Licht. Licht is alles wat schept, want Licht en liefde vormen de frequentie van de Schepper, dezelfde energie van de Bron die alles uitstraalt in de oneindige Kosmos. We beginnen te begrijpen dat we een ziel zijn en geen materieel lichaam. En deze ziel is niets meer dan een deel van dit bewustzijn dat EEN is met het geheel. En zo zullen we begrijpen dat materie slechts een optische illusie is, gezien door de fysieke ogen, die op hun beurt ook materie zijn.

We bevinden ons nu in de grote kans die de mensheid op Aarde geboden wordt. De tijd van ascensie van de zielen. Allen die de lessen begrijpen en ze in praktijk brengen binnen ethiek en moraliteit, zullen deze illusoire school verlaten, en een hogere dimensie betreden. Inderdaad, het is het bewustzijn dat zich uitbreidt, en de realiteit van deze nieuwe Dimensie begint te zien en te leven.

We verlaten een wereld van pijn en lijden, en gaan een dimensie binnen waar geen beproevingen of verzoening meer zal zijn. Geen enkel lijden meer voor deze groep opgestegen zielen.

Het zal niet de macht over anderen zijn, noch de macht van geld of het bezit van materiële goederen die het paspoort naar de Vijfde Dimensie zullen bepalen. Het zal de rijkdom aan morele waarden zijn die de deuren naar opstijging zal openen. Er zijn ongetwijfeld velen die zo arm zijn dat ze alleen maar geld hebben. En de doorgang naar de dimensionale niveaus daarboven kan niet worden gekocht; zij zal alleen worden bereikt door de frequentie van elke ziel.

Velen zullen inderdaad MENSELIJKE ELENDE kennen! Deze ellende betekent niet het ontbreken van materiële middelen, maar het ontbreken van morele middelen. In dit uur zal er geween en tandengeknars zijn.

Iedereen zal worden ingelicht over zijn lot. Zij die alle middelen en al het geleerde in deze school op een waardige en ethische manier wisten te gebruiken, zullen de poorten van de Nieuwe Aarde binnengaan. De anderen zullen weten dat alle macht die zij op een verachtelijke en misbruikte manier over anderen uitoefenden, nutteloos was, want dit is precies wat hun veroordeling tot verbanning heeft bepaald.

Verbanning van een Planeet die de uiteindelijke Overgang naar een hogere Dimensie bereikt, is zonder twijfel een zware straf voor degene die de legitieme voorspoed van de ziel verwaarloosde. Een dodelijke klap voor een ziel die er niet in geslaagd is te ascenderen, juist omdat zij de middelen misbruikt heeft die haar tijdens haar leertijd werden aangeboden.

Die ziel die haar keuzes maakte in het opbouwen van materiële goederen ten koste van morele goederen. En zo zal de ware menselijke ellende bekend worden, die niet het gebrek aan materiële goederen is, maar de afwezigheid van ethische en morele waarden.

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

Auteur: Vital Frosi

Bron

Vertaling: wakkeremensen.org