Vital Frosi – “Meer Begrijpen Over Het Zielenplan”

 

Vital Frosi – “Meer Begrijpen Over Het Zielenplan”

Door: Vital Frosi – 12 Mei 2023

Geliefden!

Het zielenplan is een incarnatieproject dat de ziel maakt tijdens de periode die “tussen levens” wordt genoemd, dat wil zeggen in het hiernamaals. De ziel, bevrijd van het lichaam, heeft haar bewustzijn verruimd, waardoor zij zich vorige levens kan herinneren en zo haar reis tot dan toe kan evalueren. In deze toestand kan zij ook in de toekomst kijken, tenminste voor een periode die de tijd bestrijkt die nodig is voor haar volgende incarnatie.

Zodra zij haar huidige punt in haar individuele evolutie heeft beoordeeld, stelt de ziel een incarnatieplan op om haar evolutie zo snel mogelijk te laten verlopen. Wetende hoe de toekomst zal zijn en wat er zal gebeuren in elke regio van de Planeet, kiest zij ook het land, de stad en de plaats waar zij geboren moet worden, opgroeien en leven, omdat zij van al deze factoren afhankelijk zal zijn om haar Proeven en Expedities te beleven.

Zij bepaalt ook een noodzakelijke tijd, om dit project te voltooien terwijl zij geïncarneerd is. Vervolgens vraagt zij om de tijd van het stoffelijk leven voor de volgende incarnatie. En, behalve zelfmoord, een daad die een vrije wilskeuze zou zijn, zal niets en niemand haar ervan weerhouden deze tijd van leven in een fysiek lichaam te hebben.

Zij vraagt ook dat tijdens de volgende incarnatie noodzakelijke situaties tot haar komen, om nog bestaande gebreken te leren, te redden of te genezen. Dergelijke situaties kunnen zich alleen voordoen in de geografische regio waar zij zal wonen, of situaties die betrekking hebben op haar gezondheid, financiën, relaties, beroep, enz.

Op het juiste moment zal het Universum haar elk ding brengen waar zij op dit zielenvlak om vraagt. Daarom zeggen wij dat niemand doormaakt wat hij niet hoeft door te maken, en dat niemand voor zichzelf wegloopt.

Alles is altijd tot in de kleinste details gepland, zelfs vóór de reïncarnatie. En niemand zal meemaken wat hij niet hoeft mee te maken. Het zou tijdverspilling zijn, niet alleen voor de geïncarneerde ziel, maar ook voor haar Spirituele Team dat haar voortdurend begeleidt. De Goddelijke Wetten zijn zo diep en zo rechtvaardig dat de menselijke geest de diepte ervan nog steeds niet kan begrijpen.

In de audio van afgelopen zaterdag maakte iemand een opmerking met de vraag of de ziel bijvoorbeeld een moord kan opnemen in haar incarnatieplan. Deze vraag bracht me ertoe de tekst van vandaag te schrijven, omdat het niet mogelijk is dit in een paar regels te beantwoorden. Het is nodig veel dieper te gaan en het ware doel te begrijpen van de zielen die besloten hebben het leven te ervaren in een wereld van beproevingen en verzoening.

De Aarde is een school voor zielen. Wij zijn haar studenten. De regel hier in de Derde Dimensie is om dualiteit te ervaren binnen elke actie die een menselijk bewustzijn kan leven, handelen, creëren of verbeelden. Om de twee polariteiten van elke actie te leven, soms aan het ene uiterste en soms aan het andere. Het ene uiterste is wat wij verstaan als GOED, en het andere uiterste is wat wij verstaan als SLECHT.

Bovendien zijn zielen altijd onderworpen geweest aan de sluier van vergetelheid, tenminste gedurende de periode waarin zij geïncarneerd waren. Het vergeten van vorige levens is essentieel, want zonder dat zou de ziel niet in staat zijn elke geleefde emotie als echt te ervaren en te voelen, of het nu gaat om een heilzame of om een kwade daad. Het is alleen in de periode tussen twee levens dat zij zich kan herinneren, omdat dit de evaluatie van haar reis vergemakkelijkt, zoals hier aan het begin van de tekst werd gezegd.

De planeet Aarde, als school, heeft alle zielen in alle tijden ruime mogelijkheden geboden. Alle zielen hebben elke mogelijkheid binnen hun creatieve geest kunnen ervaren. En elke mogelijkheid in haar twee uitersten, dat wil zeggen, in haar polariteiten. Dus jij, ik en alle mensen hebben ze ervaren. We hebben gestolen en we zijn bestolen; we hebben gedood en we zijn vermoord; we hebben verraden en we zijn verraden; we hebben alles meegemaakt wat je je maar kunt voorstellen, soms aan de ene kant en soms aan de andere kant, want zoals gezegd, de polariteiten leven.

Het meest interessante is dat wij tegenwoordig de gevolgen kennen van elke handeling die in het dagelijks leven kan worden verricht. Dit betekent dat de hele mensheid al de mogelijkheden heeft gekregen om alle onderwerpen te leren die in deze School worden onderwezen. Dit is ook de bepalende reden voor de Planetaire Overgang. Er valt niets meer te leren op dit leerniveau. Wat er gebeurt is de steeds terugkerende herhaling van handelingen en houdingen van jullie leerlingen. Maar ieder die handelingen herhaalt in de polariteit van het kwaad weet en is zich bewust van wat hij doet.

Herhaling van de negatieve polariteit in deze huidige incarnatie, behalve in situaties die nog hersteld kunnen worden vóór de disincarnatie, zal de ziel naar een andere School van beproevingen en verzoening sturen. Dit is het risico dat wij allen lopen. Daarom is “waken en bidden” heel belangrijk. Een paar misstappen hier en daar kunnen nog worden hersteld, mits er een goede wil is om beter te worden. En zoals we altijd zeggen: het is voldoende om het gemiddelde te halen om goedgekeurd te worden. Het is niet nodig om topcijfers te halen. De frequentie van de ziel is wat de goedkeuring of niet voor de Nieuwe Aarde bepaalt.

In de begintijd van de mensheid werden de geleerde lessen, zelfs wanneer de ziel haar karakter in slechte staat uitoefende, niet bestraft in haar latere incarnatie, omdat de leerling niet gestraft mag worden omdat hij de les heeft ervaren. Niet in het minst omdat hij in de volgende incarnaties natuurlijk de andere kant van de handeling zou ervaren. En zo leren we allemaal, door elke ervaring, wat moreel is of niet.

Het grote probleem is wanneer we op de proef worden gesteld, dat wil zeggen, aan de beproevingen worden onderworpen. Na elke les geleerd te hebben, zowel in de polariteit van goed als kwaad, weet het geweten al of het in bepaalde omstandigheden moet handelen of niet. Dit zijn de momenten van beproeving waaraan wij allen worden onderworpen. Er doen zich gelegenheden voor die ons ertoe aanzetten een misdaad te begaan, die we al in het verleden van de ziel hebben meegemaakt. Vaak bezwijkt de mens uit persoonlijk voordeel voor de verleiding en herhaalt hij een daad die indruist tegen de ethische en morele beginselen van de Wetten die deze School der Zielen beheersen.

Als de geïncarneerde ziel de test niet doorstaat, wordt zij onderworpen aan de verplichte afkoopsom, die niets anders is, van wat wij kennen als negatief Karma. Dus, wanneer de ziel zich in de periode tussen twee levens bevindt, uit het fysieke lichaam, zich dergelijke fouten in het laatste bestaan, of zelfs in vorige levens, kan herinneren, en begrijpt dat zij de negatieve gevolgen nog moet redden, maakt zij een zielsplan dat haar in staat stelt een dergelijk voornemen te verwezenlijken.

In het geval van de vraag in de audio van zaterdag is het antwoord dan als volgt: De ziel kan bepalen om in de volgende incarnatie vermoord te worden. Dat zou dienen als aflossing voor een schuld uit vorige levens. Op deze manier wordt het proces bespoedigd, want op andere manieren kan het meerdere incarnaties duren, en nu is er geen tijd meer.

Aangezien de vraag ruimte laat voor twee interpretaties, aangezien zij spreekt over de mogelijkheid zonder te zeggen of zij een moord zal plegen of ondergaan, zullen wij ook hier twee antwoorden geven.

– Het zielenplan bepaalt ja als zij de situatie van een moord moet ondergaan, want zoals
   gezegd is dat een manier om een openstaande schuld af te lossen.

– Aan de andere kant zou de ziel nooit in haar incarnatieplan zetten, om een moord te
   plegen, niet in de huidige tijd, omdat haar eerste ervaring als moordenaar, al in vorige
   levens is gedaan. Dit is de laatste incarnatie in Dualiteit op deze Planeet, en het op het
   incarnatieplan zetten, zou zijn eigen ballingschap verordonneren. In waarheid, hij die
   de misdaad nu pleegt, hoefde alleen maar op de proef gesteld te worden, en helaas
   faalde hij. Hij faalde.

Het moet duidelijk zijn dat, wanneer de ziel gedesincarneerd is, zij een bredere notie van leven heeft. Zij zou nooit een incarnatieplan opstellen, waarbij zij situaties op het oog heeft die haar zouden schaden in haar vooruitgang, of in haar evolutie. Alleen in de eerste incarnaties in deze School, toen zij in feite moest begrijpen en voelen hoe het is om door elke ervaring heen te gaan. Na het ervaren van elke situatie, het vallen in de beproevingen waaraan zij is onderworpen, zal zij altijd herstel eisen in overeenstemming met elke actie.

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting.

Namastê!

Auteur: Vital Frosi

Vertaling: wakkeremensen.org