Vital Frosi – “De Morele Wetten”

Vital Frosi – “De Morele Wetten”

 23 juni 2022

Geliefden!

Geen mensheid die behoort tot de werelden van beproevingen en boetedoeningen zou kunnen overleven met haar eigen Wetten, als er geen Natuurlijke Wetten van de Schepping van de Werelden waren, ook wel Morele Wetten genoemd.

De goddelijke schepping stopt nooit. En het evolueert omdat het de regels volgt die zijn Schepper dicteert. Alle ervaringen die de zielen moeten opdoen, vinden plaats in talloze Universa, met hun Galaxies, Sterren en Planeten, na wat Ascensie wordt genoemd.

Wanneer wij de Planeet Aarde vergelijken met een School, is dat geen metafoor, maar een manier om beter te begrijpen hoe het leerproces van de hier geïncarneerde zielen verloopt, terwijl zij aan de sluier der vergetelheid worden onderworpen. Omdat zij zich niet meer herinneren wie zij werkelijk zijn, wordt het leren bereikt door opeenvolgende reïncarnaties, elk alsof zij uniek zijn.

Er zijn dus altijd kansen, want zelfs als de ziel faalt, zal zij verderop kansen krijgen. Het zijn de Wetten die de Universa regeren die het leerplan van elke Zielsschool bepalen. Zij zijn soeverein en zijn niet afhankelijk van de plaatselijke Wetten, die door de mensheid van elke Planeet of elke Ster zijn geschapen.

Hier op Aarde zijn er specifieke Goddelijke Wetten die geschikt zijn voor de Aardse mensheid. Ze worden gedefinieerd als MORELE WETTEN. Dit doet ons begrijpen wat moraliteit en immoraliteit betekenen. Het zijn deze Wetten die zullen bepalen wie nu klaar is om te ascenderen of niet.

Ook al is ieder mens onderworpen aan de Wetten van de Mens, toch storen zij zich niet erg aan de Hogere Wetten. Sinds het ontstaan van commandoposities op deze planeet hebben deze commandanten zich omringd met bepaalde regels, niet zozeer om het volk te organiseren, maar om hun positie te waarborgen.

De wetten en hun wetboeken kunnen zelfs enige richting geven aan het gedrag van de collectiviteit, maar zij hebben nooit echt haar rechten gewaarborgd. En nu, op het moment dat iedereen de waarheid en de openbaringen van deze waarheid zal kunnen kennen, zal de gehele mensheid zien wie hen in feite voor alle tijden heeft geregeerd.

Wanneer wij denken aan de beroemde zin: “EN GIJ ZULT DE WAARHEID KENNEN EN HET ZAL U VRIJ MAKEN”, zijn wij er zeker van dat dergelijke openbaringen nu aan de gang zijn. Nooit eerder in de geschiedenis is zulk bewijs zo duidelijk geweest. Vandaag, in het licht van de dag, beseft iedereen al dat menselijke wetten altijd in de eerste plaats ten goede komen aan degenen die ze hebben gemaakt.

Hoe dikwijls hebben wij bepaalde persoonlijkheden niet zien opscheppen over stratosferische posities en winsten, en zij voelen zich niet onrechtvaardig, omdat zij dergelijke situaties rechtvaardigen als “binnen de wet”. Ja, binnen de wet die ze zelf gecreëerd hebben om er voordeel uit te halen. We hebben te maken met hoge salarissen, hoge pensioenen en een oneindig aantal extraatjes, altijd aangeboden aan een handvol begunstigden die in de meeste gevallen niets hebben gedaan om het te verdienen. Maar zij heffen hun hoofd en slaan op de tafel, zeggende dat het wettig is omdat de wet het toestaat.

Ja, het is legaal volgens de Wet van de Mens, maar het is immoreel volgens de Morele Wetten. Bedenk altijd dat het niet de wetten van de mensen zullen zijn die een ziel een veilig pad zullen bieden om te ascenderen. Alles is toegestaan in deze school van zielen, maar alleen zij die de Hogere Wetten hebben begrepen en beoefend, zullen werkelijk worden goedgekeurd.

Het heeft geen zin te zeggen wie je was toen je incarneerde, maar hoe je die Goddelijke Wetten in praktijk bracht. Het heeft geen zin te zeggen dat je de wetten van de mensen hebt gevolgd, want zij zullen altijd onderworpen zijn aan de superieure wetten. Niemand kan datgene bedriegen wat in de schepping van de Werelden is ingeprent.

Ik schreef in een oude tekst, dat er een bibliotheek is in de Centrale Zon Alcyone, in de Pleiaden, waar het verslag is van elke geïncarneerde ziel op Aarde, sinds haar eerste incarnatie hier, tot het huidige moment. Elke minuut en elke seconde, zowel tijdens het incarneren als in de periode tussen de levens, dat wil zeggen in het astrale van de aarde in het hiernamaals. Zelfs iemands gedachten en bedoelingen worden daar vastgelegd.

Dus hoe kan iemand zulke wetten omzeilen? Ik heb ook al eerder geschreven dat het universum weet waar iedereen is. Zij kent het adres van iedere geïncarneerde ziel, zowel in dit huidige bestaan als in de vorige. Er zullen geen fouten zijn in deze wetten. Er zal niemand zijn met meer of minder gezag als het gaat om de toepassing ervan. Het zal een groots moment zijn, maar bovenal een van echte gerechtigheid!

De rechtvaardiging dat de menselijke wetten dit toestonden zal nutteloos zijn. Niet alleen in salarissen, maar in alle bekende activiteiten. In alle handelingen die verricht worden. In alle doorgestuurde eisen. In illegale ondernemingen; in leugens; in verkeerde informatie; in persoonlijk belang ten nadele van het collectief belang; in oneerlijke concurrentie; in slavernij voor werk en schuld; in gemakkelijk gewin; tenslotte zou de lijst hier enorm zijn.

De rechters van vandaag zullen morgen de beklaagden zijn. Daarom hebben wij van kindsbeen af gehoord dat de Goddelijke Wet vertraagt, maar niet faalt. Niets is meer waar en logisch. Het leren van de lessen in een School voor Zielen, omvat zeker het beoefenen van de Morele Wetten. Niemand zal aan het Laatste Oordeel ontsnappen. Niemand kan voor zichzelf weglopen, dat wil zeggen voor zijn geweten, want wij zijn een geweten. Het zal dit bewustzijn zijn dat nu kan ascenderen of niet.

De tijden komen, en de bezitters van macht over de mensheid zijn bang. Ze weten dat hun tijd gekomen is. Maar ze weten ook dat ze gefaald hebben in de Morele Wetten. En dat brengt wanhoop nu. Je kunt je nergens verbergen en nergens heen vluchten, want niemand vlucht voor zichzelf. Het zal nutteloos zijn te proberen dictaturen in te voeren om jezelf te beschermen, want het zullen niet de wetten van de mensen zijn die over je zullen oordelen, maar de Morele Wetten die de Werelden regeren. Een triest einde voor hen die dachten dat ze in feite onoverwinnelijk waren. Het heelal draait in zijn spiraal, en deze cyclus sluit zich ook hier op Aarde. Het Tijdperk van het Licht is eindelijk onder ons. We kunnen de eerste stralen van de dageraad al voelen.

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting.

Namaste!

Auteur: Vital Frosi

Vertaling: wakkeremensen.org