De Groep: Tijd – Weet iemand werkelijk hoe laat het is?

De Groep:Tijd – Weet iemand werkelijk hoe laat het is?

Steve Rother
Januari 1999/Geplaatst: 29 november 2015

Van Steve:

Overal ervaren lichtwerkers problemen met tijd. Zij vinden het bijzonder moeilijk om dingen klaar te krijgen binnen de “normale” hoeveelheid tijd. Voor velen lijkt het alsof alles veel meer tijd vraagt. Daarbij komt nog dat er onrust in de lucht hangt, waardoor wij het idee hebben dat we ons moeten haasten en door moeten gaan. We hebben het gevoel dat we op moeten schieten en in onze contracten moeten komen, anders zal “ascension” zonder ons plaatsvinden.

De Groep zegt hierover dat het gevoel van onrust een biologische bijwerking is van ons verhoogde waarnemingsvermogen. Zij bieden ons inzicht in de universele tijd en hoe we die kunnen gaan ervaren.

Van de Groep:

Groeten van Thuis.

Wij zijn weer vereerd dat we ons kunnen richten tot deze groep meesters, die de titel “Lichtwerker” dragen. Dit is een gekozen titel en deze wordt verleend aan iedereen die er om vraagt. Het geeft de bereidheid weer om bewust het Licht naar de Aarde te brengen en deze houding is het enige wat vereist wordt. Jullie weten dat wij niet graag aan iets een titel geven. We vinden het humoristisch dat mensen vaak zo veel waarde aan titels hechten. We zien dat mensen vaak berichten met een twijfelachtige inhoud accepteren omdat die komen van iemand met een titel. We vragen jullie om aandacht te geven aan de inhoud van een bericht en je eigen onderscheidingsvermogen te gebruiken bij alle informatie die je ontvangt.

Hiermede breng je de God in jezelf het best tot uitdrukking en dat zal je helpen je balans te bewaren in deze tijden. Maar ondanks onze aversie tegen titels vinden wij het in feite een eer om onszelf Lichtwerkers te noemen. We gebruiken deze titel ter bevestiging van onze intentie en niet om onszelf op een denkbeeldige trap van belangrijkheid te plaatsen. Wij nodigen jullie uit om hetzelfde te doen.

We zijn ons ervan bewust dat jullie je vaak niet lekker en onbehaaglijk voelen wanneer jullie wezen haar uiterste best doet om zich aan te passen aan de hogere vibraties. De liefde die wij daarom voor jullie hebben is niet met woorden te beschrijven. In dit verband willen we erop wijzen dat de vibraties van degenen waartoe wij ons richten, behoorlijk veranderd zijn sedert we met het geven van deze informatie zijn begonnen. De vibrationele vooruitgang die hierdoor tot stand is gebracht heeft de weg bereid, waardoor vele anderen gemakkelijker kunnen volgen. De bereidheid om verder te gaan en de leiding te nemen ten behoeve van de mensheid maakt jullie zo geliefd bij ons. Wij zijn er trots op hier te kunnen zijn en jullie deze informatie aan te kunnen bieden voor jullie persoonlijke onderscheidingsvermogen. Wij zijn hier alleen omdat jullie erom gevraagd hebben. Door erom te vragen hebben jullie je kracht uitgeoefend en hebben jullie het voor ons mogelijk gemaakt om onze contracten op een heel hoog niveau te vervullen. Wij danken jullie voor deze gelegenheid. Het is voor ons een grote eer om deel uit de maken van het Spel, wanneer de mensheid in de volgende fase van haar evolutie stapt.

In deze sessie willen wij het hebben over jullie veranderde waarneming van tijd. Op het Speelbord bestaat het mechanisme van de polariteit, die jullie waarnemingen vaak kleurt. We vragen jullie om te begrijpen dat dit een noodzakelijk onderdeel van het Spel was. Door ogen, die erfelijk belast zijn met polariteit, kunnen jullie alleen maar de lineaire dimensie van de tijd zien. Op het Speelbord zijn jullie eindige delen van het oneindige geheel. Aangezien het voor jullie, in jullie huidige staat, al niet mogelijk was om het begrip “oneindig” te begrijpen, zo was het ook niet mogelijk om de waarneming van het “universele nu” te begrijpen. Als gevolg van jullie vooruitgang is dat nu aan het veranderen. Er is nu veel voor jullie beschikbaar en jullie zijn je dat nog maar amper bewust. Dit is een tijd voor terugkeer naar je kracht en wanneer die in je bewustzijn terugkomt, gaan vele deuren open. Eén van die deuren is een nieuwe relatie met het begrip “tijd”.

Degenen onder jullie die gevraagd hebben om op het Speelbord volledig in plan B te stappen, hebben een veranderingsproces in werking gesteld in de eigen “biologie”. Door jullie intentie om verder te gaan, is het proces opgestart van verandering van je “biologie” op cellulair niveau, het zogenaamde DNA. We hebben daarover in voorgaande berichten reeds gesproken en jullie verteld dat dit in feite een terugkeer is naar de oorspronkelijke staat, die jullie kenden toen jullie voor de eerste keer het Grote Spel formeerden. Terugkeer naar die staat van hoger vibrerende biologie brengt de veranderingen met zich mee, die zich juist nu beginnen te manifesteren. Naarmate jullie “biologie” langzaam overgaat naar hogere vibrationele niveaus, kunnen jullie een verhoogde gevoeligheid voor energie ondervinden.

Met elk nieuw vibratieniveau dat op de planeet bereikt wordt, kan jullie “biologie” een korte periode nodig hebben om af te stemmen. Dat is een normaal proces en daar hoeven jullie niet bang voor te zijn. Het is gewoon een afstemming van je lichaam. De symptomen daarvan kunnen zijn vermoeidheid of een gebrek aan energie. Een andere keer kunnen het lichamelijke pijnen zijn en gevoeligheid voor energie op vele gebieden. Je zou dit “de vibrationele griep” kunnen noemen omdat de symptomen eender zijn. Je toegenomen gevoeligheid voor energie zal ook vaak merkbaar zijn in je emotionele lichaam. Tijdens drastische veranderingen, zoals bijvoorbeeld de introductie van de Tweede Golf van Bekrachtiging, zal het heel gewoon zijn dat Lichtwerkers verhoogde emoties ervaren.

Besef alsjeblieft dat dit niet alleen een direct gevolg is van de veranderingen van de planeet maar ook van de veranderingen in je eigen “biologie”. Het emotionele lichaam en het fysieke lichaam zijn zo nauw met elkaar verweven dat de subtiele veranderingen van het DNA vaak een verhoogde emotionele staat creëren. Deze twee oorzaken creëren problemen voor degenen die voorop gaan op de weg van vibrationele vooruitgang. We begrijpen jullie pijn en vragen jullie om geduld te hebben aangezien dit snel minder zal worden. Bij elke verandering die jullie ervaren, zal het makkelijker worden. Zelden wordt er een energiegolf zo krachtig als de Tweede Golf op de planeet geïntroduceerd. Met die fysieke en emotionele problemen worden jullie echter ook sterker, waardoor het de volgende keer makkelijker zal zijn. Zie het voor nu als iets lastigs en weet dat het niet blijvend zal zijn. Door jouw energie samen te laten gaan met de energie van deze Tweede Golf, zal de planeet de energie beter op kunnen nemen en zullen deze spanningen afnemen. Grondings- en ademhalingstechnieken zullen helpen dit aanpassingsproces in balans te brengen.

Iedere keer dat je “biologie” naar een hogere staat gaat, zullen je zintuigen beter afgestemd raken. In feite verandert jullie grofstoffelijke (dichte) lichaam in een fijnstoffelijk (etherisch) lichaam. Daardoor bewegen jullie je ook van een veld van lineaire tijd naar een veld van universele, of “nu” tijd. Doordat jullie waarnemingsvermogen beperkt is, zijn jullie je slechts bewust van een zeer smalle band van vibratie. De meeste dieren op het Speelbord hebben waarnemingsorganen die de menselijke capaciteiten ver te boven gaan. Zij kunnen veel beter zien, horen en ruiken. Naarmate jullie eigen DNA zich begint aan te passen aan de hogere vibratiestaten, zal het bereik van je waarnemingsvermogen steeds groter worden.

De meeste vergrotingen zullen jullie niet op de traditionele manier voelen. Het is niet zo dat je lichaam pijn doet als gevolg van het veranderend DNA. Nee, deze veranderingen worden in subtielere vormen zichtbaar. Eén daarvan is dat jullie je bewust worden van andere dimensies van tijd.

Laat ons jullie begeleiden op een reis waarbij we de realiteit van universele tijd willen illustreren in relatie tot jullie waarneming. Doordat jullie beperkt zijn tot drie dimensies, zien jullie tijd alleen maar als lineair. Visualiseer dat je heel snel door een lange hal reist. Hoewel je het eind ervan niet kunt zien, ben je je bewust dat deze hal een begin en een einde heeft.

Dit illustreert dat je in eindige vorm bent en reflecteert de polariteit van het Speelbord. Jullie zijn al die tijd, dat het Spel tot nog nu geduurd heeft, door deze hal gereisd en jullie weten heel goed waar de zijgangen zijn. Wanneer je verder in deze lange hal gekomen bent, neem je bewust de beslissing om je vibrationele niveau te verhogen en daarmee begint je waarnemingsbereik groter te worden. Plotseling kijk je naar rechts en je ziet nog een hal, die haaks (hoek van 90 graden) op deze hal staat. Hoewel het een heel korte glimp was, ben je zeker van wat je zag. Je tast snel je geheugen af voor een verklaring maar zonder resultaat. Omdat de informatie ontbreekt, komt je ego tussenbeide en vertelt je dat het alleen maar verbeelding was. Terwijl je deze verklaring nu maar eventjes accepteert vervolg je je reis door de hal van lineaire tijd.

Het duurt niet lang of je vangt weer een glimp op van een andere hal, deze keer aan je linkerkant. En wat verder weg zie je er én direct boven je en daarna nog één onder je. Het is deze keer niet mogelijk om dat allemaal maar gewoon verbeelding te noemen. Je knoopt goed in je oor dat al deze hallen haaks op elkaar staan. Je vraagt je af wat er in die hallen is maar je kunt dat nu niet verder onderzoeken. De snelheid waarmee je de hal doorgaat blijft gelijk maar je waarnemingsbereik schijnt groter te worden. Je kunt meer zien dan ooit tevoren. Wanneer je deze hallen nu passeert kun je zien dat ze veel lijken op de hal waarin jij reist. In feite zijn dit zijn andere dimensies die elkaar met haakse hoeken kruisen.

Nu nemen we je mee ver de ruimte in om deze collectie hallen van daaruit te bekijken. Wanneer je er een stuk van verwijderd bent kun je zien dat iedere hal een klein beetje gebogen is. Deze boog is zo oneindig klein dat die binnen in de hal niet te bespeuren is.

Nog verder weg begin je te zien dat door deze boog de hallen allemaal met elkaar verbonden zijn en samen één grote bol vormen. Dit is een voorbeeld van circulaire tijd en dit heeft ook betrekking op het tijd-ruimte continuüm dat al eerder op de planeet geïntroduceerd is. Om de vragen die bij je opkomen te beantwoorden, ja, het channel en de Lichtwerker Einstein had het goed. Deze hallen zijn op verschillende plaatsen met elkaar verbonden, namelijk daar waar hun wegen elkaar op natuurlijke wijze kruisen. Hoewel je dacht door een hal met een begin en een eind te reizen is van hieruit zichtbaar dat dit helemaal niet het geval is. Vanuit dit perspectief is te zien dat de kruisingen het mogelijk maken om op elk gewenst moment overal in de bol te zijn, wanneer je maar weet welke afslagen je moet nemen.

Jullie ontwikkelen je met een enorme snelheid en naarmate jullie verder groeien vergroten jullie je waarnemingsbereik. Met dat vergrote zintuiglijke bereik kunnen jullie zelfs nu reeds in de andere hallen kijken wanneer die je gezichtsveld passeren. Meestal zie je vanuit je ooghoeken dan vage, schimmige gestalten. Soms heb je het gevoel dat er iemand in de kamer is maar wanneer je omkijkt zie je niets. Je perifere gezichtsvermogen zal als eerste in staat zijn om deze andere dimensies van tijd te zien. Dit is niets nieuws, want er zijn altijd al veel dimensies in dezelfde ruimte geweest. Het is alleen nieuw dat je ze vanwege je grotere waarnemingsbereik nu kunt zien. Bij nader onderzoek zullen jullie spoedig ontdekken dat deze andere dimensies niet allemaal overeenkomen met je eigen vibratie. Sommige zijn in feite veel lager in vibratie en je zult er niet snel voor kiezen om in zo’n gebied te gaan spelen.

Er bestaat een natuurlijke biologische reactie op het groter worden van je waarnemingsbereik. Het ego maakt nog steeds deel uit van je bestaan op het Speelbord en daarom moet je het regelmatig in balans brengen. Wanneer deze nieuwe beelden en ideeën je veld binnenkomen, reageert het ego daar op een natuurlijk manier op. Het resultaat is dat de meeste koplopers bij deze vooruitgang nu vervormingen ondervinden, die te maken hebben met hun waarneming van tijd. Eén manier waarop dat zich manifesteert is een onrust, waardoor je het gevoel hebt dat je je moet haasten om in je volle kracht te komen.

Dit gevoel geeft je de indruk, dat de wereld verder zal gaan zonder jou, als je geen haast maakt. Voor sommige mensen is dit gevoel zo intens dat hun energie er gemakkelijk door afgeleid wordt omdat het al hun aandacht opeist. Weet dat dit een natuurlijke biologische reactie is, zoiets als een bijwerking ten gevolge van je nieuwe waarneming van tijd en niets anders. Jullie hebben genoeg tijd om alles te doen waarvoor je op Aarde gekomen bent. Het feit dat je deze onrust voelt geeft aan dat je daadwerkelijk op de goede weg bent met je vorderingen.

Een andere bijwerking is dat je relatie tot tijd, zoals je die gekend hebt, wordt vervormd. Daardoor wordt het vaak moeilijk om een taak klaar te krijgen binnen de gestelde tijd. De meesten van jullie zullen tot de ontdekking komen dat de dingen niet meer klaar zijn in de tijd die je gewend was. Speciaal steeds terugkerende taken schijnen meer tijd te vragen. Dit illustreert dat je je vermogen om de tijd te beheersen weer begint op te eisen. Het probleem is dat de meesten van jullie niet weten hoe ze met dat vermogen om moeten gaan en door er niets mee te doen, glipt het makkelijk weg en blijf je zitten met een tekort aan tijd.

In de hogere dimensies is het verbuigen van tijd een kwestie van bewust controle uitoefenen. We zullen jullie een paar basistechnieken geven en belangrijke zaden uitzaaien in vruchtbare grond. We hebben jullie al heel vaak verteld dat jullie over veel meer kracht beschikken dan jullie weten. Jullie zoeken je kracht zo vaak buiten jezelf, alleen maar om tot de ontdekking te komen dat die kracht geduldig in je eigen wezen ligt te wachten. De vele keren dat we het hebben gehad over het herinneren van je kracht, hebben je manier van waarnemen steeds een heel klein beetje veranderd. Zo is het ook het geval met het veranderen van de tijd. De grootste uitdaging bij het veranderen van de tijd is om in het begin je doel klein genoeg te houden, zodat het veilig langs je ego en je eigen overtuigingen geloodst kan worden. Jullie bevinden je nu in een staat waarin de tijd een klein beetje verbogen kan worden. Daarom vragen we jullie om niet te proberen de tijd op een grootse manier te manipuleren. Begin met het terugnemen van de controle over je dagelijkse taken en andere taken waarvan je weet dat die binnen je bereik liggen. Naarmate je meer vertrouwd raakt met het doelbewust beheersen van de tijd, zal het makkelijker worden om je doel steeds een beetje verder te leggen. Zet je doelen klein genoeg om geloofwaardig te zijn. Zoek iets op waarvoor je meer tijd zou willen creëren. Begin klein en zie hoe er vanzelf tijd aanbreekt voor meer van dit soort activiteiten. Het is ook mogelijk om je intentie te stellen om meer te doen in minder tijd. Gebruik je dagelijks terugkerende taken om hiermee te beginnen, aangezien die nu al goed binnen je bereik liggen.

Wij begrijpen jullie neiging om de dingen met geheimzinnigheid te omhullen. Dat is een direct gevolg van de sluier op het Speelbord omdat die je ervan weerhoudt om je eigen kracht te zien. Je bent natuurlijk vrij om er een mysterieuze ervaring van te maken. Wij vragen je alleen om niet te vergeten dat we jullie op een eenvoudige manier terug willen leiden naar je natuurlijke krachten als eindige Delen van de oneindige Schepper. In de nabije toekomst zullen deze krachten, die nu zo mysterieus lijken, heel natuurlijk zijn en algemeen voorkomen. Neem er de tijd voor, net zoals voor het poetsen van je tanden ’s morgens, en kijk hoe ze een bijdrage kunnen leveren voor je ervaringen, terwijl het Speelbord verandert.

Wij willen nu een beginpunt voorstellen om dit alles vorm te geven in jullie leven. Het is belangrijk om met je hele wezen aan dit proces deel te nemen. Geef, voordat je met deze oefening begint, hardop de intentie om merkbaar de tijd om te buigen tijdens dit experiment. Kijk bij het begin hoe laat het is en laat dan alle zorg over tijd en je relatie daarmee los. Een heel effectieve manier om je geest en je lichaam door je intentie met elkaar te verbinden is het gebruik van een ritueel. We willen hier wat zaden uitzaaien hoe je je eigen ritueel kunt formeren, aangezien dit het krachtigste gereedschap is dat je kunt ontdekken. Begin met het concentreren van je gedachten. Doe je ogen dicht en richt je ogen boven de horizon, alsof je omhoog kijkt terwijl je je hoofd recht vooruit houdt. Dit is alleen maar een uitgangspunt, maak je dus niet al te druk of je het wel goed doet. Doe dit zo lang als het comfortabel voelt. Wanneer je tijdens deze oefening je concentratie voelt wegebben, richt je ogen dan gewoon weer naar boven.

Richt je gedachten nu naar binnen en laat de buitenwereld wegglijden. Denk er alsjeblieft aan dat de gedachten die in je hoofd opkomen niet bepaald worden door jouw keuze, maar dat je gewoon aansluit op de universele gedachtestroom. Maar zelfs al heb je niet de controle over hetgeen er in je hoofd op komt, je hebt wel de controle over wat er in blijft. Jij beslist altijd welke gedachten in je bewustzijn mogen blijven. Dit idee van bewuste gedachtenselectie vormt de basis voor het opeisen van je ware scheppingskracht. Komt er een bepaalde gedachte in je hoofd op, erken die dan en kies er bewust voor om deze gedachte weer weg te laten vloeien zonder dat je er aandacht aan geeft. Oefen hierin een poosje om vertrouwd te raken met het gevoel van doorstroming van losse gedachten.

We vragen je nu om iedere gedachte die in je hoofd opkomt een kleur te geven. Dat is geen oordeel maar gewoon een indruk. Zie wat voor kleur iedere nieuwe gedachte heeft. Laat de behoefte om de kleuren te beoordelen los, want er bestaan geen goede en slechte kleuren. Neem nu even de tijd om alleen heldere kleuren te kiezen. Laat de gedachten met heldere kleuren die door je bewustzijn gaan enige tijd blijven, terwijl je de gedachten met pastelkleuren door laat gaan. Kies er nu voor om alle kleuren los te laten en laat dan bij het verder gaan van de gedachtestroom alleen de pastelkleuren achterblijven. Kijk naar iedere gedachte met een pastelkleur, die door je hoofd gaat.

Richt je gedachten nu op het gebruik van tijd. Wanneer die gedachte in je hoofd opkomt word je dan bewust welke kleur die heeft. Neem deze gedachten over tijd en verander bewust de kleur ervan en verschuif de kleurschakeringen die je voor je ziet. Je ziet nu je waarneming van tijd veranderen. Pak deze gedachte op en verander de kleur in een kleur die je aanstaat. Gebruik hiervoor je meest bijzondere kleur. Sla nu acht op eventuele geluiden of geuren die deze gedachte over tijd kunnen begeleiden. Wanneer die je niet aanstaan, verander ze dan in prettige geluiden of geuren. Neem het beeld van deze gedachte goed in je op en herinner je de kleur, de geur en de gewaarwordingen die rondom dat begrip “tijd” hangen. Knoop het goed in je geheugen zodat je dit beeld naar voren kunt halen wanneer je in de toekomst de tijd wilt veranderen. Wanneer je daarmee klaar bent, kom je terug en adem je de ervaring in. Weet, bij het uitblazen van de adem, dat je zojuist een gereedschap ontdekt hebt voor je hoogste welzijn. Gebruik het vaak en naarmate je er meer bedreven in raakt zal je in staat zijn om de tijd op een efficiënte manier te veranderen. Kijk hoe laat het is wanneer je klaar bent en hoe lang je weggeweest bent.

Dit is slechts één manier om greep te krijgen op de tijd zoals je die tot nog toe gekend hebt. Wanneer je hiermee begint te spelen zullen er meer technieken naar boven komen. We vragen je om de dingen die je leert openlijk met anderen te delen en elkaar te helpen met het begrijpen van de mogelijkheden. Een ieder van jullie bezit een bepaald stukje van de puzzel. De hele puzzel kan alleen maar zichtbaar worden door deze stukjes openlijk met elkaar te delen.

Jullie zijn in een fase van je ontwikkeling aangekomen waarbij het goed is om je te herinneren dat de spirit binnenin je, bij alles wat je doet altijd bij je is. Wanneer je spirit en “biologie” met elkaar verbindt door een ritueel zal dat je helpen elk moment van de dag bewust in eenheid te leven met je Hogere Zelf. Dit is het herinneren van je kracht en het begin van het huwelijk tussen jou en je Hogere Zelf. Deze hereniging is wat jullie “ascensie” noemen. Dit proces is begonnen.

De meesters op het Speelbord zijn in groten getale aan het ontwaken. Het is voor ons opwindend om aan de kant te staan en assistentie te kunnen bieden. Bij dit grote Spel ging het erom of men zich z’n krachten zou herinneren en deze krachten zou gebruiken om Thuis te creëren aan jullie kant van de sluier. Jullie kunnen je de opwinding en de erkentelijkheid die wij voelen niet voorstellen nu dit Spel gewonnen gaat worden. De liefde die wij voor jullie koesteren is met geen woorden uit te drukken, alleen maar te omschrijven als een “spirituele familieband”. Wij zijn onlosmakelijke met elkaar verbonden. De gevoelens die wij zo vaak in deze berichten naar jullie toesturen vormen de enige manier waarop wij deze liefde kunnen overbrengen. Accepteer alsjeblieft deze gevoelens en wanneer die diep in je hart weerklank vinden, weet dan dat het in feite kristallen zijn die je op je eigen pad gelegd hebt om je de weg naar huis te herinneren. Weet dat wij er met liefde en informatie altijd voor jullie zijn, wanneer jullie daar om vragen. Weet dat wij elk moment van de dag aan je zijde staan, ook al voelen jullie je vaak alleen op je pad. Vraag en we komen naar je toe. We komen naar je toe in elke vorm die je kunt accepteren. Het vraagt alleen maar je intentie en bereidwilligheid. Jullie zullen ons herkennen aan de familieband en het gevoel van diepe liefde die weerklank vindt in je hart. We staan trots aan jullie zijde terwijl jullie de Hemel op Aarde creëren.

Met grote erkentelijkheid vragen wij jullie elkaar met respect te behandelen, elkaar te bekrachtigen en goed samen te spelen

De Groep.

Van Steve:

Ik ken verscheidene mensen die de energie van de Groep met zich meedragen en sommigen gebruiken zelfs het naamkaartje van de Groep. Een aantal maanden geleden hadden we een seminar waar drie anderen aanwezig waren die de Groep channelen. Op de tweede dag gaf ik een live channeling en had ik een vreemde gewaarwording, alsof ik een echo hoorde. Na de channeling trok ik dit na bij de enige persoon die zich bewust was van haar channeling. Ze bevestigde dat ze de informatie doorkreeg vlak voordat die door mij verwoord werd. Voor mij was dat een grote bevestiging maar het illustreerde ook dat deze informatie voor iedereen beschikbaar is die er voor kiest. Het is een fantastische tijd voor de Aarde.

Ik weet dat ik persoonlijk een verandering ervoer vlak na het bericht van afgelopen maand tijdens de Tweede Golf. Barbara en ik hadden beiden problemen met onze gezondheid. Hoewel het niets ernstigs was, was het voor ons heel ongewoon. We kijken allemaal uit naar een afname van de spanningen die deze nieuwe golf van energie vergezellen.

Het is voor mij een eer om hier te zijn en de titel “lichtwerker” voor mezelf op te eisen.

Een stevige omhelzing en vriendelijke duwtjes.

Steve Rother.

Hoeder van het Zwaard.

De Bakens van Licht Meditatie:

Wees stil en laat alle gedachten en zorgen van de dag los. Leg ze voorzichtig in die doos, daar bij de deur. Ze wachten op je wanneer je weggaat en je besluit om ze weer met je mee te nemen. Deze ervaring is voor jou, hier en nu.

Voel de levenskracht bij elke ademhaling door je lichaam stromen. Word je bewust van de energie van de plek waar je op dit moment bent. Je zintuigen zijn heel gevoelig geworden voor deze energie. Verbind je nu met iedereen die deze meditatie doet. Laat dit een deel van de ervaring zijn tijdens onze reis samen. Centreer je energie nu en voel hoe die sterker wordt. Breng die energie op een comfortabel niveau.

Vraag je gidsen of beschermengelen je te vergezellen en naast je te zitten tijdens deze oefening in het gebruik van je kracht. Steek je hand uit naar degenen die naast je zitten en voel hoe de comfortabele energie door de kring stroomt. Wanneer de energie bij je terugkeert voel je hoe krachtig maar toch subtiel die geworden is. Dit is echt een balans tussen geest en lichaam. Gebruik dit moment om je te concentreren op heling. Zie iedereen hand in hand in een grote kring zitten. In het midden van die kring zie je een grote bol. Het lijkt of deze bol van metaal is want wanneer je er in kijkt reflecteert hij alle kleuren van de regenboog. Je wordt je ervan bewust dat het een verzamel- of opslagpunt is voor prana-energie. Iedereen in de kring begint nu genezende energie naar deze grote collector te sturen. Wanneer de energie verzameld wordt begint deze collector in vele kleuren op te lichten. Wanneer je om genezing wilt vragen doe dat dan nu via je gidsen. Je zult energie van deze bol krijgen terwijl de anderen in de kring energie naar dit opslagpunt blijven sturen.

Laat de energie nu bezinken tot een comfortabel niveau en neem je plaats in de kring weer in.

Ga nu met ons mee op reis door de tijd, zoals je die tot nog toe gekend hebt. Neem een ogenblik de tijd om je bewust te worden van je perifere gezichtsvermogen. Zie vanuit je ooghoeken de beweging en sla die gewoon gade zonder dat je in die richting kijkt.

Concentreer je gedachten op wat we gaan doen. Geef je intentie om met opzet de tijd om te buigen. Spreek die woorden hardop uit. Sluit je ogen en beweeg je ogen alsof ze juist boven de horizon kijken terwijl je je hoofd recht houdt. Als gevolg daarvan verandert je energie zodat je de plaats van toeschouwer in kunt nemen tijdens deze reis. Kijk nu hoe gedachten door je heen stromen. Zo nu en dan blijft er eentje hangen. Laat die rustig los en laat de gedachten losjes door je veld stromen. Maak je vertrouwd met de stroming en met het proces. Word je bewust van de kleuren of geuren die de gedachten hebben terwijl ze door je hoofd gaan. Kijk toe hoe deze parade van kleuren aan je voorbij trekt in een moeiteloze stroom. Laat de behoefte om ze te beoordelen los, want er bestaan geen goede of slechte kleuren. Neem nu een ogenblik de tijd om alleen de meeste levendige kleuren uit te kiezen.

Laat de gedachten met heldere kleuren een poosje blijven en laat de andere wegvloeien. Besluit nu om ze allemaal los te laten en terwijl de stroom verder gaat kies je nu alleen de groentinten uit om eventjes bij je te blijven.

Roep nu je waarneming van tijd in je geheugen op. Geef aandacht aan de kleur of geur die deze gedachte omgeeft. Concentreer je op deze gedachte en geef er doelbewust een andere kleur aan, een kleur die je mooier vindt. Kijk hoe de kleur begint te veranderen. Geef er de vorm aan die je wilt en laat de gedachte daarna los zodat die door de stroom van je bewustzijn meegenomen wordt. Je komt langzaam weer terug in de kring en terwijl je gezichtsvermogen terugkeert, zie je dat iedereen hand in hand zit. De grote metalen bol is weg en er brandt een kampvuur midden in de kring. Terwijl je nog even nadenkt over de gebeurtenissen van daarnet, dwalen je gedachten af en je staart in het kampvuur. Terwijl je dieper in het vuur kijkt, zie je in dat vuur dezelfde kleur die je zojuist aan je gedachten over tijd hebt gegeven. Je probeert het allemaal te begrijpen maar je bent helemaal in de war. Je besluit dan maar om je gewoon nog een poosje bij het vuur te ontspannen voordat je naar huis terugkeert.

Bij thuiskomst ga je direct naar bed en je slaapt heel diep. De volgende morgen word je goed uitgerust wakker maar je kunt je niet herinneren of je gedroomd hebt. Terwijl je je klaarmaakt voor een afspraak aan de andere kant van de stad, kijk je op de klok en je ziet dat je laat bent. Je maakt je dagelijkse taken af en rent de deur uit naar je auto. Terwijl je de motor start kijk je op je horloge en zie je dat je nog maar 6 minuten hebt om naar de andere kant van de stad te rijden. Dat ritje vraagt, wanneer alles meezit, tenminste 35 minuten. Het is echter maandagochtend en spitsuur. Terwijl je eens diep adem haalt laat je je onrust over de situatie los en je besluit er het beste van te maken. Onder het rijden herinner je je plotseling de gebeurtenissen van de afgelopen avond. De kring, de genezende bol, de gidsen, de gekleurde gedachten en het kampvuur. Juist op dat moment kijk je naar rechts en zie je in een etalage een groot aantal kleurrijke dingen uitgestald. Op dat moment zie je precies de kleur die je gisterenavond gebruikt hebt om je gedachten van kleur te laten veranderen. Je bent een moment de kluts kwijt maar je herstelt je snel en vervolgt je weg.

Spoedig bereik je de plaats van bestemming. De persoon, waar je de afspraak mee hebt, komt je tegemoet wanneer je voorrijdt. Terwijl je uit de auto stapt maak je je excuses voor het feit dat je laat bent. De persoon kijkt je met vragende ogen aan en corrigeert je. Hij zegt dat je in feite vroeg bent. Je kijkt op je horloge en ziet dat het 10 minuten vroeger is dan toen je van huis wegging. Hoe kan dat nu? Terwijl je je hersens afpijnigt voor een antwoord, herinnert een flits van je geliefde kleur je eraan dat je dit in werking gesteld hebt met je eigen intentie. Je denkt er verder niet over na en het wordt een prettige dag.

Je bewustzijn keert nu terug en je wordt je bewust dat je deze meditatie gedaan hebt. Je zit nog in dezelfde stoel waarin je deze meditatie begon. “Is dat werkelijk gebeurd?” vraag je jezelf af, terwijl je wacht op het een of andere antwoord. Op dat moment kijk je de kamer rond en zie je op de klok hoe laat het is.

En zo is het …

Speciaal verzoek:

Copyright © 1996-2011 Steve Rother. Deze informatie kunt u gerust in zijn geheel of gedeeltelijk doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Als u een gedeeltelijke versie van dit materiaal gebruikt zet dat er dan bij en verwijs naar de volledige versie op http://www.Lichtwerker.com.
Mocht u geïnteresseerd zijn om deze informatie te publiceren in een maandelijkse column dan is daar geen enkel bezwaar tegen. U heeft daarvoor geen toestemming nodig, maar we stellen het op prijs om van uw intentie tot publiceren eventjes een berichtje te ontvangen via Pub@Lightworker.com.Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.)