De Terugkeer van Merlia.

De Groep:
De Terugkeer van Merlia.

Steve Rother
Maart 1999 /Geplaatst: 19 December 2015

Van Steve:

Er hangt op dit moment een bijzondere stilte in de lucht. Luister en je zult het hart van de Aarde horen kloppen. De verwachtingen zijn hoog gespannen. De hele natuur is zich bewust van de magische energie die op het punt staat de Aarde opnieuw te bezoeken. Die energie heeft in andere vormen de Aarde al eerder bezocht, om hulp te verlenen bij kritieke momenten. We kennen deze energie onder vele namen. Voordat deze energie een bezoek aan de aarde kan brengen moet er aan één regel voldaan zijn. Wij, de spelers op het Speelbord, moeten er bewust om vragen.

We hebben in het verleden op het Speelbord vaak om een bezoek van deze energie gevraagd. In de meeste gevallen waren we echter niet klaar om de aangeboden informatie te accepteren. Vaak weigerden we de waarheden ervan te accepteren. En toch, altijd wanneer we er om vroegen, kwam ze. Ze kwam bereidwillig om zaden van waarheid uit te zaaien, die meestal generaties later pas geoogst werden. Bij iedere terugkomst werd uitbundig veel onbaatzuchtige liefde en compassie aangeboden. Deze energie manifesteerde zich meestal als leraar, want voor ons was dat de gemakkelijkste manier om dingen te begrijpen in de lagere vibraties van de Aarde. Nu bereidt deze energie zich voor de eerste keer voor om als gelijke terug te keren. Naarmate de mensen meer en meer in hun eigen kracht komen, zullen we, door hand in hand te gaan met deze energie, snel komen tot het creëren van Thuis aan onze kant van de sluier.

Ik heb verschillende malen geprobeerd hierover te schrijven maar iedere keer was er iets dat het in de juiste vorm gieten van deze informatie, blokkeerde. Nu voel ik weer de zachte duwtjes van de Groep om een prachtig verhaal te vertellen. Wanneer ik op de één of andere manier weer geblokkeerd ben zal ik het weer opzij leggen en wachten tot de mensheid er openlijk om vraagt. Maar ik denk dat het deze keer zal lukken.

De Groep wordt eerbiedig stil wanneer zij de kamer binnen komt. Zij staat daar in al haar pracht voor ons, klaar om ons allen te begeleiden. Door het werk dat wij hebben gedaan en de zuivering die wij tot stand hebben gebracht, hebben wij haar opgeroepen. Het is zover. De Tijd van Merlia is aangebroken.

Van de Groep:

Groeten van Thuis.

We hebben deze bijeenkomst van meesters vele malen met oprecht respect begroet. Iedere keer hebben wij geprobeerd jullie te laten zien hoe bijzonder jullie voor ons en voor alles-dat-is zijn. We zijn er slechts ten dele in geslaagd om aan jullie over te brengen hoeveel er van jullie gehouden wordt, vanwege de ervaringen die jullie doormaken op het Speelbord. Jullie kijken naar je dagelijkse leven maar jullie kijken niet verder dan je neus lang is. Jullie zien niet dat ieder door jullie opgelost probleem een deur open maakt voor vele anderen. Wij zien dat heel duidelijk en we danken jullie voor dat werk. Jullie hebben met succes de vibratie van het collectief verhoogd. Jullie hebben de leiding genomen op het Speelbord op een kritiek moment. Jullie hebben je kracht geaccepteerd toen die jullie werd aangeboden, hoewel jullie die kracht nog niet volledig begrijpen. De kleuren die jullie vanaf die tijd dragen vertellen dat jullie tot de elite van het Universum behoren. Jullie zijn bijzonder, want jullie zijn de spelers van de vrije keuze. Jullie werk heeft de planeet veilig gemaakt zodat velen kunnen volgen. Vandaag willen we het hebben over de terugkeer van de Merlia-energie op het Speelbord. Het lichtwerk dat jullie gedurende zo lange tijd gedaan hebben, maakt die terugkeer mogelijk. De ruimte daarvoor is ontstaan doordat jullie jezelf en de Aarde gezuiverd hebben om het Licht te kunnen dragen. Wij zijn vereerd een rol te kunnen spelen bij de introductie van dit materiaal, want dat zal de manier waarop jullie het spel spelen, voor altijd veranderen.

Velen in de hogere vibraties hebben de onweerstaanbare aantrekkingskracht gevoeld van de verhalen over Arthur en, wat jullie noemen, Camelot. Jullie weten wellicht dat dit legenden zijn, die zijn geschreven om jullie te amuseren. Ongeacht het beeld dat jullie ervan in je hoofd hebben, weten jullie in je hart dat deze legenden grote waarheden bevatten. We willen een eenvoudige uitleg daarvoor geven, want zo spreekt Spirit vaak tot jullie. We hebben uitgelegd hoe jullie groei op het DNA-RNA niveau jullie geopend heeft voor het waarnemen van andere dimensies van tijd. Die “waarheidsdragers” beginnen op het kruispunt waar deze dimensies elkaar kruisen. Een pad van werkelijkheid, dat de dualiteit van lineaire tijd volgt, kruist op zijn weg vaak het pad van een andere werkelijkheid, dat in dezelfde tijd en ruimte bestaat. Deze werkelijkheden kruisen elkaar slechts voor een kort moment, maar ze laten een onuitwisbare indruk achter. De energie van de ene werkelijkheid drukt zijn stempel op de andere, en laat daarbij permanente herinneringen achter die eeuwen blijven bestaan. Het verbaast ons niet dat dergelijke incidenten vaak worden vastgelegd. Omdat de werkelijkheden zo sterk van elkaar verschillen, worden ze vaak beschreven als legenden of sprookjes. We vragen jullie om naar de waarheid van de betreffende informatie te kijken en niet te oordelen over de oorsprong ervan.

Dat soort verhalen zijn met een bepaalde reden in jullie werkelijkheid geplaatst. Kijk naar de vele belangrijke zaden die uitgezaaid zijn bij deze ene kruising van wisselende werkelijkheden. Het idee van een jongen, die Koning zou moeten worden, zonder dat hij van koninklijke afkomst is, spreekt over het recht van iedereen om z’n kracht op te eisen. De aard van het spel dat jullie spelen is het herinneren van je eigen kracht en die dan te gebruiken om Thuis te creëren aan jullie kant van de sluier. Was het niet Koning Arthur die zijn idee van de Hemel op Aarde creëerde onder de naam Camelot? Het streven om dat doel te bereiken zette de toon voor zoveel anderen om hùn ideeën van de Hemel op Aarde te creëren. Daardoor ontstond er ruimte bij het nieuwe bestuur en werd er plaats gemaakt voor de mens die in z’n eigen kracht stond. Het idee achter de ronde tafel was, dat niet één persoon de leiding zou hebben. Dit geeft heel duidelijk de principes weer die we jullie aangeboden hebben voor het leven in de hogere vibraties van de nieuwe Aarde. Het ruimte maken voor iedereen om in z’n eigen kracht te gaan staan, is de manier om de Universele energie te volgen. Het idee is inmiddels bewezen: wanneer je grootsheid van elkaar verwacht, wordt de ruimte geschapen waardoor die grootsheid naar boven kan komen. Door ruimte te maken voor de mens in z’n eigen kracht veranderde het paradigma (patroon) van “volg de leider” naar “volg je eigen waarheid”.

We willen het nu opnieuw hebben over jullie werkelijke kracht. We zeggen keer op keer dat jullie er geen idee van hebben hoe sterk jullie werkelijk zijn. Jullie zijn een eindige uitdrukkingsvorm van de oneindige Schepper en als zodanig hebben jullie dezelfde krachten als de Schepper. Jullie moeten je alleen maar herinneren dat die krachten er zijn en hoe die gebruikt moeten worden. Je creëert elk moment je eigen werkelijkheid door de gedachten waar je mee bezig bent. Dat is verwarrend voor jullie vanwege de vertragende tijdsfactor, die jullie als buffer zo veel goede diensten bewezen heeft. In de hogere dimensies, waar jullie naartoe groeien, zullen jullie dit veel duidelijker zien omdat de vertraging in tijd steeds minder wordt. Dit gebeurt zelfs nu al in jullie wereld. De kracht die jullie bezitten is werkelijk magisch en veel sterker dan jullie je zelfs maar voor kunnen stellen.

We vergelijken dit met de tijd van Camelot, waar het toonbeeld van kracht Merlijn genoemd werd. Merlijn was een vakman op het gebied van kracht en het gebruik ervan. Hoewel hij mens was had hij de methoden van de magiër bestudeerd en geleerd. We zeggen jullie dat dit net zoiets is als de krachten die jullie nu in jezelf ontdekken. Net als Merlijn dat deed is het voor iedereen nodig deze spieren te oefenen om ze volledig te ontwikkelen. Wanneer jullie die eigen krachten helemaal begrijpen, zullen de daden van Merlijn daarnaast verbleken. We willen jullie er ook aan herinneren dat Merlijn degene was die achteruit in de tijd leefde. Dit idee van het doelbewust beheersen van de tijd, illustreert soortgelijke begrippen waaraan wij jullie hebben helpen herinneren. Merlijn was de vertegenwoordiging van de natuurkracht omdat zijn kracht zijn afstemming op de Universele principes evenaarde. Zijn kracht kwam voort uit zijn verbinding met alles-dat-is. Dat geldt voor alle kracht. Niemand kan sterk zijn voor zichzelf want het is de verbinding met alle dingen waardoor die kracht ontstaat.

Door dit ene voorbeeld zijn vele zaden met succes in het collectieve bewustzijn van de planeet uitgezaaid. De hoop, die vertegenwoordigd werd door het symbool van Excalibur, is ook nu nog steeds van kracht. Dit is hetzelfde zwaard dat jullie zien in het beeld van de Aartsengel Michaël. Dit is het Zwaard van de Waarheid en het staat er altijd, ter herinnering dat jouw kracht sterk staat wanneer je je eigen hart volgt. Sta vastberaden in je eigen waarheid en je zult in je kracht staan. In de dagen van Camelot was alleen de jongen met een zuiver hart in staat om het zwaard uit de steen te trekken. De integriteit van Arthur was illustratief voor de waarheid die van binnenuit komt. Het vinden van die waarheid en het hebben van de moed om die waarheid te volgen, maakt de samenhang tussen die twee dingen sterker. Het oefenen van die samenhang is het proces waardoor je leert leven in volle verbintenis met je Hogere Zelf. Vind je zwaard (waarheid) en koester het.

Tot voor kort werden de voorbeelden in deze verhalen over het algemeen bekeken door ogen van de mannelijke energie. Dit had te maken met de polariteit op het Speelbord. Polariteit heeft jullie de middelen van bestaan gegeven, maar jullie visie werd er op drastische manier door aangetast. Jullie zien de dingen als los van elkaar terwijl ze dat niet zijn. Dat leidt tot het geloof dat gebrek bestaat en ook dat is niet zo. Maar jullie creëren wat jullie geloven. Dat is de simpele aard van het spel, zoals het gespeeld wordt op het Speelbord van de vrije keuze. De overgang naar Plan B betekent de overgang van een wereld van polariteit naar een wereld van volmaaktheid/eenheid. Dit begrip zal voor sommigen moeilijk te verteren zijn. Jullie hebben overtuigingen die meer gebaseerd zijn op oordelen dan op onderscheiding. Dat oordelen creëert energiekoorden, die je verbinden met hetgeen je geoordeeld hebt. We brengen jullie in herinnering dat we vaak hebben gezegd dat er aan onze kant van de sluier geen oordeel bestaat, behalve de dingen die jullie met je mee brengen. Oordeel is alleen maar mogelijk in een wereld van polariteit. Wanneer je uit die wereld van polariteit weg wilt zal het nodig zijn je kernovertuigingen te heroverwegen. Openstaan voor het potentieel van eenheid brengt nieuwe kracht en wijsheid. Dat proces is nu aan de gang op Aarde. Jullie gaan nu over van een wereld van polariteit naar een wereld van eenheid. Bij die overgang ontstaat een geheel nieuwe visie.

Het is deze overgang die de weg op Aarde heeft vrijgemaakt voor de terugkeer van de volle vrouwelijke energie. Dit is geen tijd voor dominantie of concurrentie, want dat zijn uitsluitend illusies van de polariteit. Gezien door de ogen van volmaakte wezens is dit een terugkeer naar volledig natuurlijke kracht. Door het zuiveringswerk, dat jullie op Aarde hebben gedaan, is dit mogelijk geworden. De volle vrouwelijke energie kan opnieuw terugkeren naar de Aarde om die volmaakt te maken. Zo vullen de Yin en de Yang energie elkaar volledig aan en ondersteunen elkaar in hun eenheid. Het is een terugkeer naar de volmaakte reflectie van God binnenin een ieder van jullie.

Vol trots vertellen we jullie dat de tijd van Merlia nu nabij is. Jullie hebben dat mogelijk gemaakt door de keuzes die jullie op het Speelbord hebben gemaakt. Door het werk dat jullie hebben willen doen, hebben jullie het mogelijk gemaakt dat de volle vrouwelijke energie terug kan keren en zich kan verenigen met het geheel. Het is duidelijk te zien dat deze hereniging op Aarde begonnen is. Het aantal mensen op Aarde is nog nooit zo groot geweest en toch zijn de misdaadcijfers constant aan het dalen. Jullie zorgen voor een verschil en veranderen je wereld met iedere gedachte die via je hart gaat. Deze balans tussen hoofd en hart laat zo duidelijk zien dat Merlia herinnerd wordt. Maak ruimte voor dat deel in een ieder van jullie en jullie zullen ervoor zorgen dat het herinneringsproces voortgaat. Breng het driedimensionale denken in evenwicht met de gevoelens van je hart en zie hoe de magie terugkeert.

Merlia is de Merlijn-energie in vrouwelijke vorm, die terugkeert naar de Aarde om het evenwicht te brengen dat nodig is om van de polariteit in de eenheid te komen. Deze terugkeer is in vele geschriften voorspeld. We vragen jullie om ruimte te maken voor Merlia wanneer zij terugkeert en evenwicht aanbiedt. Ze komt niet om te oordelen of om de leider van de mensheid te worden. Dat was kenmerkend voor de oude energie. De Tweede Golf van Bekrachtiging heeft gezorgd voor een nieuwe energie waarbij het “in je eigen kracht staan” centraal staat. Zij biedt aan om samen met een ieder van jullie de energie van de Aarde op natuurlijke wijze in balans te brengen. Zij vertegenwoordigt een kans om je volledige kracht te benutten door alle aspecten van jezelf te verenigen. Tot voor kort kon deze energie niet veilig terugkeren, maar jullie keuzes hebben dit nu mogelijk gemaakt. De bewijzen van deze vooruitgang kunnen jullie zien in het collectieve denken. Vrouwen dringen momenteel op vele gebieden van het Speelbord door. Dit zal blijven doorgaan naarmate deze energie rustig wordt opgenomen en op natuurlijke wijze een evenwicht vindt. Deze energie is lange tijd gewantrouwd en onderdrukt. Nu zal ze haar weg terugvinden en een natuurlijk evenwicht tot stand brengen. Door het hoofd in evenwicht te brengen met het hart kunnen dingen gebeuren, die nooit voor mogelijk werden gehouden.

Wanneer het energetische evenwicht op Aarde eenmaal hersteld is, zullen deuren opengaan naar de volgende fase van de menselijke evolutie. We hebben het dan over de introductie op Aarde van de kinderen van Kristallen Vibratie. Dat zijn zachtaardige wezens die de volgende incarnatie van de mensheid op Aarde zullen zijn. Zij zullen jullie helpen volledig te begrijpen wat het betekent hand in hand te leven met je Hogere Zelf. Dat zal een ongekende tijd van vrede op de Aarde markeren.

De weg hiervoor is gebaand door jullie dagelijkse geworstel met het leven in de derde dimensie. Het Speelbord kon alleen maar op deze manier in elkaar gezet worden. Velen van jullie kijken naar je dagelijkse leven en hebben het gevoel vast te zitten, omdat er zo veel is dat jullie willen doen. Jullie zeggen zo vaak: “Wanneer ik alleen dit of dat maar had zou ik in staat zijn om te doen waarvoor ik hier gekomen ben.” Wij zeggen jullie dat, met de sluier stevig op z’n plaats, het niet mogelijk is om de effecten te zien van wat jullie reeds gedaan hebben. Jullie hebben de uitkomst van het Spel reeds vele malen veranderd. Dit was slechts mogelijk op deze manier. Jullie hebben ervoor gekozen het Spel te herschrijven. Deze zaden van je eigen evolutie en het nieuwe Spel zijn reeds uitgezaaid. Jullie hebben de grond heel goed voorbereid. Het is ons een grote eer dat we een klein deel van dit proces kunnen zijn. Door jullie handelingen en keuzes hebben jullie de oorspronkelijke familie weer bijeen geroepen. Deze hereniging is inderdaad groots en beperkt zich niet tot jullie kant van de sluier. Ook wij hebben ons verenigd met een deel van onze familie waarvan wij dachten dat die zo goed als verloren was. Wij zijn zo blij om jullie terug te zien keren. Welkom Thuis.

Vanuit onze grote liefde vragen wij jullie elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en het spel goed samen te spelen.

De Groep.

Van Steve:

Ik kan het niet helpen maar ik blijf me afvragen: wie zal de pen oppakken en het vervolg van het verhaal schrijven?

De vogels zijn stil en de wind houdt haar adem in. De hele natuur is vol verwachting.

Er staat een wonder te gebeuren.

Dank je dat ik hier zijn mag.

Een dikke omhelzing en vriendelijke duwtjes.

Steve Rother.

Hoeder van het Zwaard.

De Bakens van Licht Meditatie:

Stop alles wat er in je gedachten leeft voor een moment in die houten kist, die daar naast de deur staat. Die gedachten zullen daar op je wachten en je kunt ze, zo je dat wilt, weer opeisen wanneer je naar buiten gaat. Deze tijd is voor jou.

Laat je energie op natuurlijke en moeiteloze manier tot rust te komen. Deze tijd is voor jou. Wanneer je zo ver bent adem dan in en voel de energie door de bovenkant van je hoofd binnenkomen. De energie gaat door heel je lichaam en vindt haar weg naar de Aarde via je voeten. Deze energie ken ik, denk je en dan neemt ze je mee op reis. Je vindt jezelf terug in een menigte mensen en je beweegt je voort als deel van het geheel.

Er hangt een sfeer van opwinding in de lucht en de menigte spoedt zich voort naar haar bestemming. We gaan allemaal een hoek om en komen aan op de juiste plaats aan de voet van de berg, waar dit Spel begonnen is. Iedereen gaat op de plek zitten waarop ze ook zaten op de dag waarop we het Speelbord voor het eerst ontwierpen. Er is een oproep uitgegaan naar de spelers om opnieuw bij elkaar te komen. Terwijl je lekker gaat zitten, kijk je om je heen en je ziet al de leden van je lichtfamilie. De herinneringen aan Thuis brengen je een vreugde die je bijna vergeten was.

Ahhh— het is zo fijn om de sluier, ook al is het maar voor even, op te kunnen lichten. De vibraties van Thuis stromen je wezen binnen en op dat moment ben je volmaakt vrij. Dit lichaam is veel lichter dan het lichaam dat je gewend bent. Naarmate dat gevoel door je wezen straalt, herinner je de tijden op het Speelbord waarin je deze glimpjes van Thuis ervaren hebt. Die komen nu allemaal terug. Tjonge! Wat een spel! Ik kan niet geloven dat die sluiers zo goed werken! Je kijkt naar je zus, die naast je zit, en je herkent haar als iemand die je kent van het Speelbord. Eventjes komt er boosheid in je op wanneer je haar herkent als degene die de rol van je vijand speelt. Dan komt je helderheid terug en herinner je je dat het allemaal maar spel was. De prachtige vibraties van Thuis keren terug wanneer je boosheid verdwijnt. Grappig hoe dat werkt. Het lijkt wel of twee vibraties niet dezelfde ruimte en tijd kunnen bezetten.

Een broer staat nu op en opent de familiebijeenkomst. Er is een reden waarom we hier zijn voor deze korte onderbreking van het spel. We zijn hier om de mogelijkheden te bespreken die voor ons liggen. In feite is hier iemand aanwezig om deze mogelijkheden aan ons te presenteren. Zij is iemand die jullie diep in je hart allemaal kennen. Zij is hier om ons behulpzaam te zijn bij het vinden van ons evenwicht voor de volgende fase van het spel. De familie wordt stil en zij wordt geïntroduceerd met een eerbetoon waaruit haar verhevenheid blijkt. “Met heel veel liefde stel ik jullie voor aan: Merlia.”

De menigte wordt doodstil en Merlia begint te spreken:

“De informatie die ik jullie vandaag breng gaat vergezeld van het grootste respect van alle kanten van de sluier. Jullie op het Speelbord hebben je rol boven verwachting gespeeld en ik breng jullie vandaag de ere-kristallen, die jullie altijd bij je zullen dragen. Ze worden je nu overhandigd als erkenning van jouw rol op het Speelbord van de vrije keuze. Jullie hebben dit grote experiment tot ongekende hoogte gebracht, een hoogte die ons in staat gesteld heeft om het paradigma (patroon) voor alles dat komen gaat, te veranderen. Als teken van onze dankbaarheid bieden we jullie deze kristallen aan om altijd bij je te dragen. Deze kristallen kunnen op vele manieren worden gebruikt bij je ervaringen op het Speelbord. Met deze kristallen zullen je vibraties je vooruit gaan bij alles wat je doet. Iedereen die je vanaf deze dag ontmoet zal je grootsheid kennen en de rol die je gespeeld hebt op het Speelbord van de vrije keuze.”

Op dat moment zwaait ze met haar hand en je voelt een tintelende vibratie door je hele wezen gaan. Terwijl je naar beneden kijkt zie je een prachtig kristal in je hand liggen.

Ze gaat verder: “Terwijl dit grote spel ten einde loopt, moet het plan voor de voortzetting ervan veranderd worden. Toen de laatste momenten van het Spel naderden zijn velen van jullie zich je kracht gaan herinneren. Dat is daarom tijd om het Speelbord van de vrije keuze opnieuw te ontwerpen om ruimte te maken voor het tot uitdrukking brengen van deze kracht. Velen van jullie zijn heel vaak op het Speelbord geweest, alleen maar om tot de ontdekking te komen hoe efficiënt de sluiers waren die wij ontworpen hadden. Vele malen zijn we elkaar op onze weg tegengekomen, hebben elkaar aangekeken zonder elkaar te herkennen. Het is een prachtig experiment geweest en er viel veel te leren. Op het Speelbord van de vrije keuze hebben jullie in je hart gekeken en je herinnerd welk deel van het geheel jullie zijn. Dat werd niet verwacht en het heeft een nieuw begrip van die ene waarheid mogelijk gemaakt.”

“Wanneer het Speelbord naar het volgende niveau gaat kun je, wanneer je dat wilt, kiezen om te blijven om het spel in de nieuwe energie te spelen. Voor degenen die ervoor kiezen om te blijven zal het een tijd van verandering zijn wanneer jullie je vibrationele niveau verhogen om gelijk te blijven met het niveau van de nieuwe Aarde. Je biologie zal gaan veranderen naarmate de nieuwe vibraties zich op Aarde aandienen. Deze veranderingen kunnen voor sommigen problematisch zijn aangezien er niets is ter vergelijking. Wend je dan alsjeblieft tot elkaar, want dat zal de pijn verlichten. Deze veranderingen zullen je in staat stellen om op comfortabele wijze je eigen licht te dragen. Je zult daardoor naar een nieuw niveau van het Spel kunnen gaan terwijl je in je “bel van biologie” blijft.”

“Het is nu tijd om je te herinneren wie je bent. Er bestaat een gemakkelijke manier om de gewenste verandering in werking te zetten. Je doet dat door naar jezelf te kijken door de ogen van degenen die behoren tot je oorspronkelijke spirituele familie. In deze tijd heb je die wezens teruggeroepen in je omgeving. Je hebt dat gedaan om je je ware aard en kracht te kunnen herinneren. Wanneer we op deze manier bij elkaar komen ontvangen we kracht van elkaar. Zo zul je de waarheid zien en je herinneren wie je werkelijk bent. Wanneer je die waarheid eenmaal gezien hebt, zul je nooit meer terugvallen in de lagere vibraties. Zend de vibratie uit en zoek hen op, want zij kennen de waarheid over jou en je echte familie van licht. Het is tijd om je te herinneren wie je werkelijk bent.”

Bij het wegsterven van de laatste echo van haar stem verandert ze in een libel en is ze verdwenen. Op de één of andere manier wist je dat je haar weer terug zou zien en daardoor werd je hele wezen gevuld met een gevoel van volmaaktheid. Terwijl je opstaat om te vertrekken herinner je je de woorden van Merlia over het ruimte maken voor je oorspronkelijke spirituele familie. Juist op dat moment kijk je naar de persoon die naast je staat. Eén ogenblik beantwoordt die persoon je blik. In die seconde komen de herinneringen in je op en stromen door je zintuigen. Herinneringen van lang vergeten tijden, een magische tijd waarin alles mogelijk was. Herinneringen van de tijd waarin je volledig in je eigen kracht stond. Dat waren inderdaad prachtige tijden. Terwijl je van de een naar de ander gaat, nu iedereen je pad kruist, vind je de gelegenheid om hen in de ogen te kijken en je te herinneren. Hier kan de waarheid niet langer verborgen blijven. Nu komt er beweging in. Het is begonnen.

Een gevoel van dankbaarheid vult je wezen wanneer je begrijpt hoe bijzonder het is om hier op dit moment te zijn. Het volgende niveau van het spel bevat zo veel mogelijkheden. Het zal prachtig zijn om in het dagelijkse leven zo veel energie te bezitten. Dit zal een grote tijd zijn op Aarde en je wilt daar heel graag deel van zijn. Je keert nu naar huis terug en je vind jezelf terug in de stoel waar je deze reis begonnen bent en in je gedachten komt een vraag op. “Maar wanneer ik nu eens mijn richting kwijt raak? Wanneer ik mij nu eens niet kan herinneren?” denk je bij jezelf….juist op dat moment beginnen je handen te trillen zoals dat nog maar één keer eerder gebeurd is. Wanneer je naar beneden kijkt zie je een prachtige kristal in de palm van je hand….en herinner je je.

En zo is het…

Speciaal verzoek:

Copyright © 1996-2011 Steve Rother . Deze informatie kunt u gerust in zijn geheel of gedeeltelijk doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Als u een gedeeltelijke versie van dit materiaal gebruikt zet dat er dan bij en verwijs naar de volledige versie op http://www.Lichtwerker.com. Mocht u geïnteresseerd zijn om deze informatie te publiceren in een maandelijkse column dan is daar geen enkel bezwaar tegen. U heeft daarvoor geen toestemming nodig, maar we stellen het op prijs om van uw intentie tot publiceren eventjes een berichtje te ontvangen via Pub@Lightworker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.)