De Opgevaren Meester Saint Germain-Alchemist van de Ziel / Geplaatst 9 maart 2018

De Opgevaren Meester Saint Germain-Alchemist van de Ziel
Geplaatst 9 maart 2018
Geascendeerde Meester van de Goddelijke Alchemie.
De ziel van Saint Germain heeft gedurende honderdduizenden jaren een schitterende rol gespeeld in het stadium van het leven. Vandaag is Saint Germain de avatar van het naderende tijdperk van Waterman. Zijn kracht is het recyclen van alles dat de volledige expressie van de ziel bindt en verhindert tot het bevrijdend licht – een alchemie die iedereen kan leren. Het is de alchemie van vergeving. Hij is de Heer of de Zevende Straal, de violette straal die vrijheid, alchemie, transmutatie, rechtvaardigheid en genade uitstraalt.
Saint Germain heeft een aantal opmerkelijke belichamingen en een lange geschiedenis van streven ervaren in dienst van de mens en God. Sommige van deze levens omvatten beroemde historische figuren zoals de profeet Samuel, de heilige Jozef, Christopher Columbus, Roger Bacon, Francis Bacon en graaf Saint-Germain, die bekend stond als de ‘Wonderman van Europa’. Elk leven bouwde voort op de beheersing van Saint Germain en de voorbereiding op zijn huidige rol als de hiërarch van het gouden-kristallen tijdperk van Aquarius. 1

De profeet Samuël: de bekroning van de bijbelkoningen
De moeder van Samuel, Hannah, was de tweede vrouw van Elkana. Jarenlang had Hannah geen kinderen. In een jaar waarin Hanna en Elkana naar de tempel gingen om offers te brengen en te bidden, smeekte Hanna God om haar toestemming te geven om een ​​kind te krijgen. In die tijd was onvruchtbaar zijn een bron van schaamte voor vrouwen en werd als een aanwijzing beschouwd dat men niet door God begunstigd was.
Een priester genaamd Eli zag Hanna bidden en besefte haar hachelijke situatie. Hij zegende haar en verzekerde haar dat God haar gebeden had gehoord. Een jaar later beviel ze van Samuel. En, zoals zij had beloofd, bracht zij Samuel als klein kind naar Eli om met hem in de tempel te dienen.
De tijd van overgang van de profeet Eli kwam dichterbij. Dus sprak God tot de jonge Samuël en riep hem op om de volgende profeet van Israël te zijn. En Samuel aanvaardde dit heilige werk door heel Israël door te reizen en drong er bij de verschillende stammen op aan samen te werken en de aanbidding van afgoden te staken.
Het gebeurde dat de stammen een koning wilden om over hen te heersen. Samuel werd door hen aangespoord om degene te benoemen die hun leider zou zijn. God had Samuël al verteld dat het resultaat van de stammen die een koning wensten, spijt zouden krijgen, want hun koning zou hun land en goederen nemen en hen in oorlogen leiden. Ze zouden alleen onderdrukking kennen.
Ondanks het horen van deze boodschap, waren de mensen doof voor de waarschuwingen van de profeet. Hun keuze was een man genaamd Saul. Helaas voldeed Saul aan Gods waarschuwing en er was veel leed in het land. Als reactie zou Samuël David heimelijk tot de ware koning van Israël zalven. Een conflict tussen Saul en David domineerde de rest van Samuels leven. Samuel’s zalving van David begon de bijbelse monarchie die de afstamming van Jezus Christus vormde.
Sint-Jozef, beschermer van de Christus
In aanvulling op wat algemeen bekend is over Sint-Jozef uit de verslagen van het Nieuwe Testament, vult informatie uit apocriefe geschriften en meer recente openbaringen enkele details in. Bijvoorbeeld, Joseph en Maria droegen niet alleen de Heiland Jezus, maar ook zes andere kinderen, zowel mannen als vrouwen. In tegenstelling tot traditionele portretten was Joseph niet alleen een timmerman maar een ambachtsman in steenbewerking en een adept in de spirtuele kunsten. Het gezin leefde in een vrome gemeenschap, de Essenen, wier overtuigingen de eenheid van al het leven omvatten, dat God in elke ziel en in zijn schepping woonde, en dat streven en zuiverheid van motieven de weg waren naar Gods hart.
Jozef, net als Maria en Jezus, sprak met de engelen. Het was het geloof van Jozef in zijn eigen profetische dromen die bepalend bleek te zijn voor zijn rol als bewaker van deze meest heilige familie. Vanaf het begin van het samenkomen van Maria en Jozef, hadden engelen geïntervenieerd. Het was een engel die in een droom aan Jozef verscheen om hem te verzekeren dat hij met Maria zou trouwen, hoewel ze vele jaren jonger was dan hij. Na de geboorte van Jezus verscheen er een engel om Jozef te waarschuwen dat Herodes het leven van de pasgeborene zocht. Het gezin ontsnapte naar de veiligheid – de stad Galilea, waar Jezus uitgroeide tot volwassenheid en verheerlijkt werd in zijn levensmissie. Jozef maakte zijn overgang voordat Jezus de volheid van zijn onderricht en genezingsbediening inging. Maar Jozef had zijn innerlijke belofte vervuld om Maria te beschermen en de Christus in Jezus te koesteren en te onderwijzen.
Roger Bacon, geleerde en wetenschapper
Roger Bacon werd geboren in Somerset, Engeland in 1214. Bacon volgde een leven als wetenschapper en was decennialang bezig met academische en theologische studies. Hij werd professor in Oxford, gespecialiseerd in filosofie. Uiteindelijk werd hij een monnik in de Franciscaanse Orde, maar dit verhinderde hem een ​​onderwijspost te behouden. Zijn activiteiten werden verder beperkt door een Franciscaans statuut van 1260 dat broeders verbood boeken of pamfletten te publiceren zonder specifieke goedkeuring.
Bacon’s vriendschap met kardinaal Guy le Gros de Foulques, die later paus Clemens IV werd, bleek zeer toevallig. De nieuwe paus gaf Bacon opdracht om hem te schrijven over de plaats van de filosofie binnen de theologie. Als gevolg hiervan stuurde Bacon de Paus zijn Opus Majus, die zijn opvattingen presenteerde over de manier waarop filosofie en wetenschap in de theologie konden worden geïntegreerd. Roger Bacon schreef ook andere werken over alchemie en astrologie.
Tijdens zijn vruchtbare leven voerde Bacon veel wetenschappelijke experimenten uit en documenteerde hij zijn werk voor het nageslacht. Deze experimenten worden gezien als de eerste voorbeelden van echte experimentele wetenschap, enkele honderden jaren voor de officiële opkomst van de wetenschap in het Westen. 
Christopher Columbus, ontdekker van de nieuwe wereld
Christopher Columbus werd in 1451 geboren in Genua, Italië. Op de leeftijd van tweeëntwintig begon hij een leertijd als handelsagent voor drie belangrijke families – de families Centurione, Di Negro en Spinola van Genua. De landen van Europa hadden handel gedreven met China en India via land, maar met de val van Constantinopel aan de Ottomaanse Turken in 1453, werd deze route verraderlijk. Als reactie hierop ontwikkelde Christopher Columbus met zijn broer Bartolomeo een plan om naar Indië te reizen door rechtstreeks naar het westen over de Atlantische Oceaan te varen.
Na twee jaar voortdurend aan het Spaanse hof te hebben gelobbyd, maakte Columbus in 1492 eindelijk vorderingen met koningin Isabella van Castille. Columbus vertrok met drie schepen van Palos de la Frontera – de Santa María, de Pinta en de Niña. Columbus ‘visie dat er een westwaartse route over de Atlantische Oceaan naar Indië zou zijn, zou, indien gerealiseerd, Spanje, dat dringend geld nodig had, in staat stellen om de winstgevende specerijenhandel te betreden. Achteraf bezien realiseren we dat door de ontdekking van Columbus de weg is geëffend voor de bouw van een nieuwe natie, gebaseerd op de principes van gelijkheid en religieuze vrijheid.
Francis Bacon – Om de waarheid te ontdekken, dien ik mijn land en dien ik mijn kerk
Francis Bacon werd geboren op 22 januari 1561. Biografen geloven dat Bacon in zijn vroege jaren thuis werd opgevoed vanwege zijn slechte gezondheid. Op zijn twaalfde ging hij het Trinity College, Cambridge, binnen en woonde daar drie jaar bij zijn oudere broer Anthony. Francis Bacon studeerde voornamelijk Latijn en het middeleeuwse curriculum dat in die tijd gebruikelijk was.
In de volgende drie jaar reisde Francis zeer intensief, en bezocht Blois, Poitiers, Tours, Italië en Spanje. Zijn drie doelen waren om de waarheid te ontdekken, zijn land te dienen en zijn kerk te dienen. Onder het bewind van King James I vertaalde Francis Bacon de King James-versie van de Bijbel. Een toenemend aantal geleerden gelooft ook dat hij in het geheim samenwerkte met een groep van de beste dichters en schrijvers van Engeland, en de toneelstukken creëerde die nu worden toegeschreven aan William Shakespeare. Misschien wel de meest geaccepteerde en gevierde van Bacon’s eigen literaire werken is The New Atlantis.
De werken van Francis Bacon populariseerden de inductieve methode van wetenschappelijk onderzoek. Zijn eis voor een geplande onderzoeksprocedure vormde de basis voor het wetenschappelijk onderzoek dat nog steeds in gebruik is. Ridder in 1603, kreeg de titel van Baron in 1618 en burggraaf in 1621. Hij wordt erkend als een van Engelands grootste filosofen, staatslieden, wetenschappers en auteurs.
De Wonderman van Europa
Nadat hij was geascendeert, ontving Saint Germain een ongewone bedeling. De Heren van Karma lieten hem terugkeren naar de Aarde. Als graaf Saint-Germain van het huis van Rakoczy probeerde hij de Franse revolutie te voorkomen en een Verenigde Staten van Europa te vormen. In vriendschap met Europese vorsten hoopte hij hen te leiden naar positieve allianties, waardoor er een Verenigde Staten van Europa ontstond. Maar zijn begeleiding en waarschuwingen faalden.
Hij liet geen middel onbeproefd om de aandacht te trekken van degenen die aan de macht waren -verwijderde fouten uit hun diamanten, creëerde verzen en schreef het met beide handen op hetzelfde moment, vermaakte hen met zijn enorme muzikale talent, wijsheid en humor en zijn vermogen om met expertise te spreken over elk onderwerp. Ze genoten van de show, maar ze verwierpen zijn profetische woorden. De aanwezigheid van graaf Saint-Germain aan het hof gedurende deze lange periode – meer dan honderd jaar – is vastgelegd in de dagboeken en correspondentie van verschillende vorsten en verschillende leden van hun rechtbanken. 
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Wij vragen om uw ondersteuning
Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIERvinden.
Alvast bedankt, Ine & Martien