De Leiding in handen van jouw Lotsbestemming

DE LEIDING IN HANDEN NEMEN VAN JOUW LOTSBESTEMMING

Door AARTSENGEL MICHAEL/ Ronna V. – LM FEB 2021

Geliefde meesters, jullie zijn momenteel bezig met het integreren van het volgende passende (eigen) niveau van Schepperslicht met assistentie van de intelligentie van jullie Overziel.

Het verbinden met en het integreren met de vele facetten van jullie Vijfdimensionale Zelf zal uiteindelijke resulteren in een nieuwe biologische Blauwdruk van Creatie.

Jullie Goddelijke Geboorterecht omvat alle geschenken, talenten, attributen en deugden van de Schepping. Ze zijn gratis, voor jullie om op te rapen. Jullie moeten ze echter via eigen inspanningen vervolmaken en dan de geïntegreerde wijsheid delen met degene op het pad achter jullie. De wijzen, de meesters van de Aarde en de ingewijden hebben talloos veel tijd gespendeerd en inspanning om hun talenten naar voren te brengen en de wijsheid te verwerven welke zij met iedereen delen die een zoeker van wijsheid is. Hun missie is om de reis of de taak voor het verwerven van Zelfmeesterschap makkelijker te maken voor de mensheid en zij verdienen beloning voor hun inspanningen.

Er moet altijd een overvloedige uitwisseling zijn van de een of andere soort voor weergegeven diensten.

Jullie moeten tijd en inspanning besteden aan het delen van jullie wijsheid met anderen, of op de een of andere manier degenen compenseren die de weg voor jullie effenen, door jullie te voorzien van de geavanceerde wijsheidsleringen van de Hogere Rijken.

Jullie moeten ernaar streven om jullie ideeën en doelen op de hoogst mogelijke frequentie te brengen, waardoor deze verfijnde idealen worden die de gehele mensheid ten goede zullen komen.

Het ontwakingsproces houdt in dat jullie door de vele niveaus bewegen van het emotionele Astrale Vlak. Jullie doel is jullie Zelf te centreren in het hogere Mentale Vlak van bewustzijn.

Wanneer een mens, zijn of haar, bewustzijn, wijsheid en Licht toenemen, breidt het perspectief van een volgeling zich geleidelijk uit naar haar of zijn persoonlijke omgeving in de wereld, tezamen met de fysieke familie verbintenissen en verantwoordelijkheden.

Geleidelijk neemt de invloed van de aspirant toe, evenals zijn of haar potentieel om een Werelddienaar te worden.

Het vergt een constante en weloverwogen inspanning om het ego te temmen en om kennis en expertise op te doen die nodig zijn om een Werelddienaar te worden. Jullie moeten een opmerkelijk voorbeeld zijn en ook het vermogen hebben om het verlangen naar spirituele wijsheid te prikkelen en stimuleren, om de mensheid te dienen als een leidend Licht. Een ver-Licht-e leraar biedt de waarheid aan zoals deze is onthuld en ook de mogelijkheid voor studenten om de leringen te aanvaarden of van de hand te wijzen.

Velen van jullie hebben moeite met het ontdekken van jullie missie en/of passie en leven zonder plan en jullie laten je met traagheid meedrijven doorheen jullie dagen. Jullie continueren door niets te doen en doen geen enkele poging om positieve veranderingen in jullie leven op gang te brengen. Niet iedereen is bedoeld om de massa te onderwijzen of een wereldfiguur te worden. Het zijn degenen onder jullie die stilletjes bezig zijn rondom en met jullie dagelijkse diensten, taken, werk, als jullie kleine, gestage verbeteringen in jullie Zelf aanbrengen terwijl jullie de Liefde/het Licht van der Schepping naar de Aarde stralen en van daaruit in de wereld, die de meest aangrijpende impact hebben op de negatieve omgeving van de Aarde.

Wij zoeken Werelddienaren op het niveau van gewone mensen.

Ieder van jullie is nodig om het collectieve bewustzijn van de massa te helpen verbeteren en te verfijnen.

Als jullie doorgaan (doorzetten) met de proeven en testen en uitdagingen van de transformatie, wensen wij jullie aanmoediging aan te bieden aan diegenen die zich hulpeloos voelen en vrees hebben dat er geen uitweg is uit het dilemma waarin jullie jullie Zelf aantreffen.

Willen jullie de geest niet openen voor de mogelijkheid dat er hulp beschikbaar is vanuit de rijken van het Goddelijke bestaan, dat daar beschikbaar is voor jullie een nieuwe manier van denken en een meer verfijnde manier van leven?

Jullie bidden en verzoeken heel dringend vaak om hulp; wanneer het echter niet in de vorm komt waar jullie je comfortabel mee voelen, ontkennen jullie het en verwerpen het. Gebeden worden altijd beantwoord; het antwoord is echter soms “NEE”, als jullie om iets vragen dat niet op één lijn is met jullie spirituele lotsbestemming.

Gebeden die om het hoogste goed vragen, manifesteren zich in grote en kleine wonderen en openen het pad voor een leven met gemak en gratie.

Gebeden van het ego wensenlichaam worden beantwoord door het jullie mogelijk te maken jullie eigen oplossingen te zoeken, welke zijn gemanifesteerd door jullie misvattingen en ongepaste acties.

De levenslessen worden geleerd door te ervaren wat jullie hebben gecreëerd. Het ego trekt disharmonie en ontevredenheid aan en het veroorzaakt dat de zoeker buiten het Zelf naar oplossingen en bevrediging zoekt. Jullie moeten leren bidden vanuit/met de zuiverheid van jullie hart en met intenties van de hoogste orde.

Wanneer jullie je Licht quotiënt verhogen, zullen jullie de magnetische aantrekkingskracht van het hart vergroten. Jullie moeten leren de overvloed die jullie wordt geschonken met dankzegging en een dankbaar hart te ontvangen.

Waarom beginnen jullie je Missie Uiteenzetting niet met een opsomming van de negatieve dingen die jullie in jullie leven zouden willen veranderen? Begin met verschillende kleine veranderingen in jullie leven en herinner, bij jullie Zelf te beginnen.

Wij verzekeren jullie dat als jullie een gezamenlijke inspanning doen en de gereedschappen gebruiken die wij jullie hebben gegeven, jullie zullen aanvangen te zien aangrijpende veranderingen in jullie leven.

Wij vragen aan jullie ons op de proef te stellen.

Bestudeer met een open geest de basisconcepten die wij hebben gegeven en langzaam maar getrouw, degene toe te passen en in praktijk te brengen waar jullie meest sterk mee resoneren.

Geef ons toestemming om jullie te begeleiden en te inspireren en door dit te doen, zullen jullie de krachten van de Hemel achter jullie hebben staan. Falen is er enkel als jullie opgeven, geliefden.

Tijd is van essentieel belang, want het is heel duidelijk dat de angst en de woede van de massa, de werkelijke betekenis van de natuurkrachten en de Aarde, veranderen en reinigen is in bespoediging en elke dag toenemende in intensiteit. Er is een intense polarisatie tussen de verschillende facties, en niet alleen op geïsoleerde plaatsen over de hele wereld, maar in ieder land, waarbij elk ras, elke cultuur, religie en politieke verbondenheid betrokken is.

(Polariseren: lichtstralen door terugkaatsing of breking ongeschikt maken om verder in bepaalde richtingen te worden teruggekaatst, tegengestelde ladingen doen aannemen, de tegenstroom opwekken).

Wij hebben jullie verteld dat de kloof tussen het Licht en de schaduwlanden wijder wordt en het is heel duidelijk zowel vanuit een verheven als vanuit een Aards standpunt. Wij zien de gebieden duidelijk die worden gebaad in het Levende Licht, dankzij jullie, de getrouwe, gelovige, Bewakers van Licht. Wij zien ook de kolkende wervelwinden van negativiteit en chaos opbouwen in een groot aantal landen, provincies, steden, plaatsen, buurtgemeenschappen en zelfs onder familie, gezinnen rond de wereld.

Wanneer jullie verstrikt raken in de verhandelingen van de redekunst (welsprekendheid, overredingskracht) van de wereldwijde nieuwsmedia, jullie kunnen het niet helpen, maar wees bewust dat er een voedende razernij van negativiteit is, deze wordt uitgespuugd in de luchtroutes van het bewustzijn van degenen die ontvankelijk zijn voor de vervormde boodschappen van sensatiezucht en scheiding.

Vrees voor ontbering, woede gericht op heersers, leiders en regeringen en een verontwaardigd gevoel van recht op goederen en diensten, zonder persoonlijke verantwoordelijkheid, zijn symptomatisch (verschijnselen niet van oorsprong) voor de intense vrees voor verandering die er plaats vindt binnen elk gebied van de wereld en in het menselijke bewustzijn.

Het is tijd voor het aanvangen van de volgende stap in het Ascentieproces en veel van de gevorderde aspiranten op het Pad worden al bekwaam en zijn verdiept in de procedures.

Op dit moment lijdt het geen twijfel dat degenen die op enigerlei wijze gevorderd zijn in spiritueel bewustzijn, hun ontwaken en evolutieproces bespoedigd zien als nooit tevoren in de historie van de wereld. Dit is zodat zij kunnen handelen als overbrengers en uitleggers van de Universele Wet en Kosmische Waarheid.

Jullie, de aspiranten op het Pad, worden bekwaam met het bouwen en gebruiken van meerdere Piramiden van Licht/Kracht in de Vijfde Dimensie, als jullie langzaam maar zeker gewend raken een aan lagere Vijfdimensionale omgeving. Jullie hebben de paden naar de Lichtsteden geopend, zodat jullie geleidelijk hogere en meer verfijnde Lichtfrequenties kunnen opnemen. Jullie zijn jullie Zelf ook aan het voorbereiden om op regelmatige basis in wisselwerking te staan via communicatie met de vele facetten van het Hogere Zelf en de grote Wezens van Licht.

De roep tot hereniging begint voor velen van jullie te klinken, waarbij jullie Ziellied van hogere frequentie, de verschillende facetten van jullie Overziel/Hogere Zelf bereikt. Als jullie de trillingspatronen verfijnen en jullie Energetische Handtekening een bepaald niveau van harmonie bereikt, zal jullie Ziellied aanvangen te weergalmen door de hogere Vierde en in de lagere Vijfde Dimensies.

Terwijl jullie de mysteries van de Kosmische Waarheid bestuderen en erin graven, zullen jullie een reservoir aan kennis opbouwen waaruit jullie kunnen putten wanneer nodig. Als jullie meer toegang verkrijgen tot jullie Heilige Geest, zal het lijken alsof jullie hebben ingetapt op een Kosmische Bron van informatie. In het begin echter zal het jullie eigen oude uitgebreide verleden zijn dat jullie ter beschikking is gesteld. Jullie worden steeds gevoeliger voor ideeën, concepten en complexe informatie en jullie zullen de mogelijkheid verkrijgen om naar believen gebruik te maken van deze rijke bergplaats aan informatie.

Het is mede tijd voor een verbazingwekkende overdracht van wijsheid en historische ervaringen voor degene onder jullie die in de laatste fases zijn van de terugkeer naar balans en harmonie binnen de hogere frequentie niveaus van de Vierde Dimensie.

Op het juiste moment, jullie zijn geprogrammeerd om Geheugenzaadatomen van Bewustzijn uit te wisselen met sommige van jullie Hogere Zelf Ziel Fragmenten.

Ieder van jullie zal worden begiftigd met enkele van de unieke hogere frequentie ervaringen die jullie Zielvonken hebben ervaren en jullie zullen ze de jouwe schenken. Dit maakt allemaal deel uit van het Ascentieproces wat nu aan de gang is.

Voor sommige van jullie zal deze informatie verwarrend zijn; velen van jullie ervaren dit proces in variërende gradaties tijdens jullie nachtelijke vertoeven of meditatie. Daarom wensen wij jullie een basisbegrip te geven van wat er plaats vindt op de verschillende niveaus van Ascentie.

Zoals jullie evolueren en vaardig worden in het delen van jullie wijsheid met anderen, zullen jullie meer en meer gevoelig worden voor de subtiele berichten, concepten en ideeën van jullie gidsen, leraren, engelenhelpers en de ver-Licht-de meesters van de hogere rijken.

Wanneer jullie de informatie die jullie hebben vergaard, hebben omgezet in wijsheid en een levend voorbeeld zijn geworden van elk nieuw gevorderd niveau van bewustzijn, dan zijn jullie gekwalificeerd om de concepten aan anderen te onderwijzen. Jullie moeten ervaren wat jullie als leraar overbrengen en een lichtend voorbeeld worden, wat de meest effectieve manier is om de aandacht van anderen te trekken.

Onthoud, mijn dapperen, in elk tijdperk en elke grote cyclus worden Kosmische Wijsheid en Goddelijke Waarheid beschikbaar gesteld aan mensen met een open geest en liefdevolle harten.

Submissie aan de Wil van onze Vader/Moeder God betekent het naleven van de Universele Wetten zoals deze aan jullie geopenbaard zullen worden. Een Zelfmeester streeft er altijd naar om de hoogste keuzes te maken, heeft een brandend verlangen om anderen van dienst te zijn en ze zijn altijd verantwoordelijke voor hun eigen daden.

Een waar kanaal van Kracht en Licht in de materiele wereld is een bewuste belichaming van Goddelijkheid – een bewaarder van Goddelijk Principe.

Roep ons aan en sta ons toe de weg te Verlichten zoals jullie voorwaarts reizen naar de toekomst.

Er wordt heel innig van jullie gehouden.

IK BEN Aartsengel Michael.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

GEAVANCEERDE INFORMATIE OVER ONS UNIVERSUM EN DE VELE SUB-UNIVERSUMS.

Overdracht via Ronna/ Gewijd Schrijfster **

Bijgelicht door Aartsengel Michael

***MEMBRANEN OF HOLOGRAMMEN VAN LICHT:

Dit Universum is ingesloten in een kristallijne membraan van Licht dat het scheidt van andere Universums. Ons Universum wordt in een opwaartse SPIRAAL VAN LEVEND LICHT getrokken.

Ons Universum en de vele Sub-universums ondergaan het maken van een enorme sprong naar een nieuwe LICHTCREATIE.

De planeet Aarde is geleidelijk aan het bewegen naar en in een nieuwe elektromagnetische baan. Er zijn duizenden onderaardse kamers in de Aarde waar kristallijne velden van Adamantine deeltjes zijn opgeslagen en nog opgeslagen worden om te worden gebruikt Aarde te helpen bij het Ascentieproces. Ieder Sub-universum heeft zijn eigen unieke elektromagnetisch spectrum van Licht. Jullie vragen je wellicht af, hoe ziet een Universum eruit? Er is een veelvoud aan maten en vormen met een oneindige verscheidenheid aan componenten.

***Deze Sub-universele Goddelijke Blauwdruk was primair ontworpen om het Vader God/Schepper Zoon (ZON) aspect van de Schepping te ervaren, met onze Moeder God/Schepper Dochter in ondersteunende posities. Andere Sub-universums keren de volgorde van prominentie om, weer anderen hebben een verscheidenheid aan Overbelichtende componenten en combinaties. Wanneer het Goddelijke experiment in dualiteit en polariteit tot een einde komt, zullen de mannelijke en vrouwelijke aspecten van de Schepper opnieuw verenigd en gelijk worden.

***Er zijn enorme Schepperstralen die de trillingspatronen van de Sub-universums vormen. Elk Sub-universum heeft een specifiek aantal God Stralen (sommige meer en sommige minder dan de twaalf stralen van ons Sub-universum). Deze God Stralen zenden Stralen uit van de kwaliteiten, deugden en talenten die in het creatieve proces voor elk Sub-universum moeten worden opgenomen.  Elk Sub-universum heeft zijn eigen Goddelijke Blauwdruk voor het creatieve proces dat zich binnen de grenzen van het Sub-universum moet manifesteren.

***Er zijn Piramiden van Licht in elke regio van Ruimte of Dimensie, waar de Adamantine deeltjes van Schepperslicht worden opgeslagen in Grote Piramides van Levend Licht. Er zijn ook Tijdcellen van Bewustzijn, evenals oude Wit Vuur Geheugenzaadatomen, opgeslagen daar om te worden gebruikt door de Wezens van Licht wiens bestemming het is om wonderbaarlijke nieuwe creaties te manifesteren en vervolgens dit uit te stralen in de grote Leegte.

***TIJDCEL van BEWUSTZIJN: Een sub-eenheid binnen een Goddelijke Blauwdruk welke een schema bevat voor een gespecialiseerd programma of experiment binnen een Sub-universum.

Tijdcellen van de Hogere Schepping openen zich nu en zullen toegankelijk zijn voor diegenen wiens frequentiepatronen zijn afgestemd op de hogere Mentale Vlakken van bewustzijn.

Engelzegeningen, Ronna

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*

775-856-3654   www.StarQuestMastery.com

* Email: RonnaStar@earthlink.net

*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​ ã 2000/2021.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Vertaald door Anja       

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Ronna Herman is internationaal bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970. De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht, Laat het Licht zijn).

Ronna Vezane