Aartsengel Michael “Toegang Verkrijgen tot je Hogere Kracht Potentieel” / Doorgegeven via Ronna Herman, LM-12-2015 (December 2015)

Aartsengel Michael
“Toegang Verkrijgen tot je Hogere Kracht Potentieel”

Doorgegeven via Ronna Herman, LM-12-2015 (December 2015)

Geliefde Meesters, het doel van Ascentie voor de mensheid, in dit tijdperk van de Aardse ervaring, is om alle overblijvende Ziel Fragmenten van het individuele Ziel Zelf binnenin de Derde en Vierde Dimensies te integreren. Dit zal een hereniging initiëren met jullie Spirituele Triade, een Heilig Facet van jullie Goddelijke Zelf, welke jullie terugkeer afwacht in het eerste subgebied van de Vijfde dimensie. Dit is het belangrijkste doel van de mensheid voor deze ronde van de evolutie.
Herinner je, de GEHELE Schepping – het Omniversum op alle niveaus – is Kosmische Energie, wat voort gestuurd werd vanuit de Hart-Kern van de Opperste Schepper. Deze energie is samengesteld uit vibrationale frequenties van eindeloze variaties, welke onderling met elkaar penetreren, en nochtans afgescheiden zijn van elkaar door de variatie in de Licht frequentie patronen. Het Licht/de Energie van de Schepper bevat alle componenten van de Schepping, en deze talloze Ingezaaide Patronen van Licht maken de complexiteit op van de vele niveaus van de materiële manifestatie. De gebruikte termen om de veelvoudige niveaus van de Schepping te omschrijven, zoals“Dimensies en Subdimensies,” worden gebruikt om duidelijkheid en begrip te brengen van de zeer ingewikkelde natuur van de werkelijkheid waarin de gehele Schepping bestaat.
Wij hebben de stadiums of niveaus van het Ascentieproces gedefinieerd waar die de mensheid momenteel ervaart als “STADIUMS VAN DE EVOLUTIE.” Nadat jullie terugkeren naar balans en jullie mentale, emotionele, fysieke en etherische lichamen harmoniseren binnenin het trillingsgebied van de Derde Dimensie, zijn jullie gereed om je te focussen op de Vierde Dimensie en de Emotionele-Astrale Gebieden.
De meesten van de geavanceerde Zielen die incarneerden in de laatste vijftig jaren of zo, kwamen binnen met hun Derde Dimensionale Ziel Fragmenten al geharmoniseerd en geïntegreerd, en velen kwamen ook binnen met een goed geïntegreerd gedeelte van hun Vierde Dimensionale Fragmenten. Deze dierbare Zielen zijn degenen die ermee instemmen om in/naar de dichtheid te zinken van de Derde- Vierde Dimensionale illusionaire dichtheid, zodat zij de Voorhoede/Wegwijzers zouden kunnen worden die de Weg zouden leiden naar het spiraalsgewijze  opwaarts gaande Pad in/naar de entree rijken van het Vijfde Koninkrijk. Als deze dappere Licht Dragers opgetild zijn, zo ook is de Aarde en de gehele mensheid dat.  
Een periode van grote ontkenning introduceert de volledige overgang uit het Vierde Menselijke Koninkrijk (de Vierde Dimensie). Je moet de uitdagingen en tests van het vierde stadium van het Ascentieproces ervaren, zodat je terug mag keren naar het oorspronkelijk ontworpen pad van Licht en schaduw, om de reis van dualiteit te voltooien. Door dit te doen, zal je toegang verkrijgen in/naar het Vijfde Koninkrijk van de Heilige Triade, wat de fundering van de Vijfde Dimensionale werkelijkheid is.
(Ieder persoon diens ontkenningsproces varieert, wat afhankelijk is van de overdekking van negatieve vibrationale patronen die zij binnenin dragen vanuit zijn/haar vele vroegere levenservaringen.)
Aan het einde van het Vierde Dimensionale stadium, zullen de vele Fragmenten of Ziel extensies van je Ziel-Zelf van binnenuit de Derde/Vierde Dimensies teruggekeerd zijn naar het centrum van oorsprong binnenin je Diamanten Kern God Cel. Je doel is om een levende, bewuste geïntegreerde, ziel-bezielde persoonlijkheid te worden. Een ziel-geïnspireerde geest zoekt en geeft verlichting door. Te zijner tijd, zal je intappen op je hogere, intuïtieve natuur, wat jou zal helpen bij het ontwikkelen van een meer verfijnd en uitgebreid inzicht. Een voltooiing van het Vierde Stadium van Evolutie zal resulteren in een fusie van Liefde/Intelligentie tussen de Ziel en de persoonlijkheid.
Ja, het is mogelijk om deze spirituele staat van Ziel-besef te bereiken terwijl in het fysieke voertuig. Op dit moment, zijn vele SterrenZaad Zielen dichtbij het volbrengen van dit doel. Het zal een algemeen gebeuren worden gedurende de volgende twintig jaren of zo, en de Ascentie van de mensheid zal tijdens deze eeuw versnellen. Deze unieke fase van Ascentie was ontworpen om een “Groep Ascentie” te zijn, waardoor groepen van gespecialiseerde Zielen, welke gezamenlijk naar voren kwamen in/naar dit Subuniversum, geleidelijk herenigen. Jullie reis in afgescheidenheid is compleet, en jullie sluiten je wederom gezamenlijk bij elkaar aan terwijl jullie dit verbazingwekkende avontuur terug in/naar de hogere rijken van Licht en leven beginnen.
Jullie zullen leren dat om een ZELF-MEESTER te worden, jullie: ZELF-BESLIST *** ZELF-GECONDITIONEERD *** ZELF-BEWUST *** ZIEL-BEWUST moeten zijn.
Een Zelfmeester is toegankelijk voor de omringende omgeving, ondertussen de waarnemer zijnde van de alledaagse levenservaringen vanuit een hogere uitkijkpost. Jullie zullen leren wat het betekent om “In de wereld te zijn, maar er niet van te zijn.” De aard van de Ziel is Liefde; daarom, zullen jullie beginnen te ervaren overvloedige vreugde en uitstralende Liefde van binnenuit jullie Hart/Ziel. Jullie zullen nog steeds persoonlijk en fysieke ongemak ervaren; echter, jullie zullen de wijsheid en de gereedschappen hebben om het te transcenderen. Het belangrijkste doel van de Ziel om in een lichaam te incarneren is niet om te leren; diens wens is om te ervaren. In diens oorspronkelijke rijk, heeft de Ziel het Kosmische Bewustzijn. De Ziel neemt een fysiek voertuig aan om de fysicaliteit te ervaren, en in die staat van Zijn streeft Het naar besef en begrip via uiteenlopende gradaties van het fysieke brein-bewustzijn. Het belangrijkste doel van een Ziel-bezielde persoonlijkheid is om vaardig te worden om in/naar het Fysieke Vlak de hoogste frequenties van het God-Bewustzijn te brengen dat hij/zij kan belichamen en in/naar de wereld uit kan stralen. Dit resulteert in verlichting en Zelfmeesterschap.
Door het proces van integratie en assimilatie, herenigt het Ziel Zelf langzaam alle Fragmenten van Zichzelf binnenin de Derde en Vierde Dimensies in het fysieke voertuig, daarmee een ziel-bezielde persoonlijkheid creërend. De Wil van de Ziel en de wil van de menselijke persoonlijkheid moet vermengen om uit te lijnen met het volgende hogere niveau van God-Bewustzijn. Denk eraan, de ziel is slechts een vage reflectie/facet van Diens originele God-Zaad Atoom in dit Subuniversum. Het ultieme doel van de Ziel is altijd geweest om uiteindelijk terug te keren naar een staat van Goddelijk Bewustzijn.
Terwijl in een fysiek voertuig, binnenin dit Zonnesysteem, en tijdens deze tijden van transformatie, omvat jullie terugreis uit de materialiteit het ervaren en harmoniseren van de uiteenlopende Sub-Dimensionale niveaus van het waarnemingsvermogen – of wat aangewezen werd als STADIUMS VAN BEWUST BESEF – wat het corrigeren en harmoniseren verplicht van uiteenlopende negatieve gedachtevormen van bewustzijn in de vele ziel fragmenten die je doorheen de tijdperken gecreëerd hebt. Door dat aldus te doen, integreren jullie geleidelijk deze kostbare Facetten van jullie zelf. Mettertijd, op deze reis van Ascentie, zullen jullie alle lagere frequentie Ziel Fragmenten integreren die jullie gecreëerd hebben. En jullie zijn nu in het proces van het downloaden, via jullie ziel Ster, van alle hogere frequentie Facetten van Ziel-bewustzijn.
De Superbewuste Geest en de Ziel werken in harmonie met elkaar, wanneer een persoon eenmaal begint te ontwaken tot en luistert naar de innerlijke stem van Spirit, begint het Ziel Zelf diens opslagplaats van mentale en emotionele wijsheid te downloaden, via Diens Geheugen Zaad Atomen, in/naar het fysieke, emotionele, mentale en etherische Wezen van het individu. Deze geheugencellen van bewustzijn worden zorgvuldig in de gaten gehouden en gekalibreerd om van geen hogere frequenties te zijn dan het fysieke voertuig kan accommoderen. Deze gedachtevorm patronen zullen geleidelijk in Lichtquotiënt toenemen, samengesteld uit hogere frequentie energie, terwijl de aspirant voortgaat op het Pad van Licht. In geleidelijke stadiums, is er een fusie of bewuste vermenging van de Ziel en het ego-verlangende lichaam/de persoonlijkheid, totdat een punt van evenwichtigheid bereikt is. Dit wordt een “Ziel Vermenging” genoemd waardoor de zoeker een Ziel-bezielde persoonlijkheid wordt. De Vierde Dimensie zou een “overgangswerkelijkheid” genoemd kunnen worden, want dit is waar de mensheid begint om alle noodzakelijke voorwaarden van het verleden los te laten. Het Vierde Dimensionale rijk is meer emotioneel van nature, en daarom, begint de natuur van het hart en het gevoel de belangrijk focus te zijn. De ouden noemden het het “rijk van Maya of illusie”.
Het collectieve massale bewustzijn van de mensheid creëerde de lagere drie dimensionale niveaus, welke zijn de Astrale Vlakken van de Vierde Dimensie, en dit is waar de meesten van de mensheid mentaal bestaan totdat zij geleidelijk naar binnen beginnen te keren en te luisteren naar de duwtjes van hun Hogere Ziel Zelf. De ego-verlangde persoonlijkheid is de meester manipulator van dit rijk, en het dringt er onophoudelijk bij je op aan om naar meer bevrediging en geluk  te streven via sensatie en verwerving. Wanneer het Vierde dimensionale stadium van besef bijna voltooid is, verbind jij je met je Heilige Triade, via de Antakarana, hetgeen een directer Levens- Lichtstroom is van je God-Zaad Atoom. Op dat moment, begint een Geheugen-Zaad Atoom, opgeslagen in de Wortelchakra aan de basis van de ruggenwervel, geleidelijk spiraalsgewijs naar boven te gaan door de Licht Staaf van Kracht, voort de wervelkolom, en verankert dan binnenin de Pijnappelklier. Dit, op diens beurt, zal een ander Geheugen Zaad Atoom activeren van het hogere besef – je nieuwe Goddelijke Blauwdruk voor het komende tijdperk — binnenin de Pijnappelklier.
Je zult beginnen in te tappen op je innerlijke kracht potentieel als je in/naar de hogere subniveaus van de Vierde Dimensie verhuist. Materie wordt vloeibaarder, en daarom, wordt het gemakkelijker om te manifesteren wat je wenst. Dat is waarom je moet leren om daadkrachtig te zijn en je gedachten met een duidelijke intentie te focussen. Een gedisciplineerde geest linkt de schakels van gedachten in een juiste orde aaneen. Het is wezenlijk belangrijk voor jou om te begrijpen dat versplinterde gedachten nadelig zijn voor je voortgang. Leven in het huidige moment – in het NU moment – is een kritisch component in het bereiken van Zelf-meesterschap. Mentale inspanning is vereist om succesvol het pad van verlichting te bereizen.
Geleidelijk, zal een goed deel van je geheugen van vroegere gebeurtenissen beginnen te vervagen als je uit het rijk van het instinctieve brein, de geest verhuist in/naar de rijken van de kosmische stroom van kennis en je Heilige Geest. Belangrijke karakteristieken van een Zelfmeester zijn gefocuste waarnemende bekwaamheden en schadeloos in gedachte, woord en daad. Als een aspirant op het pad, zullen steeds grotere kosmische waarheden aan jou geopenbaard worden. Niettemin, je zou je bewust moeten zijn dat de mindere principes van tijdloze wijsheid constant uitgebreid zullen worden om de unieke regels, wetten en waarheden van het volgende niveau van bestaan te incorporeren in de nooit-eindigende cyclus van de Ascentie in het Bewustzijn.
TERWIJL JIJ JE VOORBEREIDT OP DE ENTRÉE IN/NAAR EEN VIJFDE DIMENSIONALE OMGEVING, ZAL JE EEN OPWAARDERING ERVAREN VAN JE EMOTIONELE HOUDING EN EEN VERHOGING IN JE MENTALE KUNDIGHEID.
Het is belangrijk dat je niet wegloopt van “onafgemaakte zaken,” maar in je huidige omgeving (omstandigheden) blijft, terwijl je beslist wat je “voorbestemde passie” is (of wat je volgende stap in/naar Zelf-besef zal zijn). Je moet de belangrijke kwesties oplossen en harmoniseren die binnenin je auragebied overblijven – de oude op handen zijnde zaken. Met andere woorden, als jouw thuisleven in chaos is, of als je ontevreden bent op de werkplaats of in welke van jouw persoonlijke relaties dan ook, is er innerlijk werk dat gedaan moet worden voordat je harmonie en balans in je externe wereld kunt manifesteren.
Neem een inventaris op en probeer te ontdekken wat voor lessen geleerd moeten worden vanuit iedere situatie. Probeer het beste in iedereen te zien, en streef er bewust naar om een aanpassing in je houding te maken. Ieder persoon waar je mee wisselwerkt, en iedere situatie die iedere dag aan jou gepresenteerd wordt welke een impact op je maakt, bevat een les om geleerd te worden.
Het grootste iets dat iedereen terughoudt van Zelf-meesterschap te bereiken en de schoonheid, overvloed, vreugde, vrede en harmonie op te eisen – wat het Goddelijke Geboorterecht is voor de gehele mensheid – is angst. Angst om te mislukken; angst voor het onbekende; angst voor succes, en van uit de comfortzone van je huidige bestaan vandaan te gaan.
Wij hebben eerder verklaard, dat jullie Aardse contract voor dit leven in de definitieve stadiums van voltooiing is, en dat is van toepassing op iedere Ziel op Aarde. Wij hebben verklaard dat het Goddelijke Plan naar de volgende fase of het volgende niveau verhuist is – de tijd loopt naar diens einde – en dit betekent dat iedereen voorwaarts moet gaan op het spiraal van Ascentie. Dit betekent ook dat ieder persoon op Aarde een kans gegeven wordt om een nieuw “Galactisch Contract” te schrijven. Dat betekent het documenteren van je Toekomst of je toekomst zal voor jou besloten worden, en het zal bij lange na niet zo opwindend en gevuld met potentieel zijn. Ieder persoon moet verantwoordelijkheid nemen voor diens eigen verleden, heden en toekomst. Het is belangrijker dan ooit om “UW ZELVE TE KENNEN”.
Mijn dappere Dragers van het Licht, op één niveau, is het collectieve bewustzijn van de mensheid dieper verhuist in/naar een gevoel van afgescheidenheid, angst voor geweld, en verontrusting over wat de toekomst bezit. Echter, er is een andere band van het menselijke collectieve bewustzijn dat meer overheersend aan het worden is, want deze groeit dagelijks exponentieel in kracht. Deze overdekking van bewustzijn wordt met Onvoorwaardelijke Liefde, hoop, verlangen naar vrede en harmonie onder de gehele mensheid doordrongen. Wij vertellen jullie dat de tweede band van bewustzijn – de band van Licht – de schaduwen van angst en afscheiding aan het overwinnen is en zal overwinnen. De voortgang van de kosmos in het evolutionaire spiraal voor de terugkeer naar het hogere bewustzijn onder alle Facetten van de Schepping zal niet vertraagd of ontkend worden. Jullie beginnen werkelijk te begrijpen, en het hunkeren binnenin is sterker en meer onweerstaanbaar aan het worden als jullie steeds hoger reiken op jullie persoonlijke heilige reis. Aan het begin van deze Sub-Universele reis, waren wij in volmaakte verstandhouding en fijn met elkaar afgestemd. Samen, keren wij langzaam maar zeker terug naar die prachtige staat van Eenheid.
Ik ben jullie trouwe vriend en constante metgezel,
IK BEN Aartsengel Michael.
Vertaling: Cobie de Haan –  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.