AARTSENGEL MICHAEL – TOEGANG VERKRIJGEN TOT DE WIJSHEID VAN HET HOGERE ZELF

AARTSENGEL MICHAEL TOEGANG VERKRIJGEN TOT DE WIJSHEID VAN HET HOGERE ZELF

Gechanneld door: Ronna Herman Vezane  – Januari 2022

Geliefde meesters, Ascentie betekent het verkrijgen van een helderder bewustzijn van het Zelf, en het accepteren van het feit dat jullie een Wit Vuur Zaad Atoom Facet van onze Moeder/Vader God zijn.

Naar mate jullie dieper en dieper in jullie Zelf graven, komen jullie tot het realiseren van jullie intieme verbinding met ALLES DAT IS.

Wanneer jullie eenmaal de voortreffelijke gelukzaligheid hebben gevoeld van een hart-tot-hart verbinding met onze Moeder/Vader Goden jullie  in staat zijn om volledig de Adamantine Deeltjes van Liefde/Licht aan te trekken, aan te doen (als het dragen van kleding), wordt jullie verlangen naar liefde geleidelijk vervuld. De honger naar levensonderhoud zal ook gestild worden en jullie zullen de kracht, wil en vastberadenheid krijgen die jullie nodig hebben om de missie op Aarde met vreugde te voltooien.

Energie wordt gegenereerd via de frequentiepatronen van aantrekking, in plaats van patronen van weerstand of wrijving. Gedachten, woorden en emoties hebben een nuttig of een nadelig effect op het fysieke voertuig en ze creëren ook een bepaalde frequentieband binnen jullie auraveld en daar buiten. Daar door wordt jullie werkelijkheid op het fysieke vlak gecreëerd. De wetten van het universum stellen dat “jullie altijd moeten ervaren wat jullie creëren.”

DENK AAN DAT: HET GESPROKEN WOORD IS DE TAAL VAN DE FYSIEKE WERELD. DE TAAL VAN SPIRIT BESTAAT UIT LICHT, HEILIGE GEOMETRIE, BEELDSPRAAK, BEELDWERK, GELUID EN KLEUR. WANNEER JULLIE DE VERFIJNDE FREQUENTIE VAN LIEFDE OVERAL OM JULLIE HEEN UITSTRALEN, ZULLEN DE NEGATIEVE KRACHTEN JULLIE NIET BEÏNVLOEDEN.

Mijn dapperen, jullie moeten een zijrivier worden van de Rivier van Leven, een kanaal, een bedding voor de Goddelijke kracht van de Schepping.

Stagnatie begint onmiddellijk wanneer de stroom van Adamantine Deeltjes in en door jullie Heilige Hart stopt. Als jullie een Wachter van Licht worden, zal het aura groeien en gloeien als jullie verlicht worden door de uitstraling van Spirit.

Jij, jullie, de buurt, de stad, de staat, provincie en het land hebben allemaal een auraveld, of het nu licht of schemerig is. In het hart en in de ziel van elk land moet nieuw leven worden geblazen. Wanneer het eenheidsbewustzijn verloren gaat, begint de spirituele levenskracht van een land af te nemen. Onthoud dat alles wat bestaat een aura heeft.

De goddelijkheid en ontzagwekkende kracht van de Schepper zit in alles!

Vele Zielen zijn wat men geestelijk bankroet zou kunnen noemen, want ze hebben ofwel hun toegewezen hoeveelheid Adamantine Deeltjes van Leven/Licht opgebruikt en zijn nu zo doordrenkt van de lagere frequenties van de Derde en Vierde Dimensionale wereld dat ze niet langer de kosmische rivier van het Leven kunnen aanboren en het volledige spectrum Licht van de Schepper er uit tevoorschijn kunnen trekken. Of ze zijn sinds de vroege kinderjaren niet in staat geweest om het vereiste niveau van harmonieuze frequentiepatronen te bereiken om hun toewijzing van Adamantine Deeltjes die in hun Heilige Hart zijn opgeslagen te ontsteken.

Helaas nemen veel dierbare Zielen het grootste deel van hun toegewezen Schepperslicht met zich mee de dood in. Dit zijn de gekwelde zielen die zich onbemind voelen en een leven hebben geleid van lijden en vaak isolement of geweld, dit werd gecreëerd door een gevoel van hopeloosheid, gevoelens van zelfhaat en minderwaardigheid. Ze richten hun haat en frustratie vaak naar buiten en geven anderen en het lot de schuld van hun mislukkingen, terwijl ze zich er de hele tijd niet van bewust zijn dat zij de bron zijn van hun eigen pijn en lijden.

Veel van deze dierbaren kiezen er voor om naar voren te komen op wat het lagere spectrum van Schaduw en Licht zou kunnen worden genoemd.

Op zielsniveau kozen ze de overlapping voor het levensdrama dat ze zouden ervaren, omdat ze bepaalde onevenwichtige frequentiepatronen uit het verleden wilden overwinnen. Vaak is het pad dat ze kozen echter een te grote uitdaging en vallen ze terug in de negatieve patronen van vele vruchteloze levens. Wie de minste keuzevrijheid heeft, wordt gedreven door obsessie, verslavingen en onbewuste impulsen. Ze worden beheerst door negatieve invloeden uit het verleden die heel moeilijk te corrigeren zijn.

Onthoud, lieve harten, jullie worden door niemand anders beoordeeld dan door jullie zelf, en jullie zullen altijd de kans krijgen om vroegere overtredingen te overwinnen. Zelfvergeving is de eerste stap in het helen van het verleden en het opnieuw verbinden met de innerlijke kracht.

Het lijkt misschien harteloos en onverschillig maar; een Meester van het Zelf zal echter geleidelijk een einde maken aan relaties met mensen met wie ze niet langer in harmonie zijn. Er zou geen oordeel moeten zijn, alleen een geleidelijke loslaten en een terug trekken of verbreken van alle energiekoorden van gehechtheid. Het is meestal de andere persoon die de relatie beëindigt, omdat ze niet langer de “emotionele energie” kunnen ontvangen die ze nodig hebben van de verlichte persoon.

Zoveel eenzame zielen zijn op zoek naar hun zielsverwanten, en dit vindt plaats over de hele wereld naar mate meer en meer zielen een bepaald niveau van innerlijke harmonie bereiken. Voor miljoenen van jullie is dit de tijd dat jullie Ziel het verste punt van Zijn reis van afscheiding heeft bereikt, en jullie zijn nu te midden van de reis van “hereniging en integratie”.

Jullie ziel is geleidelijk geinfuseerd met een Goddelijke ontevredenheid die, zeg maar, langzaam in het bewustzijn filtert en jullie hebben je naar binnen gekeerd om het ego te temmen en opnieuw te verbinden met de Ziel, de Overziel en de meerdere facetten van het grotere Zelf. Jullie hebben nu het potentieel om te verbinden met de vele Facetten van Zielfamilie, het Hogere Zelf, de vele OverZielen en de Godsstraal (IK BEN Aanwezigheid).

Aan de andere kant hebben veel zielsverwanten vergelijkbare zielsvibratiepatronen, maar hebben niet noodzakelijk vergelijkbare fysieke patronen in de aura. Zielfrequenties zijn sterker dan fysieke frequentiepatronen, en ze zijn sterker wanneer je in een emotionele, oprechte staat bent. Als de uitstraling sterk genoeg is, is de schoonheid van de Ziel doorgaand aan het schijnen; het kan echter niet sterk genoeg zijn om de fysieke, emotionele en mentale eigenschappen die niet met elkaar in harmonie zijn, om zo een duurzame, bevredigende relatie te creëren.

Fysieke relaties zijn op zijn best, moeilijk op het aardse vlak, en vooral wanneer iemand streeft naar Zelfmeesterschap en jullie zijn in het proces van ‘het Zelf kennen’, wat leidt tot constante, transformerende veranderingen van binnen en van buiten.

Mijn dapperen, vergeet nooit dat jullie eeuwig en onsterfelijk zijn.
Het fysieke lichaam is een tijdelijke tempel waarin God huist.
Het Heilig Hart is de tempel van de Ziel; daarin is de Essentie van het leven waar ware liefde verblijft, en waar het bewustzijn van Oneindigheid begint.

De Diamanten Kern God Cel in het Heilige Hart bevat de Twaalf Stralen van God Bewustzijn, dit zijn etherische kristallen prisma’s van gebroken Licht, Stralen genaamd, die de Essentie van Creatie uitstralen.

De dood is een metamorfose, een verandering van de mantel van vlees voor een mantel van licht. Je hebt maar één leven en dat is eeuwig.

Jullie hebben tijdens de reis door de eeuwigheid vele rollen aangenomen; jullie zijn echter zoals jullie in het begin waren, in het Heilige Hart: een Goddelijk kind van de Opperste Schepper.

Gechristend worden” is jullie innerlijke Goddelijkheid realiseren en dan feilloos de leiding van jullie God Zelf volgen.

In de hogere rijken is jullie voertuig van Licht puur, perfect en onverwoestbaar. Stel jullie een heelheid voor die nooit is veranderd en geen onvolkomenheden heeft.

Gecentreerd blijven in het Heilige Hart handhaaft de verbinding met de hogere niveaus van Godsbewustzijn en verzekert een gestage stroom van Schepperslicht, Liefde en Leven. Het bovenbewustzijn is een magneet voor hogere, Goddelijke waarheid. Het begeertelichaam is een genererende kracht in elke persoon. Jullie worden gedomineerd door ofwel het ego-begeertelichaam, dat wordt beheerd door de fysieke zintuigen, of het spirituele ‘rechtvaardige’ verlangenslichaam, dat wordt beheerd door het Hogere Zelf. 

De onbewuste, subjectieve geest wordt geregeerd door de bewuste geest en conditionering uit het verleden. Het wordt geprogrammeerd en geherprogrammeerd door trillingsinvloeden, waarbij de lagere, negatieve gedachtevormen uit het verleden jullie ervan hebben overtuigd dat jullie zondig, zwak, onvolmaakt en inferieur zijn. Door vele ervaringen in vorige levens hebben jullie een krachtige draaikolk van twijfel, depressie, angst, schaarste en slopende ziekte gecreëerd, die tot voortijdige dood leidt.

Deze schadelijke gedachtevormen zijn keer op keer herhaald totdat ze stevig verankerd zijn in het onbewustzijn van ieder individu, evenals binnen de collectieve bewuste geloofsstructuur, totdat ze de geaccepteerde realiteit van de massa worden.

De Heilige Geest kent altijd de waarheid en zal uiteindelijk de misvattingen van de bewuste geest teniet doen, die opnieuw kunnen worden geprogrammeerd terwijl jullie er naar streven om de onbewuste geest te zuiveren van negatieve invloeden. De Heilige Geest is de directe verbinding met de Goddelijke Geest. Matiging in alle dingen resulteert in evenwicht, balans en een gevoel van welzijn.

Meester van het Zelf leidt tot beheersing van de fysieke emoties en de denkprocessen van de lagere geest. Een Meester van het Zelf staat stevig gecentreerd in het Heilige Hart te midden van chaos en verandering, vasthoudend aan de wijsheid van de Heilige Geest ─ terwijl het kracht en begeleiding verzamelt van onze Vader/Moeder God – altijd een observeerder van het proces terwijl alle illusie langzaam vervaagt.

Ascentie betekent een helderder bewustzijn van het Zelf bereiken en het feit accepteren dat jullie een verlengstuk zijn van onze Moeder/Vader God.
Wanneer jullie beginnen met het proces van het integreren van de vele facetten van het Hogere Zelf, zullen jullie ook hogere creatieve vermogens aanboren. Jullie moeten leren een staat van alerte ontspanning te perfectioneren, waarbij jullie zowel medeschepper als observeerder van het proces zijn. Jullie moeten geduldig zijn, want er is een voorbereidende fase die gevolgd moet worden in het proces van het activeren van hogere bewustzijnskrachten en attributen.

De taal van het onbewuste en het onbewustzijn is voornamelijk beeldspraak, beeldwerk. Het activerings- en integratieproces van het onbewuste, het bewuste en het bovenbewuste wordt enorm versneld door het doelbewust oefenen van het perfectioneren van verbeeldings- en visualisatievaardigheden.

Het perfectioneren van tele-gedachtevaardigheden vereist een intense wil om te slagen, samen met vastberadenheid en concentratie.

Progressie naar de hogere rijken van bewustzijn is een geleidelijk ontwakingsproces, waardoor jullie ontwaken voor de duwtjes en wijsheid van jullie ZielZelf, en jullie Hogere Zelf-Overziel. Wanneer jullie het Pad van Verlichting betreden, initiëren jullie het proces van het ontwikkelen van een bewust, indachtig gewaarzijn. Jullie moeten je eerst concentreren op de fysieke aspecten van jullie Wezen: het fysieke voertuig, het chakrasysteem, de emotionele aard en de mentale vermogens. Geleidelijk, in de loop van de tijd, terwijl jullie balanceren, harmoniseren en een zekere mate van eenheidsbewustzijn integreren in jullie fysieke Staat van Zijn en zijn jullie gereed om toegang te krijgen tot de trillingspatronen, wijsheid, eigenschappen en vermogens van de hogere Vierde- en lagere Vijfdimensionale werkelijkheden. Dit is het fundamentele transformatieproces dat Ascentie in Bewustzijn wordt genoemd.

Deze procedure omvat het samenvoegen, balanceren en integreren van de rechter- en linkerhersenhelft, toegang krijgen tot de Heilige Geest, evenals het balanceren en harmoniseren van de zeven etherische geestcentra in het fysieke lichaam, het chakra-systeem genoemd. Terwijl jullie het Kundalini-vuur ontsteken dat is opgeslagen in de Wortelchakra en de reserve van Adamantine Deeltjes van Licht (die daar bij de geboorte werden opgeslagen voor toekomstig gebruik), beginnen jullie het proces van het openen en activeren van de Zeven Zegels van hoger bewustzijn. Jullie zullen geleidelijk toegang krijgen tot het Heilige Hartcentrum, en de Diamanten Kern God Cel begint te stralen, waarbij de dynamische Stralen van Gods Bewustzijn met grotere kracht worden vergroot en uitgestraald. Dit is jullie eigen speciale formule, jullie Ziellied, dat gecodeerd was in de kristallijnen structuur voor de reis naar het stoffelijke. Het is jullie taak om de Signatuur van de Ziel, te verheerlijken, te verhogen en er aan toe te voegen, zoals jullie meer dieper jullie Zelf bewegen in en naar uitbreidend God Bewustzijn.

Jullie moeten je realiseren dat jullie in een wervelwind van trillingsfrequenties bestaan, gecreëerd door eigen krachtige gedachten, acties en intentie. Ondertussen bestaand in lagere frequentie omgeving van een derde- en vierde dimensionale realiteit, hebben jullie alleen toegang tot energiekrachten die zijn samengesteld uit Oer Levenskrachtsubstantie, het half spectrumlicht van de disharmonische materiële bestaansvlakken.

Deze trillingsfrequenties zullen reageren op gedachten en acties, positief of negatief, en zich uiteindelijk materieel manifesteren, afhankelijk van de kracht en herhaling van gedachten. Jullie mentale gemoedstoestand bepaalt het resultaat van creatieve inspanningen. Universele Wet verzekert dat jullie de resulterende gemanifesteerde uitdrukkingen van gedachten en acties zullen ervaren, zowel positief als negatief.

Zijn jullie bereid er naar te streven om een evenwichtige, krachtige natuur te behouden, zodat de frequentiepatronen die jullie uitstralen in de wereld liefdevol, vriendelijk en heilzaam zijn voor iedereen?

Wanneer jullie latente vaardigheden op het gebied van telepathische communicatie echt serieus willen ontwikkelen, is het belangrijk dat er iedere dag wat tijd wordt besteed aan studie en oefening.

Creëer een heilige ruimte waar jullie niet gestoord kunnen worden en vraag gidsen en leraren om jullie daar te vergezellen.

Terwijl jullie je geleidelijk afstemmen op de hogere rijken en de vervormingen van het verleden uit de persoonlijke kolom van Licht verwijderen, die jullie verbindt met de IK BEN Aanwezigheid (God Zelf) en onze Vader/Moeder God, zullen jullie langzaam vermogen ontwikkelen om een constant Alpha State-niveau te behouden.

Daarna zullen jullie genieten van een voortdurende relatie met het Hogere Zelf/Zelven, gidsen, leraren, de Kosmische Raad van Licht en het engelenrijk. Dat is het uiteindelijke doel.

Mijn dapperen, wij weten dat er veel pijn, ongemak en angst kan zijn als jullie door deze versnelde processen gaan. Weet dat tezamen, wij alle tegenslagen zullen overwinnen. Onze missie is om de weg te openen voor elke dierbare Ziel die een verlangen uitdrukt om terug te keren naar harmonie.

Als jullie twijfelen, inspiratie of kracht nodig hebben, kom dan in jullie persoonlijke Piramide van Licht en wij zullen moed geven, verheffen en inspireren. Wanneer jullie je eenzaam of onbemind voelen, ga dan naar het Heilige Hartcentrum, ga erin, wij zullen daar wachten om jullie vol te maken met de stralende liefde van onze Moeder/Vader God.

IK BEN Aartsengel Michael.

Doorgegeven via Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*

775-856-3654 https://www.starquestmastery.com/

* Email: RonnaStar@earthlink.net

*Als doorgever van dit artikel claim ik, Ronna, het universele copyright in de naam van Aartsengel Michaël.  Plaatsing op websites is toegestaan, zolang de informatie niet wordt gewijzigd, geannuleerd of aangevuld, en vermelding van auteurschap en mijn Email en website adres is opgenomen. Het mag gepubliceerd worden in tijdschriften, magazines of publieke druk met toestemming van:  RonnaStar@earthlink.net 2000/2021.

Vertaling door: Anja – voor wakkeremensen.org