AARTSENGEL MICHAËL: JULLIE VONK VAN GODDELIJKHEID IS ONSTERFELIJK EN EEUWIG

AARTSENGEL MICHAËL:

JULLIE VONK VAN GODDELIJKHEID IS ONSTERFELIJK EN EEUWIG

Gechanneld door: Ronna V.–LM september 2021

Geliefde meesters, vergeet nooit dat de reden van Zijn is om een bewuste medeschepper te worden en dat onze Vader/Moeder God de Levensgevende Kracht van jullie bestaan is. Jullie moeten het rechtlijnige, lineaire tijdconcept loslaten, waarbij jullie keuzes beperkt zijn en beïnvloed worden door het verleden. Een Zelfmeester functioneert binnen de Wet van de Cirkel, het concept van het Oneindigheidsteken (een horizontale figuur 8).

Het Oneindigheidsteken dat voortdurend uit jullie voortvloeit, is gevuld met Goddelijk potentieel; de lussen van het Oneindigheidsteken om jullie heen in het persoonlijke Schepperswiel moeten echter de gedachtevormen van harmonieuze frequenties bevatten om visie te ondersteunen.

Jullie zijn ervan verzekerd dat jullie verlangens en visioenen zich op de perfecte manier en op het perfecte moment zullen manifesteren, als jullie gecentreerd blijven in het Heilige Hart en helderheid van denken en handelen behouden. Herinner dat de menselijke Geest niet kan worden verslagen, want deze is samengesteld uit Goddelijke substantie en is daarom onverwoestbaar.

De Vonk van Goddelijkheid die aan ieder van jullie is toegewezen, is onsterfelijk en eeuwig.

De wereld waarin jullie nu leven is geen weerspiegeling van de wereld die voor jullie gepland was. In jullie DNA zijn etherische tijdatomen opgeslagen die de herinneringsessentie van al jullie vorige levens bevatten.

Jullie hebben jezelf duizenden keren afgezonderd en gebroken; jullie hebben echter geheugencellen van jullie Goddelijkheid die wachten om toegang te krijgen tot en opgenomen te worden in jullie Wezen.

Deze geheugencellen zijn de bouwstenen van het Lichtlichaam.

Het is een tijd van afstemming op het bewustzijn van jullie lichaams-elementaal, en jullie moeten tijd maken voor introspectie om spirituele gevoeligheid te ontwikkelen. Jullie moeten er een gewoonte van maken om de TOESTAND VAN GEEST voortdurend in de gaten te houden en te beheersen terwijl jullie steeds dieper in het proces van ascentie en de uitbreiding van jullie bewuste gewaarzijn gaan. Geleidelijk zal een goede portie van jullie herinnering aan gebeurtenissen uit het verleden beginnen te vervagen als jullie uit het rijk van het instinctieve brein en de bewuste geest naar het rijk van de hogere geest gaan.

Na verloop van tijd werd de mensheid zintuig bewust in plaats van God-bewust te blijven, waardoor ze geleidelijk de mogelijkheid tot zelfexpressie verloor. De inspiratie en leiding van het Hoger Zelf en de Ziel werden geleidelijk vervangen door de duwtjes van het ego-wenslichaam.

Oorspronkelijke gedachten werden verleden tijd toen de mensheid vast kwam te zitten in het illusionaire, collectieve bewustzijnsrijk van het denken.

Jullie overtuigingen en concepten van waarheid werden onbuigzaam, gestructureerd en vaak vervormd. Terwijl jullie geleidelijk de verbinding met jullie interne begeleiding verloren, begonnen jullie je op de buitenwereld te concentreren en werden jullie vooral als een reactor in plaats van een initiatiefnemer, in-wijder.

Degenen die functioneren binnen de frequentie-omgeving van de dissonante Derde en Vierde Dimensies vertrouwen op hun onderbewustzijn en bewuste manieren van denken om informatie en kennis op te slaan. Sommige zijn beter in het onthouden en ophalen van informatie dan andere; het is echter in veel gevallen ondoeltreffend of vervormd. Onthoud dat kennis op een passende, efficiënte manier moet worden geïntegreerd en gebruikt om als wijsheid te worden behouden. De chakra’s zijn onderbewuste geest centra. In het begin werkten deze centra in perfecte harmonie; echter geleidelijk aan werd het spectrum van dualiteit in de loop van de tijd sterker en meer overheersend, en werden jullie trillingspatronen meer dis-harmonisch.

Naarmate het chakra-systeem in balans en geharmoniseerd is, beginnen de krachtcentra van de chakra’s samen te werken voor het hoogste goed van degene waar ze te gast zijn, in plaats van met elkaar te strijden om oppergezag.

Wanneer jullie in de eerste vier innerlijke dimensionale niveaus van de hersenen bestaan, zijn jullie in een aan de Aarde gebonden bewustzijnsstaat. Jullie focus ligt op ‘zelf’, de persoonlijke interesses en de lichamelijke gewaarwordingen van de vijf uiterlijke zintuigen: zicht, geluid, geur, smaak en gevoel.

Dit is het rijk van het ego-wenslichaam en het persoonlijke zelf, aangezien het grootste deel van jullie Zielbewustzijn zich heeft teruggetrokken in jullie Zielster in de Achtste Chakra, ongeveer 15 tot 25 centimeter boven de kruin van het hoofd. Er is een sterke, kortzichtige focus op anderen en de wereld, met starre, egoïstische meningen.

Om verandering teweeg te brengen, moeten jullie bewust een positief alternatief kiezen voor negatieve, gebruikelijke reacties.

Jullie moeten er ijverig naar streven om oude, beïnvloede gedachtevormen die jullie in beperking houden, los te laten en te verwijderen.

Velen van jullie hebben grote vooruitgang geboekt in het proces van het balanceren of opruimen van de onvolkomenheden in jullie auraveld.

Het is absoluut noodzakelijk dat jullie de destructieve of vervormde denkpatronen uit het verleden opruimen, zodat jullie de nieuwe, bekrachtigende blauwdruk van de toekomst kunnen creëren.

Stel jullie voor tijdens de nachtelijke terugblik op jullie dag, een positief alternatief voor negatieve situaties in jullie leven en concentreer jullie vervolgens feilloos op deze visie. Jullie moeten het communicatiekanaal tussen de Ziel en de hersenen via de geest openhouden. Dit initieert het langzame reactiveringsproces van de Pijnappelklier en de opening van het portaal naar de Heilige Geest, die zich aan de achterkant van de hersenen bevindt, dicht bij de kruin van het hoofd.

Geleidelijk, naar mate jullie vorderen naar de hogere, semi-gebalanceerde Derde Dimensie en lagere, sub-niveaus van de Vierde Dimensie, begint bewustzijn zich uit te breiden om geselecteerd anderen in te sluiten – degenen die passen in jullie geaccepteerde rijk van denken en zijn.

Jullie acceptatie en liefde voor anderen zijn aan condities verbonden, want persoonlijke behoeften en verlangens staan nog steeds voorop.

Jullie liefde- en mededogen quotiënt begint zich echter uit te breiden en omvat degenen die comfortabel in het beeld van jullie werkelijkheid passen.

Jullie beginnen te luisteren naar de zachte stem van jullie echte bewustzijn of jullie Ziel Zelf; jullie volgen echter niet altijd de richtlijnen ervan.

Sommige van jullie diepgewortelde gewoonten worden een last, en jullie beginnen het proces om ze te veranderen of los te laten.

Zo begint de strijd tussen het ego en het Hogere Zelf. Geleidelijk aan neemt het ego een secundaire positie in als dienaar van de Ziel.

Jullie persoonlijkheid begint langzaam te veranderen, want het ego controleert niet langer emoties en verlangen-impulsen. Jullie kijk op anderen verandert geleidelijk ook, en jullie beginnen situaties vanuit een hoger, breder gezichtspunt te zien. Ascentie is geestverruimend, een proces van het overgaan van de ene bewustzijnsstaat naar de andere. Jullie bewustzijn breidt zich geleidelijk uit en omvat de hele mensheid, de Aarde, het zonnestelsel en de hogere Universele wetten. Jullie focus ligt niet langer op het kleine zelf. Het uiteindelijke doel is om een galactisch wezen te worden en uiteindelijk een Universeel bewustzijn te bereiken.

Wanneer jullie enkele van de frequentiepatronen van de hogere Vierde Dimensie en de trillingspatronen op instapniveau van de Vijfde Dimensie bereiken en handhaven, begint er een Ziel samenvoegen integratie van het Facet van jullie Hogere Zelf dat zich in de Zielster bevindt.

Het Hoger Ziel Zelf stuurt geleidelijk de Essentie (Geheugen Zaad Atomen) van jullie Hogere Zelf naar het Heilige Hart Centrum. Op zijn beurt zal deze actie meer van de Drievoudige Vlam (Goddelijke Liefde, Goddelijke Wijsheid, Goddelijke Wil/Kracht) in het Zonnekrachtcentrum ontsteken, dat het hart, de thymus en het keelgebied omvat. Wanneer dit proces is voltooid, hebben jullie de eigenschappen, kwaliteiten en deugden van dat deel van jullie ZielZelf geïntegreerd. Daarna zal het volgende hogere niveau van het etherische Hogere Zelf afdalen en zijn intrek nemen bij jullie Zielster, in afwachting van deze speciale wending om samen te voegen.

Dit proces zal zich keer op keer herhalen, terwijl jullie opgaan in steeds grotere facetten van jullie Goddelijke Zelf.

Hoe vroeger in het leven jullie beginnen te luisteren naar de duwtjes van jullie Ziel en Hogere Zelf, hoe gemakkelijker het is om het ego en het zelf van persoonlijkheid onder controle te krijgen. Je ZielZelf, dat een aangeboren gevoel van goed en kwaad heeft, zal sterker en sterker worden als jullie erop letten.

Of het wordt stilaan stil als jullie dat niet doen. Naarmate de kracht van de Ziel zich uitbreidt, neemt de gevoeligheid toe en worden gedachten, verlangens en acties verfijnder en liefdevoller. Het Licht van het intellect en het Licht van de rede brengen wijsheid en begrip, want het voorziet de mentale natuur van de brandstof die jullie in staat stelt de wereld van vorm te begrijpen en te beheersen.

Wees ervan bewust dat vergeving betekent dat onevenwichtige frequentiepatronen die tussen jullie zelf en anderen zijn gecreëerd, dat die worden losgelaten of opgelost terwijl jullie ernaar streven terug te keren naar het centrum. Vergeving betekent jullie zelf bevrijden van negatieve emoties, zodat jullie de Adamantine Deeltjes van Goddelijk Licht kunnen blijven ontvangen. Onthoud dat de pure Essentie van de Schepper die jullie voorwaarts trekken in het Heilige Hart moeten worden ontstoken en geactiveerd via de frequenties van onvoorwaardelijke liefde.

Het 2000-jarige Vissentijdperk werd geregeerd door de emotionele aard en de astrale gebieden van de Vierde Dimensie.De volgende 2000 jaar, het Waterman-tijdperk, zal zich nu concentreren op de wetenschap van spiritualiteit en de mentale natuur terwijl de mensheid geleidelijk naar de hoogste niveaus van de Vierde Dimensie gaat en eraan gewend raakt, en de lagere instapfrequenties van de Vijfde Dimensie.

Met jullie, het Sterrenzaad, voorop, zal de mensheid zich geleidelijk aanpassen aan een nieuw, uitgebreid Zelfbewustzijn, dat geleidelijk de geaccepteerde norm zal worden.Een aspirant op het Pad moet de sub gebieden van het Astrale Gebied doorkruisen en controle krijgen over het emotionele/astrale lichaam – de lagere natuur – en daarbij de drie lagere chakracentra in evenwicht brengen en de activering initiëren van het Heilige Vuur van de Kundalini opgeslagen in de Wortelchakra.

In de toekomst zal het ook normaal zijn om te leven in de aura van een Meester, een waarneembaar Wezen van Licht of, in zeldzame gevallen, een aartsengel. Jullie, de aspiranten op het Pad, bouwen een brug tussen de materiële wereld en de wereld van de Spirit. Jullie moeten ijverig zijn in jullie zoektocht naar de waarheid, en jullie moeten een intens verlangen en bereidheid hebben om te dienen indien jullie je in gelederen van meesters willen voegen.

Jullie zijn nu bezig met het aanpassen aan de hogere frequenties van elektromagnetische Lichtstromen. Het Ziel Zelf moedigt jullie aan om bewust te worden van de Universele Wetten, zodat jullie volledig kunnen profiteren van de door God gegeven creatieve vermogens. Alle facetten van manifestatie beginnen innerlijk, en ELK concept of abstract idee tot geboorte, moet door een incubatiefase gaan voordat het een realiteit kan worden in de wereld van vorm.

Jullie moeten de persoonlijke macht terug vorderen die jullie aan anderen hebben gegeven. Ook bewust de energie vrijgeven die iedereen in jullie auraveld heeft geplaatst of gehecht aan jullie Solar Plexus, dit is een primaire fase van terugkeer naar balans en innerlijke harmonie, wat nodig is om weer een meester van het Zelf te worden. Het pad naar hoger bewustzijn zal uiteindelijk resulteren in het direct ervaren van jullie God Zelf/ IK BEN Aanwezigheid en de pracht en grootsheid van de Schepper in enkele van de vele vormen.

STA ONS TOE OM JULLIE EEN PAAR MEER GEDACHTEN TE GEVEN OM OVER  NA TE DENKEN TOTDAT WIJ WEER SAMEN KOMEN.

DE LICHTFREQUENTIES VAN KENNIS WORDEN HET LICHT VAN WIJSHEID: **KENNIS = PERSOONLIJK LICHT

** WIJSHEID = ZIEL LICHT

** INTUÏTIE = HART LICHT

Jullie mogen de BRON van alles ontkennen, maar onze Vader/Moeder God zal jullie nooit ontkennen.

Onthoud, alleen omdat jullie geloven dat iets waar is, maakt het niet zo.

Eenzaamheid is een illusie. Keer jullie naar innerlijk en jullie zullen het liefdevolle gezelschap vinden dat jullie zoeken.

Het is van vitaal belang dat jullie in de beschermende bewaring blijven van een goud-witte sfeer van God Licht, waar jullie verzekerd zijn van veiligheid, inspiratie en leiding.

Jullie kwalificeren jullie adem met de energie van jullie intenties.

Jullie Heilige Adem en intenties voegen brandstof toe aan jullie visies.

De menselijke Geest, de Spirit kan niet worden verslagen, want deze is samengesteld uit “Gods-licht”, en daarom onverwoestbaar.

Jullie moeten jullie eigen Lichtcentrum bouwen om jullie Zonneschip te claimen.

<<De Triade van het Zonneschip: De briljantheid van jullie Diamanten Godcel Kern, plus het Licht van jullie Ziel en de gloed van jullie Heilige Hart, creëren de radiatie van jullie Licht van het Auraveld>>

Wij benadrukken nogmaals dat er dringend behoefte is aan getrainde, toegewijde WERELDDIENAREN. Initiatie is nu een groepsgebeurtenis – niet alleen een individuele prestatie. Wanneer jullie streven naar Zelfmeesterschap, moeten jullie bereid zijn degenen op het Pad achter jullie op de een of andere manier te helpen, zodat de hele mensheid dat ook doet wanneer jullie worden verheven. De ziel heeft een natuurlijke neiging tot groepsbewustzijn. Het is jullie Ziel die hereniging zoekt, niet de persoonlijkheid.

Mijn dapperen, wees er heel zeker van dat jullie primaire focus in jullie huidige levensfase ligt op dat wat jullie willen ervaren in de komende jaren van aangrijpende uitbreiding van bewustzijn en de monumentale wereldveranderingen die nu aan de gang zijn.

Wees bewust van elk moment, zodat jullie focus is op één punt en duidelijk wordt, want jullie creëren jullie nieuwe wereld van morgen, met één gedachte tegelijk. Wij zijn altijd in de buurt om jullie te begeleiden en te leiden. Er wordt heel diepgaand van jullie gehouden.

IK BEN Aartsengel Michael.

Kanaal:Ronna Herman Vezane

www.StarQuestMastery.com   

* Email: RonnaStar@earthlink.net

*Als overbrenger van dit artikel claim ik, Ronna, het universele copyright in de naam van Aartsengel Michaël.  Plaatsing op websites is toegestaan zolang de informatie niet wordt gewijzigd, verkort of aangevuld, en eer van auteurschap en mijn Email en website adres is opgenomen. Het mag gepubliceerd worden in tijdschriften, magazines of publieke druk met toestemming van:  RonnaStar@earthlink.net 2000/2021.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Vertaald door Anja