Aartsengel Michael “De Wet van Reagerende Terugkeer” / Doorgegeven via Ronna Herman, LM-04-2016 (April 2016)

Aartsengel Michael
“De Wet van Reagerende Terugkeer”

Doorgegeven via Ronna Herman, LM-04-2016 (April 2016)

Geliefde meesters, de stralen van Goddelijk Licht, welke uitgestraald worden doorheen de Schepping via de Grote Aartsengelen, bevatten niet alleen de alles-omvattende attributen van onze Vader/Moeder God, maar ook worden hun gedachten en emoties van Liefde en Wijsheid voortdurend doorheen de gehele Schepping Uitgestraald. Het is echter ieder persoon diens verantwoordelijkheid om ontvankelijk te zijn voor dit geschenk van Levend Licht, om zoveel als mogelijk is te integreren, en om dan een portie aan de mensheid, en ook een “tiende deel” van Liefde/Licht en Dankbaarheid terug naar de Bron van ALLES door te geven.
De Universele Wet geeft volmacht dat er een tijd moet komen wanneer alle bewuste Zielen beginnen om een portie van de Goddelijke geschenken van Liefde/Leven terug te geven die hen toegewezen werden – het wordt genoemd de Wet van Reagerende Terugkeer.  
Wanneer je actief deelneemt in het delen van je toegewezen Adamantine Deeltjes in tijden van gebed, affirmatie, meditatie en via de Wereld Piramide, vervul je jouw verplichting aan onze Goddelijke Ouders als een actieve en zorgzame medeschepper. Dit is de hoogste en meest effectieve vorm van de vertiending. Het is belangrijk om jullie aardse rijkdommen te delen, maar zelfs meer belangrijk om jullie liefdevolle energie, gaven en talenten van Spirit te delen.

Het HEILIGE WITTE KOSMISCHE VUUR, Adamantine Deeltjes, die je naar jezelf magnetiseert als een ontwaakte Zelf-meester moet onophoudelijk circuleren. Alleen een bepaalde hoeveelheid – dat wat geschikt is voor iedere Ziel om op diens huidige niveau van ver-Licht-ing te integreren – kan binnenin het fysieke voertuig opgeslagen worden. Het overblijfsel moet naar buiten worden Uitgestraald, de wereld van de vorm in. De Allerhoogste Schepper is samengesteld van oneindige, ondefinieerbare Essentiemacht, wat zo overweldigend is dat jullie je DIENS omvang niet eens voor kunnen stellen. Die wonderbaarlijke Essentiemacht werd gereduceerd binnenin elk dimensionaal niveau van de Schepping zodat jullie, de Sterrenzaden medescheppers, jullie portie op mogen eisen van deze schitterende energie.
Ieder menselijk Wezen bevat honderden van potentiële persoonlijkheid’ karakteristieken, welke opgeslagen werden binnenin de genetische structuur van zijn/haar vier-lichamelijke systeem (fysiek/mentaal/emotioneel/etherisch). Het is aan ieder persoon om te bepalen welke persoonlijkheid’ karakteristiek hij/zij zal ontwikkelen en aan de buitenwereld zal presenteren. Hoe sneller je jouw negatieve persoonlijkheid’ karakteristieken neutraliseert of harmoniseert, hoe sneller je goddelijke potentieel of je Meester Zelf tevoorschijn zal komen. Alleen dan zal je toegang verkrijgen tot je volle potentieel als een medescheppende meester binnenin de fysieke vlakken van het bestaan.
Wanneer je een bepaald niveau van harmonie binnenin bereikt, open je de fysieke lichamelijke toegangswegen of portalen naar de hogere Dimensies: de Ascentie Chakra of Medulla Oblongata aan de basis van de schedel; het achterportaal van je Heilige Hart; je Heilige Geest, welke gelokaliseerd is in het bovenste achtergedeelte van het brein; en de uitbreiding is van het openen van de Kroonchakra en je Lichtkolom. Zij zijn belangrijkr/grote fysieke stappen in het Ascentieproces, want zij zullen je verbinding met de Rivier van het Leven schoonmaken en uitbreiden, wat de Levende Lichtdeeltjes van de Schepping bevat, genaamd de Adamantine Deeltjes.
Op dat punt, begin je een krachtveld op te bouwen van het Volle-Lichtspectrum voor dit Sub-Universum, terwijl je streeft om een Zelf-meester en een bewuste medeschepper te worden, die alleen die dingen creëert welke voor het grootste voordeel van allen zijn. Vanaf die tijd voorwaarts, nemen je ademhalingsoefeningen en affirmaties een geheel nieuwe betekenis aan.
Om een levende zijrivier voor de Rivier van het Leven te worden, moeten jullie jezelf voorbereiden om de Essentie van het Leven toe te staan in en door jullie heen te stromen. Je moet gebruiken wat jij nodig hebt, en dan het overblijfsel toestaan voort te stromen, gereed en beschikbaar om gebruikt te worden in de wonderbaarlijke creaties van de nieuwe Goddelijke Blauwdruk. Op deze manier, zullen jullie de dragers en dienaren van het Licht worden. Dit is de ultieme boodschap van alle leringen die wij jullie gedurende deze afgelopen jaren gegeven hebben. Dit is het doel van Zelf-meesterschap. Dit is de weg van Ascentie.
De HEILIGE TRIADE is het voertuig waardoorheen het God-Zaad Atoom werkt, net zoals de Ziel via de persoonlijkheid op het aardse vlak werkt. Het Zevende subniveau, Vierde Dimensionale, Causale Lichaam is een voertuig van het hogere Zielbewustzijn. Het Causale Lichaam is het Spirituele Lichaam van de God-Zaad Atoom Ziel Fragmenten, en het is een intermediair tussen Spirit en materie, leven en vorm.
DE DRIE KOSMISCHE KOORDEN VAN LICHT: Er zijn drie KOSMISCHE GOUDEN KOORDEN VAN LICHT VAN BINNENUIT JULLIE GOD-ZAAD ATOOM, welke omlaag stromen doorheen jullie vele HEILIGE TRIADES in/naar jullie Vierde Dimensionale Causale Lichaam, en dan omlaag in/naar jullie OverZiel/Hogere Zelf in/naar het fysieke voertuig. De drie koorden zijn het LEVENSKRACHT ENERGIEKOORD, HET BEWUSTZIJNSKOORD, EN HET CREATIEVE KOORD.
1. De Adem van de Spirit/levens/Energie Buis (welke twee Draden van iriserend Licht bevat) verankert eerst binnenin de Zielster, OverZiel/Hogere Zelf. Van de twee Levensenergie Draden, wordt één – een Gouden Koord – dan verankerd binnenin de God-Zaad Atoom in de Pijnappelklier, en de andere  – een Zilveren Koord – wordt binnenin de Diamanten Kern God Cel verankerd binnenin het Heilige hart. Dit essentiële “LEVENSKOORD” gebruikt de bloedstroom als diens primaire distribuerende agent.
2. Het Bewustzijnskoord verbindt zich met je Overziel/Hogere Zelf binnenin je Zielster-chakra, en verankert dan binnenin de Pijnappelklier in het brein.
3. Het Creatieve Koord verbindt zich met de Rechterbrein hemisfeer van de hogere geest van intuïtie en inspiratie, en met de Heilige Geest.
SOMMIGE VAN DE BELANGRIJKE PERMANENTE ZAAD ATOMEN BINNENIN HET FYSIEKE VOERTUIG:
1. EEN EERSTE STRAAL, MENTAAL ZAAD ATOOM BINNENIN DE PIJNAPPELKLIER.
2. EEN TWEEDE STRAAL, HART ZAAD ATOOM BINNENIN HET HEILIGE HART.
3. EEN DERDE STRAAL, ASTRAAL ZAAD ATOOM BINNENIN DE ZONNEVLECHT.
4. EEN WORTELCHAKRA ZAAD ATOOM BEVAT EEN RESERVE VAN ADAMANTINE DEELTJES VAN LICHT.
5. EEN TWEEDE ZAAD ATOOM BINNENIN DE WORTELCHAKRA BEVAT JE GODDELIJKE BLAUWDRUK VOOR HET TEVOORSCHIJN KOMEN VAN HET TIJDPERK VAN AQUARIUS.
De hogere wijsheid en verfijnde energie welke nodig is voor het bereizen van de subniveaus van de Derde/Vierde Dimensies, worden bevoorraad door de drie God Straal attributen en kwaliteiten van elk, meer verfijnd, OverZiel/Hoger Zelf. Deze belangrijke energie stroomt doorheen de Drievoudige Levens/Lichtkoorden binnenin de persoon diens Lichtkolom: Levenskracht Energie/Bewust Besef/Creativiteit.
Als een persoon geleidelijk ontwaakt aangaande de duwtjes van de Ziel en het Hogere Zelf, daardoor een Zoeker van de Hogere Wijsheid wordend, worden het Bewustzijn en de Creativiteitskoorden actief, en belangrijke frequenties van het Zelf-meesterschap en de Ascentie beginnen te stromen in/naar het fysieke voertuig. Uiteindelijk, zullen hogere frequentie, vibrationale patronen uitgestraald worden vanuit het GOD-ZAAD ATOOM omlaag doorheen de rivier van het leven Lichtkolom – de Antakarana – in/naar de Zielster, en dan direct in/naar de Pijnappelklier en hypofyse, en ook in/naar de Heilige Geest en het Heilige Hart. Het fysieke verstand, eerder gecontroleerd door de ego verlangende-lichaam persoonlijkheid, wordt nu gecontroleerd door het hogere frequentie bewustzijn van het Ziel Zelf.
Iedere Heilige Triade werd verminderd in Lichtquotiënt terwijl het verder naar buiten de leegte en de dichtheid van Creatie inging. Het beginnende Vijfde Dimensionale stadium van bewustzijn – het dichtste, eerste subniveau – zal een focus initiëren aangaande het mentale lichaam, en de integratie van de Goddelijke Wil. Specifieke evolutionaire wetten zijn van toepassing op elk subgebied alsook op elk volledig vlak van bewustzijn.
Iedere HEILIGE/ SPIRITUELE TRIADE bevat de Essentie van de Drie God Stralen voor dit Sub-Universum: GODDELIJKE WIL * LIEFDE/INTUÏTIE * INTELLIGENTIE IN ACTIE.
DE WETTEN VAN SPIRIT BINNENIN DE VIJFDE DIMENSIE OMVATTEN: Het leren hoe de energie in de fysieke, materiële wereld te hanteren, gebruikmakend van de drie God Stralen van binnenuit jullie GOD-ZAAD ATOOM, via de HEILIGE TRIADE van het eerste subniveau van de Vijfde Dimensie, waar jullie geleidelijk op afgestemd raken. Het is ook wezenlijk belangrijk dat je leert om gecentreerd te blijven binnenin het Stiltepunt van Oneindigheid – het NU moment van God Macht.
Het DRIE-EENHEIDS aspect van de Derde/Vierde Dimensies,LICHAAM/GEEST/SPIRIT, zal een geperfectioneerde DUALITEIT worden, een Ziel-Bezielde Persoonlijkheid – een volledig bewuste Ziel op het fysieke vlak. Vanaf dat punt voorwaarts, is de Ziel-bezielde persoonlijkheid rechtstreeks verbonden met de Vijfde Dimensionale toegangsniveau Heilige Triade, wat verbonden is aan alle van de hogere frequentie Heilige Triades doorheen de volledige Multi-Dimensies. Na dit stadium van evolutie voltooid te hebben, zal er niet langer een Over-Ziel/Hoger Zelf zijn binnenin de Derde en Vierde Dimensies.
HOOFD: HEILIGE TRIADE * WIL/DOEL
HART: ZIEL * WIJSHEID/INTUÏTIE
ZONNEVLECHT * ZIEL-BEZIELDE PERSOONLIJKHEID (Dit doet zich voor nadat het ego-verlangende lichaam teruggekeerd werd naar diens gepaste rol als een dienaar van de Ziel, zodat het dan geïncorporeerd mag worden in het ZONNE KRACHT CENTRUM).
Het voornaamste doel van de Ziel is om Diens fysieke voertuig gastheer voor te bereiden om voldoende Schepper Licht te integreren om Diens frequenties te verhogen vanuit de Derde/Vierde Dimensionale omgeving in/naar het basis Vijfde dimensionale niveau. Op dat punt, wordt het fysieke voertuig ziel-bezield, of een bekrachtigde Ziel, binnenin een complimenteus voertuig. De aspirant is niet langer alleen maar een menselijk Wezen met een ondersteunende Ziel. Elk persoon is zoals een miniatuur draaikolk in een oceaan van de dynamische, wervelende energie van de Schepper.
DE HEILIGE TRIADE IS EEN EXPRESSIE VAN JE GOD-ZAAD ATOOM.
DE ZIEL ZAAD ATOOM IS EEN EXPRESSIE/EEN FACET VAN DE HEILIGE TRIADE.
DE PERSOONLIJKHEID IS EEN EXPRESSIE VAN DE ZIEL.
Als je de subniveaus van de Vijfde Dimensie bereist, is er een Heilige Triade binnenin elk van de Zeven Sub-Dimensionale niveaus gestationeerd, elkeen verminderd in omvang en Lichtkracht van de ene erboven. Alle Heilige Triades werden rechtstreeks voort gestuurd van binnenuit de Hart-Kern van je God-Zaad Atoom, en zij werden gestationeerd binnenin elk Sub/Volledig Dimensionaal niveau – helemaal omlaag naar de laagste – het eerste Subgebied van de Vijfde Dimensie. Als menselijke Wezens – Spirit/Ziel/Fysiek Lichaam – zijn jullie bezield met de WIL om te creëren, een gevoel van doel, instinctieve impuls, en een ingewikkelde natuur. Ieder persoon zal unieke gemoedsstemmingen, verlangens/wensen, kwaliteiten, geërfde ingewikkeldheden en remmingen hebben, want iedere incarnatie is de totale som van de belangrijke aspecten van een persoon diens duizenden levenservaringen. De Ziel wordt via de persoonlijkheid gereflecteerd, totdat de Ziel integratie compleet is, en op dat tijdstip OverLicht het Ziel Zelf de persoonlijkheid en brengt zichzelf er direct doorheen tot uitdrukking.
Jullie planeet is nu rechtstreeks ingeplugd in de Hart-kern van de Grote Centrale Zon binnenin de Melkweg Galaxy. De nieuwe kosmische golven van Schepper Licht zijn een groot geschenk voor de ontwaakte Zielen op de planeet Aarde. Hoewel deze verfijnde, hogere frequentie Stralen niet rechtstreeks omlaag gestraald worden in/naar de lagere Vierde- en Derde Sub-Dimensionale niveaus, zullen de transformerende Lichtfrequenties geleidelijk in/naar alles en iedereen op en binnenin de Aarde filteren en hen beïnvloeden.
Als een resultaat van diens uitlijning met het Galactische Centrum en de afstemming met de Grote Centrale Zon van de Galaxy, is de Aarde in het proces van diens frequentiepatronen te verhogen – diens Ziel Lied – aldus het terug kan keren naar diens status als een Heilige Planeet. Dit Sub-Universum wordt ook opgewaardeerd in trillingsfrequenties als een resultaat van gebombardeerd te worden met de Adamantine Deeltjes van Schepper Licht via onze Universele Moeder/Vader God.
Geliefden, het proces dat nu plaatsvindt wordt de Inademing van Creatie genoemd. Een nieuw, krachtig en alles-omvattend klaroengeschal klonk voort op jullie planeet, en miljoenen zijn wederom voorwaarts gestapt om de oproep te beantwoorden. Wij verzamelen onze strijdkrachten, waar jullie een integraal deel van zijn, terwijl voorbereidingen gemaakt worden om de Schepping uit te breiden in/naar de grote leegte. De Schepper Diens uitstraling is nu levensvatbaar en actief in jullie galaxy, zonnesysteem en op de planeet Aarde, en jullie mogen zoveel van deze ijle Liefde/dit Licht voort trekken als jullie fysieke  lichaam kan bevatten, zolang als jullie alles dat jullie voort trekken voor het grotere goede gebruiken.
Vraag en wij zullen je met iedere inspanning helpen. Doe een beroep op ons en wij zullen je moed ondersteunen en je lasten verlichten. Weet dat de dagen die er in het verschiet liggen helder en met belofte zijn terwijl jullie het pad van de meesters voor jullie bewandelen. Wij regenen op jullie neer een volle hoeveelheid van de uitstraling van onze Vader/Moeder God.
IK BEN Aartsengel Michael.
Vertaling: Cobie de Haan –  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.