Aartsengel Metatron De Vergroting van de Ziel / 15 Mei 2015 / Natalie Glasson

Aartsengel Metatron
De Vergroting van de Ziel

15 Mei 2015 / Natalie Glasson

Dierbare geliefden, ik wens jullie te begroeten met het nieuws dat de Kruisigingenergieën welke in December 2014 verankerden nu beginnen af te nemen in hun omvang en aanwezigheid binnenin jullie wezen en werkelijkheid. De energieën stromend vanuit de Schepper en door ons gelabeld als Kruisigingenergieën hielden de doelstelling vast van jullie aan te moedigen en te ondersteunen bij het loslaten van oude cyclussen welke zich gedurende enige tijd in jullie leven hermodelleerden, zelfs doorheen talrijke vroegere levensspannen. Oude cyclussen en aspecten van jullie zelf werden gevraagd voor altijd losgelaten en uitgewist te worden om het grotere aspect van jullie ziel toe te staan naar voren in/naar de belichaming te treden. De Kruisigingenergieën moedigden kwesties aan welke vereisten om opgelost te worden, om naar het oppervlak te stijgen om her/erkend te worden, jullie toestaand om jullie zelf meer volledig te begrijpen terwijl jullie jezelf zuiveren en voorbereiden op een grotere zielbelichaming.
Nu is de tijd voor de grotere zielbelichaming, nu is een periode van de vergroting van jullie ziel in de manifestatie binnenin jullie fysieke wezen en werkelijkheid. De kruisiginggolf van Licht mag terugkeren om verder je wezen te zuiveren en te reinigen, echter in de komende vijf maanden ontvouwt er zich een zeer prachtige vibratie vanuit de kern van de Schepper voor allen om binnenin te baden en in alle aspecten van hun wezen te accepteren. Diegenen die het nodig zijn om met de Kruisigingenergieën te werken voor een langere periode, terwijl zij zich focussen op het loslaten van kerndiepe gezetelde kwesties welke hun werkelijkheden op beperkende manieren beïnvloed hebben, zullen doorgaan dat aldus te doen en worden ondersteund door de energieën van de vergroting om een krachtige loslating en innerlijke genezing te creëren. Diegenen die alle cyclussen moeten loslaten welke toepasselijk waren om los te laten, zullen zichzelf toestaan om omhelst te worden in het glinsterende sprankelende Licht van de vergroting. Merk alsjeblieft op dat niet alle cyclussen van beperkingen losgelaten konden worden tijdens de periode van de Kruisigingenergieën, veel mensen behielden eenvoudig kerncyclussen die zij af moesten danken, andere beperkingen mogen blijven om met goddelijke timing losgelaten te worden.  
De energieën van de vergroting stromen vanuit de kern van de Bron van de Schepper, dit is een vibratie van versterking van de Schepper, het wordt vergeleken met een bekrachtigende Liefde die met allen gedeeld wordt. Het heeft de bekwaamheid om jullie energieën, wezen, spirituele evolutie en werkelijkheid op de Aarde te vergroten, te ontwikkelen en uit te breiden. Je zou kunnen zeggen dat nu de tijd is om groot te denken, om na te denken, jezelf en je werkelijkheid gewaar te worden en te her/erkennen voorbij de beperkingen en inperkingen, voorbij de grenzen en begrenzingen die jullie op jezelf en jullie werkelijkheid plaatsen. De energieën die de Schepper voort brengt staat voor allen toe dat jullie je nu evenzo geheel focussen op het zijn/bestaan, om geïntensiveerd te worden, aangemoedigd en te manifesteren voor jullie ervaring.
Dit betekent dat het een belangrijke tijd is om gefocust te zijn, om jezelf te erkennen op de manier zoals je wenst te zijn, wenst te leven en erkend of waargenomen te worden. Het is ook een prachtige kans om jullie manifestatie vaardigheden fijn af te stemmen, te her/erkennen binnenin jullie geest, emoties en creaties en wat voor gebieden dan ook welke niet juist uitgelijnd zijn met de Schepper. De vergrotingsenergieën van de Schepper kunnen zelfs diepere genezingservaringen ondersteunen als jij je op jezelf focust, genezen en vrij zijnd van de beperkingen die je voor jezelf creëert door onjuiste overtuigingen of ongeloof in jezelf. Het is een tijd voor jou om je te focussen op dat wat je werkelijk bent; als je genezing, vrede, overvloed, ondersteuning of Liefde nodig bent dan is het voor jou passend om al bij jezelf de ervaring te her/erkennen van deze natuurlijke aspecten van je wezen, aldus zij door de Schepper vergroot mogen worden, daarom de waarheid van je wezen binnenin je bewustzijn, besef en erkenning van jezelf belichamend en bevestigend. De vergrotingsenergieën staan op veel manieren toe voor de voortzetting van het loslaten van oude cyclussen welke niet langer je werkelijkheid en spirituele evolutie meer dienen omdat zij je aanmoedigen je te focussen op jouw waarheid, dat wat je wens te zijn of jezelf her/erkend te zijn voorbij de illusie of beperkingen, aldus jou aanmoedigend de natuurlijke uitbreiding van je wezen te her/erkennen. Alles zal vergroot en versterkt worden; dit betekent niet dat er een noodzaak is om angstig te zijn van dat te vergroten wat je niet wenst te ervaren. Er is eenvoudig een grotere noodzaak om je te focussen op de verdere belichaming van je ziel binnenin je wezen en werkelijkheid, wat vanzelfsprekend een genezing, verjonging en ascentie binnenin je wezen zal creëren.
De energieën van de vergroting stromen vanuit de kern en de Bron van de Schepper, geboren vanuit vibraties van bekrachtigende Liefde en worden gericht op het Kristallijne Koninkrijk welke bekend is voor diens zuivere bekwaamheden van intensivering en versterking. Het Kristallijne Koninkrijk wat de spirits van alle kristallen als een ziel is op de innerlijke vlakken, filteren de energie door hun wezen en bewustzijn heen, handelend als een ankerruimte voor de energie op de innerlijke vlakken. Vele Geascendeerde Meesters en Lichtwezens verzamelen zich binnenin en rondom het Kristallijne Koninkrijk om getuige te zijn van deze prachtige zegening. Binnenin het Kristallijne Koninkrijk zijn er zowel wezens die bestaan als kristallijne vormen en punten zoals jullie weten en her/erkennen op de Aarde, alsook in de energetische lichaamsvorm. In het centrum van het Kristallijne Koninkrijk is daar een gigantisch energetisch kristalpunt wat de energieën van de Schepper ontvangt en filtert.
Dit kristal heeft stralen van Licht zoals wortelen welke uitbreiden naar alle aspecten van het Scheppers Universum en zijn verbonden met alle aspecten van de Schepper, inclusief jullie zelf en de planeet. De energieën van de vergroting stromen door dit gigantische kristal heen terwijl kristallijne wezens de stroom omringen en ondersteunen, en ook het Licht dwars door het Universum van de Schepper distribueren voor allen om te ontvangen. De Kristallijne vibraties worden het meest vergeleken met de vergrotende vibraties van de Schepper en dit is waarom de vibraties van de Schepper aangetrokken werden om zich in dit heilige koninkrijk te verankeren.
Het Kristallijne Koninkrijk heeft een doel van de energieën van Vergroting te verankeren in/naar het Kristallijne Raster van Moeder Aarde om reiniging, genezing te brengen alsook de Aarde te ondersteunen bij diens ascentie. Het Kristallijne Koninkrijk houdt ook het doel vast van het verankeren van de energieën van Vergroting in het Kristallijne Raster binnenin elk menselijk lichaam en fysiek wezen op de Aarde. Ondersteund door de energie van Vergroting verjongt het Kristallijne Koninkrijk de Kristallijne Rasters van allen, aldus snellere frequenties en groter uitbreidend bewustzijn verzamelt en verankert mag worden in de Kristallijne Rasters van de Aarde en de Mensheid. In waarheid zal bekrachtigde Liefde verankerd worden in jullie wezen en de Aarde, allen aanmoedigend om een bron van bekrachtigde Liefde te her/erkennen en te worden.
Je mag wensen om het Kristallijne Koninkrijk te bezoeken, staande voor het gigantische kristallen punt met de Kristallijne wezens en Innerlijke Vlakte Wezens tijdens jullie slaapstaat of meditatietijd om de energieën van vergroting te downloaden en te absorberen, die ondersteund en verankerd worden door de zuivere energieën van het Kristallijne Koninkrijk. Dit heeft alleen een intentie nodig; je mag ook wensen om mij uit te nodigen, Aartsengel Metatron, om je naar het Kristallijne Koninkrijk te transporteren om getuige te zijn van dit prachtige wonder en deze prachtige expressie van de Schepper voor allen om te ontvangen.
Met deze nieuwe verhoogde vibraties van de Schepper die zich in de Aarde en jullie wezen verankeren, nodig Ik, Aartsengel Metatron, jullie uit je op deze drie gebieden te focussen. Eerst focus jij je op het ontvangen en absorberen van de energieën van vergroting in/naar je wezen en werkelijkheid, dit kan eenvoudig bereikt worden met een intentie terwijl jij je focust op het diep inhaleren, wetende dat je ademhaling het opperste Licht in/naar je volledige wezen ademt. Je mag ook wensen om deze invocatie te gebruiken:
“Aartsengel Metatron, ondersteun mij alsjeblieft nu bij het verbinden in/naar en te ontvangen met volmaakt gemak de energiegolf van Vergroting stromend vanuit de Schepper. Ik open mezelf volledig om vergroot en versterkt te worden terwijl ik mezelf nu toesta de zuivere liefdevolle waarheid te erkennen van mijn wezen en mijn werkelijkheid, met vertrouwen de schoonheid die ik ga ontvangen kennend, en binnenin mij herkennend en ervarend vanwege deze krachtige energieën.
Aartsengel Metatron ondersteun mij alsjeblieft bij het verbinden van mijn volledige wezen met het Kristallijne Koninkrijk. Ik ben gereed om de expressie van de Scheppers Vergrotingsenergieën te ontvangen vanuit het Kristallijne Koninkrijk en nodig de Kristallijne Wezens uit om mijn bekwaamheid te ondersteunen om de Vergrotingsenergieën met gemak te ontvangen en te ervaren.
Ik nodig nu mijn ziel uit om voort te gaan om verder te belichamen in/naar mijn fysieke lichaam, werkelijkheid, emotionele lichaam, mentale lichaam en volledige wezen. Geliefde ziel, deze vergroting is om jou te ondersteunen bij het vermengen en synthetiseren van jouw essentie meer volledig en absoluut met mijn/onze fysieke gestalte. De vergroting van mijn wezen zal een vergroting en belichaming zijn van mijn ziels schoonheid en waarheid binnenin het fysieke. Ik ben aanwezig en gereed voor deze verschuiving om plaats te vinden binnenin mijn wezen en werkelijkheid, wetende dat ik ondersteund ben en dat mijn ervaringen van schoonheid en grotere liefde zullen zijn. Dank u wel.”
Ten tweede, wens ik om je aan te moedigen je te focussen op je ziel, de aandacht brengend naar de belichaming van je ziel. Zo vaak als jij je kunt herinneren, nodig je ziel uit om diens essentie en Liefde met je volledige wezen te synthetiseren. Je mag wensen het te affirmeren en te resoneren met de affirmatie: “Ik ben nu de prachtige belichaming van mijn ziel in actie op de Aarde.” Door jezelf eenvoudig te herinneren aan je ziel kan je een verdere belichaming aanmoedigen wat zal betekenen dat je ziel vergroot zal worden binnenin je wezen en werkelijkheid door de Vergrotingsenergie, dus is er geen noodzaak voor jou om te streven naar alles dat je wenst te zijn, er is eenvoudig een noodzaak om het binnenin je wezen als eeuwig aanwezig te erkennen.
De derde focus die Ik, Aartsengel Metatron wens aan te moedigen is een focus van aandacht aangaande dat wat je wenst te ervaren en voor jezelf en je werkelijkheid te manifesteren. Met de grotere aanwezigheid van je ziel, mag je bij jezelf gewaar worden je gelukkiger, vreugdevoller en meer accepterend te voelen van de goddelijke kansen die jouw werkelijkheid binnenkomen, en jou dus aanmoedigen om je focus naar de ervaringen te brengen welke je Licht en Liefde quotiënt verhogen. Je zult in staat zijn om ervaringen te herkennen die uitgelijnd zijn met je ziel aangezien zij gevoelens zullen creëren van diep en tevreden geluk. Jezelf toestaan te focussen op je eigen innerlijke geluk betekent dat je dit dan presenteert aan de Schepper om vergroot en versterkt te worden binnenin je wezen, jou aldus meer volledig en compleet uitlijnend met je waarheid, ziel en de Schepper.
Sta mij alsjeblieft toe om je te ondersteunen als je ontwaakt tot jouw waarheid en sta de schoonheid van je wezen, ziel en essentie toe vergroot te worden.
In Liefde en Waarheid,
Aartsengel Metatron
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.com

http://omna.co.uk/category/channelled-messages-through-natalie-glasson/