Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 24 Januari 2020.

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf –
24 Januari 2020.
Jullie hoeven alleen maar naar de veranderingen in de wereld te kijken om te beseffen dat er iets groots gaande is omdat er, in tegenstelling tot seizoensgebonden verschillen, sprake is van een bijzonder grote verstoring en ontregeling van het weer op een niveau dat jullie nog nooit eerder hebben gezien. Moeder Aarde schreeuwt het bijna tegen haar bevolking uit dat de voorbereidingen doorgang moeten vinden om jullie voor te bereiden op nog grotere veranderingen die zich met de Event aandienen. Hoe langer de Mensheid nodig heeft om de noodzaak van de veranderingen te onderkennen, des te moeilijker het zal worden om ermee uit de voeten te kunnen en de traumatische gebeurtenissen te vermijden die onvermijdelijk zullen volgen. Door te anticiperen op wat nodig is voor de toekomst, kan een pad worden gevolgd dat de weg vrij maakt met zo gering mogelijke gevolgen voor de mensen. Op wereldwijd niveau dient de beslissing te worden genomen om de krachten te bundelen en gezamenlijk de verantwoordelijkheid te dragen en ervoor te zorgen dat stappen vooruit worden kunnen gezet, met zo weinig mogelijk schade aan de Aarde zelf.

De energieën van verandering zijn overal voelbaar en hoewel de uitkomst niet direct duidelijk is, voelen de mensen dat er iets groots aan zit te komen. Velen zijn al in een bepaalde mate op de hoogte van de Event, maar het is nog niet helemaal helder wanneer deze zal plaatsvinden. We hebben echter sterk het gevoel dat het goed is als de Mens zich in de mogelijke gebeurtenissen zou verdiepen om schade aan mens en dier te minimaliseren. We willen geen angst veroorzaken, maar de kans op een ommezwaai wordt steeds krachtiger nu de klimaatverandering zijn tol eist. Wanneer jullie deze waarschuwingen serieus nemen, zullen wij op onze beurt al het mogelijke doen om jullie te begeleiden, maar het is jullie taak om daarin de eerste stappen te zetten, want ook in de hedendaagse tijd blijft jullie vrije wil voorop staan en wordt deze onophoudelijk gerespecteerd.

De nadruk ligt nu op vreedzame acties en het gebruik van jullie rijkdom om de degenen te steunen die vooroplopen. Luister naar wat zij te zeggen hebben en geef hen de ondersteuning die ze nodig hebben, in welke vorm dan ook. Er is geen reden om nog meer geld te blijven steken in kansloze ondernemingen, het kan beter worden gebruikt om de weg vrij te maken naar een veel mooiere wereld die komen gaat. Het tempo van verandering versnelt zich en de mens zal op zoek gaan naar de belangrijkste krachten in het samenkomen en voorop lopen in vreedzame acties op wereldwijd niveau. Wanneer je dit negeert is dit voor je eigen risico, maar we hopen dat een “Wake-up-call” velen tot actie zal aanzetten, waardoor de Mensheid op een pad zal worden gebracht dat anticipeert op wat nodig is. De vraag naar jullie hulpbronnen zal geleidelijk aan groter worden; er zal bijvoorbeeld meer zoet water nodig zijn om catastrofes te voorkomen in gebieden waar al een tekort heerst. Jullie zouden misschien moeten overwegen om zeewater op een dusdanige manier te behandelen dat er drinkwater van kan worden gemaakt, maar dan niet door middel van jullie huidige dure ontziltingsmethoden, aangezien er efficiëntere en veel goedkopere methoden bekend zijn.
Het zal niet eenvoudig zijn om “het zakenleven” te overtuigen dat ook zij moeten veranderen om de Mensheid door de komende periode heen te helpen, omdat niemand zal worden vrijgesteld van de gevolgen die dit met zich mee zal brengen. Echter, met een beetje goede wil en een gedegen aanpak van de problemen die zich voordoen, zal zo weinig mogelijk averij worden opgelopen. Van onze kant zullen we, in tijden waarin jullie in nood verkeren, zoals altijd proberen die organisaties en mensen die in staat zijn jullie rechtstreeks te helpen, te stimuleren. Het is duidelijk dat er manieren zijn om jullie behoeften van tevoren vast te stellen en in sommige gevallen “een appeltje voor de dorst” opzij te zetten. Jullie hebben nu immers de beschikking over technologieën om te kunnen anticiperen op jullie behoeften, ongeacht de vorm die deze kunnen aannemen. Jullie staan voor een tweesprong van verandering; de ene weg leidt naar chaos, terwijl de andere richting tot succes leidt. Het is misschien niet gemakkelijk, maar de werkelijkheid is dat jullie, met vastberadenheid en goede wil, alles kunnen bereiken wat mogelijk is.
Het is duidelijk dat de effecten van verandering van land tot land en zelfs van stad tot stad verschillen, dus dien je op zoek te gaan naar signalen van activiteit die op jou van invloed zijn en dienovereenkomstig actie te ondernemen. Men is al heel ver met weersvoorspellingstechnieken, dus zou het zo moeten zijn dat je je kunt voorbereiden op ongewone tijden, waarbij je stappen onderneemt om ervoor te zorgen dat je er niet door wordt overvallen. Voedselvoorziening blijft altijd een kwetsbaar iets en het aanleggen van een kleine voorraad om tekorten te voorkomen zou verstandig zijn.
Jullie hebben mogelijk gemerkt dat in tijden van nood kleine gemeenschappen het beter doen dan grote en dit zou in de komende jaren de norm kunnen worden. Feitelijk liggen er zoveel veranderingen in het verschiet dat je misschien besluit dat klein sowieso beter is. Er bestaan geen richtlijnen die kunnen worden ingesteld om het onverwachte onschadelijk te maken, maar gezond verstand zou de boventoon moeten voeren. De meesten van jullie hebben immers al moeilijke periodes of zelfs oorlogen doorgemaakt en weten hoe je op je behoeften kunt anticiperen en daarin kunt voorzien.
Verlies nooit uit het oog het feit dat er galactische entiteiten met enorm veel ervaring bestaan, die toezicht houden op jullie evolutie. Zij kennen het plan voor de Mensheid en hun aanwezigheid zorgt ervoor dat jullie beschermd zijn en alle kansen krijgen om te slagen. Zij hebben de bevoegdheid om waar nodig stappen te ondernemen en ervoor te zorgen dat jullie je zoveel mogelijk aan het plan houden, om vooruitgang te verzekeren en dit niet te laten stagneren of erger nog: te stoppen. Wanneer het leven een en al chaos lijkt en zinloos, realiseer je dan dat er nog steeds een plan in werking is en je zult er zo snel mogelijk naar terugkeren. Ieder van jullie heeft vele Gidsen en sommigen zijn in het bijzonder geselecteerd op de wijsheid en kennis die ze bezitten. Je staat dus niet alleen in je zoektocht naar spirituele vooruitgang, luister derhalve naar de ingevingen die je krijgt op rustige momenten, zoals tijdens meditatie.
Sta niet toe dat de negativiteit om je heen invloed op je heeft, want je bent hier met een plan, ook al ben je er zelf niet van op de hoogte, waarbij gebeurtenissen in je leven vooraf zijn geregeld zodat je alle kans krijgt om te evolueren. Begrijp dat elke keer dat je er niet in slaagt een niveau te bereiken dat naar ascentie leidt, dezelfde kans zich opnieuw zal voordoen, dit zal echter de tijd dat je op het lagere trillingsniveau blijft, verlengen. Vooruitgang betekent: het verhogen van je trilling en deze op een hoger niveau in stand houden, een niveau waar ascentie vanzelf komt, en dat is je doel. Je zult het meest geweldige leven krijgen en bevrijd raken van de negativiteit die er momenteel rondom je heerst.
Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God Zelf, en elke ziel heeft dezelfde innerlijke verbinding met God.
In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.
Vertaling: Marja en Rob