Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 24 April 2020.

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf –
24 April 2020.
Met veel vrije tijd om handen hebben jullie allemaal een unieke kans om na te denken over je mate van ontwikkeling en of je stevig op weg bent naar Ascentie. Dit is in deze tijd erg belangrijk omdat jullie in reële termen niet veel tijd meer hebben om je op je ontwikkeling te focussen en de gouden kans te grijpen om te ascenderen. Als dit je doel is en je hebt er alles aan gedaan om je goed voor te bereiden, dan ben je je ongetwijfeld bewust van de noodzaak om door te zetten en je doel niet uit het oog te verliezen. Wanneer er zoveel om je heen gaande is, zou je gemakkelijk afgeleid kunnen raken, dus de behoefte om stevig gefocust te blijven op wat je doet, is bijzonder belangrijk.
Het bevrijd worden van de voortdurende uitdagingen waarmee jullie te maken hebben gekregen, zal zich met Ascentie aandienen, en hoe dichter jullie erbij komen, hoe gemakkelijker het zal worden. Zelfs op dit specifieke moment zullen jullie subtiele veranderingen kunnen opmerken terwijl je begint je voortgang opnieuw te evalueren. Het belangrijkste doel is om je ego in een positie te brengen waarin het niet langer kan bepalen hoe je op toekomstige uitdagingen reageert, omdat je ondertussen controle zou moeten hebben over je emoties. Je zou niet meer automatisch moeten willen reageren op situaties die anders het verlies van zelfbeheersing zouden kunnen betekenen. Jij bent meester over je gevoelens, en door een vreedzame en liefdevolle houding aan te nemen, ongeacht wat er om je heen gebeurt, geef je blijk van je vermogen om rustig te blijven. Op deze manier verhoog je voortdurend je trilling en blijf je op je pad naar voltooiing.

We weten dat wat er van jullie gevraagd wordt niet makkelijk is, maar dat is uiteraard de bedoeling en draait om bepaalde aspecten van evolutie die van essentieel belang zijn voor jullie omdat je hoger en hoger klimt op het evolutionaire pad. Jullie staan echter nooit alleen en je Gidsen staan altijd voor je klaar om behulpzaam advies te geven en zij zullen eveneens zaken regelen om ervoor te zorgen dat je op het door jou gekozen pad blijft, waarbij ze hun best doen om te voorkomen dat je afdwaalt. Je kunt er gerust op zijn dat wanneer je denkt dat je klaar bent om een verdere stap in je ontwikkeling te zetten, zij jou in de goede richting zullen wijzen. Je kunt er eveneens zeker van zijn dat wanneer je van je pad afwijkt, alle hulp wordt geboden om je er weer op terug te brengen.

Nadat de Event eindelijk heeft plaatsgevonden zullen jullie deel uitmaken van grootse vieringen, omdat jullie allemaal een enorme taak op je hebben genomen om je weg terug te vinden naar het Licht, nadat jullie in de duisternis en eenzaamheid van de lagere trillingen werden geworpen. Hoewel jullie je Gidsen altijd om je heen hebben gehad, waren maar weinig zielen onmiddellijk op de hoogte van de aanwezigheid van hun Gidsen. Het was echter duidelijk dat, naarmate de tijd verstreek, velen van jullie hun bewustzijnsniveau zouden verhogen en meer ervaring zou worden opgedaan. Enkelingen hebben vele anderen geholpen hun pad te vinden en vaak begon dit door het volgen van leringen van hun religie. In de loop van de tijd heeft, door de vele incarnaties in uiteenlopende andere religieuze stromingen, een ziel het vermogen ontwikkeld om de waarheid te onderscheiden en uiteindelijk de aanwezigheid ​​van God in elke ziel te erkennen.
Er dient op te worden gewezen dat je, terwijl je op Aarde verblijft, maar een klein aspect van je God-zelf bent, en het is te begrijpen dat het moeilijk te bevatten is hoe groot je werkelijk bent. Echter, naarmate je nog verder evolueert, zul je gaan begrijpen dat je God-zelf aan de andere kant van de sluier bestaat. Er staan ​​jullie veel verrassingen te wachten terwijl jullie hoger en hoger stijgen en niveaus bereiken die veel verder reiken dan de niveaus die de negatieve krachten kunnen bereiken. Jullie laten ze achter om hun eigen ondergang te ervaren, het gevolg van het leiden van een leven van bedrog, met de intentie om anderen verder onderuit te halen. Uiteindelijk krijgen al deze zielen nog een kans, maar eerst zullen ze alle negatieve handelingen waarbij ze betrokken zijn geweest, goed moeten maken.
In geen enkel stadium worden zielen gestraft voor hun wandaden, maar ze dienen zaken goed te maken waardoor ze zich deze levenslessen eigen maken. Alles wordt op een eerlijke manier behandeld en elke ziel krijgt de gelegenheid om zich weer te verheffen zodra de intenties om dit te doen duidelijk worden, waarbij onophoudelijk hulp wordt geboden in het wijzen van de weg. Die zielen die naar de laagste van de lage niveaus afdalen, zijn bijna niet meer te redden, maar toch worden ook zij nooit opgegeven. Veel zielen die nu zijn geïncarneerd, zijn diegenen die voldoende voortgang hebben geboekt en die de kans verdienen om te ascenderen, waarbij ze in hun voortgang zullen worden bijgestaan op een manier die hun keuze op basis van vrije wil niet beïnvloedt.
Zoals jullie je kunnen voorstellen, gebeurt er nu veel om de duistere Wezens te ontwortelen terwijl ze vanwege het Coronavirus grotendeels geïsoleerd zijn geraakt, en dit zal met grote snelheid gebeuren om te voorkomen dat ze ontsnappen. Je kunt bedenken dat in een periode waarin het Licht niet actief lijkt, precies het tegenovergestelde het geval is. In een tijd waarin zoveel tot stilstand is gekomen, hebben de Lichtkrachten het heft in handen genomen en zijn ze druk bezig de duistere Wezens in hechtenis te nemen. Degenen die in de toekomst kunnen reizen, hebben de mogelijkheid gezien dat het Licht in staat is de huidige zaken in eigen voordeel te veranderen, en om die reden waren de Lichtkrachten volledig bereid om meteen op te treden ten behoeve van het stilleggen van vrijwel de gehele Mensheid.
Na een situatie die gemakkelijk veel meer schade zou kunnen hebben aangericht, zijn voor de duistere wezens, om zo te zeggen, de kansen nu gekeerd, ongetwijfeld tot hun eigen verbazing en ongenoegen. Lieve mensen, het eindspel is absoluut begonnen en er zal maar één winnaar zijn, hoe kan het ook anders met de steun van de Lichtkrachten. Niets is in beton gegoten behalve Ascentie en dat is een Kosmische gebeurtenis die inmenging van de duistere Wezens ver te boven gaat. Ze zijn in verwarring en bezitten niet de macht om de uitkomst ten gunste van het Licht te stoppen. Ze zullen niet toegeven dat het een verloren zaak is, waarbij ze in wanhoop kunnen uithalen naar wat zich ook maar op hun pad bevindt.
Gebruik de tijd die je nu hebt om je positie te bepalen, waar je vervolgens naar toe gaat, aangezien nu genomen beslissingen de mate zullen bepalen van je vooruitgang in de toekomst. Elke keer dat je voor een uitdaging staat, is er steeds weer de kans dat de duistere wezens die zullen gebruiken om je af te leiden van je doel, wees dus alert en je bewust van wat er om je heen gebeurt.
Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God-zelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.
In Liefde en Licht.
Mike Quinsey.
Vertaling: Marja en Rob