Matthew Ward – May 2010

Matthew Ward

Gechanneld door: Suzy Ward – 19 Mei 2010

Het laten uitstromen van olie in de Golf van Mexico; pogingen van de achterban voor een “groene wereld”; onthulling van waarheid verhaast zich;
Aarde’s energieveld van potentieel; Illuminati, klonen, astrologische invloeden; geschiedenis, nieuwe richting van religies

1. Dit is Matthew met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station. Laten we spreken over iets dat invloed heeft op de Verenigde Staten maar ook van grote zorg is voor de bevolking over de hele wereld, de olie uitstorting in de Golf van Mexico. We kennen de diverse speculaties zoals wat deze ernstige milieu situatie veroorzaakte: het werk van het gilde saboteurs; weer een volgende Illuminati “zwarte operatie” tactiek tot verdere vertraging van de officiële erkenning van ruimte wezens die aanwezig zijn; een of andere duistere beschaving die de schuldige is en sommigen vragen zich af of God een hand hierin had, zoals een sterk opwekkende oproep, terwijl weer anderen het hebben omschreven als een toornige God die zondaars straft.

2. De uiteindelijke oorzaak was gewoon een mechanisch defecte functie, maar heel zeker was dit geen “ongeluk”. In de voorbije decades met toenemende aantallen seismische gebeurtenissen, was het olie onttrekken vanaf anderhalve km onder water het met opzet uitlokken van onheil – het was niet een zaak van “of” maar van wanneer sterke planetaire beweging de mechanische operaties op die diepte zou verstoren.

3. De kern van deze milieu verwoesting is de intentie van enkele breinen die met hebzucht doordrenkt zijn om jullie wereld afhankelijk te houden van aardolie, en daarvoor hebben zij de ontwikkelingen van vrije energie onderdrukt welke de bron van hun mammoet fortuinen zou hebben geëlimineerd. De meedogenloze jacht naar geldelijke weelde heeft hun geweten verschrompeld, aldus is er geen aandacht geschonken aan potentiële effecten van ontheiliging van het milieu, en ze begrijpen niet dat Aarde een ver ontwikkelde ziel is, een voelend wezen wier bloed de vloeistoffen in haar planetaire lichaam zijn.

4. We kunnen niet precies zeggen wanneer de pogingen om het spuiten van de olie te stoppen, succesvol zullen zijn, maar deze door mensen veroorzaakte ramp heeft een door mensen gemaakte oplossing nodig. We hebben weet van jullie visualisaties om het zeeleven veilig in oorspronkelijk wateren te zien en van jullie gebeden dat de olie niet de kustlijnen zal bereiken. In elk geval ga daar mee door – onderschat nooit jullie macht om elke situatie te veranderen!

5. Sommigen van jullie bepleiten dat onze ruimtefamilie naar beneden komt en om de dag te redden, terwijl anderen teleurgesteld, zelfs benard zijn dat ze hier nog niet zijn. Ze zijn niet massaal geland omdat het nog niet veilig is voor jullie als ze dat doen, maar ze helpen wel degelijk! Zij houden de stromingen rustig en de olie weg van de kust tot het uiterste wat mogelijk is zonder ongewilde zij-effecten te scheppen, en ze hebben een waakzaam oog op degenen die overgehaald kunnen worden om stormen of seismische verstoringen te produceren in de Golf. Zij doen wat ze kunnen om de giftige effecten van de oppervlakte olie te verminderen en van de vijvers die eronder drijven; maar, pas nadat hun technologieën op de planeet worden gebruikt, kan een totale verwijdering van de olie die de Golf wateren vervuilt, bereikt worden.

6. Als iedere wolk een zilveren rand heeft, zoals jullie uitdrukking is, dan zou je kunnen zeggen dat deze wolk omgeven is door een schittering die steeds verder naar buiten door jullie hemelen heen golft. De olie uitstorting heeft eisen laten opkomen voor veranderingen om veilig te stellen dat er nooit meer zo’n ramp jullie natuurlijk wereld in gevaar kan brengen. De “Grote Olie” zal niet in staat zijn om het hoofd te bieden aan het groeiend tij van mensen die de benzine consumptie willen besnoeien en uitkijken naar plaatsvervangers voor producten die op aardolie zijn gebaseerd.

7. Dit voegt stuwkracht toe aan pogingen om een “groene wereld” te scheppen door duurzame energie bronnen; schone fabricage; beëindiging van vervuiling door allerlei bronnen; het recyclen uitbreiden en het stoppen van verkwistingen; behoud van regenwouden die niet alleen essentieel zijn voor dieren, maar voor jullie eigen ademhaling. Jullie zien de recente of de uitgebreide ontwikkelingen als veelbelovend, en dat is juist. We willen dat jullie ook konden zien hoe verlichte wezens door het hele universum juichen over die “achterban beweging” omdat die in veel richtingen opzwelt.

8. Samen met de groeiende druk in die cruciale gebieden is er een steeds luidere roep om bedrijfscontrole van regeringen te beëindigen; om te onderhandelen over oplossingen in plaats van oorlogvoeren; om massale verarming uit te drijven; om het bewind van chemicaliën te stoppen; en om dieper te graven in de zakken van corruptie en bedrog, waar alleen de topjes van die ijsbergen duidelijk zitten.

9. Oorspronkelijk riep het meesterplan van de Gouden Eeuw dat geschapen werd door de hoogste raad, een langzaam opdoemen tevoorschijn van de vele waarheden in het proces van wereldtransformatie en spirituele vernieuwing. Maar de vasthoudendheid van duistere mensen heeft een soortement kritieke tijd geschapen, omdat veel intense onthullingen nog steeds moeten plaats vinden zodat de mensen weer zullen gaan weten dat ze machtige goden en godinnen zijn, onafscheidelijke onderdelen van de universele familie van zielen.

10. Zelfs met nog aanzienlijke tijd om die ultieme waarheid te verwerken, zal het moeilijk worden voor velen en misschien onmogelijk voor sommigen om dat te geloven. Toch moet die realiteit en nog veel meer van schokkende aard onthuld worden in een korte periode zodat myriaden veranderingen met zo’n grootheid die jullie je nauwelijks kunnen voorstellen kunnen worden bewerkstelligd en al die veranderingen nemen toe in stuwkracht. De tijdtabel van 2012 voor de Aarde om uit het derde dichtheidsduister te gaan is veel korter dan de twee en half jaren die jullie kalender aangeven. Tijd, zoals jullie die waarnemen, zal doorgaan sneller en sneller voorbij te gaan, hoe dichter jullie het continuüm naderen waarin het verleden, heden en toekomst van de lineaire tijd tegelijkertijd gebeuren op verschillende energieniveaus.

11. Onze geliefde Aarde zit precies op schema van haar ascensie pad, dat kunnen we jullie verzekeren, maar we weten niet wie er voor koos om het licht van universele waarheden te willen zien en wie niet. Het licht brengt spirituele helderheid en verandert cellulaire structuren van die op koolstof gebaseerd zijn naar kristallijnen vorm die lichamen laat overleven in de trillingsniveaus van de Gouden Eeuw. Zij die het licht verkozen zullen de stoffelijke Aarde vergezellen en zij die dat niet willen gaan naar andere werelden waar ze net zoveel gelegenheden krijgen die nodig zijn om “het licht te zien.”

12. Ik denk dat het toepasselijk is om op dit moment over het commentaar van een lezer te spreken – veel mensen vragen zich veel hetzelfde af: Ik kan niet begrijpen waarom jullie zo zeker kunnen zijn over iets dat in de toekomst gebeurt, zoals Het Gouden Tijdperk maar jullie kunnen niet voorspellen wat er zal gebeuren in de toestanden die juist nu bestaan.

13. We voorspellen helemaal niks. Als boodschappers van het licht jullie iets vertellen met een totale zekerheid, zoals de nadering van het Gouden Tijdperk, is dat omdat dat reeds bestaat in het “tijdloze”continuüm. Op het zielenniveau weten jullie dit wel maar jullie herinneren je niet bewust je opwinding in de tijd toen jullie gekozen werden om deel te nemen aan deze weergaloze snelle passage van een wereld uit de diepe, derde dichtheid naar de vierde en snel doorgaand naar de vijfde, en jullie kunnen iets niet waarnemen als “voltooid” dat in je lineaire tijd nog aan de gang is. En zelfs dat “nog aan de gang zijn”, is wat dit betreft duidelijk voor de relatief weinigen van de wereldbevolking die begrijpen dat alle omwentelingen in jullie wereld de oude manieren betreffen die desintegreren tijdens de snelle overgang van Aarde naar een glorieus nieuw tijdperk.

14. Als wij spreken over een lopende situatie en jullie geen tijdraam kunnen geven voor het resultaat of misschien je zelfs niet kunnen zeggen wat het resultaat zal zijn, is dat omdat ze niet doorslaggevend zijn in Aarde’s energieveld van potentieel, waar variërende energiekrachten en -richtingen in eeuwigdurende beweging zijn. Energie, de essentie van alles in het bestaan door de hele kosmos – het ondeelbare bewustzijn van de IK BEN Schepper Schepping – is neutraal. Wat de energiestromingen richting geeft en hen in staat stelt om zich te manifesteren in de substantie, zijn positieve en negatieve ladingen, of de “lichte” en “duistere” aanhechtingen en deze worden voortdurend gevormd door individuele en collectieve gedachten, gevoelens en daden. Daarom dringen wij er herhaaldelijk bij jullie op aan je te focussen op wat jullie WILLEN in je leven en in jullie wereld, niet wat jullie niet willen!

15. Terugkerend naar onze uitleg, zeggen we dat “lichte” energiestromingen rond een specifieke situatie aan stuwkracht winnen. De “duistere” stromingen die diezelfde situatie beïnvloeden zullen afnemen of toenemen overeenkomstig de intensiteit van bewustzijn die daarin geplaatst wordt. Dit laat mogelijkheden evolueren naar waarschijnlijkheden en verder naar werkelijkheden als de stuwkracht niet meer is te stoppen. Het was een dergelijke niet te stoppen stuwkracht die ons in staat stelde jullie te vertellen, voordat de eerste verkiezingen in de Verenigde Staten er waren, dat Barack Obama de landspresident zou worden. Dezelfde mate van stuwkracht werd enkele maanden voor de invasie in Irak bereikt; daarom kon ik in die tijd verklaren dat ondanks vredesbijeenkomsten en andere pogingen om de oorlog te voorkómen, dit niet kon worden verhinderd. [Deel VI, “War” in Illuminations for a New Era]

16. Maar, ook al lijkt het dat de energiegolf in een bepaalde richting maar een minimale tegengestelde kracht heeft op zijn pad naar een “niet te stoppen stuwkracht”, is het dwaas te concluderen dat zijn richting niet kan worden veranderd door een plotselinge instroom van botsend bewustzijn. Ik viel in die dwaasheid. Activiteit in het veld van potentieel gaf toen sterk aan dat president Bush, wiens Illuminati-factie het presidentschap had gekocht, zou worden verwijderd doordat zijn retoriek hem zo vaak belachelijk had gemaakt in de ogen van de andere wereldleiders, en dat diende niet de beste belangen van zijn factie of van zijn oppositie. Met de energie van beide facties die wat dit betreft, sterk verbonden waren en zonder iets in de oppositie, zei ik in een boodschap dat George W. Bush’s tijd aan het bewind een van de kortste zou zijn in de geschiedenis.

17. Iedereen weet dat hij twee volledige termijnen voltooide, maar weinigen weten wat er achter de schermen plaatsvond. De Bush kloon werd uit zijn ambt gehaald volgens het afgesproken plan, maar de tegengestelde partij had niet het plotselinge verraad verwacht van de Bushfactie, die tegelijkertijd een “nieuwe, verbeterde” kloon inzette met het verwijderen van enkele individuen die handelden namens vice president Cheney. Niettemin was het resultaat dat een opeenvolging van Bush klonen het ambt behielden dat de Cheney klonen feitelijk bestuurden.

18. Ik denk dat hier een beetje achtergrond nuttig is. Ooit waren de Illuminati een sterk verstrengelde groep met hetzelfde doel – wereldoverheersing. Dat doel is nooit veranderd, maar terwijl een generatie de andere opvolgde en hun aantallen groeide door huwelijken en andere verbindingen, ego’s, hebzucht en machtswellust begon de oorspronkelijke eenheid uiteen te rafelen. Uiteindelijk resulteerde de onderlinge strijd in twee elkaar concurrerende partijen, een in Europa en de andere in de Verenigde Staten. De zelfde onderlinge strijd die deze splijting veroorzaakte stroomde over in elke factie en ze versplinterden in nog kleinere partijtjes. In de Verenigde Staten, is Bush in het ene en Cheney in het andere.

19. Een natuurlijk product van de felle competitie tussen de verschillende facties waren levensbedreigende situaties voor de meest invloedrijke hoofden in elke splintergroep, en daardoor werden die individuen gekloond zodat als er een moordaanslag lukte, een kloon de plaats van die persoon zou overnemen. Dit diende ook de bedoeling van de Illuminati om de publieke verschijning van continuïteit te handhaven van hun mensen in hoge ambten. [Als je geïnteresseerd bent in het kloonproces en andere informatie over klonen, die staan in “Human Cloning”, in Revelations for a New Era.]

20. Nu dan, lezers die onthutst zijn dat de enorm gerespecteerde Stephen Hawking een wantrouwende uitlating deed over buitenaardse beschavingen, willen weten: of hij door de duistere kant is overgenomen, zal zijn mening serieus genomen worden door de planners van de tv aankondiging over andere beschavingen; zal dit de aankomst van ET’s vertragen of hen afbrengen om te komen; voorspelt dit wat slechts voor hen als zij hun aanwezigheid bekend maken. Ik weet niet waarom Stephen zei wat hij zei, maar er zit geen duister in het hart van deze dierbare ziel en je kan alleen vermoeden dat het net zo iets is geweest wat Carl Sagan motiveerde om te beweren dat er geen sterk bewijs van intelligent leven ergens anders is: bedreigingen aan zijn familie. Maar niets zal vertragen, en niets onze universele familie afhouden om bij jullie te komen zo spoedig zij absolute zekerheid hebben voor jullie veiligheid!

21. Een lezeres die veel gehoord heeft over Plejadiërs wil graag meer over hen weten. Dit voegt misschien niets toe aan haar kennis maar het kan anderen verlichten te weten dat velen van jullie voorouders hebben die in de oudheid van de Plejaden kwamen om deel te nemen aan het planetaire bevolking zaai-programma, sommigen van jullie kwamen naar de Aarde direct uit die groep van sterrennaties voort om speciaal een rol te spelen in deze unieke tijd in het universum. Dus is er een belangrijke Plejadische invloed in de populatie, maar het is in geen geval eenzijdig. Andere beschavingen die een grote hand hadden in die vroege fases waren Arcturus, Sirius en Lyra en hun nageslacht is telkens weer op de planeet geïncarneerd, deze laatste tijd meegerekend, met het zelfde doel als de Plejadiërs.

22. Er is mij gevraagd of de astrologische aspecten van het universum zo veelbetekenend zijn als sommigen mensen denken. Zonder te weten hoeveel belang elk individu toeschrijft aan planetaire beweging, kan ik alleen maar zeggen dat bewegende en veranderende posities werkelijk jullie leven beïnvloeden. Jullie kozen je geboortetijd in overeenstemming met hemelse activiteit omdat hun invloeden, waarmee jullie energetisch op een lijn staan, andere keuzen vergroten in jullie zielcontract. Het naast elkaar staan (conjuncties) van sommige planeten is gunstig om positieve gevoelens tevoorschijn te roepen, sterke energie en betekenisvolle productiviteit, terwijl andere verbindingen aanzienlijke meer uitdagingen vertegenwoordigen wat dat betreft. Kennis van de diverse astrologische invloeden kan nuttig zijn tot besluitneming maar afhankelijkheid van dagelijkse “lezingen”, zelfs vanuit een horoscoop met nauwgezette accuraatheid, kan de spirituele groei onderdrukken die voortkomt uit het herkennen en achten van innerlijke leiding, de boodschappen van je ziel die als intuïtie binnenkomt.

23. Een pastor van de United Methodist Church vroeg of ik “enig licht kon werpen op de toekomst van de Christian Church in de Verenigde Staten, in het licht van de vele veranderingen die plaats vinden.” Ik kon zeggen dat deze dierbare ziel zichzelf gedeeltelijk antwoord gaf door tweemaal het woord “licht” te gebruiken in zijn vraag. Mijn antwoord wordt niet beperkt tot zijn geboorteland of tot Christian Churches, maar het is ontzettend hart verwarmend voor ons om te observeren dat kerkleiders en congregaties met verschillende benamingen en geloven over de wereld antwoorden op de intensiteit van licht op Aarde.

24. Daar de godsdienst leringen van het oude geen voldoening gevende antwoorden kan brengen op de vragen van vandaag, beginnen kerkmensen te luisteren naar hun innerlijke stem. Door weerstand te bieden aan de lang vastgehouden kijk dat homoseksuelen geen plaats hebben in het kerkelijk leiderschap, worden vrouwen en mannen van die oriëntatie verwelkomd op die posities. Het steeds groter wordende: “Je bent je broeders hoeder” gaat goed verder dan de kerkdeuren, en vestigt nieuwe of vergroot dienstverlening van de gemeenschap. Mensen houden de goddelijke aspecten vast en verwerpen de dogmatische regels van hun respectievelijke geloven terwijl harten en denken overgaan van religie naar spiritualiteit.

25. De historische zijde van religie is niet zo positief. Het radicale denken van sommige individuen is de verdraaiing die werd doorgegeven door generaties van haat en onderdrukking; maar de basis van religie kwam niet uit edele doelstellingen voort. De opzet van de bedenkers die toen de kerk en staat bestuurden, was om de massa’s te beheersen door onbuigzame religieuze regels. Ze besloten wat zonde doen was en beweerden dat wie er ook zondigde de gramschap van een wraakgierige God zou voelen. Toen het Christendom opdook, veranderden de mensen aan de macht de opschrijvingen die de Bijbel werden zodat hij paste bij hun opzet, ze schilderden Jezus af als de “enige zoon van God” en zetten lagen van “autoriteiten” tussen de mensen en God. Zij waren ook hebzuchtig en vergaarden grote weelde door het instellen van tienden en andere middelen om geld af te dwingen van de gelovigen.

26. De invloed van religie door de eeuwen heen is zo krachtig geweest dat dit leidde tot de Kruistochten, vervolging, terechtstelling, marteling, gevangenzetten, moordaanslagen. De verdeeldheid, kastenstelsels en verbanning die godsdiensten hebben veroorzaakt, bestaan nog steeds, en ook de angst om niet te gehoorzamen aan “Gods wetten” en schuld en wroeging als men afdwaalt van het strikt trouw zijn. In de Mormoonse Kerk kunnen families van overledenen betalen om hun geliefde zielen te verzekeren van een van de beperkte plekken in de hemel; en ondanks lichtende bijdragen van enige beroemdheden, is de Church of Scientology in de grond een mind control(denken beheersende) organisatie. Zelfs het Satanisme is officieel erkend als een godsdienst!

27. Van alles dat het duister heeft verzonnen door de eeuwen heen om zielen gevangen te nemen, zijn religies het meest effectief geweest om gelovigen in slavernij te houden. Eenmaal terug in het geestesleven realiseren de zielen zich dat ze weer in die betovering gevallen waren en opnieuw kozen ze om te breken met de greep van godsdienst als ze de volgende keer incarneerden.

28. Alhoewel iets van het voorgaande al besproken werd in vorige boodschappen heeft dit herhaling nodig omdat godsdienstige godsvrucht de grootste uitdaging zal worden voor lichtwerkers. Er zal wijdverspreid ongeloof en verwarring zijn, en waarschijnlijk militante weerstand in sommige windstreken als oude optekeningen het bewijs brengen van wat wij jullie verteld hebben. De zielen van wie godsdienst de fundering van hun leven is zullen compassie, geduld en vriendelijkheid nodig hebben – en eenvoudig door het leven van/in jullie licht kunnen jullie degenen helpen wier denken verstoord is. We zullen ons verheugen met jullie als zij de waarheid omhelzen van hun macht en hun onbeperkt potentieel als delen van God, maar als zij kiezen om dit te ontkennen, zou het geen tekort schieten zijn van jullie. Of van hen. Geen ervaring, hoe verschillend ook van het zielcontract, wordt ooit verspild, en iedere ziel zal op haar eigen tijd terugkeren naar de zuivere liefdesessentie van haar Aanvang.

29. Jullie zijn opperst voorbereid om te kunnen omgaan met alles aan de nabije horizon! In jullie veelvoudige levens hebben jullie wijsheid, krachten en talenten verzameld die je zullen verrassen als ze opkomen, en dat zullen ze als de gelegenheid rijp is, zou je kunnen zeggen. Daarom is het waarom jullie vurige aanvraag om te zijn waar je bent, werd ingewilligd door de hoogste raad toen veel andere zielen die net zo verlangend waren als jullie, niet werden gekozen. Het is waar dat sommige van de gekozenen treuzelen in een staat van niet -bewustzijn, en dat is in orde voor hen en voor jullie. Ze zullen andere gelegenheden krijgen om licht te brengen aan worstelende beschavingen en jullie zijn zo uitstekend gekwalificeerd om ‘de bal te dragen’, jullie uitdrukking gebruikend, dat jullie je in het continuüm je verheugen bij de ontroering van het succes.

30. Jullie zijn nooit een moment alleen. Talloze zielen in de geest reizen met je mee aan je zijde en talloze anderen in de stoffelijke werelden helpen jullie op andere manieren op je reis. Onze geliefde broeders en zusters, wat een vreugdevolle, opwindende tijd is dit voor ons allen!

_________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Vertaling: Winny