De Arcturianen “De Reis” / 24 Mei 2015 / Dr. Suzanne Lie

De Arcturianen
“De Reis”

24 Mei 2015 / Dr. Suzanne Lie

Dierbare Arcturianen,
Kunnen jullie ons vertellen wat er gebeurt?
Dierbaren,
Wij antwoorden jou en allen die deze transmissie lezen. JA, iets IS met JULLIE ALLEMAAL aan het gebeuren. Iedereen ontvangt de hogere energiefrequenties die in/naar en doorheen jullie lichamen bewegen op een vreemde transmuterende manier.
Je zou kunnen zeggen dat de beschermende bedekking van het lagere dimensionale energiegebied, dat geplaatst werd rondom jullie lichamen bij de geboorte, begint weg te vallen. Niemand weet over deze beschermende bedekking, aangezien het een natuurlijk component is van jullie fysieke anatomie.
Echter, jullie anatomie transmuteert van de fysieke derde dimensionale frequentie die jullie altijd gekend hebben, naar een ietwat hogere frequentie welke jullie etherisch mogen noemen. Echter, aangezien jullie het meeste van de wereld in relatie aangaande jullie gewaarwording/inzicht van de wereld ervaren, mogen jullie deze verschuiving niet beseffen omdat de wereld meteen samen met jullie aan het verschuiven is.
Welnu, dit is waar onze benaming “jullie allemaal” verandert. Niet jullie allemaal, betekenend de mensheid als een geheel, zullen deze zelfde ervaring hebben. Verder, zullen jullie allemaal NIET deze ervaring binnenin hetzelfde NU hebben. Daarom, spreken wij aanvankelijk tegen onze vrijwilligers die een fysieke gestalte namen om Gaia te helpen.
Jullie, onze vrijwilligers om menselijke lichamen te dragen die samengesteld zijn van dezelfde elementen als Gaia’s planetaire lichaam, namen deze gestalten omdat jullie je vrijwillig aangemeld hebben om in “uitwisseling” met Gaia te leven. Wanneer je met de planeet in uitwisseling leeft, als je de elementen van je eigen menselijke lichaam transmuteert in/naar een hogere frequentie, help je Gaia om Haar planetaire lichaam in/naar een hogere frequentie te transmuteren.
Tegelijkertijd, terwijl Gaia Haar planeet transmuteert in/naar een hogere frequentie, blijven jullie in uitlijning/uitwisseling met de hogere frequentie van de Aarde. Daarom, terwijl je deze hogere energiegebieden toestaat je menselijke lichaam te transmuteren, je dat aldus in partnerschap met Gaia doet. Tegelijkertijd, terwijl Gaia’s lichaam transmuteert in/naar een hogere frequentie, blijf je in uitlijning met die verschuiving.
Net zoals het aanvankelijk langzaam zou zijn om een reeds lang bestaande steen te verplaatsen van de locatie dat het gedurende een lange “tijd” bezet heeft, is het langzaam om het momentum van de herijking van de kernfrequentie van jullie lichamen te beginnen. Wij zeggen “kernfrequentie” omdat deze verschuiving van binnenuit de kern van jullie ruggenwervel begint en langzaam diens weg naar buiten werkt naar de buitenkant van jullie lichaam.
Velen van jullie hebben de Kundalini ontwaking binnenin de kern van jullie ruggenwervel voor een behoorlijk poosje van jullie tijd gevoeld. Nu, begint die sensatie op en neer te stromen in jullie ruggenwervel, en jullie voelen het in jullie volledige lichaam. Echter, jullie derde dimensionale brein is niet geijkt om deze informatie te ontvangen.
Als jij je bewustzijn in/naar de alfa golf uitbreidt, het vierde dimensionale bewustzijn, zal je een tintelende sensatie in je lichaam voelen, samen met een zoemend geluid in je oren dat ieder dag luider lijkt te zijn. Dat geluid lijkt “zoemend” te zijn omdat je derde dimensionale brein de geluiden van deze hogere dimensionale werkelijkheid niet kan vertalen.
Bijvoorbeeld, ja mag een 8.000 Hz boodschap horen, maar er zal geen “toon” aan zitten. Je 3D gehoor zal deze frequentie waarschijnlijk als een zoemend geluid ervaren. Echter, vele van de kinderen van jullie NU worden geboren met de bekwaamheid om hun aandacht aan hogere frequenties te ijken zodat zij hen bewust kunnen waarnemen.
De meeste fysieke oren van de oudere generaties zijn alleen geijkt om de toon-kern frequentie van geluiden van 500Hz tot 4.000Hz te horen. Boven en onder deze frequenties kan jullie fysieke zelf alleen een gezoem in de hogere frequenties horen en een sensatie in jullie lagere lichaam voor de lagere frequenties. Het is hetzelfde voor jullie fysieke gezichtsvermogen. Net zoals jullie Aarde voertuig alleen de kern/het middenbereik kan horen, kan het ook alleen de kern visioenen/visies gewaarworden.
Het is het Nu waarin jullie innerlijke Hogere Zelf jullie assisteert om jullie gewaarwordingen/inzichten te herijken door jullie bewustzijn te herijken. Alle gewaarwordingen/inzichten zijn gebaseerd op jullie staat van bewustzijn. Wanneer je bewustzijn resoneert met de beta golven, kan je alleen de derde dimensionale fysieke wereld waarnemen.
Wanneer je bewustzijn resoneert met de alfa golven, kan je de vierde dimensionale werkelijkheid waarnemen, maar alleen als jij je derde dimensionale waarnemingen ontkoppelt. (zoals het sluiten van je ogen) In al jullie incarnaties sinds de ondergang van Atlantis, werd jullie geleerd om te geloven dat alleen jullie 3D fysieke gewaarwordingenecht waren.
Tijdens de piek van Atlantis en daarvoor, was de resonantie frequentie van Gaia hoger. Daarom, konden mensen gemakkelijk de vierde dimensie waarnemen terwijl ze in hun dagelijkse leven wakker waren. Na Gaia’s bijna vernietiging door de ondergang van Lemuria en toen de ondergang van Atlantis, viel de frequentie van de Aarde omlaag in/naar de derde dimensie.
Vanaf toen, konden de meeste mensen alleen de vierde dimensie waarnemen terwijl hun fysieke lichaam sliep of tijdens de meditatie. De reden voor deze verandering in die waarneming is omdat de manier waarop iemand diens gestalte hecht aan wat voor gegeven werkelijkheid dan ook, is om diens bewustzijn uit te lijnen met de frequentie van die werkelijkheid. Bijvoorbeeld, er is een vijfde dimensie versie van de Aarde, maar jullie kunnen het alleen waarnemen wanneer jullie bewustzijn geijkt is aan de vijfde dimensie.
Echter, omdat het collectieve bewustzijn van de Aarde stijgende is, beginnen meer van jullie om deze vijfde dimensionale Aarde waar te nemen terwijl jullie in een diepe meditatie zijn. Omdat jullie een lichaam van de derde dimensie dragen, kunnen jullie de vijfde dimensionale Aarde alleen waarnemen terwijl jullie bewustzijn geijkt is aan de frequentie van de vijfde dimensie.
Verder, omdat jullie de “gewoonte” en “de overtuiging/het geloof” hebben dat “alleen de fysieke wereld echt is” interpreteert jullie 3D brein jullie ervaringen aangaande de vijfde dimensionale Aarde als “jullie verbeelding” of een “droom”.
Eén van de meest uitdagende componenten van jullie ascentie zal zijn om de signalen van jullie fysieke brein te negeren en aandacht te schenken aan de signalen van jullieMultidimensionale Geest. De moeilijkheid is dat jullie je Multidimensionale Geest niet kunnen zien omdat de lagere frequenties de hogere frequenties niet kunnen waarnemen.
Uiteraard kunnen jullie ook jullie fysieke brein niet zien omdat het ingekapseld zit in jullie schedel. Echter, aangezien jullie “fysieke brein” deel uitmaakt van de overeenstemmende werkelijkheid, weet iedereen dat zij een brein hebben, en dat zij zonder het ogenblikkelijk zouden sterven. Dus, gelooft iedereen dat zij een fysiek brein hebben hoewel zij het niet kunnen zien.
Aan de andere kant, maakt het GEEN deel uit van de derde dimensionale overeenstemmende werkelijkheid dat iedereen een Multidimensionale Geest heeft. Maar, aangezien de hogere dimensies dezelfde frequentie of de lagere frequenties wel kunnen waarnemen, KUNNEN jullie je Multidimensionale Geest via jullie vijfde dimensionale gewaarwordingen waarnemen.
Jullie vijfde dimensionale zelf zou ook door jullie 3D schedel heen kunnen kijken om jullie brein te zien. In feite, kan jullie vijfde dimensionale zelf gemakkelijk jullie volledige 3D zelf waarnemen, maar jullie fysieke zelf kan niet het vijfde dimensionale zelf waarnemen.
Niettemin, als je een hogere dimensionale droom of meditatie hebt zal je bewustzijn uitbreiden in/naar de vijfde dimensie, en zal je in staat zijn om je vijfde dimensionale Lichtlichaam waar te nemen. Gelukkig, breidt je bewustzijn uit voorbij je fysieke lichaam wanneer je slaapt en wanneer je in een diepe meditatie bent.
Het voordeel van meditatie is dat je kunt documenteren wat er zich voordeed tijdens of kort nadat je terugkeert naar je derde dimensionale bewustzijn. Daarom, hoewel je waarschijnlijk zult vergeten wat er zich voordeed terwijl je in de hogere staten van je meditatie was, je “bewijs” zult hebben dat je het ervaren hebt.
Natuurlijk, je kunt je dromen opschrijven, wat zeer behulpzaam is. Echter, je moet meteen na de droom wakker worden of je zult het waarschijnlijk vergeten terwijl je 3D brein zich focust op de fysieke wereld.
Door jullie “tijd” heen zijn er vele “paragnosten” geweest die de hogere werelden gewaar konden worden. Helaas, gedurende veel van de “tijd” tussen de ondergang van Atlantis en jullie huidige NU, geloofde de overeenstemmende werkelijkheid niet dat deze mensen legitiem waren.
Mensen die de hogere dimensies bewust konden ervaren werden vaak gelabeld met kleinerende/beledigende namen, en werden vaak gestraft of vermoord. De duistere strijdkrachten van de mensheid die gedurende vele jaren regeerden na de ondergang van Atlantis, konden alleen de derde dimensie waarnemen omdat hun bewustzijn aldus laag was.
Bijgevolg, als iemand waar kon nemen wat de duisteren NIET waar konden nemen, zou de autoriteit van die persoon in vraag gesteld worden. Nog erger, de duisteren proclameerden dat “psychische” energieën van de duivel waren. Hetgeen interessant is omdat de “duivel” het waarachtige wezen is dat de duisteren konden zien en vaak verafgoden.
De duistere mens verafgode de wezens van het lagere dimensionale astrale vlak omdat deze wezens resoneerden met een ietwat hogere dimensie dan dat zij deden. Deze lagere astrale wezens konden gemakkelijk de derde dimensionale duisteren waarnemen en streefden ernaar om de krachten met hen samen te voegen.
Toen de duistere mens eenmaal deze lagere astrale wezens toestonden in hun bewustzijn, verkregen zij een duistere macht over anderen. In combinatie met de lagere astrale wezens, konden deze duistere mensen fysieke objecten met hun geest in brand zetten, veranderingen in de fysieke wereld aanbrengen, en zelfs de gedachten van andere mensen binnengaan die de macht over anderen verafgoden.
Deze “ondode” astrale wezens konden de lichamen en/of het bewustzijn van mensen binnengaan die hen waarnamen en hun aandacht toestonden te vermengen met het energiegebied van het lagere astrale vlak. Deze duistere astrale wezens konden van gedaante veranderen, hetgeen aanzienlijk indruk maakte op de duistere mensen, en hen informatie vertellen over de fysieke wereld.
De mensen van de duistere zijde verafgoden deze lagere wezens omdat zij geïmponeerd waren door hun macht over anderen. De duistere mensen wilden macht over andere mensen hebben, dus stonden zij de lagere astrale wezens toe om macht over hen te verkrijgen.
De duisteren beseften niet dat de lagere astrale wezens slechts energiepakketten waren die eerst ontwikkeld werden in de derde dimensie. Zij wisten niet dat als niemand dat duistere energiepakket voedde, het pakket stierf. Zij wisten alleen dat wanneer zij deze duistere entiteiten verafgoden dat zij een bepaalde hoeveelheid van controle verkregenover hun derde dimensionale wereld.
Toen deze “macht over anderen” mensen stierven, gingen zij het collectief van ALLE duistere, wrede, lagere astrale wezens binnen die resoneerden met de laagste frequentie van Gaia’s aura. Gedurende vele eonen van wreedheid, oorlog, marteling en lijden, raakte Gaia’s lagere astrale gebied ondoordringbaar met deze wrede entiteiten.
Dit lagere astrale vlak was NIET gevuld met Duivels gecreëerd door God, maar met Duivels gecreëerd door de mensheid. Echter, de duistere heersers vertelden de ongeletterde, kwetsbare mensen dat God deze Duivels gecreëerd had, die aan hen en hun families grote schade zouden berokkenen als zij niet zouden gehoorzamen. Aangezien deze duistere heersers leiders geworden waren in hun gemeenschap of zelfs in hun kerk, begonnen de mensen te geloven dat macht over anderen een goede manier was om een leider te zijn.
Wat er zich nu voordoet in dit NU is dat de slinger ermee begonnen is weg te slingeren van de polariteit van duisternis en in/naar de polariteit van Licht. Het moeilijke gedeelte van een gepolariseerde, derde dimensionale werkelijkheid is dat het een lange “tijd” in de duisternis kan blijven.
Het prachtige gedeelte van een gepolariseerde, derde dimensionale werkelijkheid is dat het uiteindelijk terug zal keren naar het Licht. Eén van de eerste keerpunten begon in Augustus van 1987 met de Harmonische Convergentie.
De hoofdreden waarom de Harmonische Convergentie een keerpunt werd was omdat zoveel mensen samenkwamen om voor Liefde, Vrede en Licht te mediteren, dat zij een verschuiving in de derde dimensionale overeenstemmende werkelijkheid creëerden.
Deze collectieve kracht van positieve, liefdevolle gedachtevormen, die gecreëerd werden door mensen, hielp om “het getijde te keren”, weg van het afgescheiden bewustzijn en in/naar eenheidsbewustzijn. Dit collectieve energiegebied ontstak ook hoop in de harten van de mensheid.
Het markeerde ook het begin van de ondergang van de duisteren. Wij weten dat de decennia vanaf laat de 80er jaren in/naar jullie NU eeuwig schenen te duren voor diegenen die leefden doorheen de “wie vertrouw je” propaganda.
Wij zeggen tegen jullie ALLEMAAL, wie jullie zouden moeten vertrouwen is jullie eigen hogere dimensionale expressie van ZELF. Net zoals jullie geleerd hebben om te mediteren voor eenheid en vrede, denk er alsjeblieft aan om te mediteren om je met je eigen hogere dimensionale ZELF te VERENIGEN.
Je Hogere Zelf zal je verankerd houden in de hogere dimensies, alsook jou verstrekken met een veilige frequentie waarin je kunt ontspannen. Omdat hebzucht, duisternis, oorlogen en leugens jullie wereld voor zolang geregeerd hebben, is het voor jullie gemakkelijk om ongeduldig te worden.
Denk er alsjeblieft aan dat ongeduld een vorm van angst is dat jullie bewustzijn kan verlagen. Omdat jullie de werkelijkheden gewaarworden die resoneren met de frequentie van jullie staat van bewustzijn, verzeker je ervan om je bewustzijn in de bovenste vierde en vijfde dimensies te houden.
Dan, als je tijdelijk verloren raakt in de angsten en duisternis van het verleden, zal je eigen Hogere ZELF je helpen om in onophoudelijk contact te blijven met de Onvoorwaardelijke Liefde en het Multidimensionale Licht van de hogere dimensies.
Meer belangrijk, wat je gelooft is wat je waarneemt. Als je gelooft dat je wereld met angst, kwaadheid en verdriet gevuld is, dan is dat wat je 3D brein zal zoeken. Je 3D brein heeft een overeenkomst met je gedachten waarin je brein zal geloven wat je gedachten het vertellen te geloven.
Als je alleen gedachten hebt van hoe moeilijk het leven is, zullen jullie 3D breinen gewaarwordingen uitzoeken die deze gedachten bewijzen. In dit geval, zullen jullie gedachten en waarnemingen aan jullie bewijzen dat de wereld een duistere en angstaanjagende plaats is.
Aan de andere kant, als je gelooft dat het leven goed is en dat iedere dag jouw wereld diens best doet om een betere werkelijkheid te creëren, zal je brein jouw gewaarwordingen vertellen om bewijs uit te zoeken dat de wereld goed is en iedere dag beter wordt.
Wij hopen dat je nu beter kunnen begrijpen hoe JIJ de schepper van je werkelijkheid bent? Alles dat je kunt waarnemen bestaat, maar je zult het alleen waarnemen als je het gelooft. Verder, als je gelooft dat iets bestaat, zal je derde dimensionale brein, of je Multidimensionale Geest, je helpen om dat te ervaren wat je niet waar zou kunnen nemen voordat je geloofde.
Bijvoorbeeld, wanneer jullie gedachten zeggen “het leven is goed” of  “het leven is slecht,” trekken jullie breinen erop uit op een zoektocht om bewijs te vinden dat jullie gedachten correct zijn. Natuurlijk, soms IS het leven goed, en soms IS het leven slecht. Deze beide werkelijkheden bestaan tegelijkertijd binnenin miljoenen en triljoenen van versies van werkelijkheden.
Jullie leven in een enorme grote winkel waarin jullie iedere werkelijkheid kunnen “kopen”. Iedere werkelijkheid resoneert met een bepaalde staat van bewustzijn. Je gaat omhoog en omlaag met de lift van deze winkel via het verschuiven van de staten van bewustzijn. Als je wenst om een vijfde dimensionale werkelijkheid te “kopen”, moet jij je bewustzijn ijken/kalibreren met de vijfde dimensie.
Herinner jij je toen je ÉÉN was met je hogere dimensionale Zelf en ervoor koos om het avontuur van een derde dimensionale werkelijkheid te “kopen”? Je geloofde dat je Gaia zou kunnen helpen, dus ging je dit avontuur binnen.
Toen, nam het meer incarnaties en/of meer teleurstellingen die je zou kunnen tellen om je missie te vervullen. Gelukkig, nu dat jij je weer met je hogere dimensionale ZELF verbindt, ben je niet langer meer op de begane vloer omhoog kijkend.
In plaats daarvan, ben JIJ in het NU van de ENE, wat jou onophoudelijke begeleiding geeft doorheen het doolhof als het leven op en de ascentie voorbij de illusies van de derde dimensie.
Zegeningen Dierbaren,
Wij zijn NU bij jullie

De Arcturianen en jullie Galactische Familie