Saul: Wanneer feest wordt gevierd, is conflict onmogelijk!

Saul:
Wanneer feest wordt gevierd, is conflict onmogelijk!

5 juni 2019 / door John Smallman

Audio

Wereldwijd doen zich enorme veranderingen voor nu de mensheid steeds positiever zich voortbeweegt naar ontwaken. Over sommige, van politieke of geofysische aard, wordt in de reguliere media verslag gedaan, terwijl andere veranderingen van veel meer positieve aard, ter sprake komen in quasi openbare ruimten en vervolgens persoonlijk worden gedeeld via het uitgebreide netwerk van sociale media. Mensen over de hele wereld kiezen ervoor om van persoon tot persoon te communiceren over spirituele zaken die zich voor hen persoonlijk voordoen, zaken waarvan zij vinden, dat hun op geloof gebaseerde of religieuze organisaties deze niet willen of kunnen oppakken.

De mensheid evolueert inderdaad geestelijk zeer snel en veel van de oude religieuze organisaties zijn niet bereid of niet in staat om hun leden te helpen in dit verbazingwekkende proces van ontwaken. Alle oude systemen – sociaal, politiek, zakelijk, educatief en religieus – zullen ofwel spiritueel evolueren dan wel totaal overbodig worden.

Het nieuwe tijdperk, dat de laatste vijf of zes decennia is ontstaan, is het tijdperk van LIEFDE. Liefde is de natuurlijke staat van bewuste levensvormen, maar sinds eonen is dit vergeten. Nu groeit het besef snel dat Liefde Alles is. Alles wat niet in overeenstemming is met Liefde is onwerkelijk, illusoir. Als de schaduwen of sluiers die Liefde verbergen of verhullen, ontbinden en desintegreren, zal het bewustzijn van de Werkelijkheid van Liefde steeds meer worden onderkend en geëerd als de levenskracht, het veld van bewustzijn, waarin alles dat is geschapen zijn eeuwige en nooit eindigende bestaan heeft. De droom of, voor velen de nachtmerrie die het leven in vorm is geworden, zal op een ongekende manier veranderen, naar gelang steeds meer mensen zich volledig open stellen voor hun natuurlijke staat – LIEFDE – door het te beleven en het constant tot uitdrukking te brengen.

De chaos en verwarring die overduidelijk zichtbaar is in de politiek, de zakenwereld, de religie en op de meest gruwelijke wijze in militaire conflicten over de hele wereld en die massale migratie veroorzaken, worden nu als krankzinnig en gelukkig als onhoudbaar beschouwd. Er ontstaan ​​nieuwe groepen, zoals die, welke nu erkennen dat liefde het antwoord is, het enige antwoord op alle vraagstukken en problemen waarmee de mensheid en de planeet worden geconfronteerd. Deze nieuwe groepen nemen zich onveranderlijk voor om zich alleen door liefde te laten leiden, wanneer zij aan discussies deelnemen die een groot effect hebben op alle gebieden van menselijk leven en activiteiten.

Dit is een opwindende en inspirerende tijd om als een mens op de planeet Aarde geïncarneerd te zijn, want naarmate het collectieve ontwakingsproces aan kracht wint, worden steeds meer mensen zich ervan bewust dat het leven als mens veel meer zinvol is dan wordt ervaren in de basisstrijd om te overleven, waarmee zovelen zich fulltime bezighouden. Terwijl liefde overal ter wereld in ontelbare harten stroomt en deze vult, worden de waarden die mensen eren en respecteren steeds meer spiritueel georiënteerd, wat leidt tot een intens verlangen om de armoede wereldwijd te verlichten en vervolgens volledig uit te roeien, met inbegrip van al het leed dat hierdoor wordt veroorzaakt.

Lijden komt in feite voort uit iemands gevoel dat hij onbelangrijk is, van zeer weinig waarde, niet-gehoord en onzichtbaar, hetgeen iedereen die incarneert als mens in meer of mindere mate ervaart tijdens zijn groei van fysieke kindertijd naar fysieke volwassenheid. Dit gevoel van gebrek aan waarde is verwoestend! Als goddelijke wezens, geliefde kinderen van God, werden allen geschapen in een staat van volmaakte, liefdevolle aanvaarding, wetende dat zij elk een onafscheidelijk en essentieel aspect van God waren, permanent één met Hem. In die toestand is er alleen vreugde.

Om dan vervolgens in menselijke vorm te incarneren en schijnbaar gescheiden te zijn van die goddelijke vorm is absoluut angstaanjagend. Aanvankelijk, zich ontwikkelend binnen de baarmoeder van de moeder, ervan uitgaande dat de moeder gelukkig is om met het kind te zijn, wordt er in alle fysieke behoeften onmiddellijk voorzien. Ook de omgeving waarin deze groei plaatsvindt is warm, verwelkomend en veilig. Echter vanwege de intimiteit en de directe verbinding tussen moeder en baby, worden alle chemische bestanddelen – voedsel, drank, medicijnen, enz. – en de emoties die de moeder tot zich neemt en ervaart vrijwel onmiddellijk gedeeld met de baby. Daarom kan de baarmoeder zowel fysiek, spiritueel als emotioneel worden ervaren als een zeer warme, troostende en veilige, dan wel als een gevaarlijk giftige omgeving. Voor de meesten is het ergens tussen deze uitersten, nooit perfect en nooit helemaal onveilig.

Als gevolg hiervan leren kinderen, terwijl ze groeien en zich ontwikkelen, zich automatisch aan te passen aan de omgeving waarin ze zich bevinden om te overleven. Iedereen die verkiest te incarneren als een mens in vorm, weet dat hij moeilijkheden zal ondervinden. Echter vanwege de intense en briljante planning die voorafgaat aan incarnatie, weet men ook dat men met volledig succes kan omgaan met wat zich tijdens ieders leven voordoet. Vanwege het geheugenverlies dat een onvermijdelijk aspect van de incarnatie is, vergeten de kinderen niettemin heel snel dat zij goddelijke wezens zijn die bijna volledig worden gehersenspoeld door de cultuur waarin geïncarneerd wordt. Ze rebelleren dan in meerdere of mindere mate tegen de pijn en het lijden die ontstaat. Vervolgens begraven of ontkennen ze het leed dat ze in hun vroege jaren hebben ervaren, omdat de pijn veel te intens is om mee te leven. Dit leidt tot intense woede en projectie. Hun intense gevoel van ongelukkig zijn wordt toegeschreven aan anderen, de wereld of God.

Spirituele evolutie, die een belangrijk aspect is van de zich ontwikkelende mens, zou geleidelijk moeten plaatsvinden, naarmate de intelligentie van het kind zich ontwikkelt, waardoor nieuwsgierigheid en onderzoek naar de zin van het leven en van de omgeving waarin het zich bevindt, wordt toegestaan ​​en aangemoedigd. Vaak wordt dit voorkomen omdat het kind of voorzichtig geïntroduceerd wordt in de culturele normen van de maatschappij waarin het opgroeit, ofwel de overtuigingen worden opgedrongen die de cultuur nastreeft. Deze verkeerde afstemming tussen de cultuur en de nieuwsgierigheid van het kind en zijn verlangen om te leren, kan verwoestend zijn. Dan omwille van de vrede, of zelfs alleen maar om te overleven, baant het kind zijn weg in de culturele overtuigingen en komt zijn spirituele evolutie in principe tot stilstand.

Dit is de ervaring van de overgrote meerderheid van de mens gedurende eonen. Nu verandert dit snel en dramatisch. Het wereldwijde web heeft een groot voordeel opgeleverd in het aanmoedigen en stimuleren van nieuwe ideeën, die enorm bijdragen aan het verruimen van de gezichtspunten, nu beschikbaar voor discussie en verdere ontwikkeling. Beperkte, enge en bekrompen geloofssystemen worden niet langer zonder meer geaccepteerd. Deze opening naar nieuwe ideeën begon na de Tweede Wereldoorlog echt aan kracht te winnen. Toen er verdere oorlogen ontstonden in een maatschappij die twee gruwelijke oorlogen had gevochten om een ​​einde te maken aan oorlog, werd begonnen met de waanzin van opvattingen die onvermijdelijk tot oorlogen leiden, ernstig ter discussie te stellen en af te wijzen.

Dat ter discussie stellen en afwijzen gaat nog steeds door. Hoewel het voor velen heel duidelijk is dat de oude methoden niet werken, niet kunnen werken en ze geen wereldvrede kunnen brengen, worden ze op hun plek gehouden in oude autoritaire systemen, waarin teams, stammen of mensen met verschillende opvattingen nog steeds weigeren te erkennen dat hun houding een belangrijk onderdeel vormt van dit aanhoudende probleem.

Dit verandert nu heel snel, omdat jonge mensen, die vorige levens hebben gehad van intens lijden in oorlogsgebieden, nu verdergaan in invloedrijke posities, waar de wijsheid die ze hebben verzameld gedurende vele levens kan worden gedeeld om er vervolgens op voort te bouwen en de essentiële veranderingen in houdingen en gedragingen te verwezenlijken, die het collectief ontwaken van de mensheid tot bloei kunnen brengen. De goddelijke bedoeling is dat het leven vervuld wordt van vreugde en elk wezen dat God heeft geschapen, weet dat diep in zichzelf. Nu rijst ten slotte dat weten op in het bewuste gewaarzijn van steeds meer mensen, ongeacht hun etniciteit, ras, cultuur, of politieke dan wel religieuze overtuiging.

Het omslagpunt is voorbij! De mensheid beweegt zich snel, en net op tijd, in de richting van het essentiële ontwaken dat zal leiden tot acceptatie dat wij allen goddelijke wezens zijn, geschapen in Liefde en die daarom allemaal op zoek zijn terug te keren naar Liefde. Liefde is het energieveld, het veld waarin het bewustzijn ontstaat. Het is de levenskracht die stroomt binnen elk gevoelig wezen. Terwijl het bewustzijn en de acceptatie van die goddelijke en onveranderlijke Waarheid de harten van toenemende aantallen van de mensenfamilie blijft vullen, zal gezien worden dat het ontwaken op grote en wereldwijde schaal plaatsvindt. Echt, viering is de meest geschikte manier om elke dag opnieuw de onvermijdelijkheid van je ontwaken te eren. Wanneer er feest gevierd wordt, is conflict onmogelijk! En wanneer er gevierd wordt, is er uitstraling van liefde.

Met zoveel liefde, Saul.

Vertaling Winfried