Saul: Terwijl de Tsunami van Liefde zich blijft intensiveren

 Saul:
Terwijl de Tsunami van Liefde zich blijft intensiveren.

13 februari 2019 / door John Smallman

Audio

Een gebeurtenis van enorme betekenis in de menselijke gang van zaken nadert snel.

De reguliere media hebben kwesties van echte betekenis vermeden, terwijl ze proberen je aandacht te vestigen op afleidingen, die bedoeld zijn om je te verwarren en te verdelen, zodat je leeft in angst en vrees. Politiek is een spel gespeeld door invloedrijke mensen die verblind zijn door hun eigendunk en gedreven door hun verlangen naar macht over anderen. Zij worden ondersteund door de reguliere media, terwijl beide worden gecontroleerd en gemanipuleerd door een kleine maar zeer krachtige elite. Deze heeft onbeperkte financiële middelen, alsmede persoonlijke informatie over degenen die invloed uitoefenen, zodat deze (elite) in staat is hen elk moment onderuit te halen door schandalige informatie over hen vrij te geven, als ze weigeren hun meesters te gehoorzamen, Zo zijn veel politici en nieuwsorganisaties ‘in hun handen’ en worden ze gebruikt door een paar zeer rijke mensen met egoïstische, geheime en persoonlijke agenda’s die voor het publiek verborgen worden gehouden.

Veel mensen zijn zich nu bewust, of worden zich bewust van de immense corruptie die al lange tijd welig tiert in grote organisaties. Organisaties waarvan tot voor kort werd gedacht dat ze eerlijk en betrouwbaar waren – opererend in de politiek, het onderwijs, gezondheids en liefdadigheidsinstellingen, religie en de media – Een wereldwijde beweging is vanuit de basis op zoek naar enorme veranderingen in hun management en operaties die snel aangroeit, terwijl steeds schokkender, maar tot nu toe verborgen geheime schandalen naar de openbaarheid en naar het licht van de publieke tribune worden gebracht.

Als de mensheid zelfvernietiging wil voorkomen, moet deze machtige en machtslustige elite volledig gescheiden worden van hun financiële middelen en van de organisaties via welke zij die macht en controle uitoefenen. Vervolgens moeten de ongelooflijk schadelijke activiteiten, waarin het militair-industriële complex al decennia bezig is, worden beëindigd. En daarna moeten snel positieve stappen worden ondernomen om de schade aan het planetaire ecosysteem te herstellen.

Zoals velen van jullie al weten, heeft de schade die aan de planeet de afgelopen tweehonderd jaar is aangebracht en die zich sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in een steeds meer exponentieel tempo heeft voortgezet ertoe geleid, dat gewetenloze hoeveelheden afvalstoffen arrogant in de wereld zijn gedumpt. In oceanen, meren en rivieren, in de bossen en prairies en in de atmosfeer, met militante minachting voor de schade die daarop volgde. Als stappen niet snel worden ondernomen om de schade, die de planeet al heeft ondergaan, ​​te herstellen en te corrigeren, zal de omgeving in de zeer nabije toekomst ophouden te voorzien in de basisbenodigdheden voor schone lucht en schoon water die nodig zijn voor de overleving van de mensheid.

Dat zoveel schade niet alleen is toegestaan ​​maar wordt aangemoedigd, toont duidelijk de waanzin van de globalisering aan. Het heeft alle verantwoordelijkheden weggenomen van de eigenaren en managers van deze enorme bedrijven voor hun beslissingen en voor de daaruit voorvloeiende activiteiten die hun organisaties hebben ondernomen, ondanks de enorme consequente ecologische schade die is toegebracht aan de planetaire omgeving en aan de niet-menselijke levensvormen die de planeet ondersteunt. Dit alles ten gevolge van hun activiteiten.

Hoewel de moderne natuurkunde onlangs heeft aangetoond dat absoluut alles verbonden is met absoluut al het andere, zijn de verantwoordelijkheden die hieruit voor de mensheid voortvloeien tot nu toe nauwelijks serieus genoeg genomen. Lang voordat de moderne wetenschap deze enorme ordening van het hele universum openbaarde, waren mensen zich op kleinere schaal bewust geworden van de ecologische verwevenheid tussen planten, insecten en dieren (inclusief mensen). En ofschoon ecologen waarschuwingen afgaven over de schade die zich voordeed, kozen degenen die de macht en autoriteit bezaten om schadelijke activiteiten te beperken en in te perken ervoor om ze te negeren. Inmiddels werd de globalisering gestimuleerd door aanhangers, promotoren en steunpilaren, die alleen geïnteresseerd waren in financieel gewin op korte termijn.

Nu, ten slotte groeit het besef van wereldwijde behoefte aan verandering in houding en gedrag van de mensheid. Dit leidt tot een beweging naar ingrijpende veranderingen in industriële processen, zodat de meest schadelijke activiteiten worden beperkt en ingeperkt, of volledig worden beëindigd. Jullie hebben al de technologieën die nodig zijn om de meest schadelijke industriële processen te vervangen die jullie essentieel achten. Ze zijn nog niet in gebruik genomen, omdat ze niet in lijn zijn met de financiële oogmerken van de grote geglobaliseerde multinationale ondernemingen. Dit gaat veranderen! Nieuwe technologieën – het nieuwe hierin is in publieke informatie nog niet vrijgegeven – kunnen en zullen zeer snel in werking worden gesteld zodra degenen die hun introductie verhinderden, uit de macht zijn gezet.

Er is echt een schitterende toekomst voor de mensheid als de essentiële veranderingen in attitudes, percepties en gedragingen in jullie allemaal van kracht worden. Dit zal het vaststellen en het handhaven van de intentie aanjagen om een ​​zorgzaam en verantwoordelijk rentmeesterschap van de planeet Aarde tot stand te brengen en te behouden. Een rentmeesterschap dat het welzijn van de planeet zal waarborgen, terwijl tegelijkertijd bevredigende en verheffende leefomstandigheden voor de planeet worden gegarandeerd, voor de hele mensheid zonder uitzonderingen. Op dit moment, als je kijkt naar zoveel zinloze en totaal onnodige conflicten en het leed wereldwijd, is het bijna onmogelijk voor je om je een verandering van voldoende omvang voor te stellen om deze ogenschijnlijk overweldigende vraagstukken en problemen op te lossen. Vraagstukken en problemen die tientallen jaren in ontelbare fora zijn besproken zonder dat er enige betekenisvolle tekenen van vooruitgang zijn.

Zoals alle “gechannelde” boodschappen jullie hebben verteld evenals veel bewuste en betrouwbare individuen die thans zijn geïncarneerd, is LIEFDE het antwoord, het enige antwoord op een probleem of onenigheid dat ontstaat tussen een van Gods goddelijke kinderen. En ieder van jullie, ongeacht nationaliteit, etniciteit, huidskleur, religieuze of politieke overtuiging, of geen enkele, is een goddelijk kind van God. Zonder zelfs maar één van jullie is God incompleet en God kan niet incompleet zijn. Naarmate de Tsunami van Liefde zich blijft intensiveren – en JA, het is beslist krachtig aan het intensiveren – beginnen meer en meer van jullie zich in de ogen te wrijven en open te staan ​​voor het besef dat echt het enige dat telt, LIEFDE is!

Allen worden wij goddelijk verzorgd. Er zullen geen winnaars en verliezers zijn, geen overwinnaars en verslagenen, omdat allen zullen slagen en vreugde scheppen in het succes van allen, gezien de alomvattende omarming van Liefde, die alles omsluit. Wanneer je je met liefde verbindt, ontstaat er vrede omdat beide één zijn, niet te scheiden, omdat ieder van jullie onafscheidelijk één is met elkaar en met God.

Dus, breng dagelijks tijd door alleen met jezelf, in je heilige innerlijke heiligdom. Ja, verzamel je in groepen om dit fysiek te doen, of via telefoons of sociale media (het perfecte gebruik ervan) en ga dan de diepte in. Terwijl de afleidingen van je dagelijkse leven een tijdje verdwijnen, voel dan de Eenheid die altijd aanwezig is in ieder van jullie en waarvan je nooit gescheiden bent en nooit gescheiden kunt worden. Het wonder en het alles-vervullende energieveld dat je dan ervaart, zal je kracht en energie geven om de visie vast te houden op een toekomst van vrede en overvloed voor de hele mensheid. Je creëert en brengt die visie tot leven. Laat je twijfels los en weet dat het zo is.

Met zoveel liefde, Saul.

https://johnsmallman.wordpress.com

Vertaald door Winfried