Saul: Liefde wint altijd

Saul:
Liefde wint altijd

Via John Smallman / 19 juli 2020

Audio:

De huidige angst en verwarring, als gevolg van het coronavirus, die wereldwijd nog steeds wordt ervaren, zal niet veel langer duren, omdat er dagelijks nieuwe informatie wordt vrijgegeven, die bijdraagt aan het oplossen van de problemen die de verwarring veroorzaken. Dus zal de onzekerheid die wordt ervaren, sterk worden verlicht. Epidemieën hebben altijd deel uitgemaakt van het leven op aarde, net als stormen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, droogtes, overstromingen, bosbranden, enz. Ze maken deel uit van de aardse omgeving, doen zich voor, ontwikkelen zich en verdwijnen. Ze veroorzaken inderdaad veel pijn en leed voor velen terwijl ze voorkomen als in hun nasleep. Met jullie moderne transportsystemen kunnen epidemieën zich veel sneller verspreiden dan vroeger en ze komen ook veel sneller tot een einde, zoals nu het geval is. En omdat veel meer mensen in deze tijd schoon water, goede persoonlijke hygiëne en sanitaire voorzieningen hebben, zijn epidemieën veel minder schadelijk dan destijds het geval was.

Door de grote aantallen mensen die nu op jullie mooie planeet incarneren en door het wereldwijde economische systeem dat gebaseerd is op financieel voordeel op korte termijn voor een zeer klein aantal mensen en dat tot voor kort de gevolgen van deze niet-duurzame manier van gebruik van de overvloedige hulpbronnen van de planeet grotendeels negeerde, is het nu van essentieel belang, dat grote veranderingen in de manier waarop jullie je voeden en koesteren in werking worden gesteld. Veranderingen die de planeet in staat stellen de uitgestrekte gebieden te genezen die vanaf het begin van de industriële revolutie zo ondoordacht en onnodig werden misbruikt en ontheiligd. Jullie kunnen en zullen de nodige veranderingen aanbrengen in de manier waarop jullie je met de planeet bezighouden, zodat ze jullie en alle andere levensvormen die deel uitmaken van haar zeer diverse ecosystemen kan blijven ondersteunen, aangezien de mensheid collectief – hoewel misschien niet helemaal bewust – de beslissing heeft genomen om dit te doen.

Als direct gevolg van deze collectieve beslissing is nu en zeer snel, de mensheid zich steeds meer ervan bewust, dat er een einde moet komen aan de onvoorzichtige manier waarop jullie gebruik maken van de overvloedige hulpbronnen van jullie planeet. Foto’s van de verwoestingen die zich in afgelegen gebieden van de wereld hebben voltrokken, worden nu op vele mediaplatforms gepubliceerd, zodat niemand meer onbewust kan zijn van wat er is gebeurd. Als gevolg daarvan is de collectieve intentie in werking gesteld om de noodzakelijke veranderingen in de levensstijl door te voeren om het milieu waarvan jullie menselijk bestaan volledig afhankelijk is te herstellen en er liefdevol voor te zorgen. Situaties over de hele wereld lijken nog wel even te verslechteren voordat een massale ommezwaai in houding en gedrag veel positieve resultaten begint te vertonen.

Slechts weinigen van jullie die deze boodschap lezen – of anderen in vergelijkbare posities – zijn direct betrokken bij het opzetten en vaststellen van de middelen om deze essentiële veranderingen in gang te zetten. Dat betekent echter niet dat jullie geen deel uitmaken van dit proces. Er zijn veel activisten bij betrokken en hun betrokkenheid is wat het in de praktijk gaat brengen. Degenen die zich op een rustiger pad bevinden, die diep spiritueel zijn door de intentie om alleen liefdevol te zijn wat er ook maar gebeurt en door de intentie om kanalen of leidingen te zijn waarlangs Liefde kan stromen naar waar het het meest nodig is, leveren net zo’n krachtige bijdrage aan dit proces. Echt, de hele mensheid, ieder afzonderlijk persoon, draagt enorm en zeer effectief bij aan dit wonderbaarlijkste menselijke ontwakingsproces. Iedereen die op dit moment geïncarneerd is, heeft zijn eigen individuele rol te spelen en speelt die perfect, zelfs als hij zich er totaal niet van bewust is dat hij dat doet en zelfs als het voor anderen lijkt alsof sommigen van hen de problemen veroorzaken en dus ver verwijderd zijn van de oplossing.

Het totale plan is veel complexer dan je je kunt voorstellen. En degenen die de veranderingen lijken tegen te houden – bijvoorbeeld de leiders van industriële en financiële bedrijven en de politici die aan hen verantwoording verschuldigd zijn – zijn ook zeer belangrijke actoren in het goddelijke plan. Grote veranderingen vereisen bijna altijd een grote perspectiefverschuiving als men de noodzaak van verandering wil inzien. Dus leidt een deel van de huidige onrust tot de grote perspectiefverschuivingen, die nodig zijn om de mensen te laten zien, dat ze moeten eisen dat de gezagsdragers ofwel de veranderingen in gang zetten, dan wel aftreden om wijzere mensen in staat te stellen hen te vervangen en de beslissingen te nemen die moeten worden genomen.

Ook hier komt het erop neer dat men dagelijks de tijd neemt om liefdevolle bedoelingen te formuleren en deze vervolgens in praktijk brengt. Dat is verbazingwekkend krachtig en effectief. Geloof daarom in jezelf, geloof in de kracht van je intenties, herhaal die voornemens wanneer je eraan denkt en breng de mensheid liefdevol en vreugdevol naar haar lang gedroomde moment van ontwaken. Dat is wat je verkoos om te doen en wat je als geïncarneerd zou doen. En je doet het op de meest succesvolle wijze. Als jullie terugkijken op de laatste decennia van jullie huidige mensenlevens kunnen jullie niet onbewust zijn van de grote veranderingen die zich hebben voorgedaan en die vele barrières voor de vrijheid van de mensen hebben weggenomen. Het lijkt er nu misschien op dat ‘de autoriteiten’ proberen die rechten en vrijheden terug te draaien. Dat zal niet gebeuren, want de macht die jullie gebruiken en demonstreren door jullie liefdevolle houding en gedrag is onoverwinnelijk. Liefde wint altijd. Nooit door conflicten, maar door mensen zachtjes te wekken tot het besef dat er alleen maar Liefde is.

Met zoveel liefde, Saul.

https://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaald door Winfried