Saul: Liefde, de enige Waarheid!

Saul:
Liefde, de enige Waarheid!

1 november 2021 / Gechanneld door John Smallman

AUDIO:

Hier in de spirituele rijken juichen wij jullie enthousiast toe, terwijl jullie voorwaarts racen naar het moment van jullie collectieve ontwaken. Jullie is nu al een aantal jaren, zelfs al een paar decennia, verteld dat jullie heel, heel dicht bij jullie ontwaken zijn, en dat is en is altijd zo geweest. Echter, het tijdsaspect van de illusoire of droomachtige omgeving, waarin jullie je bevinden als mensen in vorm, is uiterst onstabiel. Het lijkt heel langzaam vooruit te gaan, wanneer jullie vol verwachting wachten op iets wonderbaarlijks. Of wanneer jullie lijden, waardoor de schijnbare realiteit van de onwerkelijke omgeving waarin jullie lijken te leven, wordt versterkt.

Jullie zijn niet jullie lichamen, zoals jullie heel goed weten. Het bewuste gewaarzijn dat de echte jij is, is nu en altijd één met de Bron, volledig wakker in volmaakte vrede en vreugde. Niettemin, omdat jullie ervoor gekozen hebben te incarneren en aanwezig te zijn in vorm op dit punt in het collectieve menselijke ontwakingsproces om in grote en krachtige mate te helpen het tot bloei te brengen, ervaren jullie het onwerkelijke als echt via jullie vijf zintuigen. Het is heel verleidelijk en afleidend voor jullie, omdat het sterke en verontrustende twijfels naar boven kan brengen, zoals “is deze menselijke ervaring misschien toch de enige realiteit, die uiteindelijk eindigt in de dood?” Iedereen ervaart twijfels, want het is het speelterrein van het ego, en het houdt ervan, of het zich er nu mee bezighoudt als lijdend slachtoffer of als een zelfingenomen opschepper en zelfzoeker.

Jullie ego’s kennen alleen de illusie, het onwerkelijke. Omdat het een eenmalige ervaring lijkt te zijn, willen ze die zo lang mogelijk rekken. Zodra je je bewust wordt en de waarheid accepteert dat je niet je lichaam bent, is het leven van het ego bijna voorbij. Het vertrouwt op angst om jullie te motiveren om zijn leiding te aanvaarden en te volgen. Dus wanneer jullie naar vrede en volledige zelfaanvaarding gaan, zoals velen van jullie nu doen, voelt het zich machtig bedreigd en intensiveert het zijn inspanningen om angsten en twijfels in jullie individueel en collectief op te wekken.

Vandaar de luidruchtige afleidingen van de publieke media, terwijl ze wijzen naar “anderen” die jullie veiligheid, zelfs jullie bestaan bedreigen. Dit gebeurt momenteel op grote schaal omdat de collectieve karmische ‘dingen’, die naar boven komen voor erkenning, dankbetuiging en vrijlating, het lijden van de mensheid over de hele wereld lijken te vergroten. En ja, deze ‘dingen’ lijken inderdaad het lijden van de mensheid over de hele wereld te vergroten, in alle culturen, geloofsovertuigingen, naties, en politieke en zakelijke organisaties. De concurrentie neemt toe naarmate egoïstische would-be leiders hun overtuigingen en dogma’s steeds luidruchtiger uitschreeuwen op de vele mediakanalen voor iedereen die maar wil luisteren, maar het is concurrentie die alleen maar kan falen. In plaats van groepen te organiseren tegen groepen, culturen tegen culturen en religieuze of politieke overtuigingen tegen andere soortgelijke organisaties, toont het aan de mensen die hen zo lang hebben gesteund, de diepe niveaus van corruptie en gebrek aan eerlijkheid of integriteit binnen de hogere niveaus van bijna al die hiërarchische groepen of organisaties.

Mensen worden wakker!

Zij laten zich niet langer overhalen om zich op te splitsen en tegengestelde groepen te vormen, die een conflict zoeken met degenen die het niet met hen eens zijn. In plaats daarvan komen mensen samen, zo’n beetje overal op de planeet, om de lange en nog steeds voortdurende reeks fabels en onwaarheden -‘Nieuwsverhalen’ – te bespreken en te ontmaskeren die degenen die de media beheersen hebben gepubliceerd in kranten, tijdschriften en op omroep- en sociale mediakanalen om mensen overal ervan te overtuigen, dat autoritaire regels die worden opgelegd door regeringen, overheidsinstanties en zeer grote internationale bedrijfsorganisaties in het algemeen belang van de mensheid zijn en noodzakelijk voor de veiligheid en het overleven van mensen.

Jullie zijn allemaal, zonder uitzondering, zeer machtige wezens die, als jullie naar binnen gaan en luisteren naar jullie heilige, door God gegeven innerlijke leiding en erop vertrouwen, jullie innerlijke vrede zullen vinden. Vraag leiding van God, de Heilige Geest, Jezus, en vele anderen in de spirituele rijken op wie jullie een beroep kunnen doen en die altijd en zeer geduldig op jullie oproep wachten, in plaats van jullie macht en vertrouwen weg te geven aan jullie eigen ernstig misleide en slecht geïnformeerde ego’s of aan de ego’s van anderen.

Jullie hebben allemaal in jezelf persoonlijke en individuele toegang tot de spirituele sferen en je zult nooit op een dwaalspoor worden gebracht of verkeerd worden geïnformeerd door die liefdevolle wezens, die elk moment bij je zijn om je te steunen en je te helpen je twijfels los te laten. Zij zullen je helpen de ingesleten en ongeldige overtuigingen te doorzien, die anderen je in je kindertijd en jeugd hebben opgelegd en die toen misschien wel een nuttig doel dienden, maar die je nu niet langer dienen.

Deze individuele overtuigingen zijn diep ingesleten als gevolg van ervaringen in de kindertijd en jeugd en ze moeten opnieuw worden onderzocht onder begeleiding van degenen in jullie spirituele ondersteuningsteams. Dan moeten deze net als het geloof in de Kerstman of toverfeeën dat jullie lang geleden hadden worden weggegooid, samen met andere overtuigingen die duidelijk niet waar zijn. Losgelaten, zodat jullie je geest kunnen openstellen voor Liefde, de enige Waarheid, op welke manier Die Zich ook aan jullie toont.

Liefde is Eén, is onveranderlijk, maar kan op talloze manieren in jullie menselijke levens ervaren worden, wanneer jullie ervoor kiezen je ervoor open te stellen. Aangeboden aan jullie door geliefden, aangeboden door jullie aan geliefden, aangeboden aan anderen wanneer jullie hen zien en horen of wanneer jullie je verbazen over de schoonheid van een natuurlandschap dan wel een zonsondergang.

Jezelf openstellen voor Liefde is de voornaamste taak die jullie jezelf oplegden voordat jullie incarneerden en het is de reden waarom jullie zo veel van je leven besteden aan het zoeken daarnaar. En natuurlijk is het voortdurend bij jullie, het is het energieveld dat jullie lichamen verlevendigt. Als jullie je ervoor openstellen en het uitnodigen om jullie te omhelzen, zal het dat onmiddellijk doen en zullen jullie Zijn Aanwezigheid voelen.

De keuze om mens te zijn was de keuze om afscheiding te ervaren van Liefde, Bron, Moeder/Vader/God. Maar feitelijke afscheiding is onmogelijk, want er is slechts het Ene waarin allen eeuwig aanwezig zijn. Je hebt echter wel een vrije wil en die wordt altijd gehonoreerd. Dus je keuze om de onwerkelijke staat van afscheiding te ervaren wordt gehonoreerd, totdat je ervoor kiest om er een eind aan te maken. 

Als Eén maak je keuzes met oneindige Wijsheid die niet veranderen, maar als mensen in vorm maakt en verander je voortdurend je individuele keuzes, afhankelijk van je gevoelens en stemmingswisselingen. Daarom is het zo moeilijk voor je om overtuigingen die je niet langer dienen voorgoed overboord te zetten.  Om daarin te slagen moet je de intentie om dat te doen blijven resetten en dat dan blijven oefenen tot je niet langer met die ongeldige overtuigingen in het leven staat.

Om de warme en verheffende omhelzing van Liefde te ervaren moet je Haar uitnodigen en moet je alles in je loslaten wat er niet mee in overeenstemming is zoals, angst, boosheid, wrok, oordeel, enz. Omdat Liefde altijd onvoorwaardelijk is en zonder oordeel van welke aard dan ook, discrimineert Zij nooit, want dat zou volkomen in strijd zijn met Haar eeuwige en onveranderlijke aard.  Zolang jullie in jezelf iets anders dan Liefde vasthouden, is dat wat jullie zullen ervaren. Je kunt niet van iemand houden terwijl je een ander veroordeelt of haat, want als je dat probeert te doen, discrimineer je. Dus wat je onder die omstandigheden als liefde voor iemand ervaart, is in werkelijkheid een zeer beperkt gevoel van genegenheid dat de ander uitsluit en dat kan heel goed veranderen naarmate je levensomstandigheden veranderen.

Daarom is het essentieel voor je ontwaken dat je minstens eenmaal per dag naar binnen gaat om de intentie in te stellen en te beoefenen om alleen liefdevol te zijn, wat er ook gebeurt. En als er zich in de loop van de dag situaties of problemen voordoen, reset je intentie, vooral als iemand iets zegt of doet dat in jou gevoelens van boosheid, wrok, oneerlijkheid, of een ander gevoel van ontsteltenis opwekt. Door dit te doen kom je tot het besef dat je in feite kiest welke gevoelens je wilt ervaren en dat je bijgevolg je keuzes kunt veranderen en kunt kiezen om vrede te voelen in plaats van angst of woede.  Het ligt werkelijk in jullie macht om dat te doen, want jullie zijn uiterst krachtige wezens.

WEES de Vrede die jullie in de wereld willen zien!

Met heel veel liefde, Saul.

Vertaling Winfried – voor wakkeremensen.org