Jezus: Liefde maakt nooit onderscheid. Ze accepteert onvoorwaardelijk …………….. / 1 November 2019

Jezus:
Liefde maakt nooit onderscheid. Ze accepteert onvoorwaardelijk alles wat God heeft geschapen.

1 November / door John Smallman

Audio:

Hier, in de spirituele rijken – wat natuurlijk geen ‘plaats’ is maar Eén oneindig energiegebied van Liefde, Moeder/Vader/God, waar Al Dat Is Haar eeuwige Aanwezigheid heeft en derhalve, waar alle bewuste leven haar eeuwige bestaan heeft, zelfs wanneer het zich daarvan niet bewust is – bekijken we met vreugde hoe het lang verwachte ontwakingsproces van de mensheid zijn vervulling nadert. Alles vordert prachtig. De chaos, conflict en verwarring in zo veel gebieden komt tot een einde want de collectieve intentie om te ontwaken is in de loop van dit huidige Aardejaar enorm geïntensiveerd.

De menselijke collectieve intentie heeft, wanneer die uiteindelijk gefocust is, onbegrensde kracht en die wordt nu heel gericht gefocust op liefdevol zijn, wat er zich ook voordoet. Het is zonneklaar dat ieder van jullie die deze intentie vasthoudt – want jullie zijn ieder de Ene die het menselijke collectief is – uiterst effectief is. Jullie voeren de taak uit waarvoor jullie geïncarneerd zijn en jullie doen dit voortreffelijk. En dit is natuurlijk wat werd verwacht want jullie zijn allemaal goddelijke wezens die zich beginnen te herinneren wie je werkelijk bent en derhalve herinneren jullie je ook waarom jullie er voor kozen om op dit tijdstip van het menselijke proces van ontwaking te incarneren.

Blijf rustig, vredig en liefdevol, ongeacht wat er kan gebeuren, want dat is de meest effectieve en krachtige manier om dit proces van ontwaken vooruit te helpen naar haar voltooiing. Hiervoor zijn jullie geïncarneerd, dus laat niet jullie ego’s of dat van iemand anders voor dat doel, je overtuigen dat wat jullie doen doelloos of ineffectief is, want dat is het zeer zeker NIET!. Jullie maken de mensheid wakker.

Liefde is oneindig krachtig en er is niets wat Zij niet tot stand kan brengen of scheppen. Echter, ze dringt nooit op, dwingt of verplicht niemand om Haar te accepteren. Ze is altijd beschikbaar en wacht er op om uitgenodigd te worden in het hart van iedereen – en er zijn velen – die hun hart er tot nu toe voor afgesloten hebben gehouden. En ze wacht met oneindig geduld want er is alleen maar nu en dat is wanneer iedereen zijn/haar hart zal openen! Ze is AL wat bestaat, maar ze zal niet proberen de droomstaat te beëindigen, de onwerkelijke vormtoestand die de mensheid alleen in staat is om aan te nemen door een sluier of gordijn te plaatsen tussen zichzelf en Liefde. Die toestand werd, zoals jullie heel goed weten, ingesteld om afscheiding van Bron, van Liefde, te ervaren, wat in werkelijkheid onmogelijk is. Voor degenen in vorm lijkt de afscheiding werkelijkheid, want het was de bedoeling van hen die haar plaatsten, maar het is altijd een onzekere en onbetekenende toestand geweest omdat die niet bestaat. Het is een onwerkelijke staat van denken die op het moment kan verdampen of kan worden opgelost dat je er voor kiest door iedere band die je hebt met angst, woede, verbittering, wrok, slachtofferschap en haar vergezellende gevoel om wie dan ook te moeten beschuldigen, te oordelen en af te keuren inclusief jezelf – hetgeen allemaal de belangrijkste aspecten van de illusie zijn waarin zo velen van jullie zo zwaar investeren.

Liefde is jullie ware aard en daarom zijn jullie allemaal in staat om lief te hebben. Liefhebben is vervuld zijn, volledig, in vreugde en in vrede zijn. Wanneer jullie er voor kiezen om alleen te houden van hen waarmee jullie het eens zijn en met wie jullie kozen om je in te laten, namelijk met van dezelfde cultuur, volk of ras, geloof, politieke overtuiging of sociale status, dan is dat geen Liefde. Liefde maakt nooit onderscheid. Ze accepteert onvoorwaardelijk alles wat God heeft geschapen want dat is wat Liefde is en er is niets wat God niet heeft geschapen want er is alleen maar God (Liefde/Bron/Opperste Intelligentie/Goddelijke Wijsheid/Alles Dat Is), waar binnen alles van de schepping haar eeuwige bestaan heeft.

In vorm is het spelen van het hardvochtige spel van afscheiding en het oordelen van anderen een van de belangrijkste doelstellingen van het spel. En natuurlijk leidt oordelen tot beschuldiging en afkeuring – en wanneer ook maar mogelijk – tot bestraffing van hen die dus veroordeeld worden. Dat houdt jullie volledig af van liefhebben. Ontwaken is het herinneren van jullie ware aard en Dat volledig en algeheel omarmen zonder ook maar enige voorwaarden, want dat is wat Liefde is en wat Liefde doet. Dat houdt in dat ieder van jullie zichzelf en alle anderen volledig moet accepteren, omdat de mensen in vorm die jullie lijken te zijn, zonder ook maar enig oordeel – hetzij negatief of positief – ongeacht jullie voorkomen, vaardigheden, talenten, overtuigingen, niveau van intelligentie, sociale status, enz. Waarom? Omdat er maar Eén van jullie is en daarom is ieder oordeel een zelfoordeel. Wat jullie in elkaar zien, van houden en bewonderen is alleen maar een reflectie van die aspecten van jezelf en wat jullie zien, haten, verachten en afkeuren in een ander zijn ook reflecties van aspecten van jezelf. In het laatstgenoemde geval zijn dat waarschijnlijk aspecten die jullie angstwekkend ontkend hebben en die jullie inderdaad heel diep begraven hebben in de onderbewuste delen van je geest.

Als mensen die het spel van afscheiding spelen, zijn jullie allemaal begiftigd met ieder mogelijk aspect van het mens-zijn van het beste tot het slechtste, van het hoogste tot het laagste en jullie kozen allemaal de rol die jullie in ieder mensenleven zouden spelen voor de lessen die jullie en de anderen waarmee jullie in contact komen wensten te leren. Dus het veroordelen van anderen is jezelf veroordelen. Maar, het is allemaal onwerkelijk! Wanneer jullie geloven dat het werkelijk is, lijkt het alsof de wereld vol zit van mensen die elkaar intense pijn en lijden toebrengen en jullie zien een deel er van als ofwel volledig gerechtvaardigd en een deel er van als volledig ongerechtvaardigd, of jullie zien het als iets wat moet worden gestopt.

Echter, wanneer jullie de intentie plaatsen om alleen maar liefdevol te zijn en wanneer jullie Liefde in je harten toelaten, zullen jullie zien dat ieder mens ‘daarbuiten’ zijn best doet binnen de omstandigheden waar hij/zij zich bevindt en dat alles wat zij willen is om bemind te worden en om te ontsnappen aan het beangstigende en diepe gevoel van afscheiding dat ze ervaren terwijl ze doorlopend bezig zijn met de droom of het spel van onwerkelijkheid. Maar in het spel van de droom is er geen oplossing omdat Liefde wordt buitengesloten vanuit de onwerkelijke toestand van de geest waarin het spel wordt gespeeld, waarin de droom wordt ervaren. Niettemin, door dagelijks – en regelmatig tijdens de dag – de intentie te plaatsen om alleen maar beminnelijk te zijn, wat er ook gebeurt,.kunnen jullie Haar allemaal in je uitnodigen. Alles wat er gebeurt is in waarheid een roep om Liefde, een roep die ieder van jullie moet beantwoorden door de intentie te plaatsen en Liefde in jullie levens uitnodigen, aan één stuk door!  Alleen dan kunnen jullie die roep echt beantwoorden.

Het ondersteunen van gepaste liefdadigheidsdoelen of het doen van goed werk kan heel behulpzaam zijn, maar dat brengt vaak oordeel met zich mee en om werkelijk de roep om Liefde te beantwoorden moeten jullie ieder oordeel loslaten en – wanneer jullie de wereld rondom je heen bekijken, waarvan veel wat er gebeurt onvoorstelbaar en volledig onacceptabel is – vinden jullie dit vaak moeilijk. Maar wanneer jullie die intentie stevig en zonder voorwaarden plaatsen – zoals ‘wanneer degenen die aan de macht zijn een serieuze poging doen om vrede te bereiken ‘, of, ‘wanneer degenen die aan de macht zijn een serieuze poging doen om gewelddadige criminaliteit te stoppen’, of, ‘ Wanneer degenen die aan de macht zijn stoppen met het profiteren van de armen’, enz. enz. – dan is de kracht van de intentie enorm en dat is precies wat Nu in jullie proces van ontwaking nodig is.

Terwijl wij in de spirituele gebieden doorgaan met jullie te bewaken en in ieder moment te ondersteunen, weten wij absoluut dat jullie je ontwaken tot stand zullen brengen, want jullie plaatsten die intentie voordat jullie incarneerden en omdat die intentie perfect in lijn ligt met de goddelijke Wil. Dus, ga door met vieren, want vieren is een uitdrukking van vreugde en jullie ontwaken is een uiterst vreugdevolle gebeurtenis die jullie vreugde tot stand brengt.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaald door Sjra