JEZUS: Het werkelijke leven, bestaan, bewuste besef, Liefde, is meer dan ontzagwekkend.


JEZUS: Het werkelijke leven, bestaan, bewuste besef, Liefde, is meer dan ontzagwekkend.

15 maart 2023 / Door John Smallman

De mensheid ontwaakt op dit moment, het enige moment dat er is – de eeuwigheid – de tijd zonder begin of einde, waarin de schepping voortdurend doorgaat als Moeder/Vader/God haar natuur, die oneindige Liefde is, deelt en uitbreidt voor de oneindige glorie van God en heel Haar goddelijke schepping. Elk voelend wezen is voor altijd Eén met Haar en tevens een geïndividualiseerde entiteit met een eigen zelf dat op elk moment Gods glorie aan Haar terugkaatst. Het werkelijk leven, bestaan, bewust besef, Liefde, is meer dan ontzagwekkend en dit is waarin jullie aan het ontwaken zijn.  Jullie natuur is Liefde, Leven en Vreugde en jullie herinnering daaraan, die nooit verloren is gegaan, alleen maar miskend, staat op het punt volledig te worden hersteld, nu jullie je geloof in de beperkingen waarin jullie menselijke vormen jullie lijken te omhullen, loslaten.

Jullie zijn allemaal onbeperkte wezens, net als God, jullie altijd liefdevolle Vader, maar jullie zijn volledig verwikkeld in het spel van afscheiding en als gevolg daarvan in de grenzen die daar een belangrijk aspect van zijn. Door de eeuwen heen zijn heilige mensen, die vaak als mystici zijn beschreven of bestempeld, slechts degenen die diep in zichzelf zijn gedoken en zich daardoor bewust zijn geworden van hun eenheid met de Bron. Door dat bewustzijn hebben zij zich gerealiseerd dat hun innerlijke wereld – één met de Bron – de enige Werkelijkheid is en dat de fysieke wereld daarbuiten in feite onwerkelijk is. Het is slechts een individuele en zeer persoonlijke inschatting van wat iemands hersenen/geest geloven dat het waarneemt in de fysieke omgeving schijnbaar buiten zichzelf.

Jullie kunnen allemaal de Waarheid in jezelf vinden als je regelmatig alleen bent en God uitnodigt je hart te vullen met Liefde. Zij is op elk moment bij je en wanneer je ervoor kiest geen aandacht te schenken aan de afleidingen die je ego’s je voortdurend voorschotelen en in plaats daarvan te luisteren naar de stille stem van God in je, zul je Haar Liefde voelen en daardoor weten dat jij en Zij eeuwig onafscheidelijk zijn – dat Zij de Ene is in Wie jullie bestaan in eeuwige Eenheid.

Eeuwenlang hebben velen, als gevolg van de briljante constructie die jullie hebben gebouwd om de onwerkelijkheid van afscheiding te ervaren, zichzelf ervan overtuigd dat er een wezen is – een god of een afgod – aan wie zij voortdurend gehoorzaamheid en offers moeten aanbieden opdat hij hen niet te streng zal veroordelen of zelfs vernietigen.  Zo geloofden velen in het idee dat er een allesoverheersende gezagsdrager was die al hun gedachten, woorden en daden in de gaten hield. En daarna, na een tijdje, koos een kleine minderheid ervoor om aan te nemen dat zij door hem waren uitverkoren om over alle anderen te heersen, en uit die kleine groep zijn de systemen van regerings- of religieus gezag ontstaan die vandaag de dag nog steeds in de wereld bestaan. En de meeste kinderen op aarde worden geboren in culturen die hen leren dat ze “de autoriteiten” moeten gehoorzamen of anders een veroordeling en straf tegemoet kunnen zien.

De laatste paar honderd jaar is het besef gegroeid dat dit onmogelijk waar kan zijn, omdat wijzen door de eeuwen heen regelmatig de onwaarheid van dit geloof hebben aangetoond en gedeeld met degenen die wilden luisteren en toen werden massacommunicatiesystemen uitgevonden – drukkerijen, postdiensten, telegraaf, radio, TV, telecommunicatie in het algemeen en het wereldwijde web – waardoor het voor iedereen mogelijk werd deze waarheid te leren kennen. En als gevolg van het besef hiervan hebben steeds meer mensen ervoor gekozen om hun eigen persoonlijke soevereiniteit te eren, in plaats van zich te blijven aanpassen aan de lang opgelegde systemen van autoritaire controle. Hierdoor zijn zij in staat geweest de ingesleten en valse overtuigingen in zichzelf uit te roeien die zij als kinderen hebben leren aanvaarden en respecteren. Dit was een noodzakelijke stap die de mensheid moest zetten op haar weg terug naar ontwaken en als die stap eenmaal collectief is gezet, zoals is gebeurd, kan er geen weg terug meer zijn. Daarom is er de laatste decennia zo’n intense versnelling geweest in de groei van burgerrechten voor iedereen, ongeacht hun culturele, religieuze of politieke overtuiging. Het is het besef dat het feit alleen al dat iemand geboren is, ieder individu een onvervreemdbaar recht geeft om zichzelf te zijn en te uiten op welke manier dan ook – zolang zij niemand anders lichamelijk letsel toebrengt – dat door niemand terzijde mag en moet worden geschoven.

Dus ik herhaal: jullie zijn allemaal goddelijke wezens, in Liefde geschapen als eeuwige en geïndividualiseerde aspecten van het Ene – God, Moeder/Vader/God, Bron, Liefde, of welk etiket jullie ook gebruiken om het Ene aan te duiden – en afscheiding van jullie Bron is volstrekt onmogelijk! Toch ervaren jullie, als mensen in vorm, jezelf als individuele afgescheiden wezens en daarom geloven jullie dat jullie vatbaar zijn voor aanvallen, ziekte, verwondingen en dood. En natuurlijk kunnen jullie menselijke vormen worden blootgesteld aan verschillende gevaren en omdat niets in vorm veroudering, verval en dood kan vermijden, is de dood van jullie menselijke vormen onvermijdelijk.

Zij die deze boodschap lezen of beluisteren zijn zich ervan bewust dat zij zijn geschapen door een oneindig wijs en liefdevol wezen – Moeder/Vader/God – en vertrouwen erop dat zij nooit zal ophouden van hen te houden of hun bestaan zal beëindigen. Velen geloven echter nog steeds dat zij na hun fysieke dood zullen worden onderworpen aan een goddelijk oordeel en dat dan mogelijk een of andere vorm van straf zal worden opgelegd.

Dit is absoluut NIET het geval. Zoals je al heel vaak is uitgelegd: God is Liefde en Liefde is altijd volledig zonder voorwaarden van welke aard dan ook, Zij IS gewoon. Daarom wacht je, wanneer je je fysieke vormen neerlegt, een zeer glorieus en wonderlijk welkom en zul je jezelf omarmd en volledig omhuld vinden door de Liefde die jij en God zijn in elk moment van je eeuwige ononderbroken en grenzeloze bestaan. Ja, op dat moment zul je een heel onverkort overzicht ervaren van je menselijke leven dat zojuist is afgesloten en elke gedachte, elk woord en elke handeling waarmee je je hebt beziggehouden, zal zich een beetje als een film voor je ontvouwen. Je zult echter absoluut geen gevoel van schuld of schaamte ervaren. Je zult vooral versteld staan als je ziet hoeveel goeds je tijdens dat leven hebt bereikt en hoe jouw liefdevolle aanwezigheid – ook al was je je daar niet van bewust en heb je geen feedback ontvangen – zoveel anderen heeft opgebeurd en geïnspireerd. Je terugkeer uit een tijdelijk leven in vorm zal voor je onthullen wat gedurende die tijd verborgen was, het volledige en ononderbroken bewustzijn van je ononderbroken en eeuwige bestaan in de Aanwezigheid van Moeder/Vader/God. Verwacht dat je overgelukkig zult zijn en weet dat wat je gaat ervaren alle verwachtingen waarop je hoopt volledig en glorieus zal overtreffen.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: Sjra – voor wakkeremensen.org