Jezus: De mogelijkheid van Planeet Aarde om door te gaan het leven te ondersteunen is verzekerd.

Jezus:
De mogelijkheid van Planeet Aarde om door te gaan het leven  te ondersteunen is verzekerd.

1 Mei 2019 / door John Smallman

Wij zijn allemaal Eén! Vanaf de kleinste, minst belangrijke levensvormen tot de hoogst ontwikkelden, ieder van hen zonder uitzondering wordt omarmd, omhuld en meest liefdevol vastgehouden binnen het oneindige veld van Bewustzijn dat is ALL DAT BESTAAT. Het besef van deze waarheid, die door de tijdperken heen alleen maar door zeer, zeer weinigen werd erkend, is binnen de mensheid gedurende de laatste vijf tot zes jaar exponentieel gegroeid. Jawel, ik wil op de meest positieve manier voor jullie bevestigen dat er geen afscheiding bestaat, want Leven/Liefde is Eén. Het leven is een doorgaande creatieve gebeurtenis, een oneindige uitbreiding van Liefde die zich volledig bewust is van alles en dat niets uitsluit. Wat geschapen is, is voor altijd, eindeloos, eeuwig en wat is geschapen is altijd levend, zuiver, omdat het een uitdrukking is van zuiver puur bewustzijn – GODHEID!

Jullie verwijzen naar niet-levend materiaal als mineraal, als tegengesteld aan dierlijke of plantaardige substanties waarvan jullie begrijpen dat die levend zijn. Echter, alles, zoals ik hiervoor gezegd heb, alles wordt vastgehouden binnen het oneindige veld van Bewustzijn, daarom is alles levend. Het leven in wat jullie zien en erkennen als inerte materie is niet herkenbaar omdat haar energiefrequentie – alles is energie, er bestaat niets anders – veel te laag is en veel te langzaam trilt om zelfs maar met de technologisch meest geavanceerde instrumenten die jullie op dit moment ter beschikking hebben te kunnen worden gemeten. Met ander woorden, rotsen, metalen en alles wat jullie wetenschap als inert, niet levend beschouwt, heeft een vorm van bewustzijn, een bewustzijn dat geduldig is, geen haast heeft. Daarom vervallen rotsen en metalen veel langzamer dan dieren of planten, voordat ze terugkeren naar hun niet-materiële staat. Vervallen is hier geen goed woord want jullie gebruiken het om te bedoelen een verandering van toestand van levend naar niet-levend en wat levend is kan nooit ophouden levend te zijn. Alles wat kan gebeuren is dat haar vorm verandert van fysiek naar niet-fysiek.

Dus ja, jullie planeet, Aarde, is heel levend. Door de tijdperken heen is haar vorm enorm veranderd, als gevolg van vulkanische activiteit, bewegingen van de aarde en gevolgen van klimaat en waterstromingen en in haar huidige toestand ondersteunt ze ontelbare vormen van leven. Enorme menselijke activiteiten op industrieel gebied en het gebruik van land, die gedurende de laatste twee tot driehonderd jaar enorm zijn geïntensiveerd, hebben de mate waarop ze aan het veranderen is, dramatisch doen toenemen en op die manier haar  doorgaande mogelijkheid om te zorgen voor een omgeving om leven, in de vorm zoals jullie die term begrijpen, te stimuleren en te ondersteunen. In feite bestaan er binnen jullie aardse omgeving een geweldig aantal vormen waarvan jullie je volledig onbewust zijn, die bestaan in oceanen, rivieren en meren, in de prairies, bossen, bergen en woestijnen en die van levensbelang zijn voor de ecologische stabiliteit van het planetaire leven.

Gedurende de laatste vier of vijf decennia – in geologische termen in feite bijna onmiddellijk – is het besef van de schade die wordt aangericht aan het volledige aardse ecosysteem door onwenselijke activiteiten die bedoeld waren om multinationale ondernemingen en hun “eigenaren” winsten op korte termijn te verschaffen, sterk gegroeid. Nu, uiteindelijk, formeren zich overal over de wereld groepen om druk uit te oefenen op diegenen die zo schaamteloos en arrogant enorme gebieden van de wereld, die zij als prooi beschouwden in de race naar steeds maar grotere winsten, schenden en bevuilen, niet alleen om hen te overreden om te stoppen en af te zien van hun schadelijke activiteiten, maar ook om iets van hun enorme winsten te gebruiken om te beginnen met het herstel van de schade die ze hebben aangericht. En deze groepen worden steeds effectiever naarmate steeds meer mensen ze ondersteunen en aanmoedigen in de enorme taak die voor de mensheid ligt, als het gaat om het zekerstellen van een bewoonbare omgeving waarin toekomstige generaties kunnen leven en gedijen, in stand wordt gehouden.

Echter, het omslagpunt is bereikt en het vermogen van Planeet Aarde om door te gaan om leven te ondersteunen is verzekerd, want er gaan nu plannen in uitvoer gebracht worden om het ecologische evenwicht dat nodig is voor dieren en planten om te floreren, te herstellen. Er zijn enorme hulpbronnen beschikbaar om dit tot stand te brengen, het is alleen dat deze tot nu toe ongepast en zonder nadenken zijn gebruikt. De mensheid bevindt zich op een pad van spirituele evolutie en daarom kozen zielen om een menselijke vorm aan te nemen door te incarneren op de Aarde. Maar voor zeer lange tijd is de mate van evolutie zeer langzaam geweest, terwijl in de huidige tijden de mate van technische vooruitgang zich heeft versneld. Derhalve heeft de noodzakelijke wijsheid en mededogen, om deze ontwikkelingen te gebruiken in het voordeel van iedereen, ernstig ontbroken. Nu, naarmate jullie spirituele evolutie vordert, nemen wijsheid en mededogen exponentieel toe en leiden verder naar jullie ontwaken.

Voor velen van jullie zou het goed kunnen lijken dat de uitdagingen die jullie tegemoet zien onoverkomelijk zijn, maar dat is niet zo. Er ontwikkelt zich een prachtig bewustzijn bij de jongere leden van de menselijke samenleving, vooral bij hen die minder dan dertig jaar oud zijn, van de noodzaak van massale veranderingen in houdingen en gedrag en ze hebben de vastberadenheid en de motivatie om ze te laten plaatsvinden. In de wetenschap hebben jullie een gezegde dat kennis per begrafenis toeneemt en het zijn inderdaad de jongeren onder jullie die de veranderingen, die voor de menselijke overleving noodzakelijk zijn, zullen bezorgen. En, natuurlijk hebben degenen onder jullie die ouder zijn heel zeker allemaal jullie deel bijgedragen om effectief het pad voor hen om te volgen te effenen, ofschoon, terwijl het nieuwe pad zich ontvouwt, zou het toch wel zeer anders kunnen zijn dan jullie zouden kunnen verwachten. Zoals jullie er al zo vaak aan herinnerd zijn volgt ieder enkel mens een pad van spirituele evolutie en zelfs indien dit vaak niet het geval lijkt te zijn, werkelijk iedereen – er bestaan geen uitzonderingen – volgteen pad van spirituele evolutie.

Jullie dienen te beseffen dat degenen die zoveel schade aanrichten en overal over de wereld zoveel intens lijden veroorzaken, daarmee voor ieder ander een uiterst krachtige signaal van ontwaken verzorgen, want de voortdurende onthullingen over hun schandelijke activiteiten doen ieder gevoel van apathie, waarin ze kunnen zijn verdronken, springen en eist dat ze deelnemen aan het ontwakingsproces, niet door zich bezig te houden met gewelddadige oppositie of door conflicten te beginnen, maar door te gaan beseffen dat liefde de enige weg vooruit is.

Velen beseffen nu dat gewelddadig gedrag een duidelijk signaal is van intense pijn en van een gevoel van onwaardigheid in degenen die dit uitoefenen en dat deze ernstig beschadigden met intens mededogen bemind en begeleid moeten worden in een omgeving waar ze hun pijn veilig kunnen uitdrukken zonder anderen te kwetsen. Opsluiting in gevangenissen verergert hun pijn en angst. Er zullen nieuwe meedogende instellingen verrijzen  om degenen die lijden en hun ondragelijke lasten van schuld samen met een gevoel van uiterste onwaardigheid bewerkstellingen, te helpen en te ondersteunen. Tot op zekere hoogte ervaart ieder mens tijdens zijn leven een gebrek aan eigenwaarde en soms veroorzaakt het langdurig een intens wegstromen van energie; daarom zijn er maar zeer weinig onder jullie die, in het diepste van hun wezen, geen groot mededogen voelen voor hen wier mogelijkheid om lief te hebben en zichzelf te accepteren praktisch niet-bestaand lijkt te zijn.

Allen zijn geliefde kinderen van God! Het feit dat sommigen gewelddadig handelen en vanuit hun pijn anderen aanvallen toont aan dat ze hun goddelijke Waarheid volledig vergeten zijn. En zo hebben vele anderen, hoewel ze vanuit hun pijn anderen niet vijandig behandelen, een verre van volledig besef van hun ware goddelijkheid en kiezen er zodoende voor, vanuit een diepliggende angst voor hun persoonlijke veiligheid of die van hun families en geliefden, om samen te werken met instanties die de wet handhaven en daarmee heel vaak de problemen verergeren die ze hoopten en van plan waren om op te lossen.

Voor de meesten van jullie is het uiterst moeilijk om te geloven dat het zich bezighouden met liefde alle problemen en kwesties zal oplossen, maar het is werkelijk de enige weg vooruit. Om liefdevol te zijn, wat er zich ook voordoet, is geen teken van zwakte. Het toont een enorme kracht, want Liefde is oneindig krachtig. Er is niemand die zich niet bewust is van mensen – helaas tot zo ver maar een paar – die liefde in actie tonen en door dit te doen zichzelf, anderen en de hele wereld veranderen. Wat er voor jullie, die zich bewust zijn dat jullie op een spiritueel pad zijn, nodig en vereist is, is om dagelijks je intentie te plaatsen om liefdevol te zijn, wat er ook gebeurt. Wanneer jullie dat doen, zullen jullie ontdekken dat jullie veel meer tot vrede komen met jezelf. Jullie zullen ook merken dat anderen naar jullie worden aangetrokken, naar jullie toe getrokken worden, jullie vredigheid oppikken en die dan delen met anderen.

Niemand van jullie is ooit alleen! Jullie worden altijd volledig ondersteund door je team in de spirituele rijken, terwijl jullie door je dagelijkse levens gaan en jullie op hetzelfde moment – zelfs als jullie je er misschien niet bewust van zijn – krachtig ondersteunen in het proces van ontwaking. Maak het gewoon zeker dat jullie dagelijks tijd doorbrengen – iedere enkelvoudige dag zonder mankeren – in jullie heilige innerlijke tabernakel, waar Liefde verblijft in afwachting van jullie acceptatie van Haar, zodat Ze jullie mag omhullen, aanmoedigen en er aan herinneren dat jullie op dit moment op Aarde zijn om dit gewoon te doen. Jullie zullen dit innerlijke weten voelen wanneer jullie weigeren om jezelf af te danken en te oordelen als onwaardig en niet goed genoeg, want niets kan verder weg zijn van de waarheid!

Jullie zijn allemaal goddelijke wezens en het feit dat velen van jullie dit vergeten zijn verandert dit niet. Jullie kozen er voor om in deze tijd geïncarneerd te zijn om liefdevolle aanwezigheden te zijn en om iedereen op hun pad van ontwaken te helpen en jullie doen dat iedere keer dat jullie een liefdevolle gedachte of een liefdevol woord aanbieden aan wie dan ook. Als mensen, beperkt door jullie fysieke vormen, kunnen jullie geen idee hebben, totdat jullie ontwaken, van de prachtige en meest verbazingwekkende uitwerking die jullie hebben.

Vanwege de liefde die ieder van jullie demonstreert, zelfs op de kleinste manieren, is de mensheid aan het ontwaken.

Vertrouw me, want ik heb de vorm ervaren en alle zorgen en problemen waarmee die toestand jullie confronteert. Ik weet hoe moeilijk het is en hoe angstwekkend het kan zijn en ik weet dat het jullie kan en zal lukken om de ontwaking van de mensheid te bezorgen. In werkelijkheid is het al gebeurd, zoals jullie zullen ontdekken en door dit te doen zal jullie vreugde alles wat jullie je op dit moment maar kunnen voorstellen overtreffen.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaald door Sjra