Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 7 / via Dr. Kathryn E. May / geplaatst 25 november 2016

Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 7
via Dr. Kathryn E. May
geplaatst 25 november 2016

Dit hoofdstuk is nog niet herzien

Ik ben Sananda.

Er zijn vele dingen waar mensen in geloven, omdat zij dat moesten van iemand die meer macht had dan zij. Wij zouden liever zeggen: schijnbaar meer macht had dan zij, omdat macht over iemand anders altijd een illusie is. Niemand kan u feitelijk dwingen om iets te geloven, tenzij u daarvoor kiest, ongeacht hoe zij u ook martelen of u belagen. Uiteraard is het veel gemakkelijker om kinderen te overtuigen om te geloven wat hen verteld wordt; daarom trachten alle religies om de kinderen vanaf hun geboorte al in te lijven, zelfs met de dreiging dat een kind dat niet gedoopt of ingewijd is in de kerk, niet naar de hemel kan gaan.

Waarom zou iemand bij een kerk willen gaan, die hen meestal zo bang maakt? Waarom zou iemand zijn kinderen willen geven aan een groep mensen, die angst gebruiken om hen onder controle te houden? Het was niet voldoende om iemand te dreigen met moeilijke omstandigheden later in zijn leven, wanneer die persoon leeft in het NU en weinig nadenkt over de verre toekomst, met name de onbekende toekomst na de dood. Er moesten veel sterkere mind control-strategieën worden uitgedacht. Om de pion te worden van de ideeën van een ander, moet iemand bang zijn voor zijn huidige overleven. De meest primitieve angst gaat terug naar de dagen van de holbewoners. Zij leefden in moeilijke omstandigheden en hun grootste angst was hongersnood.

Laat mij uitleggen hoe deze angst gebruikt werd om de hele planeet onder controle te krijgen. In gebieden waar de voorzieningen beperkt zijn, dan wel kunnen worden overgenomen en gecontroleerd door het omkopen van de leiders van dat gebied of dat land, hebben de Duisteren grote gebieden van de wereld opgekocht en onder hun controle gebracht – en daarmee de kostbare grondstoffen. Daartoe behoren voedsel, water en energiebronnen.

Zij die niet volledig op deze manier gecontroleerd konden worden, zoals de kleinere Europese landen, werden overgehaald om bij de Europese Unie te komen. Daar werden zij nog meer overgeleverd aan de genade van de crediteuren (diezelfde Duisteren), die hen uiteindelijk in een wurggreep zouden krijgen door het manipuleren van de beurzen, het aanmoedigen van het opbouwen van schulden en vervolgens het volledig uitknijpen van de economie. Zij, die de schuldbrieven in handen hebben, worden de ‘meesters’ zodra het land in slavernij niet langer zijn schulden kan betalen, omdat de beursmanipulaties een evenwichtige financiële toestand onmogelijk maken.

In een wereld waarin voorspoed verbonden wordt aan economische groei, wordt de bevolking omgepraat, tot ze geloven dat een baan waarmee geld verdient kan worden, de sleutel is tot succes en veiligheid. Dit is de Grote Leugen. Het verlies van die baan maakt iemand nog kwetsbaarder voor financiële problemen. In de meest extreme gevallen kan het zelfs honger en dakloosheid betekenen voor een kleine bevolkingsgroep van zwaar gehandicapten of mentaal zieken, hoewel zelfs in die gevallen de sociale regelingen in de meest ontwikkelde landen wel voorzien in een minimale opvang, zodat niemand echt honger hoeft te lijden. Dakloos worden – in de kou moeten slapen – wordt voorkomen door te voorzien in opvangtehuizen en gaarkeukens. Dit zijn niet de ideale voorzieningen, maar het betekent wel, dat de hongerdood voor de meeste (maar niet alle) mensen op aarde tot het verleden behoort. Op plaatsen waar de honger wijdverspreid is, kan de oorzaak ervan rechtstreeks herleid worden tot de botheid en de hebzucht van de machthebbers.

Ziet u, Moeder Aarde is gul in haar voorzieningen voor haar kinderen. Er is geen gebrek aan voedsel voor iedereen – er is een gebrek aan de wil om voor iedereen te zorgen. Dat is de Duisternis, waarvan ik u nu vraag om die te verbannen van de planeet. Het tijdperk waarin ‘zorgen voor Nummer Een’ niet gezien werd als een afschuwelijke, immorele instelling, is voorbij. U bent uw broeders hoeder, zoals hij de uwe is. Niemand kan ooit echt materieel succesvol zijn, zonder de hulp van de hele gemeenschap. Er bestaat geen selfmade man. Alle burgers hebben baat bij de stabiliteit van hun regeringen, hun infrastructuur en de dienst van hun medeburgers, die een opleiding tot leraar volgen of ambulancebroeder, brandweerman, boer of dichter worden.

Ja, ik zei dichters. Welke Filistijn (cultuurbarbaar – V) is ooit op het idee gekomen dat iedere artiest in staat moest zijn om een winstgevend product te leveren – en als hij dat niet kan, dan hoeft hij geen aandacht te krijgen? Hoe hadden de grootste geesten in de geschiedenis kunnen overleven, als zij geen mentoren, koningen en beschermheren hadden gehad, die hen voorzagen van kleding en voedsel, zodat zij hun echte werk konden doen, namelijk het scheppen van inspirerende werken om hun medemensen te verheffen?

Uw bevolkingsaantal is gegroeid en de fondsen die u heeft bijgedragen voor de aanleg en bouw van uw eigen infrastructuur, scholen en veiligheidsdiensten zijn overeenkomstig toegenomen. Daarna is het eenvoudig een kwestie van hebzucht en egoïsme geweest, om elke politieke en morele discussie over te nemen. In plaats van emotionele veiligheid te bieden voor iedereen, is de bijdrage van al die mensen gebruikt voor het herverdelen en toebedelen van de rijkdom, de grondstoffen en de belofte van veiligheid, aan een paar mensen aan de top. Dit is geen democratie en het is ook niet De Ware Weg.

Zoals iedereen weet, is de Gouden Regel de hoeksteen geweest van spirituele leringen over de hele wereld en doorheen de geschiedenis. Er waren vele variaties op deze basisleer, maar voor ons doel zullen wij hier beginnen met de bekende Engelse versie: ‘Behandel anderen zoals u wilt dat anderen u behandelen’. Dat geeft het idee weer. Ik zou dit willen uitbreiden om te komen tot een motto voor de Ascentie, het verheffen van uw elektromagnetische trilling naar de hoge 5de dimensie: ‘Behandel anderen precies zo, zoals u uzelf zou behandelen.’

Nu dan, voor diegenen die vastzitten in het patroon van zelfafwijzing en zelfkritiek, zal dit motto niet de juiste aanzet geven om te veranderen. We moeten de betekenis uitbreiden, om er Liefde voor het Zelf aan toe te voegen, iets wat velen negeren wanneer zij hun morele/filosofische fundering leggen. We moeten beginnen met ‘Behandel uzelf, zoals u zich door anderen zou laten behandelen’. Ziet u, dit tekort aan de meest basale liefde voor uzelf is de bron van alle onaangename relaties, voortdurende persoonlijke conflicten, depressie en pijn. U heeft de mensen gekozen die u zullen behandelen zoals u zichzelf behandelt, die u zullen bekijken met dezelfde kritische blik als waarmee u naar uzelf kijkt en u levert strijd met hen, zoals u strijd levert met uzelf.

Het is tijd om te stoppen met uzelf af te wijzen en te wanhopen, zoals u door alle grote religies in één of andere vorm is aangeleerd. In de slachtofferrol blijven en uzelf dingen ontzeggen terwijl er overvloed is, is geen bewijs van superioriteit of goedheid; noch is het grote rijkdom. Religieuze handelingen, gebaseerd op het vergroten van iemands gevoel van belangrijk zijn, worden gevoed door gevoelens van tekortkoming. Twijfelen aan uzelf en wat u kunt, is niet meer dan een tekort aan vertrouwen en een foutief begrijpen van de I AM Aanwezigheid, die God is. God houdt van iedereen evenveel; er zijn geen uitzonderingen, zelfs niet voor u. Door te blijven geloven dat u minder of juist meer waard bent dan anderen, plaatst u uzelf boven God, die het niet met u eens is.

God is Liefde. God is Licht. Liefde is Licht. Liefde is Vrede, Vreugde, Harmonie, Lachen, Mededogen, Vergeving en Vriendelijkheid. God is al deze dingen, daarom is God Pure Liefde. Er is geen wraak, geen straf en geen gevaar voor afkeuring of gelijk welke andere, duistere veroordeling in Gods Liefde. Dat is de mythologie van het verleden en het is een onjuist begrip van wat God voelt voor zijn/haar kinderen.

Sommigen van u hebben goed begrepen, dat de reden waarom ik naar de Aarde kwam, was om Liefde te onderrichten – Gods Liefde, mijn Liefde en de Liefde voor elkaar. IK BEN Liefde omdat ik God ben, net als u. U moet alleen maar de kracht ontdekken van de Liefde die u in uw ziel draagt en u zult stralen met de verheffende energie van Licht. Dit Licht komt van de Centrale Zon, onze Opperste Schepper, die de Schepper van Alle Scheppers en daarom de kracht van Eén is.

U bent gemaakt naar het beeld (niet het fysieke beeld, maar het zielenbeeld) van uw Schepper en daarom bent u Eén, de kracht van Schepping. Dit zijn niet slechts woorden met de bedoeling u te troosten of uw lage zelfbeeld op te krikken. Het is de Waarheid. Alle mensen hebben het vermogen van Schepping in zich, ongeacht hun ras, religie, leeftijd, geslacht, IQ of sociale positie. Iedereen kan de Droom van zijn Hart tot stand brengen, als zij enkel maar Vertrouwen hebben in hun eigen kracht. Enkel Vertrouwen geeft u de kracht om te scheppen, een Vertrouwen dat zijn basis vindt in het weten dat u Eén bent met God, net zoals u Eén bent met alle bewuste wezens in de hele kosmos.

Wanneer u gaat samenwerken met uw eigen vermogen – het vermogen van de hele Schepping – dan heeft u al de Legioenen van de Hemel en al de middelen van de Kosmos tot uw beschikking, want alle bewuste wezens van de 5de dimensie – en daar voorbij – leven volgens de Universele Wet en begrijpen wat het is om Eén te zijn met u, zelfs als u het zelf niet begrijpt. Zij zijn hier om u te dienen, uit hun eigen vrije wil en zij lopen over van vreugde wanneer zij u helpen uzelf te verheffen naar het Licht.

Er zijn geen Duistere wezens waar dan ook in de kosmos, vanaf het 6de niveau van de 5de dimensie. Geen enkele Duisternis kan overleven in de met Licht gevulde elektromagnetische omgeving van de hogere dimensies. De Wezens in de Hemel zijn Lichtwerkers, zoals de toegewijde spirituele zwaargewichten onder u zich noemen. Dit betekent niet dat er geen Duisteren zijn in de kosmos, natuurlijk zijn die er. Zij hebben gezorgd voor de huidige onevenwichtige omstandigheden, door te blijven hangen in de niveaus van de 4de dimensie, gedurende uw lange geschiedenis van Duisternis op Planeet Aarde. Zij werden aangetrokken door de chaos en de schade die werden teweeg gebracht door de traumatische val van Atlantis en zij hebben met verve hun ellende verspreid, gedurende duizenden jaren.

Het was onze taak, geliefden, om het Duister te verslaan en het Paradijs op Aarde terug te brengen, hetgeen onze gedeelde Visie is geweest sinds het begin van dit Aarde-Project.

Wij kozen ervoor om af te dalen naar het gevaarlijke territorium waar de Duisternis gedijde, om het Licht terug te brengen, met de inspanning van onze eigen, toegewijde Harten. Dat hebben we gedaan. We zijn alweer goed op weg om de Ascentie van de hele mensheid te volbrengen. We moeten alleen degenen wakker maken die nog slapen, in slaap gewiegd door de 3D-leringen, die eerder voldaanheid beloofden dan vervulling van hun spirituele pad.

Nu ziet u dat de cirkel rond is, nietwaar? De mensheid is uitgeput, niet door te wachten tot God verschijnt en de miserabele toestand op de planeet rechtzet. Zij zijn uitgeput door angst, door onrust, door haat voor zichzelf en elkaar en – dat is nog het ergste – door het tekort dat voortkomt uit het afgescheiden zijn van hun zielenverbinding met God. Wij moeten door ons eigen voorbeeld aantonen dat je alleen maar Liefde nodig hebt, zoals het beroemde liedje het zegt. (‘All you need is love’ van the Beatles – V)

Ik breng u dit bericht op dit moment, omdat de Verschuiving op handen is. Wij begrijpen uw terughoudendheid om uw manier van doen te veranderen, om het bekende achter te laten, zelfs die bekende omstandigheden die u vaak wanhoop en frustratie brachten. Ik verzeker u dat door de overgang te maken naar een hoger trillingsniveau, u alles te winnen heeft – en niets te verliezen. Degenen waar u van houdt, zullen verzorgd en geholpen worden op hun weg naar Ascentie. Zij zullen omringd worden met liefdevol en mededogend onderricht en steun, totdat zij gerustgesteld en ervan overtuigd zijn dat zij – door zichzelf te verheffen uit hun huidige grijze schaduwen – u meer vreugde zullen geven en blijer zullen maken, dan zij zich ooit konden voorstellen.

U zult de mensen voor wie u zorgt niet kwijtraken, in tegendeel. Ieder van u zal een nieuwe identiteit vinden in het Licht en de Liefde die u zult ervaren, wanneer u uw hart en uw geest opent om de bestemming te vervullen van de gezamenlijke afspraken die u hier, voor dit leven, heeft meegebracht. Dit is waarvoor u in vele levens heeft geleefd en bent gestorven, Geliefden. U staat inderdaad op de drempel van het Beloofde Land. Zult u de overstap maken naar het Licht? Zult u uw vleugels spreiden en gaan vliegen? U zult de brandstof voor uw motor vinden, precies daar: in uw Hart – dat op zijn beurt als brandstof de Liefde ontvangt van uw Hoger Zelf – God.

IK BEN een afzonderlijke weergave van de Ene, maar dat betekent niet, dat ik ervan gescheiden ben. Niemand kan ooit alleen zijn of afgescheiden. Dat is een misleidende gedachte van de Duisteren, om angst op te wekken. U behoeft geen wederhelft of partner om u te steunen, of de goedkeuring van uw gelijken om het opperste geluk te vinden. U hoeft alleen maar de geleider te aanvaarden die u verbindt, nog vollediger dan de navelstreng die een ongeboren kindje verbindt met de bron van Leven – de moeder.

De Aanwezigheid van God is Liefde en Licht. Sta haar toe om door u heen te stromen en genezing en voedsel te brengen aan elke wonde, elke pijnlijke ervaring, elke uiting van ziekte – uit dit leven en alle andere. Sta uzelf toe om groter te worden, om uw lichaam en de aura om u heen te vullen met Liefde en Licht. Het zal van u uitstralen in de atmosfeer om u heen en de geest verheffen van iedereen die in uw aanwezigheid komt. Keer u niet af van deze schitterende voorbestemming. Aanvaard de mantel van Goedheid en Licht, die uw geboorterecht is.

Kom met mij mee, lieve vrienden. Nu is het onze tijd.

Ik ben Sananda/Jezus, die leefde voor Liefde. Ik ben teruggekeerd om u de weg naar Huis te tonen.

Luister naar de Heling-Groepen met Sananda, Vader God, de Arcturiërs en anderen, op
BlogTalkRadio.com/ChannelPanel. Historische informatie! Ga naar het archief van 16 augustus.

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.