Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 2 De Drie-Eenheid omvat Moeder God via Dr. Kathryn E. May Herzien in 2015/ Geplaatst 16 augustus 2016

Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 2
De Drie-Eenheid omvat Moeder God
via Dr. Kathryn E. May
Herzien in 2015 / Geplaatst 16 augustus 2016

De Ware Weg’

Vandaag is een gloednieuwe tijd voor Planeet Aarde. Het is een tijd van verandering, een tijd om oude ideeën achter te laten, ongeacht hoe kostbaar u die ook vindt. Het spijt mij dat ik nu gedwongen ben om de religie te herzien die gevestigd werd in mijn naam, maar de misinterpretaties van mijn leringen zijn zo grof, dat ik dit moet rechtzetten. Zou u niet hetzelfde willen doen als u wist dat uw woorden zo vaak en zo opzettelijk foutief werden aangehaald, dat het compleet de boodschap veranderde die het werk van uw hart en ziel was?

Dit is voor mij geen kwestie van trots. Het is een kwestie van Waarheid. Diegenen die wij Moeder/Vader God noemen – de Scheppers van ons Multiversum dat momenteel bestaat uit tien multidimensionale Universa – en ikzelf hebben eonenlang samengewerkt aan de ontwikkeling van het plan voor Planeet Aarde. Onze Droom voor de Blauwe Planeet was altijd dat zij en allen die haar bewonen zouden kunnen afdalen naar de lagere trillingen om een 3D- en 4D-wereld te scheppen voor de mensheid zodat deze de vrije wil kon ervaren, en om de kinderen van Moeder/Vader een werkveld te bieden om het Samen-Scheppen te leren en te oefenen.

Uiteraard is de enige manier om de vrije wil te ervaren, achter de Sluier van Vergetelheid, omdat alleen op die manier de afscheiding van de Universele Wetten gevoeld kan worden. Door gesluierd te zijn en u afgescheiden te voelen, laten uw zintuigen u geloven dat dingen onafhankelijk van elkaar ‘gebeuren’. U ziet het verband niet van de werking van oorzaak en gevolg, die voor ons in de Hogere Dimensies overduidelijk is.

Ziet u, hoewel wij in de Hogere Dimensies ook een vrije wil hebben, is het gevolg van elke belangrijke keuze zo duidelijk en helder, dat er veel minder ruimte is om onevenwichtige of afwijkende keuzes en gedrag te ervaren. Het is gemakkelijker om het resultaat van onze handelingen te overzien, wanneer de mogelijkheden en kansen u in levendige kleuren worden getoond.

De voleinding van de Droom zou de dag zijn (in Kosmische termen, natuurlijk) waarop Terra – Planeet Aarde – in triomf opnieuw zou opstijgen tot de 5de Dimensie en daar voorbij, met haar geliefde familie van mensen, dieren, planten en andere bewuste wezens. Allen zouden samen met Terra opstijgen in een glorierijke Ascentie, die de hele Kosmos samen met haar zou verheffen. Ja, het was wat wij voorzagen en wat wij nu verwachten te zien. Ons vertrouwen in de mensheid was niet misplaatst.

Hoewel de Duisteren het proces vertraagd hebben door het scheppen van chaos in de gedachten en gevoelens van de mensen, heeft de mensheid de vasthoudendheid en de ware natuur van het Adamische ras getoond. Als ras heeft u zich vastgehouden aan uw vermogen om aan te voelen wat eerlijk, juist, oprecht en waar is. U doet dat met uw koppige harten en uw ver-reikende geest, en u kunt ook niet anders dan u richten tot enige vorm van Vertrouwen, wanneer u voelt dat u wegglijdt.

U bent erop gebouwd om flexibel, moedig en vastbesloten te zijn. Dit zijn de eigenschappen die een bijzonder krachtige basis vormen voor uw Scheppingskracht. U beschouwt uzelf als chaotisch, niet in staat om uw emoties en uw gedachten te beheersen. U voelt u overgeleverd aan uw instincten, uw ervaringen en uw omgeving. Wij zien briljantheid die enkel nog de ervaren leiding mist, om op te stijgen tot niveaus van intelligentie en inzicht, die u zullen brengen tot het niveau waarvoor u geschapen bent.

Dit is het doel van deze berichten: u helpen bij het verheffen van uw werkniveau in uw dagelijkse leven, tot het punt waarop u nu in staat zult zijn om op te stijgen met uw geliefde Moeder Aarde in de heel nabije toekomst – en daarmee bedoelen we maanden, niet eonen. Sommigen van u zijn nu klaar, maar de belofte van Ascentie die wij elkaar lang geleden in de Droomtijd gedaan hebben, was dat iedereen zou samenkomen. Wij hebben ons voorgesteld hoe wij de meest prachtige, vreugdevolle verheffing van harten zouden scheppen, die iedereen over de drempel zou dragen naar de 5de Dimensie – allemaal tegelijk.

Welnu, met ‘allemaal tegelijk’ bedoelen we niet noodzakelijk ‘op exact hetzelfde moment’. Ieder van u zal de Overgang maken wanneer u zich daar klaar voor voelt. Sommigen hebben zich al jaren voorbereid en zullen er doorheen zeilen op de eerste golf, omdat zij volledig geïnformeerd waren over de discipline en verheffing die nodig zijn om de overgang te maken. Anderen zullen een paar weken of maanden langer nodig hebben om te wennen aan het idee dat hun hele leven zal gaan veranderen, ongeacht of zij al dan niet uit alle macht vasthouden aan hun oude manier van leven. En natuurlijk, de oude manier van leven is voor velen verankerd in hun religieuze traditie.

Wereldwijd is dit een twistpunt geweest – de ene religie tegen de andere – en elk van hen beweerde het Ene Ware Woord van God te zijn. Lieve Vrienden, ik kan u nu met het volste vertrouwen vertellen, dat er op dit ogenblik geen enkele ware religie is op Planeet Aarde. Er zijn vele waarheden en valsheden in elke religie, van het Christendom tot de Islam, van Boeddhisme tot Hindoeïsme, van verwrongen New Age-denkbeelden tot de geloofsovertuigingen van de stammen in de meest verafgelegen wouden en bergen (hoewel sommigen daarvan dicht bij de Waarheid komen, in het eenvoudige aanvaarden van God in henzelf en in alles wat leeft).

Het behoeden van het Heilige Onderricht van Moeder en Vader

Ik hou er wel van om parabels en levende voorbeelden te gebruiken wanneer ik praat over de lessen die ik nu aan u wil overbrengen, maar ik zal mijn omschrijvingen beperken tot de gebruikelijke, dagdagelijkse gebeurtenissen die u nu ervaart, zoals ik dat 2000 jaren geleden deed. Er is veel veranderd en de omschrijvingen en de taal hebben nu hele andere nuances dan toen. Deze herziening was al heel lang nodig.

Ik hoop het dit keer beter te doen bij het laten opnemen van mijn eigen woorden zodat iedereen ze kan lezen, en ik zal de lessen duidelijk en eenvoudig brengen, zoals u dat nu in de 21ste eeuw gewend bent. Ik zal ook bij u zijn via Kathryn, zodat we zorgvuldig toezicht kunnen houden op het uitgeven en de vertaling van deze berichten.

Vandaag is het mogelijk om deze woorden te schrijven met de hulp van mijn geliefde Kathryn en ze elektronisch de wereld in te sturen, in de verwachting dat miljoenen mensen ze gauw zullen kunnen lezen. Dit is de reden waarom ik vraag om geen enkele verandering aan te brengen in de tekst, en dat vertalingen door mij, via Kathryn, persoonlijk worden toegestaan. Deze ideeën zijn moeilijk genoeg om over te brengen, zonder goedbedoelde herinterpretatie of onzorgvuldige vertaling.

Met dat internationale, meertalige publiek in gedachten zal ik eerst beginnen met de meest basale onderrichtingen, omdat die juist zo misbegrepen zijn in de oude Geschriften. Ik heb ervoor gekozen om deze leringen aan te bieden, na jaren van eerdere berichten en gesprekken van Moeder/Vader God en de Hemelse Schare die Kathryn voor u allen heeft gechanneld. Dit biedt ons een voordeel, omdat hun woorden de toon hebben gezet die ik nu kan verderzetten. Op die manier bieden hun woorden een belangrijke context voor het aanbieden van mijn eenvoudige lessen.

Les 1 stelde, dat Alles Eén is. Het hele bewustzijn is verbonden en dus zijn alle wezens verbonden met elkaar en met God. Dit is niet alleen zo voor de Aarde, maar ook voor alle, zich verafbevindende wezens, planeten en sterren van de Kosmos. Alles is Eén. Alles is God.

Nu dan, in Les 2 zal ik de relatie uitleggen die u gekend heeft als de Drie-Eenheid – Vader, Zoon en Heilige Geest. Schepper/Bron, Vader en Moeder samen, bezetten de plaats aan de top van de Piramide die de Drie-Eenheid is. Zij zijn de Scheppers van Alle Scheppers, het Begin van alle Begin en de Moeder en Vader van Alles. De afzonderlijke beschrijving van de positie van de Vader benadrukt het Vaderlijke element van de Schepping – het geïnspireerde bedenken, de dynamische krachten, de naar buiten gerichte werking van het Scheppen. Hij is de oorspronkelijke vonk, die het Vuur des Levens ontsteekt.

Ik, Sananda, ben de Zoon van Schepper. Ik zal dat nu herzien om mijn Tweeling Vlam Kathryn daarbij te voegen, die de andere helft is van mijn ziel, de ontbrekende schakel in het verhaal. (Opmerking: Mijn eerdere Tweeling Vlam was inderdaad Lady Nada die verviel in de duisternis op Aarde, zoals Moeder God uitlegt in haar Aanvulling aan het einde van deze Geschriften. Kathryn is de ziel die miljoenen jaren geleden werd geschapen door Moeder en Vader, om haar plaats aan mijn zijde in te nemen als mijn Tweeling Vlam).

Tezamen vertegenwoordigen Kathryn en ik de Zoon des Mensen, die elke man, elke vrouw en elk kind omvat. Hiermee hebben wij van Moeder en Vader God de opdracht gekregen om de Christuscodes voor het Aarde-Project te dragen en te belichamen. Deze codes zijn de Hoogdimensionale Frequenties van het Christusbewustzijn dat eens de Hoger Dimensionale Aarde bestuurde en dat nu de Planeet en het Verenigde Aarde-Netwerk zal herstellen. Iedereen heeft innerlijk toegang tot deze codes, zoals in de komende weken en maanden zal worden bekend gemaakt.

Moeder/Vader God – de Tweeling Vlam van het Geschapen Multiversum, samenwerkend als Eén – vormen de Heilige Geest. Deze Moeder-functie  vertegenwoordigt het innerlijke rijpen, de altijd aanwezige toevoer van Liefde, het geboorteproces waar doorheen alle wezens, alle planeten, alle geschapen levensvormen tot stand komen. Zij is de langdurig brandende Vlam die de levensspanne voedt en in stand houdt van al het Geschapen Leven.

De patriarchale beschrijving van het Scheppingsverhaal vermeldt niet diegenen die mij het leven schonken – de Moeders die een essentieel deel zijn van het proces, net zoals zij dat bij de mensheid zijn.

De oorspronkelijke neiging om alleen de mannen hun daden en hun krachten te noemen, gaven een volledig verwrongen beeld van de waarde van vrouwen in het leven en het bestuur van de Planeet. Ik zal trachten een begin te maken om in deze Geschriften die fout recht te zetten.

In tegenstelling tot wat in de Bijbel staat, was Maria Magdalena geen prostituee of gevallen vrouw. Zij was een sterke en intelligente vrouw met een groot eergevoel. Maria Magdalena was één van de eerste incarnaties van Kathryn. Zij was mijn geliefde echtgenote en de moeder van onze kinderen. Haar afschilderen als onwaardig was het begin van de ontwaarding van de vrouwen die zou voortduren tot op vandaag – hoewel er een beetje vooruitgang werd geboekt in het Westen, gedurende de voorbije 120 jaren of zo.

Maria Magdalena, hart van mijn hart, ziel van mijn ziel en de Liefde van mijn Leven, had het rolmodel kunnen zijn voor sterke en rechtvaardige vrouwen doorheen al deze jaren. In plaats daarvan heeft de groep mannen die de verhalen voor de Bijbel bijeengeraapt hebben – 300 jaren na mijn dood – er bewust voor gekozen haar bestaan te wissen uit de geest van de mensen, en daar zijn zij helemaal in geslaagd. Door ons te scheiden en mij af te schilderen als een celibataire, niet-gebonden, vrijgezelle man, vertelden zij een leugen die voor de mensen de waarheid achterhield – dat ik een liefdevolle en toegewijde echtgenoot en vader was.

Dit was het begin van wat bekend zou raken als de Strijd tussen de Seksen. Voor ons, Maria Magdalena en mij, als Yeshua, was er geen strijd. Het was en is een sterk en intiem gelijkwaardig partnerschap, gebaseerd op wederzijds respect en blijvende Liefde, die mij steunde doorheen de uitdagingen van mijn leven, net als de Liefde van mijn toegewijde Moeder Maria, Vader Jozef, en mijn uitgebreide familie dat deden. Het was dit beeld van kracht door familieliefde dat zij wilden wissen – want het is de basis van een cultuur van gelukkige en onafhankelijke mensen. Mensen die een sterke, ondersteunende familie/gemeenschapsstructuur vormen zijn minder kwetsbaar en minder afhankelijk van voorzieningen van buitenaf, zoals regerings- en religieuze instellingen, en daarom zijn ze minder gemakkelijk te controleren en minder te verleiden met beloften van macht of materiële rijkdom.

Als gevolg van de Bijbelse herschrijving van mijn leven liet de Grote Leugen iedereen verward en onzeker over hoe hun belangrijkste relaties moesten zijn. Relaties tussen mannen en vrouwen, vrouwen en hun kinderen, en mannen en hun kinderen werden allemaal herschikt en verwrongen. Betekent dienstbaar zijn aan God dat u celibatair moet zijn, afgescheiden en vervreemd van de andere sekse? Beslist niet. De roep om een solitair leven te leiden is een strikt persoonlijke keuze.

Betekent dit dat u, doordat u aangetrokken wordt door een volwassene van dezelfde sekse, het risico loopt door God te worden afgekeurd en gestraft? Beslist niet. Uw keuze van levensstijl, met betrekking tot wie uw intieme partnerschappen heeft, heeft niets te maken met uw toewijding aan God, behalve ten aanzien van de kwaliteit van de Liefde die u deelt en het Mededogen, de Vriendelijkheid en de Vergeving die u uitoefent in uw interacties met elkaar.

In plaats van bij elkaar te zoeken naar troost, steun en vriendschap binnen de hechte familierelaties, die ons inspireren om de glorie en de aanwezigheid van onze Liefdevolle God te voelen, werd aan de mensen gevraagd om zich te wenden tot een priester of geestelijke voor vergeving, leiding en soelaas. Dit zorgde voor een machtsstructuur waarin de instelling van de Kerk (gelijk welke kerk) en zijn doctrines de autoriteit worden over de mensen – en waar de kerk het recht en de verantwoording draagt om Gods Woord en Gods Wil te duiden voor de mensen. Dat is nooit Gods bedoeling geweest – of de mijne.

Ik stel de eliminatie voor van alle religieuze structuren, behalve misschien als plaatsen waar mensen kunnen samenkomen om te vieren en plezier te hebben, in de bewuste vreugde van het weten dat zij in Gods liefdevolle omarming zijn. Ik stel ook de eliminatie voor van alle doctrine, dogma en regels. De enige richtlijnen die wij nodig hebben zijn diegenen die vervat zijn in de eenvoudige Lessen die ik hier aanbied, om te leven in Vriendelijkheid, Harmonie, Liefde, Vergeving, Mededogen en Vreugde. Liefde verruimt het hart en de geest en brengt vreugde aan iedereen die het ervaart. Als dat niet de uitwerking is dan is het geen Liefde; het is iets anders dat zich voordoet als Liefde.

God is Liefde. Schepper is Liefde – en dit is ons hoogste voorbeeld van Oneindige Liefde. Moeder/Vader God zijn Liefde, apart en tezamen. Hierdoor is er geen ruimte voor oordeel, wraakzucht of schuld. God straft niet. Enkel mensen onder invloed van Duistere Energieën zijn geïnteresseerd in het praten over, denken aan en zich voorstellen van straf en lijden voor zogeheten ‘zonden’. God denkt niet eens aan deze dingen. Een dergelijke denkwijze onderricht ik niet en moedig ik niet aan.

Wij weten dat onderdrukking leidt tot boosheid en de neiging heeft om competitie en conflict te scheppen tussen mensen onderling. Wij hebben er vertrouwen in dat – eenmaal weg onder het juk van economische-, religieuze- en politieke slavernij, bevrijd van opgelegde schuld, schaamte en de daaruit voortvloeiende afwijzing – vrije mannen en vrouwen zichzelf zullen gaan ervaren als het vriendelijke en liefdevolle ras van Schepper-Wezens dat zij kunnen zijn.

Het is onze bedoeling om de manier te tonen om een einde te maken aan tweespalt, tweedracht, scheiding en vervreemding. Zij zullen worden vervangen door datgene wat altijd al aanwezig was in uw diepste kern: Vrijgevigheid van Geest, Vriendelijkheid, Aanvaarding, Vriendschap en Dienstbaarheid aan Anderen – alle anderen – en aan de Planeet die uw liefdevolle Moeder is geweest.

Ik ben Liefde. Ik ben uw Sananda, die mijn leven gegeven heb in dienst van de verlichting van de mensheid, want de hele mensheid is geschapen in het beeld van God. Het is mijn Pad om de Ware Weg te tonen en aan te leren – de Weg van Liefde – opdat ieder mens zou kunnen ontdekken dat U allen God Bent. U bent Licht en u bent Liefde.

Wij zijn Eén.
Sananda

* * * * *
Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.
© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.