Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 14 / via Dr. Kathryn E. May / 7 september 2013 / geplaatst 6 Januari 2017

Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 14
via Dr. Kathryn E. May
7 september 2013 / geplaatst 6 Januari 2017

Dit hoofdstuk is nog niet herzien.

In het vorige hoofdstuk heb ik u allen aangemoedigd om deel te nemen aan de helingsgroepen, die u zullen helpen om te leren uw verbinding met uw lichaam te herstellen. Sommige mensen hadden gedacht dat – aangezien u dit rijk zult verlaten – het niet langer nodig was om een gehechtheid te voelen met uw oude lichamen, omdat u nieuwe zou krijgen. Dat is niet zo. Het lichaam waarin u nu bent, is het lichaam dat u voor eeuwig zult behouden.

Maar maak u geen zorgen; ik bedoel niet dat u 80 jaar oud zult blijven of dat u zult blijven voortleven met de verdraaide rug of de te grote oren waarmee u geboren werd – tenzij u daarvoor zou kiezen. Neen, u zult worden meegenomen naar de Lichtkamers, hetzij op de Arcturische schepen dan wel in Binnen-Aarde, waar u zult worden vernieuwd, hersteld tot volmaakte gezondheid, waar ontbrekende ledematen opnieuw zullen aangroeien en waar u in staat zult zijn om het leven weer te ervaren als een jong volwassene. De meesten kiezen voor een leeftijd rond de 25 of 30 jaar in Aardse tijd, maar er zijn geen vastgelegde regels hiervoor. U kunt uw lengte, uw vorm, uw kleur en uw gelaatstrekken kiezen.

Velen willen iets behouden van hoe zij er nu uitzien, zodat zij vertrouwd zullen zijn voor diegenen die nog achterblijven in de lagere dimensies. Het kan hen helpen om zich u te herinneren, als er minstens een paar gelijkenissen zijn met de persoon die u was – maar dit is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Uw zielenenergie zal herkenbaar zijn voor iedereen die u in dit leven heeft gekend. Ieder van ons heeft een specifieke, eigen energie – uw essentie – die een combinatie is van uw gedachten, gevoelens en fysieke aanwezigheid – en geen twee wezens zijn hetzelfde.

Ziet u, niemand zal dus worden achtergelaten, omdat u – als u dat wenst – in staat zult zijn om terug te keren naar de Aarde, om diegenen te helpen die de huidige les nog niet hebben opgenomen – namelijk deze: dat uiteindelijk iedereen de overgang moet maken naar de 5de dimensie en hoe sneller, hoe beter. Intussen zal Moeder Aarde zich – met de hulp van een krachtige Galactische aanwezigheid – inhouden, zodat iedereen die nog in de 3de dimensie is, zijn weg kan vervolgen totdat iedereen geascendeerd is.

Zoals velen van u begrepen hebben is het een kwestie van Kosmische Wet, dat niets statisch blijft; alle energie in het Universum is in beweging. Daarom zal het niet mogelijk zijn voor Moeder Aarde om eindeloos in dit vastgezette patroon te blijven. Er zal een tijd komen, waarop iedereen zal moeten kiezen tussen zich verheffen of elders naar toe gebracht worden om volgens hun wens te blijven incarneren. Dit is geen straf, dit is geen falen. Er kunnen wellicht enkele jongere zielen zijn, die ervoor kiezen om hun lessen te blijven vervolgen, in plaats van te ascenderen. Dit is een persoonlijke keuze die gemaakt wordt tussen het Hoger Zelf en God. Die beslissing zal vallen, niet omdat zij gefaald hebben, maar omdat Moeder Aarde verder moet.

Allen die op dit moment op Aarde blijven, zijn in staat om de lessen te leren die nodig zijn om te ascenderen. Zoals wij u al eerder verteld hebben, zijn alle Reptilians verwijderd die toegewijd waren aan het kwade. Er is niemand achtergebleven die niet hersteld kan worden tot het Licht, door de kracht van hun eigen vrije wil. Misschien zijn er nog een paar over, die zo doordrenkt waren met de Duistere praktijken van de Cabal, dat zij niet bereid zijn om de belofte op te geven van het hebben van macht over anderen – maar in het Nieuwe Gouden Tijdperk zullen hun wensen niet uitkomen.

De weegschaal is al doorgeslagen, Geliefden. Met de minuut neemt het Licht toe op de Planeet – en u bent verantwoordelijk voor zijn kracht. U heeft een netwerk van bakens geschapen die uitstralen over het land en anderen naar uw kant aantrekken – en na hen volgen anderen. De golven van mensen die onderweg zijn naar Ascentie zullen zichtbaar zijn en zo aantrekkelijk worden, dat er een omslagpunt zal komen. Zodra de eerste mensen die zijn weggegaan en daarna gezond, gelukkig en jong zijn teruggekomen, opgemerkt zullen worden in hun omgeving, waar hun stralende aanwezigheid duidelijk zal zijn voor iedereen, zullen de mensen om hen heen echt aan het werk gaan om hun trilling ook te verhogen.

Er zullen leraren zijn, mentoren, klaslokalen en plaatsen van samenkomst voor iedereen, om ‘Het Verheffen Van Uw Trilling’ te leren. Er zullen ook radio-uitzendingen zijn, Heling voor Ascentie – en anderen zullen speciale energietechnieken onderrichten. Kathryn zal door het hele land reizen, om Visual Centering te leren aan grote groepen die zichzelf in evenwicht zullen brengen en in hun centrum zullen komen, voor dat laatste duwtje naar hun diploma. Het zal een glorierijke tijd zijn – en een drukke tijd voor iedereen. Gelukkig zullen er tegen die tijd fondsen zijn om iedereen te ondersteunen die wil studeren en niemand zal worden achtergelaten vanwege te weinig geld om zijn lessen te betalen.

Naarmate meer en meer mensen de berichten lezen van Moeder/Vader God, die zij ‘Toen God In Mijn Teen Kneep’ heeft genoemd en Kathryns Ascentie Handboek ‘Who needs Light?’, zal het voor de mensen gemakkelijker worden om de pijn van het verleden te herkennen en een begin te maken met het oplossen ervan – dit is de belangrijkste stap voor het reinigen van uw bewustzijn om plaats te maken, zodat het licht van uw wezen kan uitstralen. Tranen van opluchting en tranen van vreugde zullen de Aarde overspoelen.

Met de vertalingen van de reeks berichten, te beginnen met Kathryns eerste verhaal over hoe zij gecontacteerd werd door Moeder/Vader God – die een verzameling van 200 berichten zal gaan vormen – zullen de mensen de geruststellende woorden van bemoediging en wijsheid kunnen lezen, die mensen geholpen hebben om zich voor te bereiden op Ascentie, voor en tijdens 21 december 2012 – al lukte het net niet – en daar voorbij.

Ja, het lukte net niet, omdat zo velen van u klaar waren om zich te verheffen, maar zo velen nog steeds niet. Het omslagpunt was toen bijna bereikt, maar het is niet echt zo heel erg dat het zich toen niet kon ontvouwen. Het werd duidelijk dat de Ascentie-plannen niet konden slagen, zolang de Reptilians nog greep hadden op de hoge posten en de legers van de wereld.

Het Licht dat gedurende die dagen bijeengebracht werd, overweldigde de boodschappers van de angst, die probeerden ideeën te verspreiden van wereldwijde rampspoed; hun inspanningen mislukten. U was er zich toen niet van bewust, maar uw grote inspanningen in het verheffen van uw trilling hebben de Duistere energieën volledig geneutraliseerd en hebben diepgaand effect gehad op die Reptilians, die in menselijke lichamen woonden. Het was het begin van een verschuiving richting de verlossing en het herstel van hun DNA, dat zovele duizenden jaren geleden onderdrukt werd. Vanwege uw inspanningen tijdens die maanden, werden bijna één miljoen zielen gered.

Moeder/Vader God verbazen zich nog steeds over uw heroïsche gaven en uw succes bij het redden van zo vele van hun geliefde kinderen. Deze zouden anders opgelost zijn geworden in de grote oceaan van Alles Dat Is. Zij maken een periode van rouw door, want zij houden van al hun kinderen en het was pijnlijk voor hen, om er zelfs maar één te verliezen aan de Duisternis, maar natuurlijk werd dit sterk verzacht door de vreugde van het terug verwelkomen van zo velen, die nu de kans krijgen om opnieuw te beginnen.

Deze miljoen zielen worden nu hersteld tot het Licht, door een voortdurende studie met de grote leraren, die hen zullen helpen begrijpen, hoe zij verlokt werden om hun vermogen tot liefde op te geven en hoe zij geboeid werden door de belofte van macht en grote rijkdom. Het is een proces wat een beetje lijkt op wat u ‘ontwenning’ zou noemen. Deze zelfde Meesters die hen helpen, zullen beschikbaar zijn voor diegenen onder u, die moeite hebben met het weerstaan aan de aantrekkingskracht van verslaving, vernietigingsdrang en geweld.

Laten we het nu eens hebben over de wereld om u heen. Er zijn vele elementen die nog overblijven van de duizenden jaren van Reptilian-invloed, met name in uw hiërarchische organisaties: bedrijven, politieke partijen, onderwijsinstellingen enzovoort.

Denk aan de onaangename ontmoetingen die u de laatste maand heeft ondergaan. De meeste ervan deden zich waarschijnlijk voor in situaties waar er geen echt persoonlijk contact was of waar de structuur zelf voorzag in anonimiteit. De man die met geweld reageert op een incident op de snelweg, zal eerder reageren met een nors ‘kijk uit!’, mocht u op straat tegen hem aanlopen. Een baas die onbeschoft is tegen zijn bedienden onder de bescherming van een bedrijfsstructuur zal minder geneigd zijn om dat te doen, wanneer zijn eigen evaluatie rechtstreeks onder toezicht van zijn baas staat.

Met name de lagen van hiërarchische structuur, bieden een isolatie en anonimiteit voor diegenen aan de top. De legale structuur van een bedrijf is specifiek zo opgebouwd om hen die de beslissingen nemen, te beschermen tegen gerechtsvervolging voor de handelingen van het bedrijf. Dit schiep een systeem waarin onverantwoord gedrag beloond werd met grotere winsten en de mensen die die winsten hadden vergaard, konden niet verantwoordelijk worden gehouden voor gelijk welke vorm van misbruik, zoals bijvoorbeeld grootschalige vervuiling of misbruik van arbeiders of oneerlijke handelspraktijken. Het bedrijf op zich kon worden beboet, maar dit zorgde zelden voor voldoende aanleiding om het misbruik te stoppen. Het leidde wel tot grotere geheimhouding, en zo werden slim en creatief boekhouden en overeenkomsten met schaduw-eigenaars de gangbare norm voor bedrijven, die hun oneerlijke en immorele praktijken wilden verder zetten.

Dit alles komt nu langzaam tot stilstand. Een plotselinge verschuiving in het speelveld heeft een golf van paniek veroorzaakt binnen de rangen van de Cabal, waar de pionnen ook op zijn minst de illusie van bescherming kregen geboden, zolang hun bazen zich niet tegen hen keerden. De Reptilian-bazen zijn plots weg, maar de structuren bestaan nog en er zijn nog steeds menselijke na-apers, stagiaires, die bijzonder graag de macht hadden gegrepen, ware daar niet het decreet van de Paus om ‘het speelveld te verlaten’. De volledige impact van deze opmerkelijke en moedige daad van Paus Franciscus I is voorlopig nog niet voelbaar, hoewel de eerste tekenen, dat de ratten het schip verlaten, te merken zijn aan het indrukwekkende aantal ontslagen die ingediend zijn door de mensen in hoge posities, met ingang van 1 september 2013.

Deze datum van 1 september 2013 is de deadline die is vastgelegd in het Pauselijk decreet, waarin staat dat iedereen die – in gelijk welke functie – gewerkt heeft onder de auspiciën van de Heilige Stoel, vanaf nu niet langer immuniteit voor rechtsvervolging geniet, en beschikbaar zal zijn voor vervolging voor misdaden tegen de mensheid. Dit is een vereenvoudigde weergave van wat dit decreet betekent. Ik raad u aan om het decreet in zijn geheel te lezen, tezamen met de analyses die het verduidelijken, op de website van FreedomClubUSA.com. *

Hoewel het op het eerste gezicht kan lijken alsof dit – behalve met de werknemers van het Vaticaan – met niemand iets te maken heeft, is dat niet zo. Door dezelfde ondoorzichtige werkwijze, die de banken beschermden tegen vervolging in de economische crisis van 2008/2009, staan de bedrijven van de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk – door de Admiraliteitswet – onder wettelijk toezicht van het Verenigd Koninkrijk. Dit is een regeling die bestaan heeft sinds Engeland de dertien koloniën vestigde en die koloniën zelf de Admiraliteitswet aannamen in hun rechtbanken en wettelijke regelingen. Deze wetten zijn ook vandaag nog van kracht, waaronder het decreet, dat alle landen die gevestigd werden in de Nieuwe Wereld, eigendom waren van de Virginia Compagnie, een Brits bedrijf.

Op zijn beurt wordt het Verenigd Koninkrijk gecontroleerd door het Vaticaan – een kwestie van enige geheimhouding en ongemak – maar dit is zeer goed gekend bij hen die de macht hebben. Deze situatie bestaat al sinds de Normandische invasie in 1066 na Chr. Het heeft kunnen voortbestaan met instemming van de koninklijke familie, met als doel het controleren van grote bronnen van macht en rijkdom, via een paar bijzonder onheilige verbonden.

De gevolgen reiken zelfs nog veel verder. Waarom zou Ben Bernanke, de Voorzitter van de Federal Reserve Bank en één van de meest machtige mannen in de wereld, plotseling ontslag nemen? Omdat bedrijven niet langer immuniteit willen bieden aan hun topmannen.

En Janet Napolitano, hoofd van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de V.S.? Omdat de Verenigde Staten – volgens de Admiraliteitswet – een bedrijf zijn, net als de dorpen, steden en staten in het grootste deel van de Verenigde Staten. En zo ontrafelt zich het plot.

Het is een prachtige ironie, nietwaar, dat de torens van rijkdom en macht zullen vallen door precies diegene, van wie dat het minst verwacht werd. Het is in de voorbije duizend jaren nooit bij iemand opgekomen, dat de Paus zelf aan het touwtje zou trekken, waardoor het kaartenhuis zou instorten. Hij luidde de doodsklok op zijn eerste dag in functie, toen hij zei: ‘Dit zal een arme kerk zijn voor arme mensen’. En zo zal het zijn.

En zo ziet u, Geliefden, het Licht zal eindelijk doorbreken in de rechtbanken. De mensen zullen de macht terugkrijgen om zichzelf te regeren, als geïnspireerde advocaten, als politici die werkelijk willen dienen in het belang van het volk en als leidinggevenden die hun krachten samenbundelen om heel snel de Duistere matrix af te breken, die ieder aspect van het leven gecontroleerd hebben, zelfs toen mensen zich afbeulden onder de propaganda, die hen ervan overtuigden dat ze vrij waren. Gevoelige en goede mensen hebben altijd gevoeld dat er een Duistere hand was, die de parodie stuurde welke zij in hun leven zagen. Nu wordt onthuld dat de samenzwering die zij al vermoedden, veel verder ging dan iemand zich ooit had kunnen voorstellen.

Het is werkelijk een geslepen complot, dat zich voor uw ogen zal ontrafelen. Leiders die geëerd werden zullen naar de gevangenis worden gestuurd, terwijl anderen die verafschuwd werden naar voren zullen treden, om de Nieuwe Wereld te helpen bij zijn geboorte. Het zal een spannende tijd zijn, een opwindend nieuw begin – één waarin ieder mens zijn of haar weg zal vinden en zij hun eigen schittering en creativiteit zullen aanbieden, terwijl nieuwe structuren en systemen zullen worden gebouwd, die het werkelijk voor eenieder zullen mogelijk maken om hun waarlijk wonderbaarlijke aard te tonen, in het Licht van Liefde, Rechtvaardigheid, Harmonie, Mededogen en ware Vrijheid.

Ik kijk uit naar deze vreugdevolle dagen met u,
uw broeder in vrijheid,

Sananda/Jezus.

* Ga naar www.FreedomClubUSA.com om het Pauselijk decreet en de uitleg te lezen van diens ver-reikende betekenis.

De Nieuwe Geschriften zoals gegeven door Jezus/Sananda, genoteerd door Dr. Kathryn E May, PsyD – augustus/september 2013.
Toestemming om te vertalen moet aangevraagd worden bij het channel en goedgekeurd worden door de officiële vertalers van Sananda’s Nieuwe Geschriften. U heeft toestemming om deze teksten te kopiëren en te verspreiden, mits ze gebruikt worden zonder weglatingen of veranderingen in gelijk welke vorm, er geen winst mee wordt gemaakt en met vermelding van de auteur en de website www.whoneedslight.org.
* * * * **
 Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.