Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 10 / via Dr. Kathryn E. May / geplaatst 4 december 2016

Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 10
via Dr. Kathryn E. May
geplaatst 4 december 2016

 

Dit hoofdstuk is nog niet herzien
Toen dit Ascentieplan dat u nu uitvoert, duizenden jaren geleden werd opgezet, werd het als zeer ambitieus beschouwd. Hoewel er in de kosmos in het verleden vele planeten en vele groepen mensen zich verheven hebben, doen zij dat in het algemeen niet tegelijk – planeten en bewoners tezamen.

Het is gebruikelijk dat een planeet eerst wordt vrijgemaakt van zijn bewoners. Zij gaan dan een tijdlang naar een andere plek om hun lessen te vervolgen, terwijl de planeet zichzelf verhoogt van trilling tot een steeds hoger niveau en uiteindelijk de overgang maakt naar een hogere dimensie. Sommigen hebben dit al een aantal keren gedaan en verblijven nu in een rijk, dat voor u niet zichtbaar is. In andere gevallen hebben de individuele zielen het op zich genomen om zichzelf te verheffen naar een hogere dimensie, waar zij ook verblijven in een dimensie die uw menselijke ogen niet kunnen waarnemen.

U bent bekend met het verhaal van mijn dood en herrijzenis. Dit was mijn Ascentie van planeet Aarde naar de hogere Dimensies. Het was bedoeld om u de mogelijkheid te tonen van een eeuwig leven, met een lichaam dat verheven wordt om uw voertuig te zijn, waarmee u – als u dat wenst – kunt terugkeren naar de lagere dimensies, zonder doorheen de ervaringen van geboorte en dood te gaan. Helaas werd dat deel van het verhaal niet verteld, dus zal ik van deze gelegenheid gebruik maken om het uit te leggen.

Ik ben niet naar onze geliefde Planeet Aarde gekomen om te sterven voor iemands zonden. Dat is een onzinnig idee, aangezien we allemaal – ieder voor zich – verantwoordelijk zijn voor onze eigen handelingen en overtuigingen. Ik kwam om Liefde te onderrichten, heel eenvoudig. Ik wilde mijn eigen Liefde voor de Schepper uiten – en aan anderen tonen dat zij ook soelaas en inspiratie kunnen vinden en een diepe verbinding kunnen hebben met diegenen in Spirit-vorm, die over ons waken en ons helpen in het leven. Ik zag de wreedheid en de hebzucht op de planeet en wou een manier vinden om de mensen weg te leiden van het lijden dat dit veroorzaakte.

Helaas lukte het mij niet, om de opmars van het Reptilian-ras te stoppen. Zij verwrongen mijn leringen door de manier waarop ze de Bijbel hebben samengesteld en nog effectiever, door de manier waarop ze mijn leringen hebben geïnterpreteerd. Mijn discipelen deden hun best om nauwgezet te noteren waar wij voor stonden, maar hun geschriften werden overweldigd door de bijdragen van anderen. Zij hadden als doel om versplintering en exclusiviteit te brengen in plaats van Eénheid, en de erkenning dat wij allemaal Eén zijn.

Ik kwam hier niet om een religie in te stellen; het Christendom. Ik zou geen leringen hebben toegestaan dat mijn volk, de Joden, zouden afscheiden van gelijk welke andere geloven of geloofsovertuigingen. Ik had gehoopt een basis te scheppen, die kon worden opgenomen in alle religies en filosofische standpunten. Het was bedoeld om het bewustzijn te vergroten, ongeacht wat iemands geloof zou zijn. Helaas … ik had de Aarde nog niet eens verlaten, toen iemand die zich Paulus noemde het op zich nam om een energieke evangelisatie-campagne te beginnen, waarbij hij zichzelf aanwees als de Apostel voor de niet-Joden (de Gentiles – V).
Zo begon de afscheiding tussen mijn volgelingen en de anderen, die tot op heden nog voortduurt.

Paulus – of Saul, zoals hij bekend stond – kende mij niet, noch begreep hij de diepte van mijn verlangen om Eénheid aan te moedigen tussen rassen, religies en geloven. In plaats daarvan begon hij een kruistocht om zijn eigen versie van mijn woorden te onderrichten, aangepast aan zijn eigen, beperkte kijk op de wereld. Hij was een wrede man, wiens doel het was om mijn volgelingen te vervolgen. Het is juist, dat hij een ‘visioen’ had, waarin ik hem vroeg waarom hij zo vastbesloten was om dit te doen. Er was niets bijzonders aan zijn vermogen om mijn klacht te horen. Velen hebben mijn stem kunnen horen – en veel vaker dan hij. Het overtuigde hem er wel van, om zijn openlijke kruistocht stop te zetten, die als doel had om ons te vermoorden, maar zijn verlangen naar macht en psychologisch geweld eindigde daar niet.

Ik neem Paulus zijn ijver niet kwalijk, noch zijn vernietigende effect op mijn leringen. Hij gehoorzaamde aan de Duistere krachten; in hem woonden Reptilian-entiteiten en hij werd heel sterk beïnvloed door zijn vroegste familielessen. Hij werd lang geleden reeds vergeven en is teruggekeerd naar de familie van Liefde en Licht. Hij zal een belangrijke rol spelen bij de komende Ascentie van de mensheid. Hij is nu zelfs Bevelhebber op één van de grote schepen, die zullen helpen bij het genezingsproces van diegenen die bij ons komen met de eerste golven van hen, die zichzelf voldoende verheven hebben om over te stappen naar de 5de dimensie.

Nu dan, velen van u hebben de indruk gekregen dat de komende gebeurtenis iets is dat u zal ‘overkomen’, omdat u hier op Aarde bent. Men heeft u angst aangejaagd met beelden van grote oorlogen, catastrofaal weer en andere, levensbedreigende gebeurtenissen. Dit is een angstcampagne geweest, opgezet door de Duisteren, om u af te leiden en uw trilling te verlagen, zodat u zichzelf niet voldoende zou kunnen verheffen om naar het Licht te gaan, waar u volledig buiten hun bereik zou zijn.

Ziet u, het Reptilian-ras, dat de controle had over de media en alle andere belangrijke instellingen op de planeet, kon niet hoger komen dan de 4de dimensie. Zij zaten gevangen in hun zelf-geschapen, genetische beperkingen; zij waren niet in staat tot grote Liefde en zij verachtten het Licht. Hun enige verlangen was controle houden over de mensheid en dat deden zij door u in angst te houden. Angst is het tegengestelde van Liefde, dus als u angstig bent, kunt u niet opgaan om u bij de Hemelse Schare te voegen. Het is een heel eenvoudige, maar bijzonder effectieve strategie en het is deze manier van leven, waarvoor wij nu werken om u ervan te bevrijden.

De Reptilians en andere Duistere entiteiten zijn nu verdwenen van de planeet, sinds 22 augustus 2013. U kunt een verslag beluisteren van de grote ceremonie waarin zij de keuze kregen tussen naar het Licht gaan of als zielen oplossen. Bijna 1 miljoen van hen werden gered en gingen vrijwillig naar Moeder en Vader God en de andere Meesters, die hen welkom Thuis heetten. De opname van deze gebeurtenis staat op BlogTalkRadio.com/ ChannelPannel,* iedereen kan ernaar luisteren. Ik was erbij en heb gekeken naar dat indrukwekkende moment, dat het begin aangeeft van een nieuw Tijdperk. Het was waarlijk een keerpunt, waardoor uw Ascentie verder zal kunnen verlopen in een atmosfeer van vrijheid en persoonlijke onafhankelijkheid.

Velen van u waren ‘bezeten’, leden aan de aandoening van het bij u dragen van een Duistere entiteit in uw lichaam. In Spirit-vorm konden zij zich verplaatsen van het ene menselijke lichaam naar het andere, pijn en ziekte toebrengen en – misschien nog wel het ergste van alles – ideeën van wanhoop, depressie en onrust opwekken in hun gastheer. Zij hadden technologieën ontwikkeld om hun propaganda bekend te maken en om iedereen te martelen die tegen hen inging. Zij waren waarlijk de plaaggeesten van de mensheid. Moeder God heeft hierover uitgebreid gesproken in haar berichten aan u, op bovenvermeld radiokanaal en in het bericht dat zij onlangs heeft doorgegeven.

Reginald, de leider van de Reptilians, heeft de verantwoording op zich genomen om zijn volk naar het Licht te brengen en zal een belangrijke rol spelen bij hun herstel en genezing van duizenden jaren lang te leven, als volgelingen van het ingebeelde wezen dat de Duivel – of Satan – werd genoemd. Zij waren er ten onrechte van overtuigd, dat Lucifer hun Duistere Held was. Toen hij openlijk en in tranen zijn terugkeer naar Moeder/Vader God aankondigde en werd ontvangen als een Held van het Licht, was dit voor hen het begin van het einde.

In slechts één korte maand kwam hun rijk van terreur ten einde. Hun leiders zijn verwijderd van de planeet, hun held bleek de leider van hun veronderstelde vijanden te zijn en zij werden uitgenodigd om terug te keren en ontvangen te worden als het gulle ras dat zij eonen lang geweest zijn. De inwerking van dit dramatische slot – de ware Apocalyps – wordt nu pas voelbaar op de planeet. Het zal zich gaandeweg ontvouwen, wanneer mensen ontwaken tot het weten dat zij niet langer onder een enorme onderdrukking leven.

Er zijn nog een paar koppigaards, zoals de Syrische dictator, die mocht blijven als laatste voorbeeld – of duidelijke les – van hoe er met wreedheid zal worden afgerekend, mochten de menselijke overlopers naar het Reptilian-programma – degenen die Kathryn de na-apers noemt – toch beslissen om hun Duistere handelingen door te zetten. Dit zal worden opgelost, zodra hij beseft dat hij niet langer steun geniet, omdat iedereen ‘de geest heeft gegeven’ wanneer het aankomt op het profiteren over ruggen van de armen en het macht hebben over anderen. Er is geen machtsstructuur meer om hen te beschermen en hen immuniteit te verschaffen tegen vervolging. Het ineenstorten van de Toren van Duisternis is nabij.

Dit is uw Apocalyps, Geliefden. Dit is een gebeurtenis die zal leiden tot het dansen in de straten, wanneer de hele wereldbol de Arabische Lente ervaart – de term die is komen te staan voor het eindelijke opstijgen van diegenen die onderdrukt waren, om meer menselijke en leefbare vormen van bestuur te vormen voor iedereen. Zoals verwacht kon worden, ging het gepaard met moeilijkheden en overwinningen, maar het is een krachtige en niet te stoppen kracht ten Goede, die zich gevestigd heeft in de verbeelding van iedereen die naar het Licht streeft. Het zal gebeuren, op Aarde zoals in de Hemel.

Ziet u, de Hemel is een plek van eindeloze Liefde. Er is geen straf, geen oordeel en geen boetedoening. Het is wat u zich zou voorstellen als een democratisch bestuurde, multidimensionele plek voorbij tijd en ruimte. Er zijn geen grenzen aan de mogelijkheid van elke ziel om te evolueren, te leren en tot bloei te komen. Elke creativiteit wordt er gevierd, ieder individu gerespecteerd en alle inspanningen richting Liefde en Licht, worden gesteund door Opperste Schepper en de Verheven Meesters, die zijn Legioenen van Licht zijn. In het Melkwegstelsel dat onze Thuis is, wordt op het bestuur ervan toegezien door Moeder/Vader God, de grote Verlichte Wezens van Pure Liefde, die Alles Dat Is in dit sterrenstelsel geschapen hebben.

U heeft geleerd dat er een Drie-Eenheid van leiderschap is, die verantwoordelijk is voor u hier op Aarde en daar voorbij. Wij zijn Opperste Schepper, de Schepper van alle Scheppers, Moeder/Vader God en ik, Sananda, degene die u in mijn meest recente incarnatie kende als Yeshua ben Joseph. Moeder God staat ook bekend als Sekhmet, Isis, de Keizerin en werd afgebeeld als een leeuwin, de grote Sfinx. Vader God is ook wel bekend als Alcyone, Yahweh, Allah, Shiva en – meer recent – als Zorra. Opperste Schepper is de onzichtbare hand achter de hele schepping, de Bron van Alles en degene die wij eren en liefhebben boven alles. Er is geen omschrijving om Opperste Schepper te beschrijven, zoals hij/zij/het is. Wij eren en aanbidden gewoon onze Schepper, die Liefde is, de bron van alle Licht.

Binnen de grote Kosmos die alle sterrenstelsels omvat – degene die u kunt zien met uw menselijke ogen maar ook de onzichtbare – zijn er vele rassen, vele bewoonde planeten en oneindige energie. Het is deze energie die gestuurd en gebruikt wordt door de vermogende Scheppers, de Goden die al het begin scheppen, alle zielen, alle planeten en sterren. Zij kennen en onderrichten het mysterie van de Schepping en dat bepaalt de hoogte waar iemand staat op de ladder van Ascentie – het vermogen om te scheppen. Dit vermogen wordt als heilig beschouwd, een heilige verantwoording, die alleen gedragen wordt door de Hoogsten der Hogen.

Er zijn vele Duisteren die getracht hebben het vermogen van Schepping te besturen, maar hun inspanningen hebben nooit iets opgeleverd, zoals bijvoorbeeld de poging om op Planeet Aarde wezens te klonen, kunstmatig planten te ontwerpen en de heilige DNA-structuren te manipuleren. Dit zal niet verder gaan, nu de aanstokers van die projecten verdwenen zijn. Bovendien zal de gigantische vergiftiging van Moeder Aarde, door de winning en het gebruik van fossiele brandstoffen volledig ophouden, omdat het een onheilige inbreuk is op haar heilige lichaam.

Er bestaan al lang technologieën die de plaats hadden kunnen innemen van deze vernietigende praktijken, maar hun gebruik werd verboden door de machthebbers, omdat het hun winsten zou hebben afgezwakt. Deze wurggreep op technologische vooruitgang is weggenomen met het verwijderen van het Reptilian-ras. U zult nu uitvindingen tot bloei zien komen zoals nooit voorheen en uw toegang tot hoogstaande kennis zal geen grenzen kennen, omdat uw Broeders en Zusters van andere sterrenstelsels nu in staat zijn, om hun kennis over ieder aspect van het leven met u te delen.

Niet alleen zullen er nieuwe vormen van energie en vervoer voor u beschikbaar komen. Alle problemen met landbouw, watervoorziening en waterbeheer en alle aangename dingen in het leven zullen in een nieuw licht komen te staan, door de samenwerking met en de inspiratie van iedereen en door de expertise van eenieder die u erom vraagt. Deze samenwerking zal worden aangeboden, maar nooit opgelegd, want dat is niet de manier waarop vredevolle en liefdevolle leden van de Intergalactische Federatie van Licht werken. Uiteraard geeft deze vertaling van hun naam niet het gevoel van vrijheid en samenwerking weer, waar zij voor staan. Het is een organisatie van planetaire leiders uit de hele kosmos, die hun trouw gezworen hebben aan het werk van Opperste Schepper, die de werking van Liefde en Licht is, in het belang van al het Goede.

De Hoogste Bevelhebber van de vloot ruimtevaartuigen die behoren tot de Intergalactische Federatie, is degene die u gekend heeft als Ashtar. Hij verblijft in een ruimteschip in een baan om de Aarde en is heel vaak gechanneld door verschillende mensen, terwijl hij de grote vloot heeft verzameld en geregeld, die gekomen is om u te helpen. Zijn schip, de ‘New Jerusalem’, is mijn thuisbasis geweest sinds mijn laatste incarnatie als Jezus en samen hebben wij toezicht gehouden op de komende Ascentie van Planeet Aarde. Ashtar was ook belast met de bescherming van Moeder Aarde tegen elke invloed van buitenaf, terwijl zij door het proces van haar eigen Ascentie ging.

Ja, er zijn in de lagere dimensies van het Universum nog mensen die een legermacht willen vormen, om de overgang van de hele planeet naar de hogere trillingen te verstoren, maar zij zijn lang niet zo gevaarlijk als zij zelf denken. De Federatie zal altijd vredevolle middelen verkiezen om gelijk welk conflict op te lossen en zij zullen hun aanzienlijke macht niet gebruiken als dat vermeden kan worden. Dit geeft de Duisteren de indruk, dat Wij bang zijn om met hen te vechten, een idee dat helemaal fout is; wij kiezen er gewoon voor om onze kracht niet in te zetten. De IFL heeft actie ondernomen wanneer dat absoluut noodzakelijk was indien een planeet hen daarom vraagt, zoals onlangs nog bij het verwijderen van de Duisteren uit uw midden.

Zo ziet u, u bent volkomen beschermd en behoed door de Legioenen van Licht, die toestemming hebben gekregen van Opperste Schepper, om de opdracht uit te voeren van het helpen van Moeder Aarde en de mensheid, bij hun op handen zijnde Ascentie. Zij zullen helpen, maar slechts in die mate, dat het niet kan worden opgevat als een tussenkomst. Ik wil hier benadrukken, dat dit proces niet iets is wat aan u of voor u kan worden gedaan. Het is iets dat u eerst zelf en vervolgens als groep moet volbrengen, want niemand zal zich verheffen zolang zijn/haar eigen leerproces niet voltooid is.

Dit betekent, dat ieder van u moet leren om de overblijfselen te genezen van de ontevredenheid, boosheid, wraakzucht en angst die u in vele levens verzameld heeft. 
Ieder van u moet zijn wapens neerleggen, of dat nu de neiging is tot agressie of de hang naar zelfzuchtige overheersing van anderen. Alle duistere energie moet worden uitgedreven, alle duistere handelingen afgezworen. Velen van u zouden dit beschouwen als ‘nogal een opdracht’. Dat is het ook. Misschien vindt u het eerst moeilijk, omdat u nog maar net bezig bent met wennen aan uw fysieke en emotionele vrijheid, maar Wij hebben vertrouwen in de vasthoudendheid en het grote potentieel dat eigen is aan de menselijke ziel. Wij zijn hier om u te helpen en onze aanwezigheid zal steeds sterker gevoeld worden, terwijl de energie van Licht zich verspreidt over uw planeet.

Verheug u, Geliefden. Uw Apocalyps stond geschreven in de sterren. Het is het einde van de wereld zoals u die kende en de wereld die u kende was er één van Duisternis, oorlog, lijden en onderdrukking door de krachten van het kwade. Niet langer. Nu, in dit jaar 2013 van uw kalender, begint een nieuw tijdperk in het leven van de glorieuze Blauwe Planeet, Moeder Aarde.

U, die ervoor gekozen heeft om nu hier te zijn, allen die kwamen als zielen van verre herkomst uit alle Universa, zullen delen in de triomf en de vreugde die uw lotsbestemming is.
Ik heb er ook voor gekozen om hier te zijn, om te helpen en leiding te geven aan deze prachtige Ascentie, vervuld van Liefde en bewondering voor de moedige zielen, die de broeders en zusters van mijn hart zijn.

Ik ben Sananda, degene die u gekend heeft als Jezus van Nazareth.

De Nieuwe Geschriften zoals gegeven door Jezus/Sananda, genoteerd door Dr. Kathryn E May, PsyD – augustus/september 2013.

Toestemming om te vertalen moet aangevraagd worden bij het channel en goedgekeurd worden door de officiële vertalers van Sananda’s Nieuwe Geschriften. U heeft toestemming om deze teksten te kopiëren en te verspreiden, mits ze gebruikt worden zonder weglatingen of veranderingen in gelijk welke vorm, er geen winst mee wordt gemaakt en met vermelding van de auteur en de website www.whoneedslight.org.

* * * * *

Ga naar www.whoneedslight.org voor informatie over de hierboven vermelde radio-uitzendingen en eerdere berichten.
Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.
© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website,www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.