Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 1 /via Dr. Kathryn E. May / Herzien in 2015 / geplaatst 13 augustus 2016

Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 1
via Dr. Kathryn E. May
Herzien in 2015 / geplaatst 13 augustus 2016

De Les van Eén

Zoals velen van u weten, bereiden wij ons ijverig voor op het vrijmaken van het Welvaartsfonds voor het goed van de hele mensheid, om iedereen te bevrijden uit de greep van de economische slavernij. Er moeten voor dit project nog slechts een paar details worden gladgestreken. Een aantal van deze details hadden te maken met de verborgen machtsstructuren die in het geheim – maar overweldigend – greep hadden op de financiële- en politieke systemen op Aarde. Een voorbeeld daarvan is de bank van het Vaticaan.

De Vaticaanse bankiers moesten ertoe worden gebracht dat zij hun greep zouden lossen op de fondsen die lang geleden al waren voorbestemd voor het Hoogste Goed, zodat ze konden worden verdeeld. Paus Franciscus heeft hen een aanbod gedaan dat ze niet konden weigeren en hij vaardigde voor hen een arrestatiebevel uit. Zij kregen een korte bedenktijd om vrijwillig van gedachten te veranderen. De Paus heeft zelf al aangetoond dat hij anders is dan zijn voorgangers. Hervormingen vinden plaats – geleidelijk volgens de meesten, maar opmerkelijk snel in vergelijking met de Pauselijke traditie.

De leiders in het Vaticaan zijn vastgeroest in eeuwen van geheimhouding en absolute financiële macht over de gehele Westerse wereld. De meeste mensen hebben geen idee van de enorme rijkdom en de wettelijke bepalingen die nog steeds van kracht zijn, waardoor de Kerk de eigenaar is van al de landen die ooit onder de Kroon van Engeland vielen en al de landen die verbonden waren onder de Axis-machten en al de landen van Zuid-Amerika die het geloof van de Katholieke Kerk hebben aangenomen. Dit omvat bijna heel Europa en het Westelijke Halfrond. Zoals u al had kunnen vermoeden is de Katholieke Kerk dus de meest vermogende, gevestigde, politieke macht op de planeet.

Door hun greep op de bankfondsen te lossen, zijn de bewaarders van de Schatkist zich er zeer goed van bewust dat dit het einde kan betekenen van hun persoonlijke macht en het einde van de mythe, dat de Katholieke Kerk als instituut ooit een goedbedoelende religieuze orde was. Uiteraard zijn er vele toegewijde en goedbedoelende Priesters, Bisschoppen en leken-volgelingen geweest, waaronder de huidige Paus Franciscus I, maar het instituut in Rome is vanaf het begin altijd in de eerste plaats geïnteresseerd geweest in politieke- en economische macht om over de wereld te heersen. Dit komt tot een einde.

Velen die niet religieus zijn in hun huidige leven zijn zich niet bewust van de wereldwijde gevolgen, die het verdwijnen van de Katholieke Kerk zal hebben op het leven van iedereen op de planeet. Dit is uiteindelijk onvermijdelijk – de volledige ontmanteling van de Kerk, met al zijn glorie, pompeusheid en rijkdom. Het zal ook het einde betekenen van de psychologische- en religieuze wurggreep die zij gehad heeft op haar volgelingen. Ik kan nauwelijks voldoende het enorme effect benadrukken dat dit zal hebben op het bevrijden van de geesten en de harten van de mensen.

Het kan voor sommigen van u vreemd lijken dat Ik het ben – diegene die naar de Aarde kwam als Jezus – die voorop loopt bij deze schijnbare aanval op de religie die zo nadrukkelijk gevestigd werd in mijn naam. Ik verzeker u, dat ik nooit mijn steun heb gegeven of zou kunnen geven aan het vestigen van gelijk welke grote organisatie die zichzelf ‘Christelijk’ noemt. Ik was tegen het bouwen van grote tempels; dat was een belangrijk deel van mijn onderricht. Maar boven alles, zou ik nooit een lering ondersteund hebben die ontworpen was om het denken en het gedrag van gelijk welke van mijn leerlingen in slavernij te brengen.

Ik, Jezus, Yeshua ben Joseph, ben opgevoed als Jood. Ik beoefende de normen en waarden die ik leerde op de schoot van mijn ouders, en ik heb nooit de essentie van die lessen losgelaten, welke een streng ethische en toegewijde manier van leven aanmoedigden. Ik was geïnteresseerd in het uitbreiden van de grenzen van het Judaïsme, om een levenswijze te scheppen die zijn basis had in het eenvoudige begrip dat Liefde – de Liefde van Schepper en van onze medeschepselen – het enige beginsel was dat wij nodig hadden om een goed leven te leiden.

Ik onderwees dat het achterlaten van dogma en het niet langer domweg vasthouden aan alle regels, de eerste stap is om zich tot God te keren. Ziet u, in het licht van de gewoonten in de tijd waarin ik leefde, was ik een radicaal/libertijn/vrijdenkende oproerkraaier. Dat is de reden waarom zowel de machtige hiërarchie van de Joodse gemeenschap als de Romeinen mij met argwaan bekeken.

Elke andere Fundamentalistische sekte in het gebied waarin ik werkzaam was, was ook fel tegen mijn onderrichtingen, want ik stond voor vrijheid van eenieder om vrijelijk met God te praten, niet gehinderd door gelijk welke dogmatische, menselijke opvattingen of vooroordelen. Ik onderwees dat er geen behoefte was aan priesters of tussenpersonen. Alle mensen bezaten in zich het aangeboren vermogen om telepathisch te praten met hun God, hun Engelen en zelfs met hun voorvaderen.

Klinkt dit voor u ook als zweverig New Age-extremisme? Wel, de New Age-aanhangers hebben ook hun eigen misvattingen aan de man gebracht. Namelijk, dat spiritualiteit bedoeld is om je goed te laten voelen, als een einddoel op zich. Ik zal veel van deze foute stellingen aanpakken in deze Nieuwe Geschriften naarmate we verder spreken.

Dit is een nieuw fenomeen, nietwaar, u kunt de ‘Geschriften’ lezen terwijl ze geschreven worden in mijn eigen woorden. Ik zal al gauw zelf hierheen komen om deze woorden persoonlijk te bevestigen, maar onze Raad heeft besloten dat enige voorbereiding voor u allen een hulp zou zijn.

Nu onze introductie compleet is, laat ons dan beginnen met de eerste en meest belangrijke les die ik op deze pagina’s zal aanbieden:

1. God is Liefde. Ik, Sananda, de vertegenwoordiging van God, ben Liefde.

2. Ik spreek de woorden die Opperste Schepper in mijn mond heeft geademd en dat zal ik trouw blijven doen zolang mijn leven als ziel duurt: eeuwig.

3. God straft niet en velt geen oordeel. De vrije wil vergt juist dat de mensen zelf hun weg zoeken naar Hoger Onderricht. Er is geen hel, behalve die welke u in uw eigen geest schept.

4. Na elk leven bent u teruggekeerd naar de Hogere Dimensies waar alleen Liefde bestaat en waar u de elementen van elk leven heeft gepland, afhankelijk van wat u dacht dat nodig of wenselijk was om te ervaren en te bereiken.

5. De ‘Nieuwe Geschriften’ zoals wij deze reeks van lessen hebben genoemd, zijn de woorden van Moeder/Vader God, rechtstreeks via mij. Vele van de oude geschriften zijn opnieuw geïnterpreteerd of opzettelijk vervormd, in dienst van de wensen van hen die de macht hadden om aan de macht te blijven. We moeten opnieuw beginnen. Als u mijn woorden wilt aanhalen, gebruik dan alstublieft deze onderrichtingen, liever dan de oude teksten.

6. Ik zal uitsluitend spreken in woorden van bemoediging die zullen dienen om de mensheid te verlichten en te verheffen, om uit te stijgen boven angst, afscheiding en haat – die gedurende millennia de manier van leven zijn geweest op Planeet Aarde.

7. Ik kom niet om een nieuwe religie te vestigen, beslist niet. Ik wil de Ware Weg aanleren – communicatie met God en alle bewuste wezens in Liefde, Mededogen, Harmonie, Vergeving en Vreugde.

8. Elke lering die leidt tot gevoelens van angst, schuld, afgescheiden zijn van anderen, superioriteit over gelijk welk ander levend wezen of eender welke kloof tussen een persoon en hun Ware Wezen, is niet het Woord van God en zal niet worden gevonden in mijn woorden.

9. Er zijn duistere wezens geweest die in het verleden planeet Aarde hebben bewoond en bewaakt. De Hogere Zielen die de ‘Matrix’ van financiële-, politieke- en sociale overheersing hebben geschapen en aangestuurd zijn nu verdwenen, op bevel van onze Moeder en Vader – diegene die wij Schepper noemen – en het zal hen niet worden toegestaan om terug te keren.

10. Wij zijn allen Galactische wezens met een genetische herkomst van verafgelegen planeten. Er zijn geen superieure rassen en er zijn geen ‘buitenaardsen’. Wij zijn allen Sterren Broeders en Zusters.

IK BEN Eén met God, net als u. WIJ ZIJN ÉÉN. Dit is de les die ik u breng in Vreugde en in Oneindige Liefde. U bent God, net als IK BEN. Wij kunnen niet gescheiden worden, omdat wij niet gescheiden zijn. Geen fysieke afstand, geen idee of geloof kan ons gescheiden houden. Wij zijn voorbestemd om te leven in harmonie en vrede, in absolute Liefde. Zo zij het.

Ik ben Sananda en ik keur dit bericht goed, met Vreugde en Hoop in mijn hart.

Noot van de redactie: Er wordt volop gewerkt aan de volgende Hoofdstukken, zodra deze vertaald zijn worden ze ook geplaatst.

* * * * *
Vertaling: www.spiritueellezen.org
facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.
© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website,www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.