ZELFMOORD EN ZELFGEKOZEN DOOD – Gesprek met Sananda.

ZELFMOORD EN ZELFGEKOZEN DOOD

Jahn J. Kassl, 6 mei 2023

Gesprek met Sananda


Ware zelfmoord bestaat uit het verloochenen van de eigen goddelijke natuur en niet uit het opgeven van je aardse lichaam. Dit is een deelaspect in een tijdsperiode, een voertuig voor ervaringen die op deze manier uniek zijn in het Zijn. Niemand wordt geboren om voortijdig naar het licht terug te keren, maar ieder wordt als een koning ontvangen als zijn ziel door alle pijn heen zuiver is gebleven.


Zelfmoord en zelfgekozen dood

Vrije wil?

JJK: “Iedereen heeft een vrije wil – en daar hoort ook het nemen van het eigen leven bij.” Deze uitspraak, die ik tijdens de 125e lichtlezing deed, heeft sommige lezers geschokt. “Het leven is heilig”, zo wordt gesteld, en dat is immers carte blanche om zelfmoord te plegen, vooral als men achteraf geen negatieve gevolgen hoeft te vrezen. Er wordt gesproken over een “mist” waarin een ziel na zelfmoord duikt – en over een les die ingehaald moet worden. Wat is werkelijk het geval? Voor mij weerklinken hier veel religieuze beelden bij mensen.

Voor sommige mensen is het ondenkbaar dat “zelfmoord” onderworpen is aan iemands vrije wil. Dus wat is waar?

SANANDA: Omarmd en ingebed in mijn liefde ben jij, geliefd mens! Maak je geen zorgen! Maak je nooit zorgen! Vooral niet als mensen afscheid nemen van deze wereld zonder de roep van GOD te hebben afgewacht.

Als mensen het andere leven kiezen en dit leven niet ten volle hebben geleefd, verval dan niet in verdriet, maar heb vertrouwen, want uit de liefde van GOD wordt alles geboren en in de liefde van GOD wordt alles geborgen.

De motieven

Ieder mens is vrij in zijn of haar aardse beslissingen en handelingen. Dit beschrijft de vrije wil. Anders zou de vrije wil van een mens het vermelden niet waard zijn.

Maar wat gebeurt er als een mens uit vrije wil – zij het vaak in wanhoop – besluit om voor de vastgestelde tijd een einde te maken aan het leven in het menselijk lichaam? Dat hangt altijd af van de individuele mens! Generalisaties leiden tot dwaling en verwarring in plaats van dat ze richting geven.

Er zijn hoog ontwikkelde, volwassen zielen die besluiten voor hun tijd terug te keren naar het licht. De redenen daarvoor zijn verschillend, maar op één punt komen ze overeen:

De persoon wil niet langer leven met bepaalde omstandigheden en lasten! Mensen die zich bewust voorbereiden op hun vertrek, die hun hele leven gehecht zijn geweest aan hun ziel en Zelf, ervaren deze overgang net zo bewust als ze geleefd hebben. Ook al hebben ze bepaalde aspecten van hun bestaan op aarde misschien niet kunnen voltooien:

Zij die bewust sterven leven bewust verder in het licht. Dit is ook het geval wanneer bepaalde taken onvoltooid blijven!

GOD oordeelt niet! God ontvangt elk leven in zijn genade. Daar mogen en moeten jullie je altijd van bewust zijn!

Ook al plant geen enkel mens zijn leven voortijdig te beëindigen voor zijn afdaling naar de aarde, deze optie is wel degelijk aangegeven in de alternatieve blauwdrukken van veel mensen.

De „mist“

JJK: Is er een “mist” waarin deze zielen dan blijven of waar deze zielen doorheen moeten?

SANANDA: Heel veel zielen bevinden zich in een soort “mist” nadat ze hun lichaam hebben verlaten. Dit is een tussenstation voor de zuivering en reiniging van de ziel vóór haar verdere reis naar haar kosmische families.

Mensen die hun hele leven gedesoriënteerd zijn geweest, die zich niet hebben kunnen verbinden met hun Zelf en die de behoeften van de ziel hebben genegeerd, verdwalen in verschillende mistwerelden en worden geleidelijk herinnerd aan het licht dat ze zijn. Dit heeft niets te maken met de manier van sterven, maar met de manier van leven die iemand geleefd heeft.

JJK: Voor mijn gevoel sterven veel mensen al op hun 20ste en worden op hun 80ste begraven. Veel mensen hebben helemaal geen zielsverbinding, ze ontkennen hun goddelijke zelf en ontkennen hun oorsprong als spirituele wezens. Veel doder dan dat kun je niet zijn! Ze kunnen zelfs zichtbaar economisch succes hebben, maar hun leven is vlak en van geen enkele spirituele relevantie.

“Zelfmoord” in de nieuwe betekenis

“Zelfmoord” krijgt in deze context een geheel nieuwe betekenis. Namelijk dat je jezelf kunt doden, ook al leef je nog. Aan de andere kant kan men zijn lichaam bij volle bewustzijn en verbonden met het Zelf vrijwillig verlaten.

Laatst zag ik een video van Sabine Mehne, een vrouw die lange tijd worstelde met een ernstige ziekte en die na jaren van lijden uiteindelijk volledig bewust besloot het lichaam op te geven. Gedurende deze jaren deed ze enorme spirituele wijsheid op. Het interview was zo vol licht en liefde, zoals ik zelden in een mens kon waarnemen.

Dus wanneer doodt men zichzelf werkelijk? Wat is schadelijker, het lichaam opgeven of zich gedurende het leven van het Zelf afsnijden? Zichzelf doden op 20-jarige leeftijd, het lichaam rondslepen tot 80 en wachten op de begrafenis? Wat heeft welke kwaliteit en wat zijn de gevolgen?

“Het leven is onaantastbaar!”, wordt er gezegd! Over welk leven wordt hier gesproken?

SANANDA: Spirituele meesters zien hun eigen dood met opwinding en vreugde tegemoet. Zij kennen de plaats en het uur.

Worden deze meesters door GOD weggeroepen of zijn zij het zelf die deze keuze maken? Hier gaan de wil van GOD en de wil van de mens hand in hand.

Waar de scheiding tussen GOD en de mens is opgeheven, is er ook geen scheiding meer in deze kwestie. Wanneer JOUW wil en de wil van GOD één zijn, neemt alles zijn natuurlijke en goddelijke loop. Dit is echter bij heel weinig mensen het geval. Hoe zit het dan?

De mogelijkheden

Voordat een mens incarneert, plant hij zijn mogelijkheden, zijn leerervaringen en de wegen die hij daarvoor wil bewandelen. Veel dingen gebeuren precies volgens deze blauwdruk ontworpen in het hiernamaals, sommige dingen pakken anders uit. Want de aarde is de planeet van de liefde en de ster van de vrije wil. Het voortijdig beëindigen van een mensenleven heeft voor de meeste mensen tot gevolg dat ze deze leerervaring opnieuw willen betreden. Er is een taak die beheerst moet worden of karma dat in evenwicht gebracht moet worden. Dit gebeurt altijd in helderheid, door de spirituele leiding van meesters en in liefde.

De mist is er alleen voor mensen die grote onzuiverheden hebben, omdat ze hun hele leven gescheiden hebben bestaan van hun ware aard, van geest en ziel. Deze veronachtzaming heeft ongunstige gevolgen en het vereist uitgebreid zuiveringswerk in het hiernamaals om het bewustzijn te bevrijden van de aardse boeien.

De echte tragedie

De echte tragedie van een mens is echter “zelfmoord” tijdens het leven. Het doden van het goddelijke, het ontkennen van de eigen spiritualiteit en het verwerpen van geest en ziel. Mensen die, vaak in de beste gezondheid, niets geven om hun geestelijk welzijn hebben een ander verloop van de terugreis dan mensen die verbonden leefden.

JJK: Wat gebeurt er met deze mensen?

SANANDA: Ook zij worden door de mist begeleid en naar hun licht gebracht tot ze zich weer kunnen herinneren – of denk je dat GOD een van ZIJN kinderen vergeet?

JJK: Komen deze mensen in deze eenzame wereld van mist, waaruit het moeilijk is de weg naar buiten te vinden, en waarvan sommige “zieners” spraken?

SANANDA: Deze laagtrillende etherische niveaus bestaan.

De tussenwereld

Alle zielen die gedesoriënteerd overgaan omdat ze hun hele leven geen aandacht aan hun zielszorg hebben besteed, komen daar terecht. Deze “mist” bestaat voor ieder mens die afgesneden van zichzelf leefde, die zijn Zelf lang voor de dood liet sterven omdat hij geen verbinding met zichzelf tot stand kon brengen.

Deze tussenwereld is een tussenstadium en de ziel blijft er alleen zolang het nodig is. Het leven is onaantastbaar – en onthoud: alles is leven, vooral dat wat voor je ogen verborgen is.

JJK: Vele jaren geleden, toen ik ongeveer 10 jaar lang door mijn grote levenscrisis ging, was zelfmoord voor mij ook een groot thema. Ik wilde voor het eerst echt zelfmoord plegen toen ik 14 was en daarna was het een terugkerend thema tot ik 25 was. Het was heel concreet en veel meer dan een gedachte!

Ik weet hoeveel moed en kracht deze stap vereist en aan de andere kant hoe wanhopig iemand moet zijn om dit te overwegen of het uiteindelijk zelfs te doen.

Dus wat te doen als iemand zich door dit voornemen laat meeslepen. Moet men hem helpen dit te realiseren of hem weer terugbrengen in het leven?

SANANDA: Elke ziel komt op aarde om ervaringen te creëren en de ontworpen avonturen met succes te doorstaan! Er zijn voornemens om te leren beheersen, dat is het doel van een mensenleven. Plan A van de blauwdruk voorziet dat de mens het aardse bestaan zal verlaten wanneer het uur, dat er prenataal voor is uitgemeten, is aangebroken. Dit uur blijft voor de meeste mensen verborgen door hun eigen programmering.

Er zijn nauwelijks mensen die dit uur van tevoren willen kennen. Wie zich echter opmaakt om dit geheim te doorgronden, zal het doorgronden.

Ieder mens ontwerpt voor de geboorte echter verschillende scenario’s. Daarom is er altijd een plan B, plan C of plan D. Dit moet gerespecteerd worden. Daarom zijn verschillende sterfscenario’s mogelijk en ook waarschijnlijk.

Ook al is een mensenleven onderworpen aan de wil van God, er zijn altijd correcties en veranderingen in de vooraf bepaalde gang van zaken door de vrije wil van de mens.

Leven is plan A

JJK: Dus men moet de betrokkene helpen zijn weg terug te vinden in het leven als mens?

SANANDA: Wat heeft jou op aarde gehouden?

JJK: Ik had een innerlijke drive, een wil, en ik wilde persé weten wat de zin van mijn leven was. Daarvoor wilde ik gewoon niet opgeven? Verder had ik mensen die me hoop, moed en steun gaven.

SANANDA: Zo gebeurt het dat ieder mens vindt wat hij nodig heeft om uiteindelijk een van zijn plannen te verwezenlijken. Maak je geen zorgen: het niveau van de mist wordt niet betreden door hen die zich bewust van hier naar het licht begeven, maar betreft hen die onbewust een oppervlakkig leven van zelfvervreemding leiden.

Ware zelfmoord bestaat uit het verloochenen van de eigen goddelijke natuur en niet uit het opgeven van je aardse lichaam.

Dit is een deelaspect in een tijdsperiode, een voertuig voor ervaringen die op deze manier uniek zijn in het Zijn.

Niemand wordt geboren om voortijdig naar het licht terug te keren, maar ieder wordt als een koning ontvangen als zijn ziel door alle pijn heen zuiver is gebleven

Geliefd ben je en vereerd, want omdat je klaar bent voor de antwoorden, leiden je vragen je naar kennis.

In oneindige liefde
Sananda

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org