SANANDA: DE TROMPETTEN VAN GOD (DEEL 1)

SANANDA:
DE TROMPETTEN VAN GOD (DEEL 1)

Bericht via Jahn J. Kassl – 8 april 2021

De bescherming die jullie zoeken, krijgen jullie nu door het licht van God.

UIT HET BOEK “SANANDA OFFENBARUNGEN” blz. 221 e.v.

DE MUREN BREKEN!

De eeuwige strijd tussen de krachten van de duisternis en de macht van het Licht is ten einde gekomen!

Een spanning van onvrede in de harten van de mensen houdt op, want de tijd waarin alle muren zullen breken is gekomen.

Alle muren die van het ene op het andere leven in stand zijn gehouden om het goddelijk spel op aarde voort te zetten, dat alles verdwijnt nu uit jullie. Verhef je vanuit jullie harten en dan wordt de eenheid van alle Zijn, die de waarheid is, aan jullie geopenbaard.

Gegroet, geliefde mensenkinderen, kinderen van God, want de weg naar de verlichting van jullie harten staat open.

Voortaan wandel jij in het licht. Alle wijsheid om je leven in eenheid met God vorm te geven,wordt je gegeven. Dus richt je aandacht naar binnen. Richt je energie op je hart om bevrijd te worden van de muren die het omgeven en beperken.

Het Koninkrijk van Vrede is aangebroken en de eenheid van de mensheid zal worden ervaren, beleefd en ten volle gerealiseerd. Hiertoe zijn jullie geroepen. Om dit te bereiken is het dringend nodig dat jullie de barricades afbreken die jullie het zicht versperren en jullie nauwelijks bescherming bieden.

BESCHERMING DOOR HET LICHT VAN GOD

Los ze op door het bedrog af te werpen. De bescherming die jullie zoeken, krijgen jullie nu door het licht van God.

Door het in je wezen aan te roepen, door het in jou het werk te laten doen. Om het licht te worden dat je bent.

Bijgevolg is er geen behoefte meer aan beschermende muren, want alle angst is van je weggenomen en alle “gevaar” wordt door je Licht getransformeerd in een ervaring (ontmoeting) van Liefde.

Gebeurtenissen die je tot nu toe nog in angst konden houden, verliezen hun effect. Zo ben je vrij en autonoom over je leven.

Richt je op je diepgewortelde angsten!

Observeer je gewoontegedrag in situaties die je verontrusten! Reageer door te vertrouwen op het licht van God dat deze onvolmaaktheid in je geneest en oplost.

De laatste muren, die je de toegang tot je hart versperren, die je pad naar verlichting verhinderen, moeten nu geslecht worden!

En dit wordt alleen bereikt door je onvoorwaardelijke overgave aan het Licht van God. Door je vastberadenheid om deze omwenteling in je ziel teweeg te brengen.

Alles moet weg, als je de waarheid van je wezen wilt bevatten in het licht van de Werkelijkheid. Alles, zonder voorbehoud!

De redding van de mensheid ligt in jullie handen en zodra jullie je individuele wonden genezen, die jullie zijn toegebracht en veroorzaakt door de eeuwen heen, is de mensheid genezen.

De muren die je in je emoties, je gedachten en ook door je geest in stand hebt gehouden, zullen, wanneer ze oplossen, vanzelf ook elke afscheiding aan de buitenkant oplossen. De sleutel tot een verlicht leven ligt hierin verankerd.

Nu dan, laat het hier verkondigd worden, het tijdperk van de grote tegenstellingen, van goed en kwaad, van duisternis en licht, is ten einde.

De heerschappij van het licht is reeds lang aangebroken, maar velen hebben dit nog niet waargenomen.

Velen blijven nog steeds in oude patronen hangen, die de angsten levend houden en aanwakkeren. Velen zijn nog steeds vreemden voor hun eigen leven en weigeren of schrikken terug voor introspectie.

En er komen engelen, vorsten, tronen en cherubijnen.
Geheiligden en Verlichten, die jullie begeleiden.
En hun aantal is groot, onmetelijk groot.
Want alles zal jullie worden gegeven
Wordt wakker, sta op, jullie geliefden

En vernieuwend til ik je op en richt mijn blik zich op jouw hoofd
En de straal van liefde vindt zijn weg naar jou
En in jouw hart ontvlamt liefde naar alles wat is
en vertrouwen in alles wat bestaat.
Mijn licht doordringt jouw blokkades
die als muren in je opgebouwd zijn.

Zolang je wegzinkt en je in elkaar stort,
zolang je vrij bent, zolang ben ik bij jou.
Bij jou, geliefd mens, die nu deze woorden leest.

VANDAAG EN HIER VINDT ONTHULLING PLAATS

De strijd van krachten die door de dimensionale realiteit van de aarde werd gelegitimeerd is voorbij! Afgelopen en definitief uit de tijd gehaald. De dualiteit, de tegenstelling tussen de polen op individueel niveau en op planetaire schaal, is opgelost.

Zoals de tegengestelde polen op aarde nu samenkomen om evenwicht te scheppen, zo smelten de tegengestelde polen van een individu samen. Yin en Yang worden volledig geleefd, ervaren en verenigd, zodat eenheid en heelheid van leven in menselijke kledij wordt ervaren.

Jullie zijn de dragers van alles wat in jullie leeft en dit wordt nu samengebracht, zodat jullie weer heel zijn. Man en vrouw inéén. Hoewel jij je uiterlijke geslacht behoudt, wordt er door de verandering op hartniveau een huwelijk voltrokken, dat je identificeert als de goden die je bent.

Het huwelijk met je Zelf, de versmelting met je Geest, de verheffing van je hele energiestructuur tot het niveau van de Ziel van waaruit je nu als verlichte wezens functioneert.

En nogmaals moedig ik je aan om te groeien in de liefde die je bent. Ik moedig je aan om het licht uit te nodigen. Ik moedig jullie aan te vertrouwen op de vele metgezellen in het ongeziene en je door hun licht te laten vervullen met helderheid.

NU GAAT HET ALLEMAAL OM HET GEHEEL!

Zowel persoonlijk als in de globale context. Daarom: word heel om het koninkrijk van God te erven.

En heel zijn betekent: alle schaduwen hebben opgelost en in licht verenigd zijn met je onvoorwaardelijk liefhebbende Zelf.

De eenheid van het menselijk ras vooronderstelt de heelheid van het individu! Als je eenmaal heel bent en vrij van alle dualiteit in jezelf, zal je hart zich verheffen en zal je ziel het regentschap over het leven op Aarde in handen nemen.

Treed naar voren, ga aan het werk, geliefden. De tijd voor deze samensmelting is gekomen.

Het Licht van God verspreidt vibratie en klank en werkt dwingend tot het overwint. Totdat je vrij bent van alles. Tot je heel bent.

Verlichte mensheid kent afscheiding noch angst. Alleen het Licht en de Liefde, waardoor vrede en harmonie gewaarborgd zijn. De eenheid van de mensheid vereist dat iedereen in de eerste plaats vrede, eenheid en liefde in zichzelf creëert.

Vanaf dat moment gaat alles de goede kant op. Vanaf dat moment betreedt de mensheid het eeuwige koninkrijk van vrede. Vanaf dat moment keer je terug naar de eenheid met God.

De beslissingen zijn genomen en de muren in jullie zullen ook omvallen, want het Licht verandert alles en schept een nieuwe wereld om en in jullie.

Vertrouw daarop, want de hemelse heerscharen staan aan jullie zijde, want gij zult verheven worden, gij zult geheiligd worden, gij zult verlost worden.

Dit zijn dus de krachten uit het centrum, uit het Zijn, die via het Licht tot jullie komen. Dit zijn de trompetten die een nieuw geluid in jou laten klinken, zodat je opnieuw afgestemd bent op het tijdperk waarin je nu bent binnengetreden.

Ze roepen je onmiskenbaar op om te vertrekken, ze wenken je om je intenties te herkennen en te ondersteunen, waardoor je je zelfgecreëerde blokkades te boven komt.

De Almachtige is met jullie en het is ZIJN GENADE die zich nu overal uitdrukt; totdat deze ieder hart bereikt en totdat alle muren omvergeworpen zijn.

Word één in jezelf en heel door het samensmelten van je polen.De aarde zal je gewillig volgen, want de mensheid is er rijp en klaar voor.

DE GROTE VERANDERING IS BEGONNEN!

Wees gereed, want je bent geroepen. Alles is je gegeven, zodat je alles kunt oplossen.

De bazuinen van God vernietigen alles wat niet voor bouwen deugt en scheppen een fundament voor de wedergeboorte van het menselijk ras.

De bazuinen van God beroeren Moeder Aarde en schudden haar door elkaar, totdat zij alles wat duister is heeft afgeworpen.Totdat ook zij heel is, compleet en heel door de versmelting van de polen.

Het is tijd om dit werk aan jou en aan de planeet tot stand te brengen! Liefde en genade komt jou toe in eeuwigheid.

Vertaling:  Winfried