SANANDA: DE KELK IN DE DIEPTE LEGEN (DEEL 1)

SANANDA

DE KELK IN DE DIEPTE LEGEN (DEEL 1)

Gechanneld door Jahn J. Kassl – 17 september 2021

“Blijf in de liefde. Leer te verdragen zonder te vervallen in onderdanigheid. Blijf je bewust van je kracht en macht, in elke situatie van het leven, in al je ontmoetingen.”

9. ONTDEKKING – UIT HET BOEK
»SANANDA OFFENBARUNGEN 1« pag. 255 e.v.

HET ONTWAKEN EN WAKKER WORDEN

Geprezen zijt gij, die zorg draagt voor groei op aarde.

Gezegend en geheiligd zijn jullie dagen, want voorwaar:

De afdaling in het menselijk bestaan wordt op een unieke manier vervuld.

Alles is aan het ontwaken en een mensenleven maakt een groei door zoals nooit tevoren mogelijk was. Het zich bewust worden vraagt alles van je, verlegt je grenzen, maar alles is je gegeven om dit te doorstaan. En deze volharding is nodig als je jouw leven in het Licht wilt leven en het in God wilt afsluiten.

In alle uitdagingen die je worden gegeven, de betekenis erachter te zien, niet te wanhopen of te wanhopen.

Dat is nederigheid.

Nederigheid tegenover het leven, zodat je je bewust bent en vertrouwt op de logica van je leven. In deze tijd word je veel gegeven en elke gebeurtenis staat in dienst van je groei.

Het “ontwaken” is een proces en laat geen afwijkingen toe die dit kunnen beïnvloeden. Jullie hebben, allen die dit nu lezen, de beslissing voor jezelf genomen om dit leven als een ontwaakt wezen te leven. Dus alles is geregeld voor jullie en gehoorzaam dit besluit vanuit de eeuwigheid.

Wees dan ook niet verbaasd als het vaak hard aankomt of als het plafond op je dreigt in te storten. Dit zijn de creaties die je vooruithelpen en je herinneren aan je opdrachten. Dat is de werking van karma en nu wordt een groot deel daarvan opgelost en weggenomen.

Je ontwaken is hiervoor een voorwaarde en zo word je gesmeed en gezuiverd, gepolijst en geslepen tot je ziel naar voren komt als de enige autoriteit van je wezen.

Totdat je in alles via je ziel handelt en alles via je ziel uitdrukt. Een gelukzalige staat, een onmetelijke gelukzalige staat die zich voor je opent.

VERDRAGEN

De tijd van het verdragen is dus aangebroken.

Het verdragen van je eigen tekortkomingen en fouten verbandhoudend met leven in vorm en ruimte, evenals het verdragen van je omgeving.

De uiterst menselijke omgeving, het zich loskoppelen van alle valse programmering beïnvloedt elk menselijk wezen. Ook de nabijheid van dergelijke wezens die “aan het werk zijn” is niet altijd aangenaam. Immers, grote en diepgewortelde energieën worden uit het lichaamssysteem losgemaakt en dit gaat gewoonlijk gepaard met irritaties bij allen die dicht bij dergelijke mensen staan. De fysieke nabijheid alleen al doet zich voelen en kan ongemak veroorzaken.

Iedereen, zonder uitzondering, alle mensen die je ontmoet zijn blootgesteld aan dit proces van zuivering van hun energieën.

En maar al te vaak raken schijnbaar volkomen niet betrokken mensen verstrikt in de dynamiek van zo’n proces. Wees mild in je oordeel hierover, want ook jij wordt dagelijks blootgesteld aan deze transformatie.

Als een situatie je lijkt te overweldigen, ga er dan gewoon weg, maar blijf meelevend en je bewust van waar je mee te maken hebt. De zuivering van het menselijk ras heeft een dimensie bereikt die vele malen jouw verbeelding te boven gaat.

Rusteloosheid, instabiliteit wijzen hiero, en ook het doorleven van schaduwen, die in het leven van verschillende mensen nog niet in het Licht zijn opgelost.

Hoe hoger de toevloed van licht van planeten, hoe krachtiger en intensiever deze lichtstraal van God op jullie wezens inwerkt, des te onvoorwaardelijker maken jullie je los van de jullie remmende programmering.

Het licht veroorzaakt deze vooruitgang, maar dat wat onthuld wordt en dat uiteindelijk moet verdwijnen, stapelt zich voor je op en schept angst en bezorgdheid voor de laatste keer.

Alle zuiveringsprocessen, betreffend de planeet en het individu, brengen in het begin nog angst teweeg. Maar zodra het proces is voltooid, dat wil zeggen een thema is afgelost, keren rust en stilte terug.

Zoals eb en vloed gehoorzamen aan het verborgen maar natuurlijke ritme van de schepping, zo worden ook, zoals dit schouwspel, voortdurend nieuwe kwaliteiten van licht in je gesproeid, zodat je alles kunt oplossen, loslaten en je bevrijden van alle ballast.

Dit is een belangrijk proces voor het individu en voor de Aarde. Dus als je zulke “ontladingen” van duistere energieën ziet, blijf dan in vrede. Weet wat het betekent en onthoud deze tijden.

Ieder mens draagt bij tot het ontwaken van de Aarde en tot zijn eigen bewustzijn.

Weet dat dit een eigenschap van deze tijd is en dat je zo het licht in de duisternis kunt herkennen. Het licht dat doorbreekt zodra de fouten van een wezen vervagen.

OORDEEL EN VEROORDEEL NIET

Erken het als Gods genade, voor wat het is, want deze genade wordt nu aan ieder mens gegeven.

Blijf in de liefde. Leer te verdragen zonder te vervallen in dienstbaarheid. Blijf je bewust van je kracht en macht, in elke situatie van het leven, in al je ontmoetingen.

Verdraagzaamheid is een meesterkwaliteit, gebaseerd op de grondslagen van mededogen.

De komende tijden houden veel voor jullie in, maar de hoeveelheid genezing die naar de planeet en de mensen komt, is zodanig, dat de kwaliteit van uithoudingsvermogen koste wat kost geleerd moet worden. Zo zult gij niet wankelen of vallen en jouw mededogen zal verfijnd worden.

Dit is een deel van het proces dat uit je hart een gepolijst vat van liefde voortbrengt. Dit is de mystiek van de heiligen, de essentie van de ontwaakten; de “conditio sine qua non.”

DEZE TIJD VRAAGT ALLES VAN JE!

Neem de rust, rust je uit voor alles wat er voor nodig is.

Zodat je het zeil kunt innemen op een stormachtige zee en het weer kunt uitrollen als de golven kalm zijn; als een ervaren kapitein die zich bewust is van de kracht van het water en altijd wendbaar blijft. Zo lijdt hij geen schipbreuk en zo worden ook jullie veilig door deze tijd geleid, zodat de vloed jullie niet overvalt terwijl jullie je aan de eb hebben overgeleverd.

Een ander attribuut is jullie vandaag gegeven.

Daardoor word jij volhardend hierin en je kijkt in sereniteit naar dit proces terwijl het zich voltrekt. Wat zich vandaag moet openbaren wordt gegeven.

Wat heden tot je moest komen is geschied, want heden geschiedt de terugkeer van het menselijk geslacht naar de hemel. De hemel die jullie al op aarde aan het scheppen zijn en die effectief wordt ondersteund door jullie kennis van wat er nu gebeurt.

Uit de hemel zijn zij nedergedaald, de verhevenden en de gezegenden, de beproefden en de geëerden en zij zijn in jullie midden.

De geheiligden van die eerste dagen van het menselijk ras, ze zijn allemaal in jullie midden.

Wandelende goden die jouw thuiskomst begeleiden. In het midden van jullie, uitgezonden over de aarde.

Je bent veilig in de volmaakte omhelzing van God, want het Koninkrijk der hemelen wordt nu op aarde gevestigd.

De terugkeer van de ene God die alles is en door alles is, heeft zich verwezenlijkt en jullie zijn de zonen en dochters door wie Hij/Zij tot uitdrukking wordt gebracht.

Volg het spoor van de tijd totdat je dit stadium hebt doorlopen, maar in de tussentijd, rijp door standvastigheid en verfijn je wezen.

Wat je daar geboden wordt is geweldig. Wat je daar wordt gegeven is krachtig. Wat jou aan het einde der tijden wacht is het eeuwige leven, het onbeschrijfelijke werken van God, de Vader en Moeder van ons allen.

Ga nu door deze tijd.

Ik, Jezus Sananda, sta aan jullie zijde en loop voorop, want ook Ik ben in jullie midden!

Ik ben temidden van jullie!

Vertaling: Winfried