JOUW VERZORGING MET VLOEIBAAR LICHT – Boodschap van Arcturus

JOUW VERZORGING MET VLOEIBAAR LICHT

Jahn J. Kassl, 10 september 2022

Boodschap van Arcturus


Deze planeet van liefde, waar de grootste omwenteling sinds mensenheugenis plaatsvindt, geniet en ontvangt alle hulp en steun van de Rijken van Licht. Jullie ascensie is de belangrijkste gebeurtenis van deze melkweg en beïnvloedt het hele Universum.


Jouw verzorging met vloeibaar licht

Wij kennen elkaar!

Ik ben Arcturus de Arcturiër – STERRENGEBOREN uit het licht, gekomen om de mensen te herinneren aan hun innerlijke licht en om het van binnen te activeren. De tijd van transformatie is gekomen, de tijd van jullie transformatie is hier. Diep in je hart weet je wie ik ben, diep in je ziel weet je wie wij zijn, de Arcturiërs, want alle MENSENGEBORENEN hebben op een of andere manier in dit of een ander leven gezelschap en zorg van ons gekregen.

Wij zijn nu op de aarde, wij zijn midden onder jullie.

Deze planeet van liefde, waar de grootste omwenteling sinds mensenheugenis plaatsvindt, geniet en ontvangt alle hulp en steun van de Rijken van Licht. Jullie ascensie is de belangrijkste gebeurtenis van deze melkweg en beïnvloedt het hele Universum.

Wij, de Arcturiërs, zijn in jullie midden als fijnstoffelijke entiteiten en wij hebben een groot aantal lichtschepen rond de Aarde geplaatst. Wij maken deel uit van de Federatie van Licht die de beschermende mantel van deze Aarde vormt, en wij maken deel uit van die krachten van het Licht die mensen op individueel niveau begeleiden, verzorgen en bewaken – zodat iedereen door de poorten van kennis en de portalen naar het lichte niveau van het Zijn kan gaan.

We zijn er omdat we een afspraak hebben.

Geliefde mensen,
ik ben Arcturus van de hoge raad van de Arcturiërs.

Ik vertegenwoordig onze soort van het Arcturus sterrenstelsel naar buiten toe. Ik communiceer via de geopende kanalen van mensen. Ik communiceer via beelden en geluiden zowel in het droombewustzijn als in het waakbewustzijn van mensen en ik communiceer nu via Jahn.

Geschenk van Gods genade

Vandaag ben ik naar jullie gestuurd om jullie het geschenk van de ononderbroken toevoer van vloeibaar licht over te brengen. Wat er in de komende minuten gaat gebeuren is uniek in deze wereld. Tot nu toe konden alleen individuele ingewijden met bepaalde inwijdingen dit niveau van verbinding bereiken. Vandaag wordt de hoorn des overvloeds van de Schepper aan alle mensen die aan de basisvoorwaarden daarvoor voldoen doorgegeven.

Wat is het dat je vandaag het dringendst nodig hebt?

Onze waarneming is dat de meeste mensen een onwankelbare en constante goddelijke verbinding missen en dat steeds meer mensen daarnaar verlangen. Vaak word je overweldigd door de dagelijkse gebeurtenissen, opgeslokt door de afgronden die zich openen, en kan een lichtvolle basistrilling niet blijvend worden gehandhaafd.

In een wereld vol onenigheid en onrust rijst de vraag hoe het mogelijk is een constant innerlijk centrum, innerlijke vrede, gerichtheid op het licht en bewustzijn in God te behouden.

Hoe slaagt een verlicht persoon erin permanent verankerd te blijven in het centrum – dat wil zeggen, in God?

De oplossing ligt in de constante verbinding met de Bron van al het leven. Hoe wordt dit bereikt? Door regelmatige toevoer van puur vloeibaar goddelijk licht naar je energiesysteem.

ALLES is LICHT

Weet het volgende: ALLES is LICHT! Alles is doordrongen en verweven met het GODDELIJKE LICHT.

Het is een vergissing te geloven dat je gevoed wordt door brood alleen. Wat je werkelijk voedt is het licht in het brood, het licht dat is opgeslagen in de planten en in de vruchten. Dat is het ware brood des levens.

Goede en waardevolle voedingsmiddelen zijn lichtproducten van de Zon en de Centrale Zon. Ze bevatten een hoog aandeel licht en zijn ware energiebommen voor geest, lichaam en ziel.

Dit vloeibare spirituele licht is op deze wereld vergeten en verloren gegaan. Mensen hebben geen toegang meer en zijn volledig ondergedompeld in dichte materie. Voor meer ontwikkelde mensen was dit begrip echter altijd aanwezig en zij hadden toegang tot deze levensbron.

Iedereen die een lichtvoedingsproces heeft doorlopen kent het effect en weet hoe indrukwekkend het voelt om met deze bron van voeding verbonden te zijn.

Vandaag is het mij toevertrouwd om de inwijding in het “VLOEIBARE LICHT VAN GOD” aan alle mensen door te geven. Ieder mens krijgt vandaag de kans om met spiritueel licht te worden gevoed.

Deze inwijding is echter anders dan het lichtvoedingsproces, omdat het niet geschikt is om niet meer te hoeven eten, maar bedoeld is om je toe te rusten met vertrouwen in God!

Als je denkt dat je hier een verkort lichtvoedingsproces kunt doorlopen, heb je het mis.

Want ETEN of NIET ETEN is voor een mens onbelangrijk, wat essentieel is, is of je verbonden bent met de Bron die alles beweegt en alles verzorgt.

Vloeibaar licht

Dit proces is precies afgestemd op het individu en verloopt via het alwetende goddelijke licht.

Voor sommigen zijn de spirituele kanalen nog niet volledig ontsloten, anderen hebben een hoge mate van zuivering bereikt en kunnen daardoor het licht vollediger absorberen.

Echter, alle mensen die vandaag instemmen met deze inwijding hebben het vermogen om het vloeibare licht van God ten minste gedeeltelijk te absorberen. Deze voorwaarde is vandaag, hier en nu, aan allen gegeven anders zouden jullie hier niet zijn of niet naar deze boodschap zijn geleid.

Dit betekent dat ieder van jullie, geliefden, dit licht kan ontvangen in de frequentie en amplitude die voor jullie geschikt is, elk volgens zijn of haar mogelijkheden en volgens zijn of haar algemene energetische toestand.

Jullie hebben allemaal open, gezuiverde en vrijgemaakte innerlijke kanalen – en in deze kanalen wordt het zuivere vloeibare spirituele licht, het voedsel van de goden, toegevoerd.

De procedure verloopt als volgt:

• Bevestiging en toestemming

• Inwijding

• Activering en doorgifte van licht

Effect van de inwijding

Het resultaat van deze inwijding is dat je te midden van de stormen van deze tijd georiënteerd blijft en dat je altijd de nabijheid van God en de eenheid met de Bron voelt.

Diep vertrouwen in al wat is, toewijding en blijvende innerlijke vrede zullen zich in je verspreiden. Bovendien creëert de toevoer van vloeibaar spiritueel licht een barrière tussen de 3D-matrix en jouw bewustzijn.

Bepaalde dingen en gebeurtenissen die je vroeger uit het lood sloegen, komen niet meer met volle kracht op je af.

Het wordt gemakkelijker voor je om het perspectief van een adelaar aan te nemen en dit zichtveld zelfs in kritieke situaties te behouden.

Deze toevoer van spiritueel licht wordt als genade van God gegeven aan ieder mens die er klaar voor is en instemt met deze inwijding.

Het goddelijke licht werkt alwetend. Zo gebeurt het dat precies die hoeveelheid licht wordt toegevoerd aan het energiesysteem van de mens die deze mens aankan en waarmee hij kan werken.

Mocht iemand, om welke reden dan ook, zijn spirituele kanalen zodanig vervuilen dat het licht niet meer kan doordringen, dan wordt dit proces opgeschort totdat zuivering heeft plaatsgevonden.

Daarom is deze inwijding nooit verbonden met de eis om geen voedsel meer tot zich te mogen nemen.

Dit zou sommige mensen kunnen schaden. Hoe zuiverder en helderder je bent, hoe krachtiger deze inwijding zal zijn voor jou en je waarneming.

Nu zijn we aangekomen bij de inwijding.

Inwijding

Zeg:

Ik, ( zeg hier je naam),
VRAAG OM DE CONSTANTE TOEVOER VAN HET SPIRITUELE GODDELIJKE LICHT.
IK BEN KLAAR OM DEZE ZUIVERSTE GODDELIJKE VOEDING VOOR GEEST, ZIEL EN LICHAAM TE ONTVANGEN.
ALWETEND GODDELIJK LICHT, ALOMTEGENWOORDIG GODDELIJK BEWUSTZIJN LEVEN IN MIJ.
IK DANK GOD VOOR DEZE GENADE. SUREIJA OM ISTHAR OM

De inwijding vindt plaats …

De transmissie van spiritueel licht in je energiesysteem begint …

Dus gaat heen en leef!

(einde inwijding)

Geliefde mens,
Door deze inwijding heb je een beslissende stap gezet naar zelf-versterking. Wat zich aan de buitenkant gewoonlijk dreigend opbouwt, heeft steeds minder macht over je. Het zal voor jou steeds makkelijker worden om in het koninkrijk van de vrede te blijven – en sommige gebeurtenissen, hoe schokkend ook, zullen niet langer tot je doordringen.

De afgronden die zich nu nog moeten openen zodat mensen kunnen ontwaken, zullen je niet langer kunnen opslokken.

Maakt dat je empathie-loos? Nee, integendeel! Je waarneming wordt fijner, je mededogen breidt zich uit en je vermogen tot liefde groeit.

Zij die permanent voorzien worden van spiritueel licht ontwikkelen een fundamenteel begrip voor alles wat is, en hun vermogen tot liefde groeit en wordt onbegrensd. Het verschil met vroeger is dat je nu in mededogen blijft en niet afglijdt naar medelijden. Je blijft tot actie in staat omdat je al de tranen die sommige mensen nog moeten huilen al hebt gehuild.

Het grote geschenk van deze inwijding is: het vermogen om GODS AANWEZIGHEID IN JE DAGELIJKS LEVEN ALTIJD WAAR TE KUNNEN NEMEN.

Als je verbonden bent, dan ben je volmaakt, als je verzorgd wordt met spiritueel licht, dan bezit je alles.

Reden van de wederherkenning

Menselijke broers en zussen en ster-geborenen!

Onze afspraak vindt nu plaats en de ascensie is de heilige reden van onze wederherkenning op aarde. De Arcturiërs staan aan jullie zijde en voorzien de mensen van kennis, licht en macht.

Velen van jullie hebben de uitnodiging voor training op onze ruimtestations ontvangen en geaccepteerd. Zo komen jullie tot ons in jullie droomlichamen of via astrale reizen. Sommige mensen bezoeken onze kristallen tempels en ervaren genezingen.

Onze voornaamste taak is het bewustzijn van individuen te trainen, zodat diep begrip kan ontstaan en echt mededogen kan worden gerealiseerd.

De inwijding van vandaag is een grote stap in je soevereiniteit. Het goddelijk bewustzijn herkent zichzelf en openbaart zich aan de mensheid via de genade van God.

Wij zijn één!
Ik ben Arcturus De Arcturier

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org