Jezus Christus: GEABSORBEERD WORDEN DOOR GOD EN EXPONENTIËLE GROEI

Jezus Christus

GEABSORBEERD WORDEN DOOR GOD EN EXPONENTIËLE GROEI

Jahn J. Kassl in gesprek met Jezus Christus – 7 september 2021

“Wanneer het verstand verzadigd is, eerst dan
wordt de honger van de ziel naar spirituele
kennis waargenomen.”

LICHTSPUR IN DAS GOLDENE ZEITALTER

(“Lichtspoor naar de gouden eeuw Eeuw”) blz. 1251 e.v.

GEABSORBEERD WORDEN DOOR GOD

JJK: “Intellectueel zijn, veel kennis hebben, is een obstakel op het pad. Mensen die dat niet zijn, vinden het makkelijker. Degenen met kennis kennen alle regels en wat er in de soefi geschriften staat.

Maar ze zijn niet in staat zichzelf te verliezen. Zij kunnen om vier uur ’s morgens opstaan, naar de Ganges gaan en hun oefeningen doen, hun abhyasa (de Sanskriet term abhyasa betekent oefening, praktijk, het vormt een van de twee pijlers van yoga samen met vairagya; noot JJK). Zij begrijpen echter niet dat dit slechts uiterlijke dingen zijn … volkomen onbelangrijk …

Als ik bijvoorbeeld vegetariër ben en die man daar niet (hij wees naar een man die bij ons zat), waarom zou ik dan zeggen: “Word vegetariër, doe dit of dat”, en zo zijn gevoelens kwetsen? De tijd zal komen dat hij uit zichzelf zal weten wat nodig is. Waarom zou ik mezelf er mee lastig vallen? Intellectuelen verdelen zichzelf in zoveel uiterlijkheden.

Echter, het enige essentiële is dat men in staat is zichzelf te verliezen. Om ergens in op te gaan, geabsorbeerd te worden…” Soefi Meester BhaiSahib (Irina Tweedie, The Way Through Fire, p. 620)

Geabsorbeerd worden door God – dat is waar deze boodschap over gaat!

Ik ben JEZUS CHRISTUS – Ik ben de vriend van de mensheid en het licht van de mensheid.

Bij alle spirituele inspanningen gaat het uitsluitend om je onderdompeling in God, je onderdompeling in je ziel, je onderdompeling in het Christusbewustzijn.

JJK: Hoe is dat mogelijk? Moet je alle “intelligentie” opzij  zetten, alle vragen vergeten en je gewoon overgeven?

JEZUS CHRISTUS: Aan het eind van het pad, wanneer de mens heeft ingezien dat hij het wezen der dingen niet met het verstand kan vatten, komt de overgave vanzelf. Het is op geen enkele andere manier meer mogelijk.

Op een bepaald moment wordt de mens innerlijk stil en op dat moment begint hij God in zichzelf waar te nemen. Het lawaai van gedachten, van het verstand en van het intellect kan de behoefte aan ware kennis niet langer verdringen en de hele aandacht van een mens begint zich naar binnen te keren.

Dan wordt de snelweg naar ware kennis betreden.

JJK: Dat wil zeggen, wanneer een persoon niet langer de behoefte voelt om andere mensen te vertellen wat ze moeten doen, om hen advies te geven of hen te corrigeren en te proberen hen in een bepaalde richting te sturen, dan is dat stadium bereikt?

JEZUS CHRISTUS: Zodra het proces van absorptie begint, eindigt het oordelen en keert de hele energie van een persoon zich naar binnen. De persoon die in zichzelf waarneemt dat hij niet langer de behoefte voelt om andere mensen te corrigeren of te bekeren, staat onmiddellijk voor dit moment van absorptie.

JJK: Wat wordt hier geabsorbeerd?

JEZUS CHRISTUS: Het is eerst de ziel die geheel opgaat in de gelukzaligheid van God, gevolgd door de gehele geest die in de gelukzaligheid van God opgaat. God zelf blijft een mysterie zolang er een mens op deze dichte aarde woont. Maar het goddelijke – dat wil zeggen, de energie en de liefde van God – kan ervaren worden zodra een mens zich volledig overgeeft. Dit wordt mogelijk zodra een mens zich afwendt van het uiterlijke en zich richt op het innerlijke.

Wanneer de geest verzadigd is, pas dan wordt de honger van de ziel naar spirituele kennis waargenomen.

VOORWAARDEN VOOR EEN LICHTGEVENDE BUITENAARDSE INTERVENTIE

JJK: Ik heb mij vandaag herhaaldelijk afgevraagd of er een punt is waarop de buitenaardse lichtkrachten zichtbaar zullen ingrijpen op aarde.

Zijn er bepaalde voorwaarden waaraan moet worden voldaan om dit te laten gebeuren, of is hier totaal geen sprake van. Een met licht gevulde interventie zou zeker ook de ontwikkeling van individuele mensen naar een spirituele waarneming, in de zin van wat tot nu toe besproken is, kunnen bevorderen?

JEZUS CHRISTUS: de buitenaardse en innerlijke lichtkrachten grijpen al geruime tijd in. Dit blijft voor de meeste mensen onopgemerkt, want alleen in deze bescherming zijn nu bepaalde ingrepen en correcties mogelijk. De vanzelfsprekende opkomst van hemelse wezens van licht wereldwijd hangt samen met twee voorwaarden:

  1. het innerlijk verlangen, de diepe wens en de oprechte roep van een bepaald aantal mensen,

  2. de innerlijke rijpheid van een bepaald aantal mensen.

Tot nu toe grijpen de lichtkrachten van het bestaan in waar de mensheid zichzelf dreigt te vernietigen. Daar, waar de grenzen van het toelaatbare worden overschreden en veronachtzaamd, dat is waar wij verschijnen.

Verder gaat het erom dat wij jullie ondersteunen in je eigen transformatie, zodat je de verandering teweeg kunt brengen die je wenst.

Het gaat allemaal om jou en wachten op hemelse interventie is niet bevorderlijk voor je eigen evolutie!

JJK: Hoeveel mensen moeten ontwaakt zijn, dat wil zeggen, hun “roep naar het Universum” uitzenden, opdat de lichtniveaus van Zijn openlijk naar voren kunnen komen?

JEZUS CHRISTUS: Geheel vervuld te zijn van het verlangen naar God en bereid zijn op te gaan in de Bron, is iets wat tegenwoordig slechts weinigen kunnen of willen doen. Niettemin is de tijd gekomen dat meer en meer mensen zich bewust worden van hun spirituele werkelijkheid.

Meer en meer mensen bereiken het punt waarop zij beseffen dat hun verstand en al hun slimheid niet langer een antwoord kan vinden op bepaalde gebeurtenissen. Dit nulpunt in het denken doet zich nu voor bij steeds meer mensen die voorheen hun kennis als veilig beschouwden. Ze beginnen zich open te stellen voor het transcendente.

Als het 6e deel van de mensheid volledig op God gericht is, dan zijn alle voorwaarden aanwezig.

EXPONENTIEEL ONTWAKEN VAN DE MENSHEID

JJK: Dat wil zeggen, met een huidige wereldbevolking van 7,7 miljard, zouden er ongeveer 1,3 miljard mensen nodig zijn! Velen zouden hun kompas geheel op God moeten ijken en bereid moeten zijn om zich te laten “absorberen”. Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk vanuit het perspectief van vandaag?

Jezus Christus: Vanuit het perspectief van vandaag, is je observatie correct!

Het is echter waar dat het ontwaken vanaf een bepaald moment niet meer lineair verloopt, maar exponentieel.Op dit doel stevenen al je inspanningen af en die van de lichtwerelden, jullie broeders en zusters van het licht.

Het kosmische licht dat nu naar de Aarde stroomt, zorgt ervoor dat dit kan gebeuren.

Eerst onmerkbaar, want er lijkt nauwelijks iets te veranderen op Aarde. Dan nemen de eerste mensen veranderingen waar – we zitten nu in deze fase. Dan komt deze bewustwording in een stroomversnelling en die is nu aanstaande. Daarom zal wat vandaag onmogelijk lijkt, mogelijk worden en het onvoorstelbare zal gebeuren.

TRANSFORMATIE IN 21 DAGEN OF IN EEN PAAR UUR?

JJK: Een goede vriend wees me vandaag op een “schijnbare tegenstrijdigheid” in twee uitspraken. In het boek “Telos – Welkom in Agartha” geeft ADAMA VAN TELOS ons een inzicht in  Ascensie. Op pagina 110 staat:

“Bovendien moet worden bevestigd dat ascensie en het verlaten van deze aarde voor de opstijgenden in slechts enkele uren zal plaatsvinden. Alle voorbereidingen hiervoor zijn vandaag afgerond.

Elke fysieke voorbereiding op deze verandering, d.w.z. het opslaan van voedsel, het bouwen van zogenaamd veilige ondergrondse bunkers en plaatsen om zich veilig te wanen, zijn zinloos, omdat bijna het gehele aardoppervlak en delen van het inwendige van de aarde in de greep van deze gebeurtenissen zullen zijn. (…) Zij die op deze manier hun leven willen redden, zullen het werkelijk verliezen.”

“De definitieve reconstructie duurt 21 dagen”, staat daarentegen in het boek “Change of Hearts” blz. 58 e.v.

MEESTER SAINT GERMAIN vertelt het ons:

“Iedereen die met God leeft en met de Bron verbonden is, zal op Dag X op de juiste tijd op de juiste plaats zijn. (…) Deze verandering voltrekt zich met een ongelooflijke snelheid. Een langdurige voorziening in materiële goederen is dus zinloos – maar een voorziening voor enkele dagen is wel aan te bevelen.

Naast voedsel voor een paar dagen, moet je zorgen dat je altijd schoon water bij de hand hebt. (…) Grote inspanningen om lichamelijk te overleven moeten echter worden vermeden,De verandering voltrekt zich op een ongekende wijze en je zult ook in alle aangelegenheden worden gesteund door de krachten van de hemel.”

Dus moeten we water en voedsel inslaan voor een paar dagen of niet? Of anders gezegd, tot wie zijn deze twee schijnbaar verschillende boodschappen gericht?

Jezus Christus: beide zijn van toepassing! Tijdens de overgang naar de hogere octaaf van licht, zullen de mensen de tijd anders waarnemen. Deze waarneming is verbonden met de herschikkingen in de ruimte-tijd structuur van de aarde zowel als met het bewustzijn en de opdrachten van de individuele mens.

Voor hen die rechtstreeks terugkeren naar de werelden van licht, hetzij in de innerlijke aarde of elders in het universum, duurt de “ascensie” een kort moment in de tijd – zij worden als het ware uit de tijd getild. Zij echter, die tot het einde toe bepaalde taken op het aarde oppervlak moeten vervullen, zullen de verandering “langzamer”, d.w.z. in een vervorming van de tijd, meemaken.

De wederopbouw van de wereld zal vele ruimte-tijdverschijnselen voortbrengen en daarom moeten enkele uren of enkele dagen “relatief” worden opgevat.

JJK: Ook MAHAVATAR BABAJI, toen hij hier op aarde was als mens van 1970-1984, sprak hierover: “Toen Rama incarneerde, was er een oorlog tussen hem en Ravana die 14 dagen duurde. In Krishna’s tijd was er 18 dagen lang oorlog. In ons tijdperk, zal de ingreep in een flits gebeuren.

De slapende zal sterven in de slaap, de staande zal sterven overeind staand. De hele wereld zal zo veranderen. Deze ingreep zal alles veranderen, niets zal blijven zoals het was. Daarom moet je je gehechtheid aan deze wereld opgeven. Alleen het herhalen van de naam van God zal je baten. Al het andere is zinloos. Gods naam is krachtiger dan duizend atoom- en waterstofbommen.

Help jezelf door de naam van God te herhalen. Jullie weten allemaal dat Gods naam de Allerhoogste is. Waarom hangen jullie je gedachten op aan de vergankelijke dingen van deze wereld? Waarom spendeer je je tijd niet in meditatie en het herhalen van de naam van God? Bind jezelf aan God! Wees dapper en ga maar door.

Er zullen veel bergen te overwinnen zijn, maar stop niet voordat het doel is bereikt. Wees sterk en voel je nooit ontmoedigd.” (Babaji spreekt:  ProphezeiungenundLehren,, p. 65 e.v.)

Jezus Christus: het belangrijkste is om zonder angst te zijn. Hij die verbonden is met de Bron van alle leven zal – met of zonder voorzorgsmaatregelen te treffen – gelijk hebben.

Zij die innerlijk de impuls hebben om bepaalde maatregelen te nemen, omdat zij voelen dat zij niet onmiddellijk uit de tijd kunnen worden gelicht, moeten dienovereenkomstig handelen. Het is aan deze mensen – het betreft de meerderheid – dat de woorden van Meester SAINT GERMAIN zijn geadresseerd.

Zij die innerlijk de impuls hebben om zich volledig aan het proces over te geven, om zich door de verandering te laten ” absorberen ” – het betreft de minderheid – moeten dienovereenkomstig handelen. Beide wegen brengen de ware onderzoeker thuis.

Bekijk deze gebeurtenis vanuit een spiritueel  en minder vanuit een intellectueel standpunt, dan kan het zich aan je openbaren.

Geliefde mensheid

het is de tijd van de grote omwentelingen. Het is de tijd waarin de tijd oplost en de ruimte zich uitbreidt.

Het is de tijd waarin je bewustzijn zich aan deze eisen aanpast. Of anders gezegd, waarin je je uit deze wereld moet terugtrekken.

Het is de tijd die alles verandert en waarin je alles kunt bereiken. Want het is de tijd waarin God zich aan je openbaart en er een nieuwe mensheid ontstaat.

Op het fundament van liefde zullen muren van waarheid en een dak van wijsheid worden gebouwd. Jullie hemelse woningen zullen door jullie op aarde worden gebouwd – want hemel en aarde zijn één!

In eeuwigheid,

JEZUS CHRISTUS

Bron

Vertaling:  Winfried