In gesprek met Sananda: HET LEDIGEN VAN DE KELK TOT DE BODEM (DEEL 2)

In gesprek met Sananda

HET LEDIGEN VAN DE KELK TOT DE BODEM (DEEL 2)

Gechanneld door: Door Jahn J. Kassl – 19 september 2021

“Wees barmhartig voor jullie zelf en mild in de beoordeling van jullie daden. Je doet onmetelijke dingen, dus geef jezelf alle liefde waar je toe in staat bent”.

GESPREK OVER DE 9E OPENBARING

UIT HET BOEK  »SANANDA OFFENBARUNGEN 1«  pag. 265 e.v.

FOUTEN OP HET SPIRITUELE PAD

JJK: Goedendag, geliefde Sananda. Hoe gaat het met je?

SANANDA: Goedemiddag, Jahn. Onze bijeenkomst vandaag zal zeer bevredigend zijn. Voor jou en voor allen die deze regels lezen.

Wij van het Zijn, zijn aan geen enkele misleiding onderhevig en daarom zijn wij altijd in evenwicht en ingebed in de universele kracht van liefde. De vraag hoe wij ons voelen doet zich dus voor ons niet voor, daar alles tot uitdrukking komt door deze natuurlijke goddelijke wet, die alle leven heelt, vloeiend en tot stand brengt door het licht.

Om een “menselijk” antwoord op je vraag te geven, natuurlijk gaat het mij heel goed, en dat is altijd zo, Jahn. Er zijn geen afwijkingen of waardeverminderingen. Een toestand die jij ook kent, maar bij de mens vervaagt de kennis ervan en moet ze opnieuw worden verworven. Maar je bent er nu toch naar op weg.

Jullie ascensie brengt dit gevoel van leven in je dagelijks leven. Goed of slecht lost zich op, zoals reeds besproken, dus ook in relatie tot je staat van zijn.

Laten we nu overgaan tot de 9e openbaring. Ik sta tot je beschikking, Jahn, en wacht op je vragen.

JJK: Ja, dank je allereerst voor je inleiding. Vandaag voel ik dat je energie bijzonder liefdevol is. Het is heerlijk om zo te “werken”.

De aankondiging van gisteren raakte een punt in mij dat al heel lang op mijn hart ligt. Ik noem het “de fouten op het spirituele pad”. Fouten die ontstaan wanneer iemand gelooft dat het spirituele pad, het ontwaken zonder met het dragen van “lasten”verbonden is. Hoewel wij hier reeds uitvoerig over hebben gesproken, lijkt het mij belangrijk dit nogmaals te vermelden.

De vraag is echter, waar begint de liefde en waar is het nodig afstand te houden om zich niet met andermans drama’s te belasten?

Hoe moeten wij deze stap zetten en hoe moeten wij handelen opdat wij niet beïnvloed worden?

SANANDA: De afbakening waarover vaak wordt gesproken is een basisvoorwaarde om te kunnen dragen. Zonder een bewust onderscheid dat de drama’s van mijn buurman niet mijn drama’s zijn, is het helemaal niet mogelijk.

Verdragen is een uiting van liefde en wordt bereikt door bewustwording; het wordt altijd voorafgegaan door een vastberaden besluit. Men kent precies de redenen en men herkent duidelijk de omstandigheden van zijn omgeving. Deze kennis komt overeen met een “verlichte status”. Vanuit dit bewustzijn besluit je nu om dit of dat te dragen. Bewust, door ontwaakt mededogen iemand bijstaan, zodat hij of zij verlichting kan ervaren. Daarin ben je vrij van medelijden, je sluit je niet aan bij het koor van lijden, noch word je beïnvloed door de inertie van dergelijke energieën. Je blijft zelfbepalend en neemt deze beslissing in en uit liefde.

Een totaal verkeerd beeld, namelijk het idee dat uit jouw opoffering werd gevormd, bepaalde dit concept tot nu toe. Zo werd een heilige eigenschap veranderd in een machteloze onderwerping.

Weerloosheid was het resultaat; volledig hulpeloos en blootgesteld aan de drama’s, was je niet in staat om adequaat tegen dit zelfgecreëerde patroon in te gaan.

Het verdragen had gewoon een compleet verwrongen waarde tot nu toe.

Een betekenis gebaseerd op dwaling en onwetendheid. Verdragen is altijd verbonden geweest met lijden. Jouw energetische poort werd geopend en je werd mee naar binnen, mee naar beneden getrokken in de duisternis, de onvolmaaktheid die je omringde. In het proces, ging de lichtheid, het vermogen om lief te hebben verloren en werd je zelf het object van een vreemd drama. Medelijden kwam opzetten en je acties kregen een andere betekenis.

Samenvattend, laat het gezegd zijn:

om te kunnen volharden en in de kracht van de liefde te blijven, is kennis nodig van de werking van energieën, de kracht van intenties en is individuele rijpheid nodig, zodat het zich stellen van grenzen volledig verzekerd blijft.

Want alleen daardoor kan ik de pijn van een wezen verlichten en bijdragen tot genezing.

Zodra ik afglijd naar medelijden, word ik zelf zwak en heb ik hulp nodig. Dit te erkennen is essentieel om deze openbaring te kunnen volgen!

Is dat een antwoord op je vraag?

JJK: Ik begrijp het goed…, maar valt er niet een heel dunne lijn te trekken? En hoe kan men voorkomen dat men afglijdt naar medelijden, waarbij het hart vaak verkrampt bij de aanblik van een menselijk wezen?

SANANDA: Dit is inderdaad een uitdaging en vereist jouw onverdeelde aandacht. Voortdurende introspectie, nadenken over je gedrag en de keuzes die je maakt, is daarvoor noodzakelijk.

Als je merkt dat je uit onmacht, omdat je je overgeleverd voelt aan de situatie, je toevlucht neemt tot lijdzaamheid als een heilzaam middel, bevrijd jezelf er dan van.

Machteloosheid is niet gepast waar kracht, helderheid en liefde zouden moeten zijn. Als machteloosheid de kop opsteekt, weet dan dat je de lijn hebt overschreden en van zelfbeschikking bent afgegleden naar medelijden. Vervolgens treedt ook het zelfmedelijden in en zijn je handen eindelijk gebonden aan het “lot” dat zich voor je kon uitspreiden.

Als je je licht en helder voelt, liefdevol en krachtig, dan ben je overeenkomstig jouw wezen, want jouw wezen is krachtig en machtig.

Observeer hoe je je voelt, jouw energie. Verandert er iets als je kiest voor “verdragen? Als je gelukkig, kalm en licht blijft, dan heb je begrepen en ingezien hoe je deze toestand kunt doorstaan – en vallen de lasten van anderen niet langer op jou.

Dit heeft je aandacht nodig; het observeren van jouw gedachten, kijken naar je gevoelens, reflecteren op je daden.

Deze manier van leven is niet alleen daarvoor van belang, jouw leven wordt nu immers als nieuw en de onophoudelijke “introspectie” is onontbeerlijk, totdat dit vanzelf en uit zichzelf tot je komt. Niet alleen in meditatie, maar op elk moment van de dag.

Dit opent de poorten naar de spirituele energieën, naar Gods scheppende geest, waaruit je nu put: kennis, welzijn, leiding en liefde.

Zelfreflectie is een continu proces en kent geen pauzes. Daardoor word je je bewust van je natuur en ontwaak je. De stem van God kan op deze manier gehoord worden.

“Telkens als je met jezelf een tweegesprek
voert, praat je met God”.

Zo weeft jouw dagelijks leven zich in de zorg van God en is jouw leven één gebed.

Het verdragen is werkelijk een “meester-kwaliteit” als je weet waarom je het doet en niet bezwijkt onder een verouderd patroon van opoffering en genezing.

JJK: Ik denk ook dat vooral nu, nu zoveel mensen bevrijd worden van oude en overbodige programmering, het verdragen een bijzondere rol speelt.

Ik bedoel, omdat men overal omringd is door deze genezing die aan mensen wordt gegeven. Wij worden er overal mee geconfronteerd; thuis, op het werk, in de bioscoop, tijdens een wandeling, enz., overal waar mensen zijn en samenkomen. Al die mensen zijn aan het “werk”, zij lossen hun drama’s af als het ware te midden van ons. Je moet het vermogen om te verdragen formeel verinnerlijken, anders kun je er helemaal niet mee omgaan?

SANANDA: Ja, daarom moet dit bekend worden gemaakt. De mensen moeten weten dat deze openbaringen vooral betrekking hebben op hun innerlijke vooruitgang, op de groei van hun wezen – naar onvoorwaardelijke liefde.

Eigenwaarde wordt hierdoor verkregen, en zonder dit kan de genezing van de planeet niet vorderen.

Afgezien van het grote wereld veranderende nieuws, gaat dit boek vooral over de transformatie van het individu.

De betrokkenheid met het zelf totdat we zelfbegrip krijgen. Als we ons Zelf begrijpen, begrijpen we onze medemensen en helen we de Aarde.

Deze keer, eist alles van jullie; een passief wachten op verlossing is ongepast, want jullie zijn de verlossers!

De verlossers van die zelf gedefinieerde beelden van het leven die je blokkeren en je afhouden van kennis.

Ik ben niet de verlosser, dat ben jij!

Jij bent de verlosser van je pijnen, wanhoop en angsten.

Je verlost je van je zorgen. Valse voorstellingen van het leven, jouw wensen en vooruitzichten.

Door mijn verlossing heb ik mensen laten zien hoe ook zij verlossing kunnen bereiken. Maar ik ben het niet die door spreuken en magie een verloste toestand in jou tot stand brengt, maar JIJ bent het zelf die deze macht in handen hebt.

JULLIE ZIJN DE VERLOSSERS VAN DE AARDE!

De redders waar jullie al eeuwen naar zoeken.

Ik herinner je er opnieuw aan wie je bent.

En opnieuw stel ik je de vraag: denk je dat je minder bent dan ik?

Afgezien van individuele kenmerken, verschillen wij, jij en ik, in niets!

Ben je klaar om dat te accepteren? En jij, Jahn, ben je klaar om dat te verkondigen?

JJK: Het tegen mezelf verkondigen, bedoel je?

SANANDA: Ja, eerst voor jezelf en dan voor de mensen, zoals door dit boek zal gebeuren.

JJK: Jjj en ik zijn gelijkwaardig…hm….

SANANDA: Nee, niet gelijkwaardig, meer dan dat: volledig uit één “hout” gesneden, voortgekomen uit de ENE Bron en even machtig, even belangrijk en even liefdevol voor alles en iedereen.

Jij bent precies de God die ik ben! Kun je dat verkondigen? Je kunt precies doen wat ik deed.

Als mens en wat ik nu doe. Besef je dat?

JJK: Ik heb er moeite mee om een duidelijk bevestigend antwoord te geven. Vanuit mijn hoofd lukt het, ja, maar van binnen verkrampt er iets.

SANANDA: Dat is een minderwaardigheid die niet op zijn plaats is. Dat is een inperking van je macht. Laat deze structuren los. Jij bent de verlosser!

Oude ideeën blokkeren je nog en je zelfbeeld is onvolledig, dus je kunt het niet helemaal eens zijn met dit feit.

Pauze

Ondertussen vraag ik het goddelijke licht, ZIJN licht, om deze ideeën op te lossen. Terwijl dit gebeurt, dringt het tot mij door dat dit de werkelijke vergissing van de mensheid is.

Het is de geringschatting van je eigen wezen. Deze minderwaardigheid is een groot struikelblok dat het slachtofferschap verlengt totdat dit besef doordringt dat HIJ en IK synoniem zijn, gelijkwaardig en even krachtig, …, (het licht werkt ondertussen door).

…en een andere gedachte komt op, dat elk gevoel van gebrek gebaseerd is op deze inferioriteit. En elk gebrek vereist compensatie, zodat conflicten ontstaan doordat mensen iets verwerven en halen dat geacht wordt dit innerlijke gebrek te compenseren. Maar deze gaven bevredigen slechts voor een korte tijd en lessen de dorst van de ziel niet. Een eindeloze cyclus van tekortkomingen moet bijgevolg worden opgediend. En de uiterlijke dingen worden verondersteld een vervulling te geven.

Onmogelijk, zoals we weten! En dit alles alleen maar omdat wij onze waarde niet zien, onze werkelijke grootheid, onze kracht en sterkte, de sublimiteit van ons wezen, ons licht en onze liefde.

Omdat we niet zien wie we zijn….

JJK: Ja, Sananda,

IK BEN DE REDDER!

MIJN REDDER EN DE REDDER VAN DE AARDE.

DEGENE DOOR WIE JIJ OOK BENT EN WAT JIJ DOET, DOE IK OOK.

WANT ZOALS AAN JOU, ZO ZIJN AAN MIJ ALLE DINGEN GEGEVEN!

DOOR GOD.

Nu kan ik dat uitspreken. Ja, het is zo. Het gaat nu.

SANANDA: Ja, Jahn. Jij bent het!

Ja, geliefden die deze regels lezen: JIJ BENT HET!

Jullie zijn de goddelijkheid die ik ben en jullie zijn in staat om te doen wat ik deed en meer dan dat; jullie zijn geroepen om de aarde te verheffen. Echter eerst zijn jullie geroepen om jezelf te verlossen, om je hart te bevrijden en je ziel te helpen om door te breken.

Ja, ik ben in jullie midden, maar de verlossing van Moeder Aarde ligt in jullie handen.

Het ligt in jullie macht om de aarde opnieuw vorm te geven.

Jullie zijn de wandelende goden van het Zijn en wachten op de terugkeer van de lichamelijke Christus is zinloos.

Richt je onverdeelde aandacht op je alwetende hart, want:

De wederkomst van Christus is vervuld zodra je ontwaakt in Christusbewustzijn.

JIJ BENT MIJ!

Dat wil zeggen, jij bent de Christus op wie je hebt gewacht sinds Jezus’ dagen in Jeruzalem. Hij is zo dicht bij jullie als jullie dicht bij jezelf zijn.

Omdat: Hij en jij ÉÉN zijn!

Jullie hebben kracht, licht en liefde gekregen – handel daarnaar.

De wederkomst van Christus is vervuld. Stop met wachten en bevrijd je van je machteloosheid, want zo belemmer je je groei. Stop dit zelfbedrog!

JJK: Dit is een grote “brok”, Sananda.

Om dat vanuit je hart te verkondigen:

IK BEN DE REDDER! IK BEN GOD!

Die kan iets doen!

SANANDA: Ja, als je dat eenmaal bereikt hebt, worden je handelingen afgestemd op dat bewustzijn. En je kunt je voorstellen wat dat betekent voor het samenleven van mensen.

JJK: Vrede, opmerkzaamheid, mededogen, harmonie, vreugde, creativiteit, gelukzaligheid, liefde, enzovoort.

Alles wat de aarde nu teistert, lost op naarmate we ontwaken.

Ik neem aan dat dit “het begin van eeuwige vrede op aarde” wordt genoemd?

Dit is ongetwijfeld het begin van een nieuw tijdperk?

SANANDA: Dat is zonder twijfel een nieuw tijdperk voor de mensheid.

JJK: Ik heb nog een vraag over het onderwerp “verdragen”.

Is het dan ook niet zo dat, zolang wij in het vlees leven, een zekere mate van verdragen noodzakelijk is, omdat wij ons er zeer door beperkt voelen. Alleen al door ons lichaam. En dan bedoel ik niet eens met name ziekte of pijn, maar de lichamelijkheid zelf, want die moet “verdragen” worden. Ik heb vaak het gevoel alsof ik van mijn vrijheid beroofd ben. Wat zeg je daarop?

SANANDA: Zonder twijfel, dit is zeer begrijpelijk.

De dichte lichamelijkheid werkt inderdaad vernauwend. En veel mensen verdragen dat. Sommigen met vreugde, anderen worstelen ermee. Maar ook hier is de kennis van je wezen doorslaggevend, zodat je er blijmoedig mee kunt omgaan en weet dat je door mens te zijn iets wezenlijks doet.

De kennis van de dingen, van de aard van de wereld, is altijd doorslaggevend. Het verdragen van lichamelijkheid maakt dus deel uit van jouw spel en wordt met vreugde opgemerkt. Maar ik begrijp deze emotie in je heel goed en veel mensen voelen zich niet zelden ingesloten en enigszins onvrij.

Maar ik wijs je er graag op dat jullie lichamen worden aangepast aan de nieuwe tijden, aan de nieuwe energieën. Zo zullen jullie bevrijd worden van inertie terwijl jullie lichamen fijner en meer doorlaatbaar worden. Ook het verlaten van je lichaam zal weldra deel uitmaken van je dagelijkse leven en zal niet voorbehouden zijn aan enkelen. De lichamelijkheid die je hebt gekend zal veranderen en dit gevoel van ingesloten zijn zal verdwijnen.

Maar geniet er ook van, want voorbij de sluier bestaat deze dichtheid van lichaam niet en is het voor jou een unieke ervaring. Weet dat vele engelen zich in een lichaam als het jouwe zouden willen ervaren. Dit is speciaal, deze manifestatie is uniek in het universum.

Zorg ook hier voor begrip en overzicht, zodat je je niet te beperkt voelt. Verdraag het in vreugde, want een menselijke ziel heeft veel te melden zodra zij terugkeert naar de eenheid van het vormloze Zijn.

Geniet ervan en besef de bijzonderheid van deze uitdrukking van leven uit het goddelijk licht.

JJK: Ik voel hoe belangrijk deze openbaring is.

Zodat mensen niet afglijden naar een gedrag zonder mededogen. Zich niets aantrekken van het leven en de omgeving en dus a priori van de medemensen, uit pure onthechting. Maar als ik weet dat het kunnen verdragen ook deel uitmaakt van een evenwichtig leven, dan sta ik met aandacht open voor ontmoetingen, begrensd wel is waar, maar met de geest van liefde.

Dus, afbakening alleen kan leiden tot gevoelloosheid, nietwaar?

SANANDA: Je bent een geheel. Maar je kunt je daar alleen van bewust zijn als je je individualiteit volledig erkent. Dat wil zeggen, door je persoonlijke en unieke opdrachten uit te voeren, met je eigen muziek, dan word je je daarvan bewust. Dit is reeds eerder gezegd.

Individualiteit erkennen betekent verder dat men volledig vanuit zijn goddelijkheid handelt. De erkenning van hoe alles met elkaar verbonden is, is daar een teken van. Zo word je je ervan bewust dat je deel bent van het geheel, een eenheid waarin ieder streeft naar het vervullen van ZIJN “rol”.

En door de opdrachten te erkennen help je elkaar en zo dient de een de ander. Deze dienst wordt beschreven met verdragen.

Jullie dragen lasten vrijwillig (!) en in het bewustzijn van de liefde, om de kennis van het individu te bevorderen.

Door dit te doen ben je vrij, begrensd en toch grenzeloos. Begrensd in de energieën en grenzeloos in de liefde die je erdoor uitdrukt.

JJK: Een hardnekkige scheiding blokkeert de liefde?

SANANDA: Ja, en creëert weer scheiding waar er eenheid zou moeten zijn. Daarom is introspectie zo belangrijk. Een voortdurend gesprek met God is de sleutel waardoor je in staat bent de kansen juist te interpreteren.

De sleutel die alle deuren opent waar je doorheen moet, maar alle sloten sluit die jouw individuele levensplan in de weg staan.

Ons samenzijn vandaag voor dit boek loopt ten einde, Jahn.

Ik ben je dankbaar dat je zo bereidwillig beschikbaar bent voor mij.

JJK: Tegelijkertijd denk ik vaak bij mezelf dat het te weinig is. Vooral omdat ik meestal niet in staat ben te ontvangen na mijn werk in het café.

SANANDA: Wees niet zo veroordelend over jezelf. Dat is helemaal niet gepast, want de dynamiek van je werk is ontzagwekkend. Doe geen afbreuk aan deze waarde door je onnodige beweringen!

Deze woorden zijn ook tot de lezers gericht. Doe niets af van je waarde!

Wees barmhartig voor jezelf en mild in de beoordeling van je daden. Jullie doen onmetelijke dingen, dus geef jezelf alle liefde waartoe je in staat bent.

Oordeel niet, veroordeel niet, daag jezelf niet voor het gerecht. Stop met de pijn die je jezelf aandoet.

Hou van jezelf voor wat je doet. Hou van jezelf zoals je bent, zoals je bent wie je bent.

Verwacht niet steeds iets van jezelf. Stop met jezelf ermee te belasten.

Alles bij elkaar:

HOU ONVOORWAARDELIJK VAN JEZELF!

Zo versterkt zullen jullie lichtdragers worden en in staat om onvoorwaardelijk lief te hebben. Met gemak kan je dragen, met helderheid kan je je grenzen en die van je medemensen aftasten en met de vastberadenheid van een ontwaakt wezen verspreid je vrede.

“Jij bent het licht, het leven en de liefde”.

Deze openbaring is gegeven en ontvouwt (nu) zijn kracht.

Vertaling:  Winfried voor: wakkeremensen.org