Aartsengel ARIËL: GEDENK DE NAAM VAN GOD

Aartsengel ARIËL

GEDENK DE NAAM VAN GOD

Boodschap doorgegeven aan Jahn J.Kassl 10 oktober 2021

Het is de waarheid van alle waarheden:

JIJ EN GOD ZIJN ÉÉN!

Roep God aan, roep mij aan, roep je spirituele huisgenoten aan! Wij haasten ons in te grijpen waar het jouw middelen en jouw huidige capaciteiten te boven gaat. Wij zijn waarlijk één grote kosmische familie en nog te veel mensen zijn zich daar te weinig van bewust.

Kom tot het vuur van God, zodat het je verwarmt; spring in de oceaan van ZIJN liefde, zodat je verlangen vervuld wordt en zoek de bron van alle bronnen zodat je spirituele dorst gelest wordt.

God is het centrum van alle leven, alle zijn en alle werkelijkheid. Alleen in die werelden, waaruit God opzettelijk is verbannen wegens gewenste ervaringen, blijft God – totdat een hoger bewustzijn is geboren – een stille toeschouwer.

Maar op deze aarde bestaat alles tegelijkertijd.

Goede en schadelijke invloeden, lichtgevende en onzichtbare mensen, zij die vol liefde zijn en mensen die de liefde volledig zijn kwijtgeraakt – allemaal tegelijk – en nu.

Georiënteerd blijven in deze dagen is de hogere kunst en het komt erop aan op het juiste moment moed te vatten en moedig de schadelijke invloeden van de tijd te overwinnen. Want daarom gaat het alleen, hier en nu, en in deze boodschap die zo belangrijk voor je is.

Geliefd mens,

Bij alle inspanningen en moeite gaat het uitsluitend om een – om JOU – vitale relatie met God.

Elke toestand kan overwonnen worden als God in je hart woont, als het geloof in ZIJN leiding constant is en als je er moedig naar leeft. Op deze manier wordt deugdzaamheid bereikt en verlichting geschonken.

Het is de waarheid van alle waarheden: Jij en God zijn één!

In praktische zin betekent dit dat men elke dag opnieuw alles in het werk moet stellen om dichter bij God te komen. Hoe is dit mogelijk?

Via ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN, BARMHARTIGHEID EN VERTROUWEN:

  • Je ontwikkelt onderscheidingsvermogen, zodra de toegang tot je hart vrij is.
  • Barmhartigheid ontwikkelt zich zodra jouw beslissingen uit het hart komen.
  • En tegelijkertijd groeit het vertrouwen en de overgave.

In de eerste plaats gaat het om de genezing van je hart en een vrije toegang tot je heilige der heiligen.

Weet je waarom de wereld eruit ziet zoals hij er nu uitziet? Waarom zijn er zoveel schadelijke invloeden en zoveel negativiteit?

Omdat de harten van mensen gesloten zijn achter muren van pijn, lijden en angst. Deze mensen hebben geen toegang meer tot zichzelf en hun goddelijke natuur en daarom handelen zij onmenselijk, koud en harteloos.

Vandaag is het dus meer dan ooit belangrijk om het hart te ontsluiten. Je moet jezelf voelen en aanraken met je liefdesenergie. Wij zullen ons met volledige inzet wijden aan dit proces in het volgende.

Dus nu gaat de uitnodiging naar jou uit om gereed te zijn, zodat God de muren van angst kan afbreken en jouw wereld van zorgen en twijfel voor eens en voor altijd kan vernietigen.

“Angst, zorgen en twijfel zijn geen realiteit,
maar slechts een bedrieglijk reële realiteit
 op dit vlak van zijn.”

Bewust zijn van dit feit in het dagelijks leven leidt tot kalmte en innerlijke vrede.

Jouw verwarring komt voort uit het feit dat jouw geest zich vastklampt aan het zichtbare en aan uiterlijke omstandigheden. Zolang alleen het uiterlijke je veiligheid biedt, blijft alles zoals het is, want jij bent het zelf die het uiterlijke in stand houdt.

Elke toename in trilling betekent dat men zich van het uiterlijke naar het innerlijke waagt. Dan begint reeds een geheel andere waarneming en is alles anders. Je bent al dicht bij het hart en het helende werk kan beginnen.

Ik nodig je nu uit in de naam van de Almachtige Schepper, in de naam van God, om God toegang te verlenen tot jouw hart. Zodat genade kan stromen, je kan bereiken en je kan transformeren.

Vraag GOD nu, met de volgende woorden, om herstel van een levende relatie tussen jou en je hart:

IK VRAAG GOD VOOR DE GENEZING VAN HET HART

Ik, (noem hier jouw naam), VRAAG GOD OM DIRECT IN MIJN LEVEN TE KOMEN.

MOEDIG EN VOL VERTROUWEN WIL IK ME BEVRIJDEN VAN ALLE SCHADELIJKE INVLOEDEN.

VERBRAND MIJN ZORGEN, TWIJFELS EN ANGSTEN IN HET VUUR VAN UW LIEFDE EN LAAT UW LICHT VOOR ALTIJD SCHIJNEN IN MIJN HART.

IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN.

GOD IS IN MIJ – HET AL – EEUWIG.

Pauze …

De doorbraak van het Licht en de Liefde van God in je hart is vandaag de sleutel tot een nieuwe waarneming van de gebeurtenissen op Aarde.

Hoe zal je deze gekke tijden juist interpreteren als je wanhoopt ten gevolge van de verschijnselen? Hoe zal je onderscheid kunnen maken tussen wat schadelijk en wat waardevol is, als je altijd naar de buitenkant staart alsof je betoverd bent?

Hoe zal je de betekenis van deze tijd kunnen vatten als je voortdurend bezig bent met de negativiteit die nu de kop opsteekt?

80% ZIJN, 20% SCHIJN

De weg naar innerlijke vrede en innerlijk evenwicht leidt je altijd naar binnen.

Wat belangrijk is, is dat je je aandacht verlegt van “schijn” naar “Zijn” totdat je de verhouding 80:20 bereikt. Concentreer je en word je bewust van waar en hoeveel energie jij naartoe stuurt en hoe je naar de wereld en haar verschijnselen kijkt.

Herken je de spirituele aard achter het uiterlijke; op z’n minst 80 procent? Ben je verblind door SCHIJN of verlicht door ZIJN?

Nu moet je een radicale ommekeer in gang zetten, je op de buitenkant gerichte energieën terugtrekken en ze volledig beschikbaar maken voor innerlijke waarneming. Van binnenuit zal je met heel andere ogen naar de wereld kijken: met ogen zonder angst, zonder zorgen en zonder twijfel, maar vol liefde, mededogen en vertrouwen. En met voldoende onderscheidingsvermogen.

Wij zijn nu dus op het punt in deze boodschap waar wij opnieuw onderscheidingsvermogen, barmhartigheid en vertrouwen in jouw hart verankeren, dat nu geopend is en open blijft bij velen.

HET BOEK “2026”

de „OffenbarungenGottes für den Planeten Erde“ beschrijft de tijdlijn van het ontwaken en de ontwaakte mensen. Zo zal het geschieden voor hen die God in hun hart bewaren en die met God door deze tijden wandelen.

Want de omwentelingen zijn van een onvoorstelbare omvang en zonder God is de mens verloren.

Laat ons nu de pijlers van onderscheidingsvermogen, barmhartigheid en vertrouwen verankeren, want jullie hebben deze kwaliteiten nu nodig om recht te doen aan deze tijden en jullie opdrachten.

Want alleen zij die kunnen onderscheiden, die mededogend zijn en die kunnen vertrouwen, zullen de trappen van het weten blijven beklimmen en uiteindelijk het koninkrijk der hemelen op aarde beërven, zoals beschreven in de openbaringen van God.

(Vervolg van Boek 2026, blz. 72-77):

DE LAATSTE OPROEP

Zo luidt de laatste oproep aan jullie, geliefde goden van de ene God, die van mij afstammen en die door mij zijn zoals ik alleen door jullie ben.

JULLIE GODEN VAN HET ZIJN, WORDT WAKKER!

DE TEKENEN VAN DE TIJD ZIJN JOU GEGEVEN.

DE TEKENEN VAN DE HEMEL WORDEN NAAR JE TOE GEBRACHT.

DE LIEFDE VAN DE ENE EEUWIGE GOD IS ALOMTEGENWOORDIG EN VANDAAG BEN IK IN JULLIE MIDDEN.

DE AARDE IS AANGEKOMEN IN HET KONINKRIJK VAN VREDE, HET KONINKRIJK VAN VREUGDE, HET KONINKRIJK VAN LIEFDE.

DE MENSEN WORDEN UITGENODIGD OM DE NIEUWE WONINGEN TE BETREKKEN DIE DE VADER EN DE MOEDER VAN ALLEN DIE ZIJN TER BESCHIKKING STELLEN.

MENSEN WORDEN UITGENODIGD OM SAMEN TE WERKEN MET DE LIEFDEVOLLE LICHTBRENGERS VAN DE WERELDEN – VOORBIJ JULLIE WAARNEMING TOT DUSVERRE-, NU ZIJ ZICHTBAAR ONDER JULLIE ZIJN EN JULLIE DAGEN GESTALTE GEVEN.

DE MENSEN ZIJN OPGEROEPEN OM HET PARADIJS OP AARDE TE BOUWEN EN GEHOOR TE GEVEN AAN DE OPROEP VAN GOD. JIJ BENT ALLES.

JIJ BENT DEGENE DIE IS, VANAF HET BEGIN DER TIJDEN, VAN EEUWIGHEID TOT EEUWIGHEID.

JIJ BENT DE BOUWER EN VORMER VAN DEZE NIEUWE TIJD. DOOR JOU IS ALLES WAAR, WORDT ALLES ECHT: GENEZING, ZEGENING EN LIEFDE.

JIJ BENT DE MEESTER VAN DEZE TIJD, DE GODHEID VAN DEZE DAGEN, DE VAN ALLES ZICH BEWUSTE KRACHT DIE NIEUWE WERKELIJKHEDEN SCHEPT.

DE TIJD VOOR JOU OM TE BESLISSEN IS GEKOMEN.

DE LAATSTE OPROEP WORDT GEGEVEN. JULLIE GODEN VAN HET BESTAAN! WORDT WAKKER!

Deze tijd brengt dus drie kwaliteiten, uitgedrukt door de volgende drie pijlers:

7e pijler: Pijler van Onderscheidingsvermogen.

“De helderheid van mijn alwetende ziel leidt me in alle beslissingen.”

8e Pijler: Pijler van Barmhartigheid.

“Ik aanvaard elke uiting van leven en elke beslissing van mijn geliefde broeders en zusters.”

9e pijler: Pijler van Vertrouwen

“Ik vertrouw op mijn beslissingen.”

Kwaliteiten die nu vereist zijn in de dagen die zo’n blijvende invloed uitoefenen op de manier waarop mensen samenleven:

Een onbelemmerd onderscheidingsvermogen, barmhartigheid jegens alle leven en vertrouwen in al wat is en al wat komen gaat – maar bovenal vertrouwen in je keuzes, in de beslissingen die je bereid bent te nemen.

Dus nodig ik je uit om deze kwaliteiten in je energieveld toe te laten door ze erin te verankeren.

Zodat ze hun macht kunnen ontplooien en je pad bepalen.

VERANKERING VAN DE PIJLERS 7-9

BRON VAN AL HET ZIJN, IK BEN KLAAR OM DE PILAAR VAN ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN IN MIJ TE VERANKEREN. DIE KWALITEIT VAN LICHT DIE ALTIJD DE JUISTE KEUZE IN MIJN GEZICHTSVELD BRENGT.

IK VRAAG MIJN LICHTBROEDERS EN -ZUSTERS OM DEZE PILAAR VAN LICHT STEVIG IN MIJ TE VERANKEREN, ZODAT IK NOOIT AFDWAAL.

Pauze …

BRON VAN AL HET ZIJN, IK BEN KLAAR OM DE PILAAR VAN BARMHARTIGHEID IN MIJ TE ONTVANGEN. DE BARMHARTIGHEID DIE ALLES SCHENKT EN MIJN HART MET BEGRIP VERVULT.

IK VRAAG DE HAND VAN GOD OM DEZE FAKKEL VAN LICHT STEVIG IN MIJ TE VERANKEREN, ZODAT IK ALLE LEVEN TEGEMOET KAN TREDEN IN HET LICHT VAN BARMHARTIGHEID.

Pauze …

BRON VAN ALLE ZIJN, IK STA KLAAR OM DE PILAAR VAN VERTROUWEN IN MIJ TOE TE LATEN.

ZODAT IK DE GEBEURTENISSEN VAN DEZE TIJD MET VERTROUWEN TEGEMOET KAN TREDEN EN VERTROUWEN KAN HEBBEN IN HEN DIE UIT DE ANDERE WERELD NAAR DEZE WERELD KOMEN OM MIJ IN LIEFDE TE VERGEZELLEN.

IK VRAAG MIJN FAMILIE UIT DE EEUWIGHEID OM DIT LEVENDE LICHT STEVIG IN MIJ TE VERANKEREN, ZODAT IK AL MIJN BESLISSINGEN VOLLEDIG KAN VERTROUWEN.

Pauze …

WEES DE BEWAKER VAN MIJN HART!

TRANSFORMEER IN LICHT ALLES WAT IN MIJ HEEFT KUNNEN GROEIEN DOOR DE LANGE PERIODE VAN DUISTERNIS.

BEKRACHTIGING

IK MACHTIG HET GODDELIJK LICHT OM MIJN TRANSFORMATIE TOT EEN VOLLEDIG BEWUST WEZEN TE BEVORDEREN, ONVOORWAARDELIJK EN ZONDER COMPROMIS.

IK BEN DE KRACHT, HET LEVEN EN DE LIEFDE.

HET ZIJ ZO. IN EEUWIGHEID.

Ga op in deze energie van liefde en spreid je dankbare hart uit voor God.

Nadat je dit proces hebt voltooid en zodra je drager bent van deze nieuwe kwaliteit van licht in je, neem je de tijd en blijf je in stilte. Ervaar de kracht van deze uitbreiding van je wezen en wees je bewust van deze inwijding. (einde van het bericht uit het boek “2026”)

JE VERTROUWEN HEELT

AARTSENGEL ARIËL: Je hebt jezelf onvoorwaardelijk en compromisloos in de zorg van God geplaatst. Je vertrouwen zal je volledig helen.

JJK: Ik moet nu denken aan de prachtige bijbeltekst: “Onderweg kwam een vrouw die al twaalf jaar aan hevige bloedingen leed, van achteren op Jezus af en raakte een hoekje van zijn kleed aan.

Want zij zei tegen zichzelf: “Als ik zijn kleed maar aanraak, zal ik beter worden. Jezus draaide zich om, keek haar aan en zei: “Wees niet bang! Uw vertrouwen heeft u geholpen. In een oogwenk was de vrouw genezen.” (Bijbel, Mattheüs 9:20-22)

AARTSENGEL ARIËL: In dit onschuldig en zuiver vertrouwen, is alle genezing mogelijk! Onschuldig en zuiver als kinderen zullen jullie worden. En dat zullen jullie worden zodra je uit je hart communiceert, zodra je vanuit je hart leeft en al je beslissingen vanuit het hart komen.

De muren van angst en zorgen, onwetendheid en twijfel zijn vandaag door GOD neergehaald! Zie er nu op toe dat er geen nieuwe muren ontstaan en dat je wezen niet overwoekerd wordt door nieuwe angsten of zorgen.

Oefen dagelijks de toewijding aan GOD!

Als je denkt dat werken voor de kost je weghoudt, dan heb je deze boodschap niet begrepen.

Voed je innerlijke visie op de Nieuwe Aarde waar de mensheid heeft gezegevierd en goedheid, licht en schoonheid zijn gerealiseerd. Voed het door elke gedachte en voel deze realiteit tot ze volledig bezit van je heeft genomen.

Ga dus, geliefde mens en vecht als een leeuw van God slechts nog deze ene strijd: gedenk de naam van God bij elke ademtocht!

Met oneindige liefde

AARTSENGEL ARIËL

Bron

Vertaling: Winfried / voor wakkeremensen.org