Het Hogere Zelf en Eliza “Over het Wedergeboren Worden”

Het Hogere Zelf en Eliza

“Over het Wedergeboren Worden”

8 Juni 2014 / Elizabeth Ayres Escher – Tazjima Amariah Kumara

IK BEN Tazjima Amariah Kumara, een 5D wezen van Pleiadische – Venusiaanse (Venus) afkomst. Ik verblijf momenteel aan boord van het grote Moederschip, De Witte Winden, onder het commando van Heer Adrigon. Zoals sommigen van jullie al weten, BEN IK het onmiddellijke Hogere Zelf van jullie schrijfster, Eliza.

Ik heb besloten om naar voren te treden vandaag aangezien Eliza en Ik in het proces van her-verweven zitten; in die zin, wij versmelten opnieuw in/naar één wezen. Degene die jullie kennen als Eliza incarneerde voor het eerst op Aarde in de laatste dagen van Lemuria. Nu, is zij in het proces van het “naar huis komen”, net zoals een ieder die de beslissing om te ascenderen omhelst heeft tijdens deze unieke cyclus in de ontwikkeling van de Aarde. Wanneer zij opnieuw met mij versmelt, haar Hogere Zelf, zullen wij weer als een geheel herenigd zijn. En als wij ons werk in 5D voltooien, in dit leven of een toekomstig leven, zullen wij ons herenigen met Zelf die in zelfs meer verfijnde dimensies en frequenties verblijft. En aldus gaat het proces van ascentie totdat allen verenigd zijn in het bewustzijn dat binnenin ALLES DAT IS is.

Jullie wereld ondergaat een overgangsperiode die ongeëvenaard is in de bekende geschiedenis waar het mogelijk is om deel te nemen aan een planetaire brede ascentie. In voorbije tijdperken, heeft ascentie, zowel individueel als massaal, zich op jullie planeet voorgedaan, maar die herinnering raakte verloren omdat jullie echte geschiedenis voor jullie onbekend is. Stukjes en beetjes van die onderdrukte geschiedenis zijn nu bezig langzaam geopenbaard te worden, en als een resultaat, worden oude paradigma’s bedreigd of in diskrediet gebracht.

Ieder persoon wordt ook uitgedaagd om zichzelf in een compleet nieuw licht te zien. Er is een druk die van binnenuit komt en ieder individu dwingt om zonder emoties te kijken naar diens huidige leven, om te zien wat nu losgelaten kan worden, en wat er veranderd kan worden.

Zoals eerder tot uitdrukking werd gebracht, blijvende verandering moet van binnenuit het individu komen. Verandering welke aan een persoon of mensen opgedrongen wordt vanwege omstandigheden zullen tegengewerkt worden, of deze verandering nu bekeken worden als positief of negatief. In waarheid, is alle waarheid neutraal, maar mensen neigen ernaar om alles dat anders is en hun levens binnenkomt als een onmiddellijke bedreiging te zien en dan reageren zij zonder na te denken.

Hebben jullie je ooit afgevraagd of er wel of niet werkelijk Sterren Oorlogen waren? Wij vertellen jullie dat het zo was en het verscheurde de Galaxy van het ene naar het andere einde. Vele werelden weerstonden de duistere strijdmachten van het imperium van Orion, en toen de oorlogen eindelijk eindigden, eindigde de oorlog voor altijd op hun werelden. En zij hebben niet achterom gekeken. Wanneer zal de oorlog op de Aarde eindigen? Oorlog zal alleen eindigen wanneer de meerderheid van de mensen van de Aarde besluiten dat oorlog niet de manier is om kwesties tussen mensen die “anders” zijn af te handelen. Wij hopen dat jullie eerder vroeger dan later bij dit besef aan zullen komen, voor jullie eigen voordeel en dat van het leven dat op Haar bestaat. Oorlogen vernietigen het leven en gemeenschappen. Slechts een paar oogsten de beloningen in termen van tijdelijke winst, maar niemand wint waarlijk wanneer kracht en geweld begaan worden tegen andere levende wezens.

Waarom ging jullie planeet door te worstelen met oorlog, dood, hongersnood en ziekte? Jullie kunnen de schuld leggen op de duistere controleurs, maar ieder mens die hier geweest is door de tijdperken heen heeft de duistere zijde ervaren. Binnenin een ieder van jullie schuilt die verborgen Darth Vader hetgeen velen niet willen erkennen, integreren en toestaan om terug naar het Licht te keren. Wat weerstaan en ontkend wordt zal blijven bestaan. Wat toegestaan wordt om gezien te worden zal naar het oppervlak komen en losgelaten worden om te worden getransmuteerd en getransformeerd in/naar het Licht.

We kunnen de duisternis niet weg pretenderen. Het is, welbeschouwd, echt genoeg in de betekenis dat het bestaat om het Licht te definiëren. Wij bestaan momenteel binnenin een Universum, dat dualistisch van nature is. De ervaring van de mensheid op deze jonge planeet, de Aarde, heeft die polariteit voorbij gebracht wat door de Bron bedoeld was. Nu, zijn we in het proces van Vader/Moeder God te helpen om het Universum terug te keren naar uitlijning en balans.

Als leden van de Galactische Federatie van het Licht, kozen wij er lang geleden voor om de duisternis van de indringers te weerstaan die heel veel van onze werelden bedreigden en sommige menselijke rassen ertoe aanzette om te vluchten naar nieuwe planeten. Onze sterren oorlogen waren een echte gebeurtenis en velen van jullie die vandaag op de Aarde leven zijn de afstammelingen van beide zijden van het conflict, gereïncarneerd zodat jullie een kans zouden kunnen hebben om jullie karma te balanceren en de oude pijn binnenin een beperkt “podium” los te laten. Dagelijks werken jullie aan het oplossen van de conflicten die binnenin en tussen elkaar bestaan. Als jullie je innerlijke conflicten oplossen, zullen jullie ook boven het conflict uitstijgen dat op jullie wereld bestaat en in staat zijn om de overblijvende duisternis te transmuteren. Het kan op geen andere manier gedaan worden.

Onze schepen houden waakzaam jullie ruimte in de gaten en helpen waar wij kunnen en wanneer aan ons toestemming gegeven is. Jullie grotere besef van onze aanwezigheid helpt bij onze bekwaamheid om jullie tot een dieper bereik te helpen dan dat in het verleden beschikbaar was, ten dele vanwege jullie eigen angst en de barrières die rondom jullie wereld geplaatst werden door de bezettende strijdmachten van de binnendringers van jullie wereld.

Vrezen jullie een invasie, dierbaren? Die invasie deed zich duizenden aan jaren geleden in de lineaire Aarde tijd voor. Wij volgen de wet van de Ene en gehoorzamen aan de Wil van Vader/Moeder God; wij zullen geen geweld gebruiken tegen jullie mensen of jullie controleurs. Wij leerden onze lessen goed aangezien iedere wereld van ons groots geleden heeft tijdens de oude oorlogen. En nu, is de tijd voor jullie aanstaande om van jullie knechtschap bevrijdt te worden. Zijn jullie gereed om vrij te treden van wat van buitenaf geforceerd werd? Of wensen jullie om geketend te blijven en niet in staat om het leven te manifesteren dat jullie waarlijk willen leven en willen delen met jullie familie, vrienden en gemeenschap?

Treed vrij, dierbaren, want wij die jullie broeders en zusters zijn zijn in afwachting van jullie keuze om uit te stijgen boven alles waar jullie in het verleden van te lijden hebben gehad. Jullie moeten vergeven en de pijn loslaten, de herinneringen van trauma en misbruik, de wantoestanden die tegen jullie zelf begaan zijn, jullie familie en jullie planeet. Terwijl dit als een schok mag komen, totdat jullie de behoefte om de daders te straffen loslaten, zullen jullie niet in staat zijn om in frequentie omhoog te gaan en zullen wij niet in staat zijn om ons met jullie te herenigen.

Daar zijn diegenen onder jullie die ten onrechte neerkijken op de daders van misdaden en zichzelf als zijnde superieure wezens achten; zij zien zichzelf als dat zij het recht hebben om anderen te be/veroordelen. Wij zien dit als een oordeel tegen zelf, want in waarheid, zijn jullie allemaal mens, een collectief bewustzijn. Wanneer jullie in staat zijn om eerlijk in elkanders ogen te kijken en jullie zelf te zien, zonder oordeel en met onvoorwaardelijke liefde, dan zullen jullie vrij breken van alles dat jullie aan elkaar bindt. En aangezien paradox in de hogere werelden bestaat, zullen jullie meer treffend het bewustzijn dat jullie als één collectief verbindt voelen.

Zou het jullie verrassen te leren dat de Aarde gedurende enige tijd beschouwd werd als een zeer gevaarlijke planeet om op te leven? Dus, vraag jezelf af, als het zo gevaarlijk is, waarom ben ik dan hier?

Jullie zijn hier, dierbaren, omdat jullie de dapperen zijn. Jullie kozen ervoor om jullie verbinding met de Bron, met Vader/Moeder God te verliezen, om in een Sluier gewikkeld te zijn die voorkomt dat jullie je vroegere/toekomstige levens herinneren zoals wij dat doen. Jullie raakten tijdelijk verblind jegens de werkelijkheid van jullie eigen goddelijkheid, van jullie eigen wortelen die gefundeerd werden op vele van onze werelden en oude culturen. Jullie dachten zelfs dat jullie alleen waren in een groot en onvriendelijk Universum.

Jullie zijn niet alleen, mijn zusters en broeders. Jullie werden nooit door jullie Vader en Moeder in de steek gelaten, degenen die jullie op de eerste plaats creëerden. Wij zijn hier en houden toezicht op jullie voortgang, jullie worstelingen met zelf en met elkaar. Zelfs als jullie het je niet realiseren, jullie wereld is in een zeer korte tijd vrij ver vooruitgegaan, is gestegen in de frequentie niveaus, maar er is nog steeds ruimte om te verbeteren … en dus vleien wij en sporen wij jullie aan.

Diegenen die tussen jullie in zijn als de fijngevoeligen kunnen de eb en vloed van de kosmische getijden oppikken die nu over jullie kusten vegen. Deze energieën wordt uitgezonden vanuit het centrum van de Kosmische Grote Centrale Zon en gaan door het portaal heen dat binnenin jullie grote ster, Sol bestaat (de Zon).

Deze zelfde energieën duwen en trekken nu met opzet aan jullie om alles los te laten dat niet de ware “jij”, jullie goddelijke zelf is. De energieën zijn in het proces van het beïnvloeden van andere individuen die in overeenstemming zijn met de graad dat er acceptatie of weerstand is.

Verschuldigd aan een variëteit aan redenen kiezen veel zielen ervoor om deze wereld te verlaten en verder te gaan naar andere plaatsen voor een voortgezette zielgroei. Vele van deze vrienden en familie die achter worden gelaten hebben een moeilijke tijd zich aan te passen aan het waargenomen verlies van deze geliefden, aangezien zij geconditioneerd werden te geloven dat zij slechts één leven om te leven hebben. In sommige van de westerse culturen van jullie wereld, werd uitgemaakt dat de dood iets is dat groots gevreesd moet worden. Deze houding of dit geloof is van een relatieve oorsprong aangezien de ouden de waarheid over het sterven wisten; dat het niets anders is dan een deuropening waardoorheen allen passeren in/naar een ander leven. Veel bijgeloof kwam naar boven vanwege de misverstanden en gekleurde leringen van sommige religies die een macabere feestviering van de dood gemaakt hebben.

Het sterven is eenvoudigweg een doorgang, een deuropening. We komen tot een voltooiing met wat nodig is om te ervaren in een leven en dan leggen we het lichaam neer. Ons bewustzijn gaat verder als wij een ander lichaam nemen en doorgaan met onze zielontwikkeling. Op jullie wereld, sinds de ondergang, werd besloten om de Sluier te creëren, aldus jullie tijdelijk jullie andere levens en de andere werelden vergaten waar jullie op leefden, om de pijn van de afscheiding te verzachten en om jullie toe te staan je te focussen op jullie huidige bestaan.

Echter, er is nooit waarlijk een afscheiding geweest tussen jullie en jullie goddelijke ouders, tussen jullie en jullie Hogere Zelf. Daar is alleen jullie geloof geweest dat de afscheiding bestaat. Aangezien jullie geloof sterker was dan jullie bereidheid om het los te laten, ging de afscheiding door … tot nu toe.

Onze werelden groeien dichter naar elkaar toe, dus sommigen van jullie kunnen onze aanwezigheid bespeuren als wij naar jullie uitreiken. Wij vertellen jullie dat velen van jullie een grote hoeveelheid aan tijd aan boord van de GFL schepen doorbrengen, groot en klein. En velen van diegenen die zich voorbereiden om leraren of leiders te zijn met de veranderingen die voor jullie wereld aanstaande zijn, ontvangen intensieve trainingen in de schepen en op de planeten zoals Venus tussen levens in die op de Aarde doorgebracht worden.

Nee, jullie mogen geen enkele herinnering hebben van het deelnemen aan een dergelijke training of jullie mogen gaan tegenwerken bij het je openstellen voor de mogelijkheid dat jullie wat dan ook aan te bieden hebben aan jullie medemensen. Toch vertellen wij jullie nu, dierbaren, dat een ieder van jullie een groot potentieel bezit als jullie jezelf maar een kans geven om door jullie zelfgecreëerde twijfel en vrees heen te gaan.

Heb je ooit het gevoel gehad van binnenuit aangestuurd te worden, zonder te weten waarom? Dan ben je iemand die “ergens anders” een voorbereiding ondergaan heeft, of het nu tussen levenspannen in was of tijdens de droomtijd, toen je sliep. Heb je dromen van het zijn in een groot klaslokaal samen met je vrienden en kameraden? Dan ben je aanwezig geweest op de universiteit en bij de training die door meester leraren geleid worden. De herinnering zal naar je toekomen wanneer je gereed bent om te accepteren dat jij, jij zelf, meer bent dan dat jij je ooit voorgesteld hebt. Jullie allemaal zijn hier voor een reden.

Uit het bekende en in/naar het onbekende stappen kan voor sommige mensen angstaanjagend zijn. Wij zullen één ding met jullie delen … weerstand voor verandering is iets dat jullie erfden van jullie “ouders”.

Op vele van de werelden waar onze sterrenzaden vandaan gekomen zijn, leven en beoefenen onze mensen nog steeds hun levens op de manier waarop het bestond gedurende duizenden aan duizenden van aardse jaren en wij zijn tevreden om dat zo te doen. Het is onze filosofie; als het werkt, waarom het dan aanpassen?

Onze werelden zijn vrij van verontreiniging, vrij van schade aan bronnen/hulpmiddelen, en onze mensen zijn allemaal gekleed, gevoed en onderwezen afhankelijk aangaande hun station in het leven en hun geërfde gaven. Sommige van de grote werelden leiden in de ontwikkeling van de technologie, maar alle kennis wordt gebruikt voor de verbetering van het geheel. De mensen wordt een stem gegeven in het bestuur en nemen er deel aan als leiders, en aangezien veel werelden met Raden werken die hun lidmaatschap iedere paar jaar veranderen, hebben een paar werelden gezaghebbende residenties en als zij dat hebben, dienden deze leden van deze residenties de mensen en verstrekken een verlicht leiderschap en verlichte wijsheid.

En nu is aan jullie wereld de kans gegeven om zich aan te sluiten bij jullie galactische buren, maar eerst moet jullie frequentie niveau omhoog gaan zodat wij compatibel zijn en op gelijke termen staan. Iedere poging om jullie wereld nu te redden zou erin resulteren dat wij als binnendringers afgeweerd worden en dienovereenkomstig zouden wij in frequentie omlaag vallen om die van jullie aan te nemen. We zouden, wederom, de gevallen engelen van jullie eigen mythes en legendes worden.

Dus proberen wij om van binnenuit jullie maatschappijen en culturen te werken door onze beste en helderste sterrenzaden en walk-ins te sturen. Door binnen te komen als “menselijke wezens’ en de last op zich te nemen van het reinigen van individuele en collectieve karma, hebben deze geïncarneerde Lichtwezens en menselijke engelen, de duisternis die in delen van jullie wereld bestaat aanzienlijk gereduceerd.

Terwijl iedere individuele Lichtwerker het klaarspeelt zich te herinneren en het proces begint van herverbinding met diens hogere zelf, kunnen zij meer Licht aarden en uitstralen in/naar hun persoonlijke omgeving. In waarheid, worden zij Toortsdragers en Wegwijzers voor anderen, en trekken zowel de aandacht van het duister als van het Licht aan. Voor deze dapperheid in het aangezicht van grote tegenspoed, geven wij hen een eregroet als kampioenen van het Licht.

Het zou jullie kunnen verrassen te beseffen hoeveel hogere wezens fragmenten van zelf in/naar de belichaming gestuurd hebben tijdens deze periode van overgang. En diegenen van jullie die zich aangetrokken voelen richting een specifieke meester of Aartsengel, mogen, inderdaad, leden zijn van dezelfde familie of monade. Terwijl jullie verbinding met het hogere zelf groeit, zullen jullie bij jezelf gewaarworden je levens te “herinneren” die misschien niet van jullie zelf waren maar eerder gedeelde herinneringen zijn aangezien diegenen die verbonden zijn door de zielafstamming wijsheid kunnen en welzeker onder elkaar delen.

Jullie wereld ondergaat een unieke overgangsperiode. En al het leven op Haar moet uitlijnen met het frequentieniveau van de planeet of vertrekken.

Diegenen die proberen om de verontreinigingniveaus van de planeet te verhogen door fracking, olie lekkages, door opzettelijk gebruik van uitgeput uranium en de vrijlating van uraniumverontreinigde wateren, door de vernietiging van grote zwaden van de longen van de planeet, de tropische regenwouden … en ga zo maar verder, dezen werken de verhuizing tegen van de planeet in/naar de hogere frequenties, in de vijfde dimensie van waaruit zij oorspronkelijk vandaan viel.

Misschien wordt door deze wanhopige wezens gedacht dat zij de cyclussen van het Universum tegen kunnen houden, maar het is als het proberen te stutten van een landverschuiving met tandenstokers; het zal niet werken. En dus zullen hun pogingen falen. En aldus zullen de mensen leren  op te staan en de aanslagen en de geweldpleging te weerstaan die begaan worden tegen het lichaam van de planeet en tegen hun eigen lichamen omdat zij in toenemende mate bewust worden van de gevaren waar al het leven mee geconfronteerd wordt als dergelijke praktijken toegestaan worden door te gaan.

Jullie, de mensen van de Aarde, die op het oppervlak van GAIA leven, moeten ontwaken en jullie macht van de overheersers terug nemen. Echter, jullie moeten je realiseren dat als jullie ook geweld beoefenen tegen dezen die jullie onrecht aandeden van dat wat “daarbuiten” schijnt te zijn; maar, in feitelijkheid, een deel van jullie zelf is.

Alleen door los te laten, de behoefte om tegen elkaar te vechten te laten vallen, kunnen jullie als individuen opstijgen en definitief  bevrijd zijn van de oude fantomen en angsten die voortgebracht werden door diegenen die jullie goddelijke erfenis van jullie weg gristen en die ernaar streefden om jullie sindsdien in knechtschap te houden. Wend jullie af van het plaatsen van jullie aandacht  op de capriolen van de duisteren en leef jullie leven met moed en vastberadenheid, creativiteit en vreugde.

Verhuis uit de duisternis vandaan, dierbaren, en in/naar het Licht van de dag. In deze in het oog springende zuiverheid, zullen jullie alles geopenbaard zien worden dat jullie beschouwen als zwakheden en lafhartigheden voor de kritische blik van jullie zelf en anderen. Alle pijn, lijden en angsten dat jullie najaagden om je ervoor te verbergen en dat jullie weerstaan hebben om naar te kijken zal geopenbaard worden zoals de schepselen van getijde poelen bij een laag getijde. Zullen jullie ineenschrompelen en ernaar streven om je weer te verbergen? Of zullen jullie zien dat wat er evenzogoed verborgen zou kunnen zijn geweest, inderdaad, jullie grootste geschenken zijn?

Wij zien zelfs de sterksten onder jullie, zo af en toe lijden aan een gebrek van zelfrespect en geloof in hun eigen bekwaamheden om te onderscheiden en te ‘zien’ wat er verborgen is.  Twijfelen jullie aan de waarachtigheid van wat jullie intuïtie jullie iedere dag vertelt? Dan zien jullie voorbij aan jullie grootste gave, want jullie intuïtie is hoe jullie ziel tegen jullie via jullie lichaamstempel communiceert. Totdat jullie bekwaamheid om met ons te communiceren online komt met het opengaan van jullie telepathische gaven, zijn er een paar andere manieren waar wij doorheen kunnen reiken, behalve door het medium van dromen.

Aangezien de meesten van jullie geleerd werd om zowel jullie intuïtie als jullie herinneringen van dromen links te laten liggen, is het moeilijk voor ons geweest om met onze lagere zelven te communiceren. Met lager, be/veroordelen wij jullie niet … jullie zijn een verlenging, een geëerde verlenging van zelf die de lagere frequentie wereld ervaart.

Toch, voor sommigen, manifesteren de gaven van heldervoelendheid en helderhorendheid, soms vanwege een trauma en zijn wij in staat om een actieve communicatie te opnieuw te vestigen met dat deel van zelf die in jullie wereld verblijft. En aldus begint het proces van het opnieuw verweven met zelf, dat bekend is als ascentie.

Voor sommigen, zal ascentie bestaan uit het herverweven met het hogere zelf en terugkeren naar hun werelden. Voor anderen, zal ascentie bestaan uit descentie, als het hogere zelf verweeft in/naar de fysieke essentie en het commando van het schip van het leven overneemt. In elk geval, degene die in het proces zit van het opnieuw verweven, zal verhuizen van een individuele ontwikkeling naar eentje van dienstverlening voor velen zodat zij de opdrachten mogen volbrengen waarmee zij belast werden voorafgaand aan het aannemen van de belichaming.

Van nu af aan zullen deze zielen die nu op jullie planeet belichaamd zijn allemaal van een hogere essentie zijn dan dat een loutere eeuw geleden mogelijk was. Geen duistere zielen van een lager frequentieniveau dan de planeet zelf zal toegestaan worden om hier te incarneren. En deze zielen wiens individuele bewustzijn zich niet aan de hogere frequentieniveaus aan kan passen zal gedwongen worden om op de één of andere manier te vertrekken. Dit is geen oordeel door ons, maar door wat er zich op een galactisch en universeel niveau voordoet.

Dit Universum is bezig naar het Licht terug te keren. En alles dat niet van het Licht is zal worden verwijderd … uiteindelijk. De datum van de definitieve breuk van de duisternis zal afhangen van de wil en vastbeslotenheid van allen die op jullie planeet leven. Het is voor jullie tijd om naar voren te treden als verantwoordelijke volwassenen en geaccepteerd te zijn aangaande jullie eigen autoriteit als gelijke leden van de Galactische Federatie van het Licht.

Wat jullie rol ook in dit doorgaande drama mag zijn, weet dat wij onvoorwaardelijk van jullie houden en achter jullie staan, in afwachting zijn van jullie toestemming om te helpen bij de grote transformaties die zich individueel en als een collectief voordoen.

Of jullie het je nu wel of niet realiseren, zowel jullie als jullie wereld is in het proces van wedergeboorte; het is onze wens dat de geboorte een gemakkelijke geboorte zal zijn, maar dat is afhankelijk van een ieder van jullie die deelneemt en diens aandacht focust op het creëren van een Nieuwe Wereld welke zegeningen voor iedereen bevat.

Namasté.

Copyright © by Elizabeth Ayres Escher. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered from its written form, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://bluedragonjournal.com/

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/