De Elohim: Het beëindigen van de cyclus van karma / Gechanneld door: AsilToksal

De Elohim: Het beëindigen van de cyclus van karma

Gechanneld door: AsilToksal – 12 December 2021

Gegroet. Wij zijn Elohim.

Op deze reis van ontwaken, zult u de kracht die intrinsiek in u allen is beginnen te realiseren en te begrijpen. Deze kracht is al vanaf het begin aanwezig. Vanaf het begin van het zaaien van de mensheid, werd erkend dat de mensheid in een ontwakend stadium zou komen, een stadium waarin het menselijk bewustzijn zijn eigen schepperschap zal en zou erkennen, zijn eigen verlangen om zijn lot te sturen, om de creatie van een realiteit van zijn eigen keuze te sturen.

Deze wereld, zoals u die ervaart, is werkelijk tot stand gekomen met een voorbestemd stelsel van bepaalde structuren, van bepaalde mechanismen; mechanismen die vorige vormen van bewustzijn in hun evolutie hebben gediend. De materiële vorm werd relevant en belangrijk geacht in dit beginstadium van de evolutie van een bewustzijn.

De mensheid is een collectief, levend [in] de materiële vorm, om te ervaren en te leren, consistent, maar tijdelijk, met een geïndividualiseerde identiteit voor een periode van tijd. Nadat deze periode is voltooid, wordt een nieuwe identiteit aangenomen. Het hele collectief leert van het leven van elk individu, van de ervaring van elk individu, van de realisatie van elk individu, en met elk leren past het weefsel van deze werkelijkheid zich aan om nieuw leren te verschaffen, om grotere kansen op evolutie te bieden.

En dit is het moment van een belangrijke evolutionaire stap waartoe de mensheid is gekomen, waartoe jij, als individu, bent gekomen. Jullie hebben gemerkt en begrepen dat door de vele cycli die jullie leven – “karmische cycli,” zoals sommigen van jullie ze begrijpen – de mensheid door vele generaties heen heeft gediend, sommige karmische cycli duren duizenden jaren, sommige duren seconden, sommige zijn hardnekkig en herhalend – maar toch schijnbaar uniek in hun eigen uitdrukking. Elke constellatie voor elke karmische cyclus is uniek, ook al is ze vastbesloten dezelfde realisatie te leveren. Daarom levert de realisatie die zich voordoet een iets ander perspectief, een iets andere invalshoek op de mogelijkheid om te leren. Karmische cycli hebben jullie gediend, ook al hebben sommigen van jullie ze ervaren als pijnlijk, als een uitdaging, als iets dat moet worden uitgeroeid, als iets dat moet worden voltooid, opgelost en losgelaten.

De constructie van deze cycli maakt deel uit van de constructie van deze werkelijkheid, maar terwijl jullie evolueren, verandert de constructie van deze werkelijkheid, daarom zijn alle aspecten van deze werkelijkheid onderhevig aan verandering, inclusief de cycli van karma. Deze transformatiefase die de mensheid ondergaat is geheel afhankelijk van het ontwakingsvermogen van het individu, uw proces om te ontwaken tot uw ware en aangeboren kracht, uw proces om te ontwaken tot de aard van deze werkelijkheid, de liefde van de schepping die u deze unieke ervaring als mens verschaft: elk klein detail dat voor u voorzien is, maakt niet uit hoe uitdagend, maakt niet uit hoe moeilijk, maakt niet uit hoe pijnlijk, door het collectief gekozen als een relevant aspect van de evolutie.

Het lijkt misschien niet meteen duidelijk of begrijpelijk wat het leren of het besef was voor een specifieke cyclus die jullie hebben doorgemaakt, of die de mensheid heeft doorgemaakt. Het is misschien niet meteen duidelijk hoe een bepaalde zich herhalende cyclus nog steeds relevant voor jullie is. En het is de geest die helderheid zoekt, het is het hart dat vrede en harmonie zoekt. Geen antwoord zal dat zoeken bevredigen. Geen enkele voltooiing van een cyclus zal je de duurzame, harmonieuze, nooit eindigende vrede geven die je zoekt. Ware afstemming en vrede zullen worden gevonden wanneer ontwaken en zelfrealisatie plaatsvinden, bij elke stap op de weg.

En de stappen van zelfrealisatie gaan verder dan antwoorden op vragen. De stappen naar zelfrealisatie gaan verder dan onmiddellijke gemakken, verder dan overtuigingen. Het is een ware stilte; een vertrouwen dat er een evolutie in je plaatsvindt als je opzettelijk de ruimte en de tijd biedt om deze evolutie zich te laten ontvouwen, om in jou tot bloei te komen. Op een moment als dit is de kans op evolutie en realisatie groot. Terwijl het verstand misschien niet de antwoorden begrijpt die het zocht, terwijl het hart misschien niet de onmiddellijke troost ontvangt die het zocht, zal een diep innerlijk weten voor een afstemming zorgen, voor een realisatie. En dit rusten dat er voor jullie gezorgd zal worden in dit evolutionaire proces zal de eeuwige vrede voortbrengen die jullie zoeken.

Jullie zijn allen op een geïndividualiseerde reis – uniek, specifiek gemaakt naar jullie keuzes en verlangens die jullie hebben gevraagd voordat jullie dit leven binnenkwamen. Daarom zou de geest en het hart die de keuzes willen voltooien en uitroeien die zij vóór hun aankomst in dit leven hebben gemaakt, het doel van de keuzes die zij als ziel hebben gemaakt, tenietdoen, en jullie zullen je afvragen: Hoe kunnen de keuzes van een ziel grote uitdagingen brengen in je leven, grote uitdagingen voor de mensheid? En je zult je afvragen: Hoe kunnen de keuzes van de ziel worden veranderd, getransformeerd en gekend? Alleen de ontwakende ziel kan de afspraken die de ziel heeft gemaakt werkelijk veranderen; een ontwakende ziel zal het grotere plaatje van deze werkelijkheid begrijpen, van de aard van deze werkelijkheid; een ontwakende ziel zal een nieuwe werkelijkheid voorstellen, en het is dan aan het collectief en aan de mechanismen van deze werkelijkheid om te reageren op uw verzoek van een nieuwe voorgestelde werkelijkheid.

De natuurlijke manier van voltooiing, van het beëindigen van de cyclus van karma, is door middel van iteratieve(steeds herhalend proces) realisaties. De verlengde en versnelde manier om een specifieke zielsovereenkomst voor karmische cycli te voltooien en te beëindigen, is door het ontwaken van uw ziel, het ontwaken dat op natuurlijke wijze door u allen wordt gevoed, het ontwaken dat wordt gevoed door alle ervaringen van alle generaties die ooit hebben gehad.

Jullie keuze om nu hier te zijn om deze woorden en deze energieën te ontvangen is jullie keuze en jullie bereidheid voor het ontwakingsproces in jullie. Het is de bereidheid van je ziel om te ontwaken naar een nieuwe waarheid, naar een nieuw perspectief op de werkelijkheid, naar een nieuwe voorgestelde werkelijkheid door de vele ontwakende zielen van deze wereld. En die ontwakende zielen zullen een kritisch aantal bereiken, een kritieke massa, en hun voorstel, eenmaal verenigd, zal door de hele mensheid als bewustzijn worden ingewilligd, om de realiteit die jullie zoeken tot stand te brengen en te manifesteren – maar het leren en de evolutie zullen doorgaan. Het zal slechts [een] nieuwe vorm aannemen.

De cycli die duizenden jaren, vele generaties en vele levens hebben geduurd, zijn misschien niet langer een relevant mechanisme voor leren en evolutie. En dat zal de keuze van jullie collectief zijn om dit mechanisme te veranderen, want deze wereld is helemaal van jullie. Ze werd voor jullie geschapen. Ze werd voor jullie geschapen om tot zelfrealisatie te komen, om de schepper van je eigen werkelijkheid te worden, om de macht te hebben om de gewenste werkelijkheid te kiezen.

En als een individu dat ontwaakt voordat de hele mensheid ontwaakt, zul je groot mededogen moeten tonen, groot geduld, wetend en begrijpend dat het ontwaken van elk individu werkelijk een unieke uitdaging is, een unieke stap, een unieke reeks stappen, voor elk individu om tot dit moment van zijn eigen ontwaken te komen. En jullie zullen begeleiden en ondersteunen met aanwezigheid, met mededogen, met het uitbreiden van jullie liefde, met begrip, met het uitbreiden van jullie aanwezigheid naar al diegenen die deze stappen voor de reis van het ontwaken moeten zetten. En door het ontwaken van velen om jullie heen, zullen jullie gemeenschappen creëren van ontwaakte individuen, die voorgestelde nieuwe realiteiten vestigen binnen jullie deelverzameling van de mensheid. En jullie gecombineerde intenties, jullie gecombineerde manifestatiekracht, zal een voorstel beginnen te worden dat serieus genomen moet worden door de hele mensheid.

Daarom begint de reis werkelijk bij jullie. De cyclus van karma wordt niet gezien als je vijand. Hoewel hij uitdagend, vermoeiend en soms frustrerend kan zijn, is hij je vriend en bondgenoot. Het is de vriend die je naar je ontwaken leidt. Het is de vriend die je confronteert met een belangrijke les die je moet leren, een belangrijk besef dat je moet hebben. En kun je je perspectief verschuiven om deze hardnekkige aard van deze cycli te omarmen? Kun je werkelijk vrede en stilte vinden om de belangrijke boodschap te ontvangen die deze cyclus je probeert te geven?

En met een open hart, een open geest en een uitgerust lichaam, zul je misschien merken dat deze realisaties vanzelf komen, zodat een cyclus kan worden voltooid. Het belangrijkste is dat je de weerstand zult opmerken die je in jezelf koestert – gebaseerd op de voorwaarden die je hebt gekregen, gebaseerd op de leringen die je hebt ontvangen, gebaseerd op de overtuigingen die in je werden gevestigd – en deze weerstand in jezelf zal, in momenten van stilte, in momenten van openheid, ontwapend worden.

Deze opening is de eerste stap voor transformatie. Deze opening is de eerste stap [voor] realisaties om plaats te vinden. Sta jezelf daarom toe de boodschappen, de voordelen en de liefde te ontvangen die deze cycli brengen, samen met de realisaties die zich aandienen en die zo dicht bij je wezen zijn. Sta toe dat een geheel nieuwe manier van zijn, een geheel nieuwe manier van functioneren van deze werkelijkheid een mogelijkheid wordt.

Alleen al dit potentieel van een mogelijkheid zal hele nieuwe werelden voor jullie openen, hele nieuwe werkelijkheden voor jullie. Jullie zijn tot nu toe geleid, alle momenten van jullie leven, en al diegenen voor jullie zijn ook geleid. Je was nooit alleen. Bij elke beslissing die je hebt genomen, hebben de mechanismen van deze realiteit, inclusief de cycli van karma, er altijd voor gezorgd dat je specifieke ervaringen en leringen hebt opgedaan. En hoewel het altijd uw keuze en vrije wil was om door deze werkelijkheid te navigeren, werden de omstandigheden vaak in uw naam vastgesteld. Een ontwaakte geest, een ontwaakt hart, een ontwaakte ziel, zal in staat zijn zijn eigen omstandigheden volledig vast te stellen, zal in staat zijn de leringen en de realisaties te kiezen die je zult hebben terwijl je in menselijke vorm bent, niet langer als een vooraf bepaald en gekozen aspect van het leven voordat je de menselijke vorm aannam.

Daarom zullen je vrije wil en je keuze worden uitgebreid naar je hele werkelijkheid. Alle aspecten van je wezen, alle aspecten van je omgeving, alle relaties, zullen werkelijk een keuze worden, gesterkt door je zelfrealisatie, en gesterkt door je ontwakingsproces.

Dank u voor het luisteren naar onze woorden. We zullen nu beginnen met de aanpassingen.

Kanaal: AsilToksal

Bron

Via – EraOfLight 

Vertaling: Reinier